การทำงานบนที่สูง-เซฟตี้อินไทย
อบรมหลักสูตรฟรี 2567          คลิกที่นี่
หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานที่สูง

อบรม ที่สูง
การทำงานบนที่สูง

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทํางานบนที่สูง ที่ เซฟตี้อินไทย ใครบ้างที่ต้องอบรมที่สูง ผู้ทำงานที่มีความเสี่ยงกับการตกจากที่สูง งานก่อสร้าง งานบำรุงรักษา งานในระบบอุตสาหกรรม งานสายส่งไฟฟ้า งานทำความสะอาด หรือพนักงานในโรงงาน หัวหน้างานที่เกี่ยวข้องกับ การทำงานบนที่สูง ผู้ปฏิบัติงาน ผู้รับเหมา พนักงาน หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานบนที่สูงโดยตรง และผู้ที่สนใจ ตระหนักถึงความเสี่ยง อันตราย และที่การป้องกัน การเกิดขึ้นในการทำงานที่สูง และสามารถนำความรู้ ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ การทำงานบนที่สูงอย่างปลอดภัย หลักสูตรนี้ อบรม 1 วันอบรมที่สูง เป็นหลักสูตรมาตรฐานสากล เพื่อให้ผู้เข้าอบรมที่สูง สามารถได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานบนที่สูง และวิธีการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย ตามมาตรฐานสากล ผู้เข้าอบรมสามารถประเมินความเสี่ยง อันตรายได้อย่างปลอดภัย ตามกฎหมาย งานบนที่สูง โดยมีทีมวิทยากรคอยกำกับดูแลตลอดการฝึกอบรม และคอยแนะนำวิธีการใช้อุปกรณ์ต่างๆ เทคนิคสำคัญๆ ได้อย่างมืออาชีพ

ความปลอดภัยในการทำงาน

วิทยากรได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เน้นทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริงในห้องเรียน บรรยากาศการเรียนที่เป็นกันเอง

เมื่อมาอบรมกับเราท่านจะได้รับ
ใบประกาศวุฒิบัตรผ่านการอบรม

ภาพบรรยากาศการ อบรมที่สูง


อบรมที่สูง เราเน้นเรียนจริง ปฏิบัติจริง ทดสอบภายใน 1 วัน และได้รับใบเซอร์ เทคนิคการใช้อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูงอย่างมืออาชีพ การติดตั้งอุปกรณ์กันตกชนิดต่าง ๆ ตามหลักมาตรฐานสากล อบรมที่สูงที่ดีที่สุด ต้องอบรมที่เซฟตี้อินไทย อบรมการทำงานบนที่สูงเป็นการอบรมตามกฎหมายการทำงานบนที่สูงปี 2564 โดยผู้ที่ทำงานบนที่สูง นายจ้างจะต้องส่งให้พนักงานฝึกอบรมการเริ่มทำงานได้อย่างปลอดภัย


lanyard คือ
การ ทํา งานบนที่สูง pdf
การทํางานบนที่สูง pdf
ตัวอย่าง jsa การ ทํา งานบนที่สูง
ตัวอย่าง jsa การทํางานบนที่สูง
ที่สูง
อบรม ความ ปลอดภัย ใน การ ทํา งาน
อบรม ความปลอดภัย ในการ ทํา งาน ฟรี
อบรมความ ปลอดภัย ในการ ทํา งาน ฟรี
อบรมความปลอดภัย ในการ ทํา งาน
อบรมความปลอดภัยในการทํางาน ฟรี
อบรมความปลอดภัยในการทํางาน
อบรมที่สูง ปิ่นทอง
อบรมที่สูง ฟรี
อบรมที่สูง สระบุรี
อบรมที่สูง
อบรมที่สูง-60
อบรมที่สูง-61
อบรมที่สูง-62
อบรมที่สูง-63
อบรมที่สูง-ชลบุรี
อบรมที่สูง-ระยออง
อบรมที่สูง-สมุททรปราการ
อบรมที่สูง-แหลมฉบัง
กฎความปลอดภัย ในการ ทํา งาน
กฎหมาย ความ ปลอดภัย ใน งาน ก่อสร้าง pdf
ใบอนุญาต ทํา งาน (work permit ใน โรงงาน)
ใบอนุญาตทํางาน work permit ในโรงงาน

หลักการและเหตุผล


การทำงานบนที่สูง จัดได้ว่าเป็นการทำงานที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุที่สูง ซึ่งตามกฎกระทรวง ก ำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท ำงาน ในสถานที่ที่มีอันตรายจากการตกจากที่สูงและที่ลาดชัน จำกวัสดุกระเด็น ตกหล่น และพังทลำย และจากการตกลงไปในภำชนะเก็บหรือรองรับวัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๔ อำศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ควำมปลอดภัย อำชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท ำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้นายจ้างบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนดในกฎกระทรวง เพื่อเป็นแนวทางในการลดอุบัติเหตุจากการทำงานในที่สูงให้มีประสิทธิภาพ ผู้ที่ทำงานที่สูงจะต้องมีความรู้ความเข้าใจต่อหลักการและหลักการปฏิบัติการทำงานที่สูงที่ถูกต้อง เพื่อความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูงของพนักงานและผู้ปฏิบัติงานที่สูงขององค์กรต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมที่สูงมีความรู้และสามารถปฏิบัติงานบนที่สูงได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมที่สูงรู้ถึงอันตรายและวิธีป้องกันควบคุมอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการทำงานบนที่สูง
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมที่สูงมีความรู้และแนวทางการจัดการทำงานบนที่สูงอย่างปลอดภัย
4. เพื่อให้สามารถใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (PPE) ในการทำงานบนที่สูงได้อย่างถูกต้อง
5. เพื่อเรียนรู้กฎหมาย มาตรฐานในการทำงานบนที่สูงได้อย่างถูกต้อง
6. เพื่อเรียนรู้จักอันตรายในการทำงานบนที่สูง
7. ฝึกปฏิบัติงานบนที่สูงในรูปแบบต่างๆ เพื่อสามารถทำงานบนที่สูงได้อย่างปลอดภัย

เนื้อหาการอบรม
1. กฎหมายและมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับการทำงานบนที่สูง
2. สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุและอันตรายในการทำงานเกี่ยวกับการทำงานบนที่สูง
3. แนวทางการจัดการด้านความปลอดภัยและวิธีการทำงานบนที่สูงอย่างปลอดภัย
4. อุปกรณ์และเครื่องมือเกี่ยวกับการป้องกันการตกจากที่สูง

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรมความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

ระดับปฏิบัติงาน

1. ผู้รับเหมาทุกคนในระดับปฏิบัติงานหรือระดับสูงกว่า

การปฏิบัติงาน

2. ผู้ที่มีการปฏิบัติงานบนที่สูง

สรุปกฎหมายความปลอดภัย 2564 เกี่ยวกับการทำงานบนที่สูงอบรมที่สูง กรุงเทพ
อบรมที่สูง ฟรี
อบรมที่สูง ราคา
อบรม ที่สูง นั่งร้าน
อบรมที่สูง กฎหมาย
อบรม ที่ สูง net

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์บทความที่เกี่ยวข้อง


ความปลอดภัยของการทำงานบนที่สูง 2565 ความปลอดภัยของการทำงานบนที่สูง คู่มือ ความ ปลอดภัย ในการ ทำงาน บนที่สูง กฎหมาย การ ทำงาน บนที่สูง 2564 การทํางานบนที่สูง กี่เมตรความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง 2565 ความปลอดภัยในการทำงานที่สูง คืออะไร ความปลอดภัยของการทำงานบนที่สูงล่าสุด

ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง2565-เซฟตี้อินไทย

ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง2565ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง           ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูงคืออะไร สามารถป้องกันอุบัติเหตุได้อย่างไร ก่อนอื่น เซฟตี้อินไทย จะขออธิบายให้ท่านได้ทราบก่อนว่า ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง คือ "ความปลอดภัยใน

อันตรายจากการ ทํา งานกับ เครื่องจักร, อันตรายจากเครื่องจักร มีอะไรบ้าง, อันตรายจากเครื่องจักร โรงงาน, อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากเครื่องจัก, การป้องกันอันตรายจากเครื่องจักร, อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากเครื่องจักรเซฟตี้, อันตรายจากเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ

การป้องกันและควบคุมอันตรายจากเครื่องจักร

การป้องกันและควบคุมอันตรายจากเครื่องจักรทำอย่างไรวันนี้เซฟตี้อินไทยมีคำตอบ          เราอาจเคยสงสัยหรือเคยพบเห็นหรือได้ฟังข่าวอุบัติเหตุจากการทำงานซึ่งเกิดจากเครื่องจักร เป็นผลทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัส บางคนสูญเสียอวัยวะจนต้องพิการสูญเสียโอกา

วิธีสวมใส่สายรัดนิรภัยชนิดเต็มตัว ป้องกันการตกจากที่สูง

วิธีสวมใส่สายรัดนิรภัยชนิดเต็มตัว

อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง(Fall Protection Devices)การทำงานในที่สูง เช่น งานก่อสร้าง งานทำความสะอาด งานไฟฟ้า จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง ได้แก่เข็มขัดนิรภัย ประกอบด้วยตัวเข็มจัด และเชือกนิรภัย ตัวเข็มขัด ทำด้วยหนังเส้นใยจากฝ้าย และใยสังเครา

สรุปกฎหมายความปลอดภัย 2564 เกี่ยวกับการทำงานบนที่สูง

กฎกระทรวง  กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในสถานที่ที่มีอันตรายจากการตกจากที่สูงและที่ลาดชัน จากวัสดุกระเด็นตกหล่น และพังทลาย และจากการตกลงไปในภาชนะเก็บหรือรองรับวัสดุ พ.ศ. ๒๕๖

เครื่องจักรสำหรับการใช้ยกคนขึ้นที่สูง

กฎกระทรวงเกี่ยวกับเครื่องจักรสำหรับใช้ในการยกคนขึ้นทำงานบนที่สูง 2564

กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๔          “เครื่องจักรสำหรับใช้ในการยกคนขึ้นทำงานบนที่สูง” หมายความว่า เครื่องจักรที่ออกแบบ

ป้องกันการตกจากที่สูงอย่างปลอดภัย

กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๕๑ หมวด ๑๑ การทำงานในสถานที่ที่มีอันตรายจากการตกจากที่สูง การพังทลาย และการกระเด็นหรือตกหล่นของวัสดุ ส่วนที่ ๑ การป

การทำงานบนที่สูงอย่างปลอดภัย

การทำงานบนที่สูงอย่างปลอดภัยการทำงานบนที่สูงอย่างปลอดภัยนั้น ต้องใช้อุปกรณ์กันตกซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้ยับยั้งการกันตก เรียกว่า “ABC SYSTEM”  ️ABC SYSTEM ประกอบด้วย  1.A - Anchorage #จุดเกี่ยวยึดการนำไปผูกติด (I-beam , lifeline เป็นต้น) สามารถยับยั้งการตกก่อนร่างกายจะสัมผัสพื้นดิน  2

บริการ inhouse public training

ไม่พลาดโปรโมชั่นพิเศษก่อนใคร
ไม่พลาดโปรโมชั่นพิเศษก่อนใคร
สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันที่อบรม1. เอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

( ฉบับจริง )

2. บัตรประชาชน/ใบขับขี่

( เพื่อตรวจสอบรายชื่อ )

3. โทรศัพท์มือถือ

( เพื่อทำข้อสอบแบบออนไลน์ )

ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง


ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง ตาม กฎหมายกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในสถานที่ที่มีอันตรายจากการตกจากที่สูงและที่ลาดชัน จากวัสดุกระเด็น ตกหล่น และพังทลาย และจากการตกลงไปในภาชนะเก็บหรือรองรับวัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อ ๒ นายจ้างต้องจัดให้มีข้อบังคับ และ ขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย ในการทำงานในที่สูง ที่ลาดชัน ที่อาจมีการกระเด็น ตกหล่น หรือพังทลายของวัสดุสิ่งของ และที่อาจทำให้ ลูกจ้างพลัดตกลงไปในภาชนะเก็บหรือรองรับวัสดุ ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย การระบุอันตราย ที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงาน การวางแผนกำรปฏิบัติงาน และ การป้องกัน และ ควบคุมอันตราย รวมทั้ง ต้องอบรมหรือชี้แจงให้ลูกจ้างได้รับทราบก่อนเริ่มปฏิบัติงาน และ ควบคุมดูแลให้ลูกจ้างปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และต้องมีสำเนาเอกสารดังกล่าว ไว้ให้พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบได้อบรมหลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง
อบรม-ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

สิ่งที่ได้รับหลังผ่านการอบรมเมื่อมาอบรมกับเราท่านจะได้รับ
ใบประกาศวุฒิบัตรผ่านการอบรม
หรือใบเซอร์ อย่างเป็นทางการ 1 ฉบับ/ท่าน

บัตรประจำตัวผู้ผ่านการอบรมทางศูนย์อบรมของเรามีบัตรประจำตัว
สำหรับผู้ที่ผ่านการทดสอบ
ชำระค่าบัตรเพียง 250 บาท/ท่าน

IN-HOUSE TRAINING

เราพร้อมให้คำปรึกษา
และมอบคำแนะนำหลักสูตรดีๆให้กับคุณ

โทร 033-166121

เรามีบริการอาหารกลางวันและขนมเบรคให้ผู้เข้าอบรม
เฉพาะผู้ที่เข้ารับการอบรมในรูปแบบ Public Training


บริการดี อาหารอร่อย เมนูอาหารหลากหลาย กับบรรยากาศที่ดูสบายตาเหมือนได้มาพักผ่อน
พร้อมเจ้าหน้าที่ ยินดีให้บริการตลอดรับบริการให้เช่าสถานที่ อบรม-สัมมนา ประชุม, งานมงคล อื่นๆ


อาหาร
อาหาร
อาหาร
อาหาร
อาหาร
อาหาร
อาหาร
อาหาร

ตัวอย่างลูกค้าเพียงบางส่วนของเราบริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai