อบรมโฟล์คลิฟท์-เซฟตี้อินไทย
อบรมหลักสูตรฟรี 2565          คลิกที่นี่

การขับรถโฟล์คลิฟท์
รถโฟล์คลิฟท์ (forklift) เป็นเครื่องจักรที่อํานวยความสะดวกในการ ยก เคลื่อนย้าย วัสดุสิ่งของ แทนการใช้กําลังคน แต่รถโฟร์คลิฟท์ก็อาจเป็นอันตรายได้เช่นกัน หากผู้ปฏิบัติงานไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนหรือคู่มือการทํางานที่แนบมากับรถโฟคลิฟและบ่อยครั้งที่อุบัติเหตุมักเกิดจากเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้น หรือโดยความไม่ได้ตั้งใจ การขาดความรู้ความชํานาญ ขับด้วยความประมาทคึกคะนองของตัวพนักงานเอง รวมไปถึงสภาพแวดล้อมที่อาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุได้ ดังนั้นพนักงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้รถโฟร์คลิฟท์ ควรที่จะได้รับการเรียนรู้ การฝึกทักษะความ ชํานาญในการขับขี่รถโฟร์คลิฟท์ และการบํารุงรักษารถโฟล์คลิฟท์อย่างถูกวิธี เพื่อความปลอดภัยในการทํางานต่อตัวผู้ปฏิบัติงาน ต่อเพื่อนร่วมงานและต่อองค์กร


ในปัจจุบัน การพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานถือเป็นสิ่งสำคัญ และการฝึกอบรม ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยผลักดันให้องค์กรประสบความสำเร็จ ทั้งด้านคุณภาพสินค้า บริการ และต้นทุนการผลิต หลักสูตรการอบรมการขับรถโฟร์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธีนั้น เป็นอีกหลักสูตรหนึ่งที่ผู้บริหารควรให้ความสำคัญในการพัฒนาความรู้ทักษะ จิตสำนึกการควบคุมอย่างปลอดภัยเพื่อลดความสูญเสียต่างๆที่อาจเกิดขึ้นจากการขาดความรู้เท่าไม่ถึงการณ์และจิตสำนึกความปลอดภัยของพนักงานขับรถโฟร์คลิฟท์ และลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากการขาดทักษะความชำนาญในการควบคุมอย่างถูกวิธี
วิทยากรได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เน้นทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริงในห้องเรียน บรรยากาศการเรียนที่เป็นกันเอง
เมื่อมาอบรมกับเราท่านจะได้รับ
ใบประกาศวุฒิบัตรผ่านการอบรม

อบรม การขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี


ท่านสามารถค้นหาหลักสูตรการขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี

หลักการและเหตุผล


การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมรถโฟล์คลิฟท์ถือว่าเป็นอุปกรณ์/พาหนะผ่อนแรงที่มีความสำคัญในการจัดการสินค้าในด้านการผลิตและการขนส่งสินค้าเป็นอย่างมาก รถเป็นพาหนะที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว จึงเป็นสิ่งที่มีความเสี่ยงสูงในการที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุ ดังนั้นเป็นสิ่งทีแต่ละองค์กรจะต้องตระหนักและให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมความรู้แก่ผู้ขับโฟล์คลิฟท์ ในเรื่องการเตรียมความพร้อม และมาตรฐานการใช้งาน ตลอดจนความรู้ในการขับขี่อย่างปลอดภัย เพื่อส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานต่อไป จำเป็นต้องมีการ จัดให้มีการ อบรมโฟล์คลิฟท์ เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และเป็นไปตามการพัฒนาบุคคลากรที่ ISO9001 กำหนด

วัตถุประสงค์
1. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำเทคนิคการขับรถโฟล์คลิฟท์ ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องปลอดภัย
2. สามารถนำความรู้จากการอบรมไปเคลื่อนย้ายสิ่งของ/ผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยรถโฟล์คลิฟท์
3. สามารถตรวจสอบดูและบำรุงรักษารถโฟล์คลิฟท์เบื้องต้น ได้อย่างถูกวิธี

เนื้อหาหลักสูตร
1. กฎหมายด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานรถโฟล์คลิฟท์
2. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับรถโฟล์คลิฟท์ที่ผู้ใช้งานต้องรู้
3. การใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลรถโฟล์คลิฟท์มีอะไรบ้าง?
4. ส่วนประกอบ/อุปกรณ์ / แผงควบคุมและระบบไฟเตือนต่างๆ ของโฟล์คลิฟท์
5. การตรวจสอบความปลอดภัยก่อนการใช้โฟล์คลิฟท์
6. สอนการขับโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี
7. เทคนิคการยก / เคลื่อนย้าย / จัดเรียงและตักจ่ายสินค้า
8. การตรวจและบำรุงรักษาโฟล์คลิฟท์เบื้องต้น ตามระยะเวลาชั่วโมงการทำงาน
9. การปฏิบัติเมื่อโฟล์คลิฟท์เสีย
10. กฎจราจร / ข้อห้าม และเครื่องหมายเตือนต่างๆในโรงงาน
11. การวัดผลทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ ก่อนและหลังการอบรม
12. อันตรายที่เกิดจากรถโฟล์คลิฟท์ กรณีศึกษาจากวีดีโอ
13. กิจกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงความปลอดภัยในการทำงานของรถโฟล์คลิฟท์

ตารางกำหนดการฝึกอบรม


วัน/เวลา
กำหนดการฝึกอบรม
ช่วงเช้า เนื้อหาการบรรยาย
08:30- 09:00 - ลงทะเบียน
09:00-12:00 - กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรถโฟล์คลิฟท์
ความรู้พื้นฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับรถโฟล์คลิฟท์
- กฎหมายด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับรถโฟล์คลิฟท์
- การใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลสำหรับรถโฟล์คลิฟท์
- ส่วนประกอบ/อุปกรณ์/ แผงควบคุมระบบไฟเดือนต่างๆ
- การตรวจสอบความปลอดภัยก่อนการถูกใช้โฟล์คลิฟท์
- การขับโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี
- กฎจราจร/ข้อห้าม และเครื่องหมายเตือนต่างๆ
- อันตรายที่เกิดจากรถโฟล์คลิฟท์ (กรณีศึกษาจากวิดีโอ)
- กิจกรรมวิเคราะห์ความเสี่ยงความปลอดภัยในการทำงานของรถโฟล์คลิฟท์
- แบบทดสอบหลังอบรม
12:00 - 13:00 พักเที่ยง
ช่วงบ่าย เนื้อหาการบรรยาย
13:00-16:00 - ลงทะเบียน
ภาคปฏิบัติรายบุคคล
- การตรวจสอบและบำรุงรักษาโฟล์คลิฟท์ก่อนการใช้งาน
- การปฏิบัติเมื่อรถโฟล์คลิฟท์เสีย หรือ เกิดปัญหาขัดข้อง
- เทคนิคการยก / เคลื่อนย้าย / จัดเรียงและตักจ่ายสินค้า
หมายเหตุ - พักเบรค (Coffee Break) เวลา 10.30 - 10.45 น., 14.30 - 14.45 น.

การขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธีข้อมูลที่เป็นประโยชน์สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันที่อบรม1. เอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
( ฉบับจริง )
2. บัตรประชาชน/ใบขับขี่
( เพื่อตรวจสอบรายชื่อ )
3. โทรศัพท์มือถือ
( เพื่อทำข้อสอบแบบออนไลน์ )

สิ่งที่ได้รับหลังผ่านการอบรมเมื่อมาอบรมกับเราท่านจะได้รับ
ใบประกาศวุฒิบัตรผ่านการอบรม
หรือใบเซอร์ อย่างเป็นทางการ 1 ฉบับ/ท่าน

บัตรประจำตัวผู้ผ่านการอบรมทางศูนย์อบรมของเรามีบัตรประจำตัว
สำหรับผู้ที่ผ่านการทดสอบ
ชำระค่าบัตรเพียง 250 บาท/ท่าน

เน้นทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริง


บรรยากาศการเรียนที่เป็นกันเอง เนื้อหาเข้มข้น
และสามารถนำไปใช้ได้จริงในการทำงาน


การขับรถโฟล์คลิฟท์รถสแตกเกอร์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี


รถสแต็กเกอร์ไฟฟ้า (Staker) คือเป็นรถที่นำเอาระบบไฮดรอลิคมาเป็นตัวช่วยผ่อนแรงในการยกของที่มีน้ำหนักมาก โดยอาศัยแรงดันจากน้ำมันไฮดรอลิค ซึ่งถูกส่งมาโดยปั๊มไฮดรอลิคที่ติดตั้งอยู่ในรถและอาศัยแรงขับปั๊มจากมอเตอร์ รถยกสามารถขับเคลื่อนย้ายของที่ยกจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้ด้วยอาศัยแรงจากมอเตอร์ การทำงานเน้นยกสูง วางขอบนชั้นวางของ ทดแทนการใช้งานรถยกโฟล์คลิฟท์ ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานจึงมีความจำเป็นจะต้องเรียนรู้วิธีการขับขี่และใช้งานรถสแต็กเกอร์ไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัย

อบรมโฟล์คลิฟท์ (Forklift) รถแต็กเกอร์ เป็นอีกหลักสูตรหนึ่ง ที่ผู้บริหารควรให้ความสำคัญในการพัฒนาความรู้ ทักษะ จิตสำนึกการควบคุมอย่างปลอดภัยเพื่อลดความสูญเสียต่างๆที่อาจเกิดขึ้นจากการขาดความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และจิตสำนึกความปลอดภัยของพนักงานขับรถโฟร์คลิฟท์ และลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุที่เกิด จากการขาดทักษะ ความชำนาญในการควบคุมอย่างถูกวิธี
  • ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำเทคนิคการขับรถฟอร์คลิฟท์หรือรถสแตกเกอร์ นำไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
  • ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้จากการอบรมไป เคลื่อนย้ายสิ่งของ/ผลิตภัณฑ์สินค้า ได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดอุบัติเหตุอันตรายต่อตัวพนักงานเอง
  • ผู้เข้ารับการอบรมสามารถตรวจสอบดูและบำรุงรักษารถฟอร์คลิฟท์สเเต็กเกอร์เบื้องต้น ได้อย่างถูกวิธี
บริการ inhouse public training

IN-HOUSE TRAINING

เราพร้อมให้คำปรึกษา
และมอบคำแนะนำหลักสูตรดีๆให้กับคุณ

โทร 091-2345669, 063-2681079, 097-2370949

เรามีบริการอาหารกลางวันและขนมเบรคให้ผู้เข้าอบรม
เฉพาะผู้ที่เข้ารับการอบรมในรูปแบบ Public Training


บริการดี อาหารอร่อย เมนูอาหารหลากหลาย กับบรรยากาศที่ดูสบายตาเหมือนได้มาพักผ่อน
พร้อมเจ้าหน้าที่ ยินดีให้บริการตลอดรับบริการให้เช่าสถานที่ อบรม-สัมมนา ประชุม, งานมงคล อื่นๆ

ลูกค้าของเราบริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย