อบรมที่สูงนั่งร้าน-เซฟตี้อินไทย
อบรมหลักสูตรฟรี 2565          คลิกที่นี่

อบรมนั่งร้าน
อบรมนั่งร้าน เทคนิคการติดตั้งนั่งร้าน อบรมนั่งร้านชลบุรีต้องที่ เซฟตี้อินไทย อบรมนั่งร้านระยอง การติดตั้งนั่งร้านญี่ปุ่น คู่มือการติดตั้งนั่งร้านอบรมนั่งร้านตาม กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้านและค้ำยัน พ.ศ. 2564 อบรมนั่งร้าน กรุงเทพ เทคนิคการ ติด ตั้ง นั่งร้าน อบรมนั่งร้าน ภาษาอังกฤษอบรมนั่งร้านชลบุรี อบรมนั่งร้าน ระยอง อบรม นั่งร้าน การติดตั้งนั่งร้านญี่ปุ่น คู่มือการติดตั้งนั่งร้าน


อันตรายที่เกิดขึ้นจากการทำงานบนนั่งร้านได้แก่ พนักงานพลัดตกจากนั่งร้าน การสะดุด ลื่น ล้ม การร่วงหล่นของวัสดุ อุปกรณ์ การโค่นล้มของนั่งร้านและ อันตรายจากสภาพแวดล้อมในการทำงาน การที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับการอบรมวิธีการติดตั้งนั่งร้านและการตรวจสอบนั่งร้านอย่างถูกวิธี และได้รับการฝึกปฏิบัติการติดตั้งนั่งร้านในการปฏิบัติงานจะช่วยลดอัตราการประสบอันตรายจากการปฏิบัติงาน
วิทยากรได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เน้นทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริงในห้องเรียน บรรยากาศการเรียนที่เป็นกันเอง
เมื่อมาอบรมกับเราท่านจะได้รับ
ใบประกาศวุฒิบัตรผ่านการอบรม

เทคนิคการติดตั้งและความปลอดภัยนั่งร้าน (ชลบุรี)


ท่านสามารถค้นหาหลักสูตรอบรมนั่งร้านได้จากด้านล่างนี้

เทคนิคการติดตั้งนั่งร้าน

บรรยากาศการอบรมนั่งร้าน


บรรยากาศการอบรมนั่งร้าน เน้นทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริงในห้องเรียน ในบรรยากาศการเรียนที่เป็นกันเอง เนื้อหาเข้มข้นและสามารถนำไปใช้ได้จริงในการทำงาน


ตารางกำหนดการฝึกอบรม


วัน/เวลา
กำหนดการฝึกอบรม
วันที่ 1 เนื้อหาการบรรยาย
08:30- 09:00 - ทดสอบความรู้ก่อนการอบรม ( Pre-Test )
09:00-09:30 - กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนั่งร้าน
09:30-10:00 - ประเภทของนั่งร้าน อุปกรณ์นั่งร้านและโครงสร้างนั่งร้าน
10:00-10:30 - กรณีศึกษาเกี่ยวกับสาเหตุและอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับนั่งร้าน
10:30 - 10:45 พักเบรค
10:45 - 11:30 - ข้อกำหนดต่างๆ ในงานนั่งร้าน
11:30-12:00 - มาตรฐานในการติดตั้งนั่งร้าน
12:00-13:00 พักเที่ยง
13:30 -14:30 - การเตรียมการติดตั้งนั่งร้านและเทคนิคการติดตั้งนั่งร้านแบบท่อและข้อต่อ
14:30 -14:45 พักเบรค
14:45 - 16:00 - การฝึกปฏิบัติการติดตั้งนั่งร้านแบบท่อและข้อต่อ
วันที่ 2 เนื้อหาการบรรยาย
08:30- 09:00 - ลงทะเบียน
09:00-10:30 - ข้อควรปฏิบัติในการปฏิบัติงานบนนั่งร้านอย่างไรให้ปลอดภัย
10:30-10:45 พักเบรค
10:45 - 12:00 - เทคนิคการตรวจสอบนั่งร้านแบบโครงสร้างสำเร็จและแบบท่อและข้อต่อ
12:00-13:00 พักเที่ยง
13:00 - 14:30 - เทคนิคการตรวจสอบนั่งร้านและโครงสร้างสำเร็จและแบบท่อและข้อต่อ (ต่อ)
14:30 - 14:45 พักเบรค
ภาคปฏิบัติ
14:45 - 16:00

- การตรวจสอบนั่งร้านแบบโครงสร้างสำเร็จและแบบท่อและข้อต่อ
- ทดสอบความรู้หลังการอบรม (Post-Test)

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรมความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

ระดับปฏิบัติงาน

1. ผู้รับเหมาทุกคนในระดับปฏิบัติงานหรือระดับสูงกว่า

การปฏิบัติงาน

2. ผู้ที่มีการปฏิบัติงานบนที่สูง

เทคนิคการติดตั้งและความปลอดภัยนั่งร้าน


อบรมนั่งร้านกรุงเทพ เทคนิคการติดตั้งนั่งร้าน อบรมนั่งร้านภาษาอังกฤษ อบรมนั่งร้านชลบุรี อบรมนั่งร้านระยอง อบรมนั่งร้าน NPC คู่มือการติดตั้งนั่งร้าน กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้านและค้ำยัน พ.ศ. 2564 ซึ่งประกาศราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564


ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันที่อบรม1. เอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
( ฉบับจริง )
2. บัตรประชาชน/ใบขับขี่
( เพื่อตรวจสอบรายชื่อ )
3. โทรศัพท์มือถือ
( เพื่อทำข้อสอบแบบออนไลน์ )

สิ่งที่ได้รับหลังผ่านการอบรมเมื่อมาอบรมกับเราท่านจะได้รับ
ใบประกาศวุฒิบัตรผ่านการอบรม
หรือใบเซอร์ อย่างเป็นทางการ 1 ฉบับ/ท่าน

บัตรประจำตัวผู้ผ่านการอบรมทางศูนย์อบรมของเรามีบัตรประจำตัว
สำหรับผู้ที่ผ่านการทดสอบ
ชำระค่าบัตรเพียง 250 บาท/ท่าน

ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง


อบรมที่สูง เป็นหลักสูตรมาตรฐานสากล เพื่อให้ผู้เข้าอบรม สามารถได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานบนที่สูง และวิธีการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย ตามมาตรฐานสากล

ผู้เข้าอบรมสามารถประเมินความเสี่ยง อันตรายได้อย่างปลอดภัย ตามกฎหมาย งานบนที่สูง โดยมีทีมวิทยากรคอยกำกับดูแลตลอดการฝึกอบรม และคอยแนะนำวิธีการใช้อุปกรณ์ต่างๆ เทคนิคสำคัญๆ ได้อย่างมืออาชีพ
  • ตระหนักถึงอันตรายความเสี่ยงและรู้ถึงมาตรการการทำงานบนที่สูง
  • สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่าง ๆ การทำงานบนที่สูง
  • สามารถประเมินควบคุมอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานบนที่สูง

บทความที่เกี่ยวข้อง


กฎที่ต้องปฏิบัติในการใช้นั่งร้าน

กฎที่ต้องปฏิบัติในการใช้นั่งร้าน scaffoldingในพื้นที่ปฏิบัติงามที่มีความสูงตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไป ควรจัดทำอุปกรณ์ยึดโยงเพื่อเกี่ยวคล้องเข็มขัดนิรภัย ให้แก่ ผู้ปฏิบัติงานได้และต้องจัดให้มีนั่งร้านที่ได้มาตรฐานก่อนเริ่มงาน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามาร

ความปลอดภัยในการทำงานกับนั่งร้านและค้ำยัน กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการ ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับนั่งร้านและค้ำยัน พ.ศ.2564 อัปเดต โทรโข่ง การ์ตูนเด็กผู้ชายใส่หมวก กฎกระทรวง2564 การทำงานนั่งร้าน 2564

กฎกระทรวงการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้านและค้ำยัน

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้านและค้ำยัน พ.ศ. ๒๕๖๔          นั่งร้าน คือ โครงสร้างชั่วคราวที่ใช้ในงานก่อสร้าง และงานซ่อมแซม สำหรับให้ผู้ปฏิบัติงานขึ้นไป ก่อส

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคำนวณออกแบบและควบคุมการใช้นั่งร้านโดยวิศวกร

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคำนวณออกแบบและควบคุมการใช้นั่งร้านโดยวิศวกร

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคำนวณออกแบบและควบคุมการใช้นั่งร้านโดยวิศวกร ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยฯ เกี่ยวกับนั่งร้านและค้ำยัน พ.ศ. 2564ประกาศกรมสวัสดิก

คู่มือการจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ISO14001:2015 โรงงาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน เด็กผู้ชายใส่หมวกปั่นจักรยาน โรงงานอุตสาหรกรรม เด็กผู้ชาย

คู่มือการจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

คู่มือการจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ฉบับปรับปรุง          คู่มือฉบับนี้จะอธิบายถึงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอนหลักดังต่อไปนี้          1. ผู้บริหารแสดงเจตนารมณ์ที่ชัดเจนโดยการประกา

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคำนวณออกแบบและควบคุมการใช้นั่งร้านโดยวิศวกร ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยฯ เกี่ยวกับนั่งร้านและค้ำยัน พ.ศ. 2564

การคำนวณออกแบบ ตามประกาศกรมสวัสดิการ เรื่อง นั่งร้านโดยวิศวกร 2564

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคำนวณออกแบบและควบคุมการใช้นั่งร้านโดยวิศวกร ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยฯ เกี่ยวกับนั่งร้านและค้ำยัน พ.ศ. 2564ประกาศกรมสวัสดิกา

บริการ inhouse public training

IN-HOUSE TRAINING

เราพร้อมให้คำปรึกษา
และมอบคำแนะนำหลักสูตรดีๆให้กับคุณ

โทร 091-2345669, 063-2681079, 097-2370949

เรามีบริการอาหารกลางวันและขนมเบรคให้ผู้เข้าอบรม
เฉพาะผู้ที่เข้ารับการอบรมในรูปแบบ Public Training


บริการดี อาหารอร่อย เมนูอาหารหลากหลาย กับบรรยากาศที่ดูสบายตาเหมือนได้มาพักผ่อน
พร้อมเจ้าหน้าที่ ยินดีให้บริการตลอดรับบริการให้เช่าสถานที่ อบรม-สัมมนา ประชุม, งานมงคล อื่นๆ

อาหาร
อาหาร
อาหาร
อาหาร
อาหาร
อาหาร
อาหาร
อาหาร

ลูกค้าของเราบริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย