การทำงานบนที่สูง-เซฟตี้อินไทย
อบรมหลักสูตรฟรี 2565          คลิกที่นี่

อบรม ที่สูง
หลักสูตร ความปลอดภัยในการทํางานบนที่สูง ใครบ้างที่ต้องอบรมที่สูง ผู้ทำงานที่มีความเสี่ยงกับการตกจากที่สูง งานก่อสร้าง งานบำรุงรักษา งานในระบบอุตสาหกรรม งานสายส่งไฟฟ้า งานทำความสะอาด หรือพนักงานในโรงงาน หัวหน้างานที่เกี่ยวข้องกับ การทำงานบนที่สูง ผู้ปฏิบัติงาน ผู้รับเหมา พนักงาน หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานบนที่สูงโดยตรง และผู้ที่สนใจ ตระหนักถึงความเสี่ยง อันตราย และที่การป้องกัน การเกิดขึ้นในการทำงานที่สูง และสามารถนำความรู้ ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ หลักสูตรนี้ อบรม 1 วัน


อบรมที่สูง เป็นหลักสูตรมาตรฐานสากล เพื่อให้ผู้เข้าอบรมที่สูง สามารถได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานบนที่สูง และวิธีการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย ตามมาตรฐานสากล ผู้เข้าอบรมสามารถประเมินความเสี่ยง อันตรายได้อย่างปลอดภัย ตามกฎหมาย งานบนที่สูง โดยมีทีมวิทยากรคอยกำกับดูแลตลอดการฝึกอบรม และคอยแนะนำวิธีการใช้อุปกรณ์ต่างๆ เทคนิคสำคัญๆ ได้อย่างมืออาชีพ
วิทยากรได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เน้นทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริงในห้องเรียน บรรยากาศการเรียนที่เป็นกันเอง
เมื่อมาอบรมกับเราท่านจะได้รับ
ใบประกาศวุฒิบัตรผ่านการอบรม

อบรม ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง


ท่านสามารถค้นหาหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

หลักการและเหตุผล


การทำงานบนที่สูง จัดได้ว่าเป็นการทำงานที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุที่สูง ซึ่งตามกฎกระทรวง ได้กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ.2551 หมวด 11 การทำงานในสถานที่ที่มีอันตรายจากการตกจากที่สูง การพังทลาย และการกระเด็นหรือตกหล่นของวัสดุ เพื่อเป็นแนวทางในการลดอุบัติเหตุจากการทำงานในที่สูงให้มีประสิทธิภาพ ผู้ที่ทำงานที่สูงจะต้องมีความรู้ความเข้าใจต่อหลักการและหลักการปฏิบัติการทำงานที่สูงที่ถูกต้อง เพื่อความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูงของพนักงานและผู้ปฏิบัติงานที่สูงขององค์กรต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมที่สูงมีความรู้และสามารถปฏิบัติงานบนที่สูงได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมที่สูงรู้ถึงอันตรายและวิธีป้องกันควบคุมอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการทำงานบนที่สูง
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมที่สูงมีความรู้และแนวทางการจัดการทำงานบนที่สูงอย่างปลอดภัย
4. เพื่อให้สามารถใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (PPE) ในการทำงานบนที่สูงได้อย่างถูกต้อง
5. เพื่อเรียนรู้กฎหมาย มาตรฐานในการทำงานบนที่สูงได้อย่างถูกต้อง
6. เพื่อเรียนรู้จักอันตรายในการทำงานบนที่สูง
7. ฝึกปฏิบัติงานบนที่สูงในรูปแบบต่างๆ เพื่อสามารถทำงานบนที่สูงได้อย่างปลอดภัย

เนื้อหาการอบรม
1. กฎหมายและมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับการทำงานบนที่สูง
2. สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุและอันตรายในการทำงานเกี่ยวกับการทำงานบนที่สูง
3. แนวทางการจัดการด้านความปลอดภัยและวิธีการทำงานบนที่สูงอย่างปลอดภัย
4. อุปกรณ์และเครื่องมือเกี่ยวกับการป้องกันการตกจากที่สูง

ตารางกำหนดการฝึกอบรม


วัน/เวลา
กำหนดการฝึกอบรม
ช่วงเช้า เนื้อหาการบรรยาย
08:30- 10:30 - ลงทะเบียน และเปิดการอบรม
- กฎหมายและมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับการทำงานบนที่สูง
- กฎกระทรวง กำหนดมาตราฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ 2551 หมวด 11 การทำงานในสถานที่ที่มีอันตรายจากการตกจากที่สูงการพังทลายและ การกระเด็นหรือตกหล่นของวัสดุ
- แนวทางด้านความปลอดภัยตามมาตราฐานอื่นๆ
10:30-10:45 พักเบรค
10:45 - 12:00 -สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุและอันตรายในการทำงานเกี่ยวกับการทำงานบนที่สูง
- สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุและอันตรายในการทำงานเกี่ยวกับที่สูง
- อันตรายที่อาจได้รับกรณีฉุกเฉิน
12:00 - 13:00 พักเที่ยง
ช่วงบ่าย เนื้อหาการบรรยาย
13:00-14:30 - แนวทางการจัดการด้านความปลอดภัยแลวิธีการทำงานบนที่สูงอย่างปลอดภัย
- หลักการชี้บ่งอันตรายในการทำงานบนที่สูง
- มาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูงตามลักษณะต่างๆ
- หลักสูตรการตรวจสอบสภาพแวดล้อมและบริเวณพื้นที่การทำงานบนที่สูงให้ปลอดภัย
- การวางแผนควบคุมและป้องกันอันตรายเกี่ยวกับการทำงานบนที่สูงและการเตรียม
- การสำหรับการช่วยเหลือกู้ภัย
14:30-14:45 พักเบรค
14:45 - 16:00 - อุปกรณ์และเครื่องมือเกี่ยวกับการป้องกันการตกจากที่สูง
- ชนิดและประเภทของอุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง
- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการตกจากที่สูง
- อุปกรณ์ป้องกันอื่นๆตามลักษณะงาน
ถาม ตอบ และปิดการอบรม

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรมความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

ระดับปฏิบัติงาน

1. ผู้รับเหมาทุกคนในระดับปฏิบัติงานหรือระดับสูงกว่า

การปฏิบัติงาน

2. ผู้ที่มีการปฏิบัติงานบนที่สูง

ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูงข้อมูลที่เป็นประโยชน์สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันที่อบรม1. เอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
( ฉบับจริง )
2. บัตรประชาชน/ใบขับขี่
( เพื่อตรวจสอบรายชื่อ )
3. โทรศัพท์มือถือ
( เพื่อทำข้อสอบแบบออนไลน์ )

สิ่งที่ได้รับหลังผ่านการอบรมเมื่อมาอบรมกับเราท่านจะได้รับ
ใบประกาศวุฒิบัตรผ่านการอบรม
หรือใบเซอร์ อย่างเป็นทางการ 1 ฉบับ/ท่าน

บัตรประจำตัวผู้ผ่านการอบรมทางศูนย์อบรมของเรามีบัตรประจำตัว
สำหรับผู้ที่ผ่านการทดสอบ
ชำระค่าบัตรเพียง 250 บาท/ท่าน

บรรยากาศการอบรม


บรรยากาศการอบรม เน้นทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริง
ในห้องเรียน ในบรรยากาศการเรียนที่เป็นกันเอง เนื้อหาเข้มข้น
และสามารถนำไปใช้ได้จริงในการทำงาน


เทคนิคการติดตั้งนั่งร้าน
และการตรวจสอบนั่งร้าน


ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้านและค้ำยัน พ.ศ. 2564 ซึ่งประกาศราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564

โดยที่ พรบ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 มาตรา 8 วรรค 1 บัญญัติให้นายจ้างบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยในการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดในกฎกระทรวง และเพื่อให้การทำงานเกี่ยวกับนั่งร้าน และค้ำยันมีมาตรฐานอันจะทำให้ลูกจ้างมีความปลอดภัยในการทำงานมากขึ้น
  • ตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงานนั่งร้าน
  • เทคนิคการฝึกปฏิบัติการติดตั้งนั่งร้าน อย่างปลอดภัย
  • สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงการทำงานกับนั่งร้าน
บริการ inhouse public training

IN-HOUSE TRAINING

เราพร้อมให้คำปรึกษา
และมอบคำแนะนำหลักสูตรดีๆให้กับคุณ

โทร 091-2345669, 063-2681079, 097-2370949

เรามีบริการอาหารกลางวันและขนมเบรคให้ผู้เข้าอบรม
เฉพาะผู้ที่เข้ารับการอบรมในรูปแบบ Public Training


บริการดี อาหารอร่อย เมนูอาหารหลากหลาย กับบรรยากาศที่ดูสบายตาเหมือนได้มาพักผ่อน
พร้อมเจ้าหน้าที่ ยินดีให้บริการตลอดรับบริการให้เช่าสถานที่ อบรม-สัมมนา ประชุม, งานมงคล อื่นๆ

ลูกค้าของเราบริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย