อบรมที่สูงนั่งร้าน-เซฟตี้อินไทย
อบรมหลักสูตรฟรี 2565          คลิกที่นี่

อบรมนั่งร้าน
จากข้อมูลสถิติของกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงานพบว่าสถานประกอบกิจการที่ประสบอันตรายสูงสุดในแต่ละปี ได้แก่ “กิจการประเภทก่อสร้าง” ซึ่งการประสบอันตรายดังกล่าวมาจากหลายสาเหตุด้วยกัน โดย เฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับนั่งร้านจะประสบอุบัติเหตุมากที่สุดจากการตกจากที่สูงหรือนั่งร้านพัง ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติจากการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้าน การอบรมพนักงานให้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องความปลอดภัยจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อพนักงานได้นำความรู้ความเข้าใจไปปฏิบัติในภาคสนามจะช่วยในการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากนั่งร้าน ถึงแม้ว่าความเสี่ยงจากการทำงานไม่สามารถลดให้เป็นศูนย์ได้ แต่การลดความเสี่ยงและอุบัติเหตุให้น้อยลงที่สุดนั้นสามารถกระทำได้


อันตรายที่เกิดขึ้นจากการทำงานบนนั่งร้านได้แก่ พนักงานพลัดตกจากนั่งร้าน การสะดุด ลื่น ล้ม การร่วงหล่นของวัสดุ อุปกรณ์ การโค่นล้มของนั่งร้านและ อันตรายจากสภาพแวดล้อมในการทำงาน การที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับการอบรมวิธีการติดตั้งนั่งร้านและการตรวจสอบนั่งร้านอย่างถูกวิธี และได้รับการฝึกปฏิบัติการติดตั้งนั่งร้านในการปฏิบัติงานจะช่วยลดอัตราการประสบอันตรายจากการปฏิบัติงาน
วิทยากรได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เน้นทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริงในห้องเรียน บรรยากาศการเรียนที่เป็นกันเอง
เมื่อมาอบรมกับเราท่านจะได้รับ
ใบประกาศวุฒิบัตรผ่านการอบรม

เทคนิคการติดตั้งและความปลอดภัยนั่งร้าน (ชลบุรี)


ท่านสามารถค้นหาหลักสูตรอบรมนั่งร้านได้จากด้านล่างนี้

ทำงานบนที่สูง

หลักการและเหตุผล


นั่งร้าน เป็นโครงสร้างชั่วคราวใช้ในงานก่อสร้างและซ่อมแซม ใช้สำหรับให้ช่างก่อสร้างปีนขึ้นไปที่สูง และเหยียบขึ้นไปเพื่อทำงาน รวมถึงใช้ในการวางสิ่งของที่จำเป็น และเมื่อก่อสร้าง ซ่อมแซมงานเสร็จ จะเก็บนั่งร้านออกทันทีไม่มีการเก็บนั่งร้านไว้ วัสดุที่ใช้ทำนั่งร้านมีความหลากหลายขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและงบประมาณ การออกแบบนั่งร้าน การสร้างนั่งร้าน การใช้นั่งร้าน นั่งร้านมาตรฐาน การคุ้มครอง ความปลอดภัย มาตรฐานเกี่ยวกับอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้บริหาร ผู้ควบคุมงาน ตลอดถึงผู้ปฏิบัติงานจะต้องทราบเทคนิคการติดตั้งและการตรวจสอบนั่งร้านด้วยความปลอดภัย เพื่อความปลอดภัยในการทำงานของชีวิตและทรัพย์สินต่อไป การตรวจสอบนั่งร้าน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติงานและตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงานนั่งร้าน
2. เพื่อเรียนรู้วิธีการและเทคนิคการฝึกปฏิบัติการติดตั้งนั่งร้าน
อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงการทำงานกับนั่งร้านและการตรวจสอบนั่งร้านได้

เนื้อหาการอบรม
1. ความรู้พื้นฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนั่งร้าน
2. ข้อกำหนดและมาตรฐานในการติดตั้งนั่งร้าน
3. เทคนิคและการติดตั้งนั่งร้านอย่างปลอดภัย
4. การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการตรวจสอบนั่งร้าน
5. การฝึกปฏิบัติการติดตั้งนั่งร้าน
6. กิจกรรม Workshop การลงมือปฏิบัติและทดสอบจริงกับนั่งร้าน

ตารางกำหนดการฝึกอบรม


วัน/เวลา
กำหนดการฝึกอบรม
วันที่ 1 เนื้อหาการบรรยาย
08:30- 09:00 - ทดสอบความรู้ก่อนการอบรม ( Pre-Test )
09:00-09:30 - กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนั่งร้าน
09:30-10:00 - ประเภทของนั่งร้าน อุปกรณ์นั่งร้านและโครงสร้างนั่งร้าน
10:00-10:30 - กรณีศึกษาเกี่ยวกับสาเหตุและอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับนั่งร้าน
10:30 - 10:45 พักเบรค
10:45 - 11:30 - ข้อกำหนดต่างๆ ในงานนั่งร้าน
11:30-12:00 - มาตรฐานในการติดตั้งนั่งร้าน
12:00-13:00 พักเที่ยง
13:30 -14:30 - การเตรียมการติดตั้งนั่งร้านและเทคนิคการติดตั้งนั่งร้านแบบท่อและข้อต่อ
14:30 -14:45 พักเบรค
14:45 - 16:00 - การฝึกปฏิบัติการติดตั้งนั่งร้านแบบท่อและข้อต่อ
วันที่ 2 เนื้อหาการบรรยาย
08:30- 09:00 - ลงทะเบียน
09:00-10:30 - ข้อควรปฏิบัติในการปฏิบัติงานบนนั่งร้านอย่างไรให้ปลอดภัย
10:30-10:45 พักเบรค
10:45 - 12:00 - เทคนิคการตรวจสอบนั่งร้านแบบโครงสร้างสำเร็จและแบบท่อและข้อต่อ
12:00-13:00 พักเที่ยง
13:00 - 14:30 - เทคนิคการตรวจสอบนั่งร้านและโครงสร้างสำเร็จและแบบท่อและข้อต่อ (ต่อ)
14:30 - 14:45 พักเบรค
ภาคปฏิบัติ
14:45 - 16:00

- การตรวจสอบนั่งร้านแบบโครงสร้างสำเร็จและแบบท่อและข้อต่อ
- ทดสอบความรู้หลังการอบรม (Post-Test)

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรมความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

ระดับปฏิบัติงาน

1. ผู้รับเหมาทุกคนในระดับปฏิบัติงานหรือระดับสูงกว่า

การปฏิบัติงาน

2. ผู้ที่มีการปฏิบัติงานบนที่สูง

เทคนิคการติดตั้งและความปลอดภัยนั่งร้านข้อมูลที่เป็นประโยชน์สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันที่อบรม1. เอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
( ฉบับจริง )
2. บัตรประชาชน/ใบขับขี่
( เพื่อตรวจสอบรายชื่อ )
3. โทรศัพท์มือถือ
( เพื่อทำข้อสอบแบบออนไลน์ )

สิ่งที่ได้รับหลังผ่านการอบรมเมื่อมาอบรมกับเราท่านจะได้รับ
ใบประกาศวุฒิบัตรผ่านการอบรม
หรือใบเซอร์ อย่างเป็นทางการ 1 ฉบับ/ท่าน

บัตรประจำตัวผู้ผ่านการอบรมทางศูนย์อบรมของเรามีบัตรประจำตัว
สำหรับผู้ที่ผ่านการทดสอบ
ชำระค่าบัตรเพียง 250 บาท/ท่าน
เทคนิคการติดตั้งนั่งร้าน

บรรยากาศการอบรมนั่งร้าน


บรรยากาศการอบรมนั่งร้าน เน้นทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริงในห้องเรียน ในบรรยากาศการเรียนที่เป็นกันเอง เนื้อหาเข้มข้นและสามารถนำไปใช้ได้จริงในการทำงาน


ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง


อบรมที่สูง เป็นหลักสูตรมาตรฐานสากล เพื่อให้ผู้เข้าอบรม สามารถได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานบนที่สูง และวิธีการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย ตามมาตรฐานสากล

ผู้เข้าอบรมสามารถประเมินความเสี่ยง อันตรายได้อย่างปลอดภัย ตามกฎหมาย งานบนที่สูง โดยมีทีมวิทยากรคอยกำกับดูแลตลอดการฝึกอบรม และคอยแนะนำวิธีการใช้อุปกรณ์ต่างๆ เทคนิคสำคัญๆ ได้อย่างมืออาชีพ
  • ตระหนักถึงอันตรายความเสี่ยงและรู้ถึงมาตรการการทำงานบนที่สูง
  • สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่าง ๆ การทำงานบนที่สูง
  • สามารถประเมินควบคุมอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานบนที่สูง
บริการ inhouse public training

IN-HOUSE TRAINING

เราพร้อมให้คำปรึกษา
และมอบคำแนะนำหลักสูตรดีๆให้กับคุณ

โทร 091-2345669, 063-2681079, 097-2370949

เรามีบริการอาหารกลางวันและขนมเบรคให้ผู้เข้าอบรม
เฉพาะผู้ที่เข้ารับการอบรมในรูปแบบ Public Training


บริการดี อาหารอร่อย เมนูอาหารหลากหลาย กับบรรยากาศที่ดูสบายตาเหมือนได้มาพักผ่อน
พร้อมเจ้าหน้าที่ ยินดีให้บริการตลอดรับบริการให้เช่าสถานที่ อบรม-สัมมนา ประชุม, งานมงคล อื่นๆ

ลูกค้าของเราบริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย