หลักสูตรinhouse-เซฟตี้อินไทย
อบรมหลักสูตรฟรี 2564          คลิกที่นี่

หลักสูตรภาษาไทย

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

หลักสูตรอบรมออนไลน์รูปแบบสัมมนา
VIRTUAL TRAINING ผ่าน ZOOM


อยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนหลักสูตรออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM Online ประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่าเดิม ผู้เรียนสามารถเรียนผ่านคอมพิวเตอร์
หรือ มือถือได้ตามสะดวก ด้วยระบบภาพและเสียงคมชัดสูง Full HD ผู้เรียนสามารถถาม-ตอบได้แบบ Real-Time เสมือนเรียนใน Class

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร
จป.บริหารกฎกระทรวงกำหนดต้องจัดให้ลูกจ้างไดัรับการอบรม และแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
กฎกระทรวงกำหนดต้องจัดให้ลูกจ้างไดัรับการอบรม และแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค
กฎกระทรวงกำหนดต้องจัดให้ลูกจ้างไดัรับการอบรม และแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค
คณะกรรมการฯ คปอ.
กำหนดให้มีคปอ. เพื่อทำหน้าที่ในการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ
ความปลอดภัย 6 ชม. ตามพรบ.2554 (ลูกจ้างใหม่)
โดยมีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของการฝึกอบรมผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้างด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ทบทวนบทบาทหน้าที่จป.บริหาร
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ในการทำงานในระดับบริหาร ได้ทบทวนบทบาทหน้าที่ อัปเดตกฎหมายใหม่ๆ ในเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน
ทบทวนบทบาทหน้าที่จป.หัวหน้างาน
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ในการทำงานในระดับหัวหน้างาน ได้ทบทวนบทบาทหน้าที่ อัปเดตกฎหมายใหม่ๆ ในเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน
ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น
ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับปั้นจั่นสามารถใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ได้อย่างถูกวิธี ประเมินพิกัดการยกชิ้นงาน วัสดุ สิ่งของโดยใช้หลักการคำนวณที่ถูกวิธีได้อย่างถูกต้อง
ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
การป้องกันอุบัติเหตุและการลดอุบัติเหตุ จึงเป็นเรื่องที่ต้องรีบเร่งและให้มีการปฏิบัติอย่างจริงจังเพื่อลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินที่อาจจะเกิดขึ้น
ความปลอดภัยในการใช้เครื่องจักร
ตระหนักในด้านปลอดภัยการทำงานกับเครื่องจักร (Machine Breakdown Analysis)และสามารถประเมินความเสี่ยงเพื่อทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน
การจัดทําโครงการอนุรักษ์การได้ยินตามที่กฎหมายกําหนดสามารถนำมาตรการป้องกันอันตรายเกี่ยวกับเสียงเพื่อลดผลกระทบของเสียงได้
ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าสำหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
ความสำคัญของการความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้ากับการปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อปฏิบัติทางกฎหมายเป็นสิ่งสำคัญ
ความปลอดภัยไฟฟ้าและป้องกันอันตรายในสำนักงาน
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนดและฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลได้อย่างปลอดภัย
Lock out & Tag out
ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานของเครื่องจักรที่ช่วยส่งเสริมในการลดความเสี่ยงและอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้
การบริหารงานด้านความปลอดภัยฯในองค์กร
การดำเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจตามกลยุทธ์เพื่อการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
ข้อกำหนดและการตีความ 45001:2018
โดยองค์กรต่างๆ ให้ความสำคัญกับการจัดทำระบบมาตรฐานเพื่อลดและควบคุมความเสี่ยงอันตรายให้เกิดความปลอดภัย
การวิเคราะห์สาเหตุของอุบัติเหตุด้วย 5 WHY
การรายงานอุบัติการณ์ จะทำให้ทราบถึงจำนวนของปัญหา และทราบแนวโน้มของความรุนแรงและการเกิดซ้ำในอนาคต
จิตวิทยาความปลอดภัย(ทัศนคติและการปรับเปลี่ยน)
ปัจจัยของคนเป็นเรื่องที่สำคัญ เมื่อทราบต้นเหตุของปัจจัยก็จะสามารถหามาตรการป้องกันได้ตรงประเด็นและสามารถป้องกันอุบัติเหตุได้
เทคนิคการสอบสวนและรายงานอุบัติเหตุ
เพื่อพิจารณาค้นหาความจริงที่เป็นมูลเหตุที่ทำให้คนงานทำงานในลักษณะของการกระทำที่ไม่ปลอดภัยอันจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุ
จิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงาน
ส่งเสริมให้ทุกคนมีจิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงานก่อน ( Safety First) และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานได้อย่างยั่งยืน
ผู้เฝ้าระวังไฟ Fire Watch Man
เทคนิคต่างๆที่สำคัญในการเฝ้าระวังไฟ รวมทั้งสามารถใช้อุปกรณ์ตอบโต้เหตุฉุกเฉินได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยตามหลักมาตรฐานสากล
ความปลอดภัยในการทำงานที่ก่อให้เกิดประกายไฟ
งานที่มีความเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดอันตรายและอุบัติเหตุในการทำงานได้ เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในการทำงาน
KYT ฝึกหยั่งรู้ระวังภัย
กิจกรรม KYT เน้นหลักการคิดและวิเคราะห์อันตรายหรือการประเมินความเสี่ยงส่งเสริมพฤติกรรมที่นำไปสู่ความปลอดภัย
การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยJSA
กิจกรรมพื้นฐานที่ทำเพื่อสืบค้นแนวโน้มของอันตรายที่จะเกิดขึ้น และหาทางแก้ไขโดยปรับปรุงวิธีการทำงานให้ถูกต้อง
ทบทวนความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล
สามารถนําความรู้และทักษะที่ได้จากการอบรมไปใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้อื่นได้ในภาวะฉุกเฉิน ก่อนนําส่งสถานพยาบาล
การบริหารจัดการสารเคมีและวัตถุอันตรายตามกฎหมาย
เพื่อให้ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องมีความเข้าใจกฏหมายและทราบแนวทางการบริหารจัดการสารเคมีได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
ผู้ช่วยเหลือในที่อับอากาศ
ผู้ช่วยเหลือในที่อับอากาศตามกฎกระทรวงในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่อับอากาศ
ผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ ผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ (รวมทุกหลักสูตร 4 ผู้)
หลักสูตรตามประกาศที่อธิบดีกำหนด ให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงานที่อับอากาศ ให้กับผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ผู้อนุญาตในที่อับอากาศ
เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานในที่อับอากาศ
ผู้ควบคุมในที่อับอากาศ
เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการปฏิบัติงานที่ถูกต้องในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ
ทบทวนความปลอดภัยในการทำงานที่อับอากาศ
เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองตามที่นายจ้างมอบหมาย
ดับเพลิงขั้นต้น
หลักสูตรที่อบรมให้กับลูกจ้างภายในสถานประกอบกิจการและพนักงานเพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์อัคคีภัยได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยมากที่สุด
ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่นผู้ยึดเกาะวัสดุและผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นหอสูงรถเรือปั้นจั่น
เพื่อให้พนักงานที่ปฎิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับปั้นจั่นได้เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่กฎหมายกำหนดไว้
ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น
เพื่อให้นายจ้างได้ปฎิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ผู้บังคับปั้นจั่น ชนิด ปั้นจั่นเหนือศรีษะปั้นจั่นขาสูง และปั้นจั่นอยู่กับที่ชนิดอื่นๆ
โดยที่กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ ผู้บังคับ ผู้ให้สัญญาณ ผู้ยึดเกาะวัสดุและผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น
โดยที่กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ผู้บังคับปั้นจั่น ชนิดปั้นจั่นหอสูง รถ เรือปั้นจั่น
โดยที่กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ
ผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองตามที่นายจ้างมอบหมาย

มาตรฐานระดับสากล


ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ให้เป็นหน่วยฝึกอบรมด้านความปลอดภัยฯ
เลขที่ใบอนุญาต จป. ๖๓ ๐๑๑

รับรองจากกรมสวัสดิการ

ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ให้เป็นหน่วยฝึกอบรมด้านความปลอดภัยฯ เลขที่ใบอนุญาต จป. ๖๓ - ๐๑๑

ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านระบบบริหารงานคุณภาพ
ISO 9001:2015 จากสถาบันรับรองฯ URS

ใบรับรองมาตรฐานระบบ

ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 จากสถาบันรับรองฯ URS

ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นหน่วยงานฝึกอบรม
จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เอกสารการรับรอง

ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นหน่วยงานฝึกอบรม จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สิ่งที่ได้รับหลังผ่านการอบรมเมื่อมาอบรมกับเราท่านจะได้รับ
ใบประกาศวุฒิบัตรผ่านการอบรม
หรือใบเซอร์ อย่างเป็นทางการ 1 ฉบับ/ท่าน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เราพร้อมให้คำปรึกษา
และมอบคำแนะนำหลักสูตรดีๆให้กับคุณ

โทร 091-2345669, 063-2681079, 097-2370949

บทความที่เกี่ยวข้อง


ความปลอดภัยในการทำงานกับนั่งร้านและค้ำยัน กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการ ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับนั่งร้านและค้ำยัน พ.ศ.2564 อัปเดต โทรโข่ง การ์ตูนเด็กผู้ชายใส่หมวก กฎกระทรวง2564 การทำงานนั่งร้าน 2564

กฎกระทรวงการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้านและค้ำยัน

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้านและค้ำยัน พ.ศ. ๒๕๖๔          นั่งร้าน คือ โครงสร้างชั่วครา

การป้องกันโควิค19ในโรงงาน COVID 19

การป้องกัน COVID-19 ในโรงงานที่ จป.ต้องรู้

คำแนะนำด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)สำหรับสถานประกอบกิจการหรือโรงงาน          สถานประกอบกิจการหรือโรงงาน เป็นสถานที่ที่มีการรวมตัวกันของผ

ช่างแอร์ต้องรู้

ช่างแอร์ต้องรู้-คุณสมบัติของช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและพาณิชย์ระดับ 1

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานเรื่อง คุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์สาขาช่างเครื่อ

คุณสมบัติช่างไฟฟ้า

กระทรวงแรงงานประกาศกฎหมาย อาชีพช่างไฟฟ้าต้องมีบัตรประจำตัว นายจ้าง-ลูกจ้าง ฝ่าฝืนมีโทษปรับ นายจ้าง ที่จ้างงานช่างไฟฟ้า ที่ไม่มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถจะถูกปรับไม่เก

จป จปคืออะไร

จปคืออะไร

จปคืออะไรจป.คืออะไร ?จปคืออะไรคือ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานเป็นบุคลา

กฎกระทรวงเกี่ยวกับรถยก รถโฟล์คลิฟท์ forklift 2564

นายจ้างต้องรู้! กฎกระทรวงเกี่ยวกับรถยก 2564

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๔         “รถยก” หมายความ

เครื่องจักรสำหรับการใช้ยกคนขึ้นที่สูง

นายจ้างต้องรู้! กฎกระทรวงเกี่ยวกับเครื่องจักรสำหรับใช้ในการยกคนขึ้นทำงานบนที่สูง 2564

กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๔          “เครื่องจักรส

ใหม่ล่าสุด! กฎกระทรวงการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น 2564

กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๔          “ปั้นจั่น” หม

การจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ

กฎกระทรวงการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๔๘          สวัสดิการแรงงานตามที่กฎหมายกำหนด เป็นสวัสดิการที่ได้มีการพิจารณาแล้วว่าเป็นสิ่งจำเป็นพื้นฐานสำหรับลูกจ้างในสถานปร

แนวทางการซ้อมการระงับอัคคีภัยในยุคโควิด-19

แนวทางการซ้อมการระงับอัคคีภัยในยุคโควิด-19ข้อหารือกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานข้อหารือ กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านควา

กฎกระทรวงการทำงานบนที่สูง 2564-สรุปกฎหมายความปลอดภัย 2564 เกี่ยวกับการทำงานบนที่สูง

กฎกระทรวง  กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในสถานที่ที่มีอันตรายจากการตกจากที่สูงและที่ลาดชัน จากวัสดุกระเด

12 พฤศจิกายน วันจป. safety is safety day

12 พฤศจิกายน วันจป.

12 พฤศจิกายนวันจป. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน          ย้อนกลับไปเมื่อ 36 ปีที่แล้ว ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2528 ซึ่งมีผลบังคั

วิธีสวมใส่สายรัดนิรภัยชนิดเต็มตัว ป้องกันการตกจากที่สูง

วิธีสวมใส่สายรัดนิรภัยชนิดเต็มตัว

อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง(Fall Protection Devices)การทำงานในที่สูง เช่น งานก่อสร้าง งานทำความสะอาด งานไฟฟ้า จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง ได้แก่เข็มขัดนิรภัย ประกอบด้วยตัวเ

ลูกค้าของเราบริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย