หลักสูตรinhouse-เซฟตี้อินไทย
อบรมหลักสูตรฟรี 2565          คลิกที่นี่

หลักสูตรภาษาไทย

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

หลักสูตรอบรมออนไลน์รูปแบบสัมมนา
VIRTUAL TRAINING ผ่าน ZOOM


อยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนหลักสูตรออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM Online ประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่าเดิม ผู้เรียนสามารถเรียนผ่านคอมพิวเตอร์
หรือ มือถือได้ตามสะดวก ด้วยระบบภาพและเสียงคมชัดสูง Full HD ผู้เรียนสามารถถาม-ตอบได้แบบ Real-Time เสมือนเรียนใน Class

หลักสูตตรอบรม จป.บริหาร
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร
จป.บริหารกฎกระทรวงกำหนดต้องจัดให้ลูกจ้างไดัรับการอบรม และแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร
อบรม จป.หัวหน้างาน
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
กฎกระทรวงกำหนดต้องจัดให้ลูกจ้างไดัรับการอบรม และแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
หลักสูตร จป.เทคนิค
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค
กฎกระทรวงกำหนดต้องจัดให้ลูกจ้างไดัรับการอบรม และแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค
คปอ. หรือ คณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน
คณะกรรมการฯ คปอ.
กำหนดให้มีคปอ. เพื่อทำหน้าที่ในการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ
หลักสูตร ความปลอดภัย 6 ชม. ตามพรบ.2554 (ลูกจ้างใหม่)
ความปลอดภัย 6 ชม. ตามพรบ.2554 (ลูกจ้างใหม่)
โดยมีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของการฝึกอบรมผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้างด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
การขับขี่ปลอดภัย (Safety Drive)
การขับขี่ปลอดภัย (Safety Drive)
การรณรงค์เรื่องขับขี่ปลอดภัย (Safety Drive)เป็นเรื่องที่ควรให้ความสําคัญเพราะชีวิตของคนทํางานเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับการเดินทาง ทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์
การปฐมพยาบาลและการกู้ชีพเบื้องต้น
การปฐมพยาบาลและการกู้ชีพเบื้องต้น (First Aid & CPR Basic)
การปฐมพยาบาลเบื้องต้นหรือให้ความช่วยเหลือต่อผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉิน โดย ใช้อุปกรณ์อย่างจ ากัดในสถานการณ์อยู่ในขณะนั้นก่อนที่ผู้บาดเจ็บจะได้รับการดูแลรักษา
ทบทวนบทบาทหน้าที่ จป.บริหาร
ทบทวนบทบาทหน้าที่จป.บริหาร
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ในการทำงานในระดับบริหาร ได้ทบทวนบทบาทหน้าที่ อัปเดตกฎหมายใหม่ๆ ในเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน
ทบทวนบทบาทหน้าที่ จป.หัวหน้างาน
ทบทวนบทบาทหน้าที่จป.หัวหน้างาน
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ในการทำงานในระดับหัวหน้างาน ได้ทบทวนบทบาทหน้าที่ อัปเดตกฎหมายใหม่ๆ ในเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน
ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น
ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น
ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับปั้นจั่นสามารถใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ได้อย่างถูกวิธี ประเมินพิกัดการยกชิ้นงาน วัสดุ สิ่งของโดยใช้หลักการคำนวณที่ถูกวิธีได้อย่างถูกต้อง
ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีอันตรายและการตอบโต้กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีอันตรายและการตอบโต้กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
การประกอบการในปัจจุบันจําเป็นต้องมีการใช้สารเคมีกันมาก เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้สารเคมีและถ้ามีการรั่วไหลของสารเคมีพนักงานในโรงงานต้องสามารถตอบโต้การรั่วไหลได้ โดยเน้นการป้องกันความเสียหายจากสารเคมีในโรงงาน
หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้าง
ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
การป้องกันอุบัติเหตุและการลดอุบัติเหตุ จึงเป็นเรื่องที่ต้องรีบเร่งและให้มีการปฏิบัติอย่างจริงจังเพื่อลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินที่อาจจะเกิดขึ้น
อบรมความปลอดภัยในการใช้เครื่องจักร
ความปลอดภัยในการใช้เครื่องจักร
ตระหนักในด้านปลอดภัยการทำงานกับเครื่องจักร (Machine Breakdown Analysis)และสามารถประเมินความเสี่ยงเพื่อทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การัจดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยินเสียง
การจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน
การจัดทําโครงการอนุรักษ์การได้ยินตามที่กฎหมายกําหนดสามารถนำมาตรการป้องกันอันตรายเกี่ยวกับเสียงเพื่อลดผลกระทบของเสียงได้
ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าสำหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าสำหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
ความสำคัญของการความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้ากับการปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อปฏิบัติทางกฎหมายเป็นสิ่งสำคัญ
หลักสูตร ความปลอดภัยไฟฟ้าและป้องกันอันตรายในสำนักงาน
ความปลอดภัยไฟฟ้าและป้องกันอันตรายในสำนักงาน
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนดและฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลได้อย่างปลอดภัย
อบรมหลักสูตร Lock out & Tag out
Lock out & Tag out
ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานของเครื่องจักรที่ช่วยส่งเสริมในการลดความเสี่ยงและอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้
การบริหารงานด้านความปลอดภัยในการทำงานในองค์กร
การบริหารงานด้านความปลอดภัยฯในองค์กร
การดำเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจตามกลยุทธ์เพื่อการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
อบรม ข้อกำหนดและการตีความ 45001:2018
ข้อกำหนดและการตีความ 45001:2018
โดยองค์กรต่างๆ ให้ความสำคัญกับการจัดทำระบบมาตรฐานเพื่อลดและควบคุมความเสี่ยงอันตรายให้เกิดความปลอดภัย
การวิเคราะห์สาเหตุของอุบัติเหตุด้วย 5 WHY
การวิเคราะห์สาเหตุของอุบัติเหตุด้วย 5 WHY
การรายงานอุบัติการณ์ จะทำให้ทราบถึงจำนวนของปัญหา และทราบแนวโน้มของความรุนแรงและการเกิดซ้ำในอนาคต
อบรม จิตวิทยยาความปลอดภัย(ทัศนคติและการปรับเปลี่ยน)
จิตวิทยาความปลอดภัย(ทัศนคติและการปรับเปลี่ยน)
ปัจจัยของคนเป็นเรื่องที่สำคัญ เมื่อทราบต้นเหตุของปัจจัยก็จะสามารถหามาตรการป้องกันได้ตรงประเด็นและสามารถป้องกันอุบัติเหตุได้
อบรม เทคนิคการสอบสวนและรายงานอุบัติเหตุ
เทคนิคการสอบสวนและรายงานอุบัติเหตุ
เพื่อพิจารณาค้นหาความจริงที่เป็นมูลเหตุที่ทำให้คนงานทำงานในลักษณะของการกระทำที่ไม่ปลอดภัยอันจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุ
หลักสูตรการอบรมจิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงาน
จิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงาน
ส่งเสริมให้ทุกคนมีจิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงานก่อน ( Safety First) และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานได้อย่างยั่งยืน
อบรม ผู้เฝ้าระวังไฟ Fire Watch Man
ผู้เฝ้าระวังไฟ Fire Watch Man
เทคนิคต่างๆที่สำคัญในการเฝ้าระวังไฟ รวมทั้งสามารถใช้อุปกรณ์ตอบโต้เหตุฉุกเฉินได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยตามหลักมาตรฐานสากล
หลักสูตรการอบรมความปลอดภัยในการทำงานที่ก่อให้เกิดประกายไฟ
ความปลอดภัยในการทำงานที่ก่อให้เกิดประกายไฟ
งานที่มีความเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดอันตรายและอุบัติเหตุในการทำงานได้ เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในการทำงาน
KYT ฝึกหยั่งรู้ระวังภัย
KYT ฝึกหยั่งรู้ระวังภัย
กิจกรรม KYT เน้นหลักการคิดและวิเคราะห์อันตรายหรือการประเมินความเสี่ยงส่งเสริมพฤติกรรมที่นำไปสู่ความปลอดภัย
อบรมการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย JSA
การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยJSA
กิจกรรมพื้นฐานที่ทำเพื่อสืบค้นแนวโน้มของอันตรายที่จะเกิดขึ้น และหาทางแก้ไขโดยปรับปรุงวิธีการทำงานให้ถูกต้อง
ทบทวนความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล
ทบทวนความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล
สามารถนําความรู้และทักษะที่ได้จากการอบรมไปใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้อื่นได้ในภาวะฉุกเฉิน ก่อนนําส่งสถานพยาบาล
หลักสูตรการบริหารจัดการสารเคมีและวัตถุอันตรายตามกฎหมาย
การบริหารจัดการสารเคมีและวัตถุอันตรายตามกฎหมาย
เพื่อให้ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องมีความเข้าใจกฏหมายและทราบแนวทางการบริหารจัดการสารเคมีได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
อบรมหลักสูตรผู้ช่วยเหลือในที่อับอากาศ
ผู้ช่วยเหลือในที่อับอากาศ
ผู้ช่วยเหลือในที่อับอากาศตามกฎกระทรวงในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่อับอากาศ
อบรม ผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ ผู้ปฏิบัติานในที่อับอากาศ
ผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ ผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ (รวมทุกหลักสูตร 4 ผู้)
หลักสูตรตามประกาศที่อธิบดีกำหนด ให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงานที่อับอากาศ ให้กับผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
หลักสูตรอบรมผู้อนุญาติในที่อับอากาศ
ผู้อนุญาตในที่อับอากาศ
เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานในที่อับอากาศ
หลักสูตรผู้คุมในที่อับอากศ
ผู้ควบคุมในที่อับอากาศ
เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการปฏิบัติงานที่ถูกต้องในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ
ทบทวนความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ
ทบทวนความปลอดภัยในการทำงานที่อับอากาศ
เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองตามที่นายจ้างมอบหมาย
อบรมดับเพลิงขั้นต้น 2565
ดับเพลิงขั้นต้น
หลักสูตรที่อบรมให้กับลูกจ้างภายในสถานประกอบกิจการและพนักงานเพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์อัคคีภัยได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยมากที่สุด
ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่นผู้ยึดเกาะวัสดุและผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นหอสูงรถเรือปั้นจั่น 2565
ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่นผู้ยึดเกาะวัสดุและผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นหอสูงรถเรือปั้นจั่น ออนไลน์
เพื่อให้พนักงานที่ปฎิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับปั้นจั่นได้เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่กฎหมายกำหนดไว้
อบรมผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น 2565
ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น
เพื่อให้นายจ้างได้ปฎิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
หลักสูตรผู้บังคับปั้นจั่น ชนิด ปั้นจั่นเหนือศรีษะปั้นจั่นเขาสูง และปั้นจั่นอยู่กับที่ชนิดอื่นๆ
ผู้บังคับปั้นจั่น ชนิด ปั้นจั่นเหนือศรีษะปั้นจั่นขาสูง และปั้นจั่นอยู่กับที่ชนิดอื่นๆ
โดยที่กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ ผู้บังคับ ผู้ให้สัญญาณ ผู้ยึดเกาะวัสดุและผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น
ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ ผู้บังคับ ผู้ให้สัญญาณ ผู้ยึดเกาะวัสดุและผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น
โดยที่กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
หลักสูตร ผู้บังคับปั้นจั่น ชนิดปั้นจั่นหอสูง รถ เรือปั้นจั่น
ผู้บังคับปั้นจั่น ชนิดปั้นจั่นหอสูง รถ เรือปั้นจั่น
โดยที่กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ 2565
ผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ
ผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองตามที่นายจ้างมอบหมาย
ทักษะการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ
ทักษะการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ (Defensive Driving)
ตระหนักการป้องกันอุบัติเหตุการขับรถอย่างมีสติ การให้อภัยและเห็นใจผู้อื่น รวมถึงทักษะการขับรถและปฏิบัติตามกฎจราจร ตลอดจนการใช้และการบำรุงรักษารถยนต์อย่างถูกวิธี
บุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง
บุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง
ตามกฎกระทรวงคมนาคมเรื่องความปลอดภัยในการขนส่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ให้จัดให้มีบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง ซึ่งต้องมีคุณสมบัติและผ่านการฝึกอบรม
จิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงาน
จิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงาน
การให้ความรู้ในการปฏิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัยในการทำงานและสิ่งแวดล้อมจึงเป็นสิ่งที่องค์กรควรส่งเสริมให้หัวหน้างานและพนักงาน เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพนักงาน

มาตรฐานระดับสากล


ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ให้เป็นหน่วยฝึกอบรมด้านความปลอดภัยฯ
เลขที่ใบอนุญาต จป. ๖๓ ๐๑๑

รับรองจากกรมสวัสดิการ

ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ให้เป็นหน่วยฝึกอบรมด้านความปลอดภัยฯ เลขที่ใบอนุญาต จป. ๖๓ - ๐๑๑

ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านระบบบริหารงานคุณภาพ
ISO 9001:2015 จากสถาบันรับรองฯ URS

ใบรับรองมาตรฐานระบบ

ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 จากสถาบันรับรองฯ URS

ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นหน่วยงานฝึกอบรม
จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เอกสารการรับรอง

ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นหน่วยงานฝึกอบรม จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สิ่งที่ได้รับหลังผ่านการอบรมเมื่อมาอบรมกับเราท่านจะได้รับ
ใบประกาศวุฒิบัตรผ่านการอบรม
หรือใบเซอร์ อย่างเป็นทางการ 1 ฉบับ/ท่าน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เราพร้อมให้คำปรึกษา
และมอบคำแนะนำหลักสูตรดีๆให้กับคุณ

โทร 091-2345669, 063-2681079, 097-2370949

บทความที่เกี่ยวข้อง


ความปลอดภัยในการทำงานกับนั่งร้านและค้ำยัน กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการ ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับนั่งร้านและค้ำยัน พ.ศ.2564 อัปเดต โทรโข่ง การ์ตูนเด็กผู้ชายใส่หมวก กฎกระทรวง2564 การทำงานนั่งร้าน 2564

กฎกระทรวงการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้านและค้ำยัน

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้านและค้ำยัน พ.ศ. ๒๕๖๔          นั่งร้าน คือ โครงสร้างชั่วคราวที่ใช้ในงานก่อสร้าง และงานซ่อมแซม สำหรับให้ผู้ปฏิบัติงานขึ้นไป ก่อส

การป้องกันโควิค19ในโรงงาน COVID 19

การป้องกัน COVID-19 ในโรงงานที่ จป.ต้องรู้

คำแนะนำด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)สำหรับสถานประกอบกิจการหรือโรงงาน          สถานประกอบกิจการหรือโรงงาน เป็นสถานที่ที่มีการรวมตัวกันของผู้ปฏิบัติงานเพื่อผลิตสินค้าและบริการ ซึ่งจะมีการใช้สถานที่ เครื่องใช

ช่างแอร์ต้องรู้

ช่างแอร์ต้องรู้-คุณสมบัติของช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและพาณิชย์ระดับ 1

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานเรื่อง คุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก          โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุ

คุณสมบัติช่างไฟฟ้า

กระทรวงแรงงานประกาศกฎหมาย อาชีพช่างไฟฟ้าต้องมีบัตรประจำตัว นายจ้าง-ลูกจ้าง ฝ่าฝืนมีโทษปรับ นายจ้าง ที่จ้างงานช่างไฟฟ้า ที่ไม่มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถจะถูกปรับไม่เกิน 30,000 บาท ลูกจ้างที่เป็นช่างไฟฟ้า ที่ไม่มีหนังสือรับรองความรู้ความสาม

จป จปคืออะไร

จปคืออะไร

จปคืออะไรจปคืออะไรจป.คืออะไร ?จปคืออะไรคือ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานเป็นบุคลากรทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่กฎหมายกำหนด           กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 254

พฤติกรรมความปลอดภัยสร้างได้ด้วย BBS

พฤติกรรมความปลอดภัยสร้างได้ด้วย BBS (Behavior Based Safety)พฤติกรรมความปลอดภัย(Behavior Base Safety-BBS) มีต้นกำเนิดจาก BST โดยในอดีตเน้นการสังเกตในกū

กฎกระทรวงเกี่ยวกับรถยก รถโฟล์คลิฟท์ forklift 2564

นายจ้างต้องรู้! กฎกระทรวงเกี่ยวกับรถยก 2564

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๔         “รถยก” หมายความว่า รถที่ติดตั้งอุปกรณ์ใช้สำหรับการยกหรือเคลื่อนย้ายสิ่งของ เช่น ฟอร์

เครื่องจักรสำหรับการใช้ยกคนขึ้นที่สูง

กฎกระทรวงเกี่ยวกับเครื่องจักรสำหรับใช้ในการยกคนขึ้นทำงานบนที่สูง 2564

กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๔          “เครื่องจักรสำหรับใช้ในการยกคนขึ้นทำงานบนที่สูง” หมายความว่า เครื่องจักรที่ออกแบบ

ใหม่ล่าสุด! กฎกระทรวงการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น 2564

กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๔          “ปั้นจั่น” หมายความว่า เครื่องจักรที่ใช้ยกสิ่งของขึ้นลงตามแนวดิ่ง และเคลื่อนย้ายส

การจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ

กฎกระทรวงการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๔๘          สวัสดิการแรงงานตามที่กฎหมายกำหนด เป็นสวัสดิการที่ได้มีการพิจารณาแล้วว่าเป็นสิ่งจำเป็นพื้นฐานสำหรับลูกจ้างในสถานประกอบกิจการซึ่งกฎหมายที่ใช้บังคับเพื่อให้สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้

แนวทางการซ้อมการระงับอัคคีภัยในยุคโควิด-19

แนวทางการซ้อมการระงับอัคคีภัยในยุคโควิด-19ข้อหารือกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานข้อหารือ กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและร

กฎกระทรวงการทำงานบนที่สูง 2564-สรุปกฎหมายความปลอดภัย 2564 เกี่ยวกับการทำงานบนที่สูง

กฎกระทรวง  กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในสถานที่ที่มีอันตรายจากการตกจากที่สูงและที่ลาดชัน จากวัสดุกระเด็นตกหล่น และพังทลาย และจากการตกลงไปในภาชนะเก็บหรือรองรับวัสดุ พ.ศ. ๒๕๖

12 พฤศจิกายน วันจป. safety is safety day

12 พฤศจิกายน วันจป.

12 พฤศจิกายนวันจป. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน          ย้อนกลับไปเมื่อ 36 ปีที่แล้ว ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2528 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2528 โดยข้อกฎหมายดังกล่าวได้กำหนดให้สถานประก

วิธีสวมใส่สายรัดนิรภัยชนิดเต็มตัว ป้องกันการตกจากที่สูง

วิธีสวมใส่สายรัดนิรภัยชนิดเต็มตัว

อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง(Fall Protection Devices)การทำงานในที่สูง เช่น งานก่อสร้าง งานทำความสะอาด งานไฟฟ้า จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง ได้แก่เข็มขัดนิรภัย ประกอบด้วยตัวเข็มจัด และเชือกนิรภัย ตัวเข็มขัด ทำด้วยหนังเส้นใยจากฝ้าย และใยสังเครา

กฎกระทรวงว่าด้วยการรายงานผลการปฏิบัติการตามกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๔

กฎกระทรวงว่าด้วยการรายงานผลการปฏิบัติการตามกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๔

กฎกระทรวงว่าด้วยการรายงานผลการปฏิบัติการตามกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๔          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๙ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติ โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรร

ผู้เฝ้า ระวังไฟ, ถังดับ เพลิง, ประเภท ถังดับเพลิง,อันตรายจาก อัคคี,

รู้หรือไม่!?ใช้ถังดับเพลิงถูกประเภทช่วยลดการสูญเสียจากเหตุเพลิงไหม้

รู้หรือไม่!?ใช้ถังดับเพลิงถูกประเภทช่วยลดการสูญเสียจากเหตุเพลิงไหม้ปัจจัยการเกิดของไฟ     หมายถึง ไฟเกิดจากการรวมตัวขององค์ประกอบ 3 ประการ ที่รวมตัวกันจนได้สัดส่วน1.เชื้อเพลิง (FUEL) คือ สิ่งที่ติดไฟและลุกไหม้ได้2.ความร้อน (HEAT) คือ ความร้อนที่เหมาะสมแล

ตัวอย่างลูกค้าเพียงบางส่วนของเราบริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย