อบรมโฟล์คลิฟท์-เซฟตี้อินไทย
อบรมหลักสูตรฟรี 2565          คลิกที่นี่

อบรมโฟล์คลิฟท์
เรียนขับโฟล์คลิฟท์ชลบุรี อบรมโฟล์คลิฟท์
อบรมโฟล์คลิฟท์-รถยก ตามกฎหมาย 2564 - 2565 พร้อม สอบใบเซอร์โฟล์คลิฟท์-รถยก โดยศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน แบบบุคคลทั่วไปและแบบอินเฮ้าส์ ฝึกปฏิบัติจริง อบรมได้ทั้งเขตชลบุรีและระยอง หลักสูตรการขับรถโฟล์คลิฟท์-รถยก อย่างปลอดภัยและถูกวิธี เซฟตี้อินไทย เน้นสอนเทคนิคการขับรถโฟล์คลิฟท์ ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องปลอดภัย พร้อมวิธีการปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด การขับและบำรุงรักษารถยกเครื่องยนต์อย่างถูกวิธีและปลอดภัย สามารถนำความรู้จากการอบรมไปเคลื่อนย้ายสิ่งของ/ผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยรถโฟล์คลิฟท์-รถยก สามารถตรวจสอบดูและบำรุงรักษารถโฟล์คลิฟท์-รถยก เบื้องต้นได้อย่างถูกวิธี


อบรมโฟล์คลิฟท์-รถยก การขับและบำรุงรักษารถยกเครื่องยนต์อย่างถูกวิธีและปลอดภัย หลักสูตรการขับรถโฟล์คลิฟท์-รถยก อย่างปลอดภัยและถูกวิธี อบรมโฟล์คลิฟท์ชลบุรี อบรมโฟล์คลิฟท์ระยอง อบรมโฟล์คลิฟท์สมุทรปราการ อบรมที่ เซฟตี้อินไทย ดีที่สุด ในะระยะเวลาในการอบรม 1 วัน ทดสอบผ่านรอรับ สอบใบเซอร์โฟล์คลิฟท์ ได้เลย อบรมโฟล์คลิฟท์ ตามกฎกระทรวงเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2564 ข้อ 40 นายจ้างจะต้องจัดให้ลูกจ้างซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ขับรถยก ผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้รถยกแต่ละประเภท ความปลอดภัยในการขับรถยก การตรวจสอบและบำรุงรักษารถยก
อบรมโฟล์คลิฟท์ ฟรี 2565
วิทยากรได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เน้นทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริงในห้องเรียน บรรยากาศการเรียนที่เป็นกันเอง
เมื่อมาอบรมกับเราท่านจะได้รับ
ใบประกาศวุฒิบัตรผ่านการอบรม


อบรมโฟล์คลิฟท์ อบรมรถยก ตามกฎหมาย


ข้อ ๔๐ นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างซึ่งจะทำหน้าที่เป็นผู้ขับรถยกผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้รถยกแต่ละประเภทความปลอดภัยในการขับรถยก การตรวจสอบและบำรุงรักษารถยกโดยวิทยากรซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับรถยก ตามหลักสูตรที่อธิบดีประกาศกำหนด

อบรมโฟล์คลิฟท์


ท่านสามารถค้นหาหลักสูตรอบรมโฟล์คลิฟท์ รถยก การขับรถโฟล์คลิฟท์-รถยกอย่างปลอดภัยและถูกวิธี พร้อมสอบใบเซอร์โฟล์คลิฟท์-รถยก หลังผ่านการทดสอบ
ข้อ ๔๐ นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างซึ่งจะทำหน้าที่เป็นผู้ขับรถยกผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้รถยกแต่ละประเภทความปลอดภัยในการขับรถยก การตรวจสอบและบำรุงรักษารถยกโดยวิทยากรซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับรถยก ตามหลักสูตรที่อธิบดีประกาศกำหนด

ภาพบรรยากาศการ อบรมโฟล์คลิฟท์-รถยก


เรียนจริง ปฏิบัติจริง ทดสอบภายใน 1 วัน การันตีขับเป็น สอบใบเซอร์โฟล์คลิฟท์ สำหรับใช้สมัครงาน เราบริการอบรมโฟล์คลิฟท์พื้นที่ ชลบุรี ระยอง สมุทรปราการ และมีบริการรูปแบบ Public & In-house Training และหลักสูตร อื่นๆ ที่เกี่ยวกับด้านความปลอดภัยในการทำงาน

ใบเซอร์โฟล์คลิฟท์สอบที่ไหน อบรมโฟล์คลิฟท์
ฝึกขับรถโฟล์คลิฟท์ อบรมโฟล์คลิฟท์
เรียนขับโฟล์คลิฟท์ อบรมโฟล์คลิฟท์
สอบใบเซอร์โฟล์คลิฟท์ อบรมโฟล์คลิฟท์
เรียนขับโฟล์คลิฟท์ชลบุรี อบรมโฟล์คลิฟท์
เรียนขับรถโฟล์คลิฟท์ระยอง อบรมโฟล์คลิฟท์
สอบใบเซอร์ฟอร์ลิฟท์ อบรมโฟล์คลิฟท์
หาสอบโฟล์คลิฟท์ อบรมโฟล์คลิฟท์
อบรมโฟล์คลิฟท์ ฟรี 2565 อบรมโฟล์คลิฟท์
อบรม ขับรถโฟล์คลิฟท์ อบรมโฟล์คลิฟท์
อบรม โฟล์คลิฟท์
อบรมการขับรถโฟล์คลิฟท์
คุณกำลังกังวลขับรถโฟล์คลิฟท์ไม่เป็นใช่ไหม
สอบใบเซอร์โฟล์คลิฟท์ อบรมโฟล์คลิฟท์

หลักการและเหตุผล


การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมรถโฟล์คลิฟท์ถือว่าเป็นอุปกรณ์/พาหนะผ่อนแรงที่มีความสำคัญในการจัดการสินค้าในด้านการผลิตและการขนส่งสินค้าเป็นอย่างมาก รถเป็นพาหนะที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว จึงเป็นสิ่งที่มีความเสี่ยงสูงในการที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุ ดังนั้นเป็นสิ่งทีแต่ละองค์กรจะต้องตระหนักและให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมความรู้แก่ผู้ขับโฟล์คลิฟท์ ในเรื่องการเตรียมความพร้อม และมาตรฐานการใช้งาน ตลอดจนความรู้ในการขับขี่อย่างปลอดภัย เพื่อส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานต่อไป จำเป็นต้องมีการ จัดให้มีการ อบรมโฟล์คลิฟท์ เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และเป็นไปตามการพัฒนาบุคคลากรที่ ISO9001 กำหนด

วัตถุประสงค์
1. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำเทคนิคการขับรถโฟล์คลิฟท์ ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องปลอดภัย
2. สามารถนำความรู้จากการอบรมไปเคลื่อนย้ายสิ่งของ/ผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยรถโฟล์คลิฟท์
3. สามารถตรวจสอบดูและบำรุงรักษารถโฟล์คลิฟท์เบื้องต้น ได้อย่างถูกวิธี

เนื้อหาหลักสูตร
1. กฎหมายด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานรถโฟล์คลิฟท์
2. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับรถโฟล์คลิฟท์ที่ผู้ใช้งานต้องรู้
3. การใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลรถโฟล์คลิฟท์มีอะไรบ้าง?
4. ส่วนประกอบ/อุปกรณ์ / แผงควบคุมและระบบไฟเตือนต่างๆ ของโฟล์คลิฟท์
5. การตรวจสอบความปลอดภัยก่อนการใช้โฟล์คลิฟท์
6. สอนการขับโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี
7. เทคนิคการยก / เคลื่อนย้าย / จัดเรียงและตักจ่ายสินค้า
8. การตรวจและบำรุงรักษาโฟล์คลิฟท์เบื้องต้น ตามระยะเวลาชั่วโมงการทำงาน
9. การปฏิบัติเมื่อโฟล์คลิฟท์เสีย
10. กฎจราจร / ข้อห้าม และเครื่องหมายเตือนต่างๆในโรงงาน
11. การวัดผลทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ ก่อนและหลังการอบรม
12. อันตรายที่เกิดจากรถโฟล์คลิฟท์ กรณีศึกษาจากวีดีโอ
13. กิจกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงความปลอดภัยในการทำงานของรถโฟล์คลิฟท์

สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันที่อบรม1. เอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
( ฉบับจริง )
2. บัตรประชาชน/ใบขับขี่
( เพื่อตรวจสอบรายชื่อ )
3. โทรศัพท์มือถือ
( เพื่อทำข้อสอบแบบออนไลน์ )

อบรมโฟล์คลิฟท์ 2565-2666


อบรมโฟล์คลิฟท์ตามกฎหมาย บรรยากาศการเรียนที่เป็นกันเอง เนื้อหาเข้มข้น
และสามารถนำไปใช้ได้จริงในการทำงาน


บรรยากาศอบรมโฟล์คลิฟท์
บรรยากาศสอบโฟล์คลิฟท์ อบรมโฟล์คลิฟท์

สิ่งที่ได้รับหลังผ่านการอบรมเมื่อมาอบรมกับเราท่านจะได้รับ
ใบประกาศวุฒิบัตรผ่านการอบรม
หรือใบเซอร์ อย่างเป็นทางการ 1 ฉบับ/ท่าน

สอบใบเซอร์ฟอร์ลิฟท์ รถยก


สอบใบเซอร์โฟล์คลิฟท์ ทดสอบภายใน 1 วัน การันตีขับเป็น สอบใบเซอร์โฟล์คลิฟท์ เราบริการอบรมโฟล์คลิฟท์พื้นที่ ชลบุรี ระยอง สมุทรปราการ และมีบริการรูปแบบ Public & In-house Training ตามกฎกระทรวงเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2564 ข้อ 40 นายจ้างจะต้องจัดให้ลูกจ้างซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ขับรถยก ผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้รถยกแต่ละประเภท ความปลอดภัยในการขับรถยก การตรวจสอบและบำรุงรักษารถยก

ใบเซอร์โฟล์คลิฟท์สอบที่ไหน อบรมโฟล์คลิฟท์
ใบเซอร์โฟล์คลิฟท์ สอบที่ไหน อบรมโฟล์คลิฟท์
ใบเซอร์โฟล์คลิฟท์สอบที่ไหน อบรมโฟล์คลิฟท์
ใบเซอร์โฟล์คลิฟท์ สอบที่ไหน อบรมโฟล์คลิฟท์
เรียนขับโฟล์คลิฟท์ อบรมโฟล์คลิฟท์
สอบใบเซอร์โฟล์คลิฟท์ อบรมโฟล์คลิฟท์
เรียนขับโฟล์คลิฟท์ อบรมโฟล์คลิฟท์
สอบใบเซอร์โฟล์คลิฟท์ อบรมโฟล์คลิฟท์

อบรมโฟล์คลิฟท์-รถยก7 สิ่งที่ต้องเช็คก่อนขับรถโฟล์คลิฟท์ทุกครั้ง ขั้นตอนการขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี อ้างอิงจากกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. ๒๕๕๒

อบรมโฟล์คลิฟท์ รถยก
อบรมโฟล์คลิฟท์ -รถยก
อบรมโฟล์คลิฟท์ รถยก
อบรมโฟล์คลิฟท์
โฟล์คลิฟท์
โฟล์คลิฟท์

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์บทความที่เกี่ยวข้อง


ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมโฟล์คลิฟท์

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง รถฟอร์คลิฟ (Forklift)ที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๕สาระสำคัญตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง รถฟอร์คลิฟ (Forklift) ที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๕ กำหนดให้รถฟอร์คลิฟ (Forklift) ที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเ

กฎกระทรวงเกี่ยวกับรถยก รถโฟล์คลิฟท์ forklift 2564

นายจ้างต้องรู้! กฎกระทรวงเกี่ยวกับรถยก 2564

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๔         “รถยก” หมายความว่า รถที่ติดตั้งอุปกรณ์ใช้สำหรับการยกหรือเคลื่อนย้ายสิ่งของ เช่น ฟอร์

ข้อดีของการใช้รถสแต็กเกอร์ไฟฟ้า

ข้อดีของการใช้รถสแต็กเกอร์ไฟฟ้ารถสแต็กเกอร์ไฟฟ้าคืออะไร?          เป็นรถที่นำเอาระบบไฮดรอลิคมาเป็นตัวช่วยผ่อนแรงในการยกของที่มีน้ำหนักมาก โดยอาศัยแรงดันจากน้ำมันไฮดรอลิค ซึ่งถูกส่งมาโดยปั๊มไฮดรอลิคที่ติดตั้งอยู่ในรถและอาศัยแรงขับปั๊มจากมอเต

5 อันตรายจากรถโฟล์คลิฟท์

5 อันตรายจากรถโฟล์คลิฟท์5 สาเหตุอันตรายจากรถโฟล์คลิฟท์          1. การยกสินค้าสูงเกินกำหนดอาจทำให้สินค้าหล่นทับคนขับรถหรือผู้ปฏิบัติงานที่อยู่บริเวณนั้นได้           2. โฟล์คลิฟท์พลิกคว่ำเมื่อขับรถเร็วหรือน้ำหนักไม่สมดุล          3. การชนหรือทับจนอาจเสียชี

ข้อควรปฏิบัติในการขับเคลื่อน รถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัย

ข้อควรปฏิบัติในการขับเคลื่อน รถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัย

ข้อควรปฏิบัติในการขับเคลื่อน รถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยตรวจสอบรถยกให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ก่อนเริ่มใช้งานเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานเเละไม่ให้เกิดอุบัติเหตุในการใช้งานรถโฟล์คลิฟท์ในกรณีที่ทำงานโดยมีคนให้สัญญาณจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

6ขั้นตอนขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี,ขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างไรให้ปลอดภัย,ขับโฟล์คลิฟท์อย่างภัย,อยากทราบว่าที่ไหนสอนขับรถโฟล์คลิฟท์บ้าง,สอบถามเรื่องใบเซอร์ฟอร์คลิฟท์หน่อยครับ,อยากเรียนขับรถ Forklift ไม่ได้เป็นพนักงานบริษัทสามารถเรียนได้มั้ย,ตรวจสอบความพร้อมทางร่างกายก่อนขับรถโฟล์คลิฟท์

6ขั้นตอนการขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี

6ขั้นตอนการขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธีขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างไรให้ปลอดภัยและถูกวิธีวันนี้เซฟตี้อินไทยจะมาแนะนำให้เพื่อนๆครับขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบความพร้อมทางร่างกายและสภาพจิตใจร่างกาย : ใส่ชุดทำงาน/แบบฟอร์มพร้อมอุปกรณ์ป้องกันให้เรีย

บริการ inhouse public training

IN-HOUSE TRAINING

เราพร้อมให้คำปรึกษา
และมอบคำแนะนำหลักสูตรดีๆให้กับคุณ

โทร 091-2345669, 063-2681079, 097-2370949

เรามีบริการอาหารกลางวันและขนมเบรคให้ผู้เข้าอบรม
เฉพาะผู้ที่เข้ารับการอบรมในรูปแบบ Public Training


บริการดี อาหารอร่อย เมนูอาหารหลากหลาย กับบรรยากาศที่ดูสบายตาเหมือนได้มาพักผ่อน
พร้อมเจ้าหน้าที่ ยินดีให้บริการตลอดรับบริการให้เช่าสถานที่ อบรม-สัมมนา ประชุม, งานมงคล อื่นๆ

อาหาร
อาหาร
อาหาร
อาหาร
อาหาร
อาหาร
อาหาร
อาหาร

ตัวอย่างลูกค้าเพียงบางส่วนของเราบริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย