เซฟตี้อินไทย
อบรมหลักสูตรฟรี 2565          คลิกที่นี่
การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย

การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA)
การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA)
หลายองค์กร ยังคงมีปัญหาด้านความปลอดภัยในการทำงานอย่างต่อเนื่องและไม่สามารถจะหยุดยั้งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้ ซึ่งเป็นเรื่องที่เราสามารถทำได้โดยไม่ยากนักเพียงแค่อาศัยเครื่องมือที่เรียกว่า JSA (Job Safety Analysis) หรือ JHA (Job Hazard Analysis) หรือ เทคนิคการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย นั่นเอง แม้จะเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นสากล,เข้าใจง่ายและได้ผลดี แต่เป็นที่น่าเสียดาย ที่หลายๆองค์กรยังไม่รู้จักหรือยังขาดความรู้ความเข้าใจที่จะนำ JSA มาใช้ให้เกิดประโยชน์กับองค์กร


ดังนั้นเพื่อให้ พนักงาน,หัวหน้างานและผู้บริหาร ได้เข้าใจถึงประโชยน์และเทคนิควิธีการนำเครื่องมือ JSA ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร ลดตุ้นทุนที่เกิดจากอุบัติเหตุ,ลดการบาดเจ็บ และสร้างระบบบริหารงานความปลอดภัยฯ ที่ดูแลได้ง่ายอย่างทั่วถึง เราขอให้ท่านพิจารณา หลักสูตร เทคนิคการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA)
การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA)
วิทยากรได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เน้นทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริงในห้องเรียน บรรยากาศการเรียนที่เป็นกันเอง
เมื่อมาอบรมกับเราท่านจะได้รับ
ใบประกาศวุฒิบัตรผ่านการอบรม

การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA)


ท่านสามารถค้นหาหลักสูตรการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA)

การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA)

หลักการและเหตุผล


ระบบการบริหารความปลอดภัยสมัยใหม่ (Modern Safety Management) ซึ่งเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานมีระบบบริหารจัดการด้านผลกระทบที่เกิดกับสุขภาพจากการทํางานของผู้ปฏิบัติงานและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉินจาก การทํางานซึ่งเน้นให้ผู้บริหารทุกระดับมีกิจกรรมเรื่องความปลอดภัยร่วมกับผู้ปฏิบัติงานกิจกรรมส่วนใหญ่ที่นํามาปฏิบัติใช้จะเน้นการป้องกันและการจัดการที่ต้นเหตุการส่งเสริมให้พนักงานมีพฤติกรรมและวัฒนธรรมความปลอดภัย การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย “ Job Safety Analysis” เป็นอีกเครื่องมือในการค้นหาอันตรายที่มีอยู่ในแต่ละขั้นตอนของการทํางานแล้วกําหนดมาตรการในการป้องกันอันตรายโดยมีวิธีการศึกษาและบันทึกขั้นตอนของงานเพื่อ ค้นหาอันตรายที่แฝงอยู่ กําหนดแนวทางที่ดีที่สุดในการทํางานเพื่อลด ขจัด ป้องกันควบคุมอันตราย ที่ควบคุมมากขึ้น พนักงานมีทัศนคติที่ดีด้านความปลอดภัยและสามารถนําผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการวางแผนงานด้านความปลอดภัย และปรับปรุง วิธีการทํางานสภาพแวดล้อมในการทํางานน่าอยู่น่าทํางานและมีความปลอดภัยมากขึ้น

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจความหมาย และหลักการของการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยได้อย่างถูกต้อง
2. เพื่อให้ผู้อบรมสามารถค้นหาอันตรายพร้อมทั้งหาสาเหตุและแนวทางการ ป้องกันได้อย่างเหมาะสม
3. เพื่อให้ผู้อบรมมีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมเพื่อความปลอดภัยและส่งเสริมให้องค์กรสามารถนําผล การวิเคราะห์ไปใช้ในการวางแผนงานด้านความปลอดภัย และปรับปรุงวิธีการทํางาน สภาพแวดล้อม ในการทํางานให้ดีขึ้นส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรด้านความ ปลอดภัย และมีความปลอดภัยมากขึ้น

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้อบรมเข้าใจความหมาย และหลักการของการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยได้อย่างถูกต้อง
2. ผู้อบรมสามารถค้นหาอันตรายพร้อมทั้งหาสาเหตุและแนวทางการ ป้องกันได้อย่างเหมาะสม
3. ผู้อบรมมีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมเพื่อความปลอดภัยและส่งเสริมให้องค์กรสามารถนําผลการ วิเคราะห์ไปใช้ในการวางแผนงานด้านความปลอดภัยและปรับปรุง วิธีการทํางาน สภาพแวดล้อมในการ ทํางานให้ดีขึ้นส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรด้านความปลอดภัย และมีความปลอดภัยมากขึ้น

รูปแบบการฝึกอบรม
1. เน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Theory and experience)
2. เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมเกมและภาพยนตร์ (Game and movie activities)
3. เน้นกระบวนการสร้างสรรค์การเรียนรู้ (Constructive process of learning)
4. Action Learning กิจกรรมกลุ่มย่อย SGA. (Smal Group Activity)
5. แบบทดสอบ Pre-Test /Post Test.

การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยJSA คือ เครื่องมือในการช่วยวิเคราะห์ หรือ ประเมินอันตรายปัจจุบันเป็นที่นิยมมากขึ้นในการนำมาใช้ประเมินความเสี่ยงอันตรายในงานต่าง ๆ เพื่อหามาตรการควบคุมและป้องกันอันตรายหรืออุบัติเหตุในกิจกรรมนั้นๆ


jsa การค้นหาอันตราย
jsa การค้นหาอันตราย
jsa การค้นหาอันตราย
jsa การค้นหาอันตราย
jsa การค้นหาอันตราย
jsa การค้นหาอันตราย

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันที่อบรม1. เอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
( ฉบับจริง )
2. บัตรประชาชน/ใบขับขี่
( เพื่อตรวจสอบรายชื่อ )
3. โทรศัพท์มือถือ
( เพื่อทำข้อสอบแบบออนไลน์ )

สิ่งที่ได้รับหลังผ่านการอบรมเมื่อมาอบรมกับเราท่านจะได้รับ
ใบประกาศวุฒิบัตรผ่านการอบรม
หรือใบเซอร์ อย่างเป็นทางการ 1 ฉบับ/ท่าน

บัตรประจำตัวผู้ผ่านการอบรมทางศูนย์อบรมของเรามีบัตรประจำตัว
สำหรับผู้ที่ผ่านการทดสอบ
ชำระค่าบัตรเพียง 250 บาท/ท่าน

แนวทางปฏิบัติการชี้บ่งอันตรายด้วยJSA


การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย “Job Safety Analysis” เป็นอีกเครื่องมือในการค้นหาอันตรายที่มีอยู่ในแต่ละขั้นตอนของการทํางานแล้วกําหนดมาตรการในการป้องกันอันตรายโดยมีวิธีการศึกษาและบันทึกขั้นตอนของงานเพื่อ ค้นหาอันตรายที่แฝงอยู่ กําหนดแนวทางที่ดีที่สุดในการทํางานเพื่อลด ขจัด ป้องกันควบคุมอันตราย ที่ควบคุมมากขึ้น พนักงานมีทัศนคติที่ดีด้านความปลอดภัยและสามารถนําผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการวางแผนงานด้านความปลอดภัย และปรับปรุง วิธีการทํางานสภาพแวดล้อมในการทํางานน่าอยู่น่าทํางานและมีความปลอดภัยมากขึ้น


การปลูกฝังพฤติกรรมด้านความปลอดภัย (BBS Behavior Based Safety)


การปลูกฝังพฤติกรรมความปลอดภัย หรือ Behavior-Based Safety เป็นเทคนิคที่นำมาใช้อย่างแพร่หลายในการสร้างพฤติกรรมความปลอดภัยให้กับผู้ปฏิบัติงาน โดยอาศัยหลักการทางจิตวิทยา และวิทยาศาสตร์ในการศึกษาว่าทำไมคนแต่ละคนจึงมีพฤติกรรมความปลอดภัยแตกต่างกัน หลักการสำคyญที่นำมาใช้ คือ การสังเกตความปลอดภัย (Safety Observation) การแก้ไขให้ถูกต้อง (Corrective Action) การประเมินผล (Evaluation) ตลอดจนเทคนิคในการสื่อสารด้วยเทคนิคการโค้ช เพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ (Acts to Prevent Recurrence)
  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในหลักการ จัดทำโครงการสร้าง Behavior Based Safety :BBS
  • เพื่อสร้างพฤติกรรมการทำงานที่ปลอดภัยให้กับผู้ที่เข้าร่วมอบรม
  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และเข้าใจหลักการพื้นฐานในการกำจัดพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัย
  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจถึงความสำคัญในการสร้างพฤติกรรมปลอดภัย
บริการ inhouse public training

IN-HOUSE TRAINING

เราพร้อมให้คำปรึกษา
และมอบคำแนะนำหลักสูตรดีๆให้กับคุณ

โทร 091-2345669, 063-2681079, 097-2370949

เรามีบริการอาหารกลางวันและขนมเบรคให้ผู้เข้าอบรม
เฉพาะผู้ที่เข้ารับการอบรมในรูปแบบ Public Training


บริการดี อาหารอร่อย เมนูอาหารหลากหลาย กับบรรยากาศที่ดูสบายตาเหมือนได้มาพักผ่อน
พร้อมเจ้าหน้าที่ ยินดีให้บริการตลอดรับบริการให้เช่าสถานที่ อบรม-สัมมนา ประชุม, งานมงคล อื่นๆ

อาหาร
อาหาร
อาหาร
อาหาร
อาหาร
อาหาร
อาหาร
อาหาร

ลูกค้าของเราบริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย