อบรมตามกฎหมาย-เซฟตี้อินไทย
อบรมหลักสูตรฟรี 2566          คลิกที่นี่

หลักสูตรอบรมตามที่กฎหมายกำหนด


พระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. 2554 กำหนดให้นายจ้างจัดให้ผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้างทุกคนได้รับการฝึกอบรม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน เพื่อให้บริหารจัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานได้อย่างปลอดภัย

กระทรวงแรงงาน


ท่านสามารถค้นหาหลักสูตรอบรมที่ต้องการได้ หลักสูตรการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในปัจจุบันนั้นมีเป็นจำนวนมาก เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานได้อย่างปลอดภัย จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตระหนักถึงการฝึกอบรมซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้มีการออกเป็นกฎหมายกำหนดให้มีการจัดฝึกอบรมด้านความปลอดภัยฯ ในหลักสูตรต่างๆ ขึ้น ดังนี้

หลักสูตร
ชื่อกฎหมาย
รายละเอียดการอบรม
1. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ในการทำงาน
- ระดับหัวหน้างาน
- ระดับบริหาร
- ระดับเทคนิค
- ระดับเทคนิคขั้นสูง
กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน ในการบริหารและการจัดการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549

ประกาศกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ ความปลอดภัยในการทำงาน
สำหรับลูกจ้างระดับหัวหน้างาน และลูกจ้าง ระดับบริหารทุกคนและสำหรับลูกจ้างที่ได้รับ การแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย เพื่อปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย ประจำสถานประกอบกิจการ
2. หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน ในการบริหารและการจัดการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549

ประกาศกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ อบรมหัวหน้าหน่วยงาน ความปลอดภัย พ.ศ. 2551
สำหรับลูกจ้างที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็น หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย
3. คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม ในการทำงานของสถาน ประกอบกิจการ กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน ในการบริหารและการจัดการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549

ประกาศกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ อบรมคณะกรรมการ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงานของสถาน ประกอบกิจการ พ.ศ. 2549
สำหรับคณะกรรมการฯ ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเลือกตั้งใหม่ โดยให้อบรมภายใน 60 วัน หลังจากได้รับการแต่งตั้งหรือเลือกตั้ง
4. ผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน ในการบริหารและการจัดการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในที่อับอากาศพ.ศ. 2547

และ ประกาศกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และหลักสูตรการฝึกอบรม ความปลอดภัยในการทำงาน ในที่อับอากาศ พ.ศ. 2549
สำหรับผู้ที่ต้องปฏิบัติงานในที่อับอากาศ โดยให้อบรมก่อนเข้าไปทำงานในที่อับอากาศ
5. การป้องกันอันตรายทางรังสี ของผู้รับผิดชอบดำเนินการ ทางด้านเทคนิคในเรื่องรังสี กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน ในการบริหารและการจัดการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม ในการทำงานเกี่ยวกับรังสีชนิด ก่อไอออน พ.ศ. 2547 สำหรับผู้รับผิดชอบดำเนินการทางด้าน เทคนิคในเรื่องรังสี
6. อันตรายและวิธีการป้องกันอันตราย จากรังสีก่อนเข้ารับหน้าที่ สำหรับลูกจ้างที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับรังสี กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน ในการบริหารและการจัดการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับรังสีชนิดก่อไอออน พ.ศ. 2547

และประกาศกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการอบรมความปลอดภัย ในการทำงานในการป้องกัน อันตรายจากรังสี
สำหรับลูกจ้างที่จะปฏิบัติงานเกี่ยวกับรังสี โดยให้อบรมก่อนเริ่มงาน
7. วิธีการใช้และการบำรุงรักษา อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย ส่วนบุคคลสำหรับลูกจ้าง กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐาน ในการบริหาร และการจัดการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2549 กรณีที่บริษัทฯจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตราย ส่วนบุคคลเพื่อป้องกันอันตรายจากความร้อน แสงสว่าง และเสียงดังให้แก่ลูกจ้าง
8. ความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้าง เช่น การใช้เครื่องจักรรหัสสัญญาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง สำหรับลูกจ้าง กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน ในการบริหารและการจัดการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2551 สำหรับลูกจ้างที่ต้องทำงานก่อสร้างโดยให้ อบรมเป็นระยะๆ ตามความเหมาะสม
9. การปฐมพยาบาลเบื้องต้น สำหรับผู้ควบคุมงาน กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน ในการบริหารและการจัดการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการ ทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2551 สำหรับผู้ควบคุมงาน ที่ควบคุมการทำงาน ของลูกจ้างที่เข้าไปทำงานในรูเจาะ รูขุด หลุม บ่อ คู หรือพื้นที่อื่นที่มีลักษณะเดียวกัน ซึ่งมีความลึกตั้งแต่ 2 เมตร ขึ้นไป
10. การใช้เครื่องตอกเสาเข็มและการใช้ สัญญาณสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติงาน ในการตอกเสาเข็ม กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน ในการบริหารและการจัดการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2551 สำหรับลูกจ้างซึ่งมีหน้าที่บังคับเครื่องตอก เสาเข็ม
11. ความปลอดภัยในการใช้เครื่องจักร และปั้นจั่นในงานก่อสร้าง กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน ในการบริหารและการจัดการ ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2551 สำหรับลูกจ้างที่ทำงานกับเครื่องจักร และปั้นจั่นในงานก่อสร้าง
12. การใช้ลิฟต์ขนส่งวัสดุชั่วคราว และลิฟต์โดยสารชั่วคราวในงานก่อสร้าง กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน ในการบริหารและการจัดการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการ ทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2551 สำหรับลูกจ้างที่ทำหน้าที่บังคับลิฟต์
13. วิธีทำงานในอุโมงค์และวิธีป้องกัน อันตรายแก่ลูกจ้าง กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน ในการบริหารและการจัดการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการ ทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2551 สำหรับลูกจ้างก่อนเข้าทำงานในอุโมงค์ และอบรมทบทวนหรือเพิ่มเติมเป็นประจำ ไม่น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง
14. ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินกรณี เกิดภัยจากธรรมชาติ สำหรับงานก่อสร้างในน้ำ กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน ในการบริหารและการจัดการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการ ทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2551 สำหรับลูกจ้างที่ทำงานก่อสร้างในน้ำ
15. ขั้นตอนและวิธีการรื้อถอน ทำลายสิ่งก่อสร้าง กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน ในการบริหารและการจัดการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2551 สำหรับลูกจ้างที่ต้องทำการรื้อถอนทำลาย สิ่งก่อสร้าง โดยอบรมก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติงาน
16. การใช้อุปกรณ์ป้องกัน อันตรายส่วนบุคคลสำหรับ งานก่อสร้าง กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน ในการบริหารและการจัดการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการ ทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2551 สำหรับลูกจ้าง ก่อนเริ่มใช้งานอุปกรณ์ PPE
17. การทำงานเกี่ยวกับเครื่องปั๊มโลหะ เครื่องเชื่อมไฟฟ้า เครื่องเชื่อมก๊าซ รถยก หรือเครื่องจักรที่อาจก่อให้เกิดอันตราย ได้โดยสภาพ กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐาน ในการบริหารและการจัดการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2552 สำหรับลูกจ้างที่ทำงานกับเครื่องจักร และเครื่องมือที่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้โดยสภาพ เพื่อให้มีการชำนาญในการใช้เครื่องจักร
18. ผู้ควบคุมหม้อน้ำ กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐาน ในการบริหารและการจัดการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2552 สำหรับผู้ซึ่งนายจ้างจัดให้มีหน้าที่ ควบคุมการทำงานและการใช้หม้อน้ำ
19. ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือ ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐาน ในการบริหารและการจัดการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2552

ประกาศกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ อบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณ แก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น และการอบรมทบทวนการทำงาน เกี่ยวกับปั้นจั่น พ.ศ. 2554
สำหรับลูกจ้างที่ปฏิบัติงานเป็น ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น
20. ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐาน ในการบริหารและการจัดการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2552

ประกาศกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ อบรมหลักสูตรการปฏิบัติ หน้าที่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับ ปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น และการอบรมทบทวน การทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น พ.ศ. 2554
สำหรับลูกค้าที่อบรมเป็นผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น และทำงานมาแล้ว 2 ปี หรือ โรงงานมีสถิติอุบัติเหตุสูงขึ้น หรือเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงเกี่ยวกับปั้นจั่น ในสถานที่ทำงานหรือเมื่อมีการนำปั้นจั่น ชนิดหรือลักษณะที่แตกต่างจากเดิมมาใช้งาน
21. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงกา รอนุรักษ์การได้ยินความสำคัญ ของการทดสอบสมรรถภาพการได้ยิน อันตรายของเสียงดัง การควบคุมป้องกัน และการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย ส่วนบุคคล ประกาศกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำ โครงการอนุรักษ์การได้ยินใน สถานประกอบกิจการพ.ศ. 2553 สำหรับลูกจ้างที่ทำงานในบริเวณที่มี ระดับเสียงดังที่ได้รับเฉลี่ยตลอดระยะ เวลาการทำงาน 8 ชม. ตั้งแต่ 85 เดซิเบลเอ ขึ้นไป และลูกจ้างที่เกี่ยวข้องในสถาน ประกอบกิจการ
22. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับลูกจ้างระดับบริหาร ประกาศกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกอบรม ผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้าง ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน สำหรับลูกจ้างระดับบริหารของสถาน ประกอบกิจการที่ไม่ได้อยู่ใน 14 ประเภท ตามที่กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน ในการบริหารและการจัดการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 กำหนด
23. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับลูกจ้างระดับหัวหน้างาน ประกาศกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกอบรม ผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้าง ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม ในการทำงาน สำหรับลูกจ้างระดับหัวหน้างานของสถาน ประกอบกิจการที่ไม่ได้อยู่ใน 14 ประเภท ตามที่กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการ บริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ ทำงาน พ.ศ. 2549 กำหนด
24. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้าง เข้าทำงานใหม่ ประกาศกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกอบรม ผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้าง ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม ในการทำงาน สำหรับลูกจ้างใหม่ โดยให้อบรมก่อนเริ่มงาน และลูกจ้างทั่วไป
25. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับลูกจ้างเปลี่ยนงาน เปลี่ยน สถานที่ทำงาน หรือเปลี่ยนแปลง เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ซึ่งมีปัจจัย เสี่ยงแตกต่างไปจากเดิม ประกาศกรมสวัสดิการและ คุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การฝึกอบรมผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้าง ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน สำหรับลูกจ้างที่เปลี่ยนงาน หรือเปลี่ยน สถานที่ทำงาน หรือโรงงานมีการ เปลี่ยนแปลงเครื่องจักร อุปกรณ์ที่ แตกต่างไปจากเดิม โดยให้อบรม ก่อนเริ่มงานนั้นๆ
26. การดับเพลิงขั้นต้น กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐาน ในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงานเกี่ยวกับ การป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 สำหรับลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ โดยต้องอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ40 ของจำนวนลูกจ้างในแต่ละหน่วยงาน
27. ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐาน ในการบริหาร จัดการ และ ดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกัน และระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 สำหรับลูกจ้างทุกคนภายในสถานประกอบ กิจการ ฝึกซ้อมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
28. การป้องกันและระงับอัคคีภัย การใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการ ดับเพลิง การปฐมพยาบาล และการช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐาน ในการบริหาร จัดการ และ ดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงานเกี่ยวกับการ ป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 สำหรับผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันและ ระงับอัคคีภัยภายในสถานประกอบกิจการ
29. วิธีการแก้ไขปัญหา เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขณะขนถ่าย เคลื่อนย้าย หรือขนส่งสาร เคมีอันตราย กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน ในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม ในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมี อันตราย พ.ศ. 2556 สำหรับลูกจ้างที่ทำการขนถ่าย เคลื่อนย้าย และขนส่งสารเคมีอันตราย อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง
30. การควบคุมและระงับเหตุ อันตรายกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เกี่ยวกับสารเคมีอันตราย กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน ในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพ แวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับ สารเคมีอันตราย พ.ศ. 2556 สำหรับลูกจ้างที่มีหน้าที่ควบคุมและระงับ เหตุอันตราย โดยอบรมและทบทวนอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง
หลักสูตร
ชื่อกฎหมาย
รายละเอียดการอบรม
1. คนงานควบคุมก๊าซคนงาน ส่งก๊าซ หรือคนงานบรรจุก๊าซ กฎกระทรวงกำหนดมาตรการความ ปลอดภัยเกี่ยวกับหม้อน้ำ หม้อต้มที่ใช้ ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน และภาชนะ รับแรงดันในโรงงาน พ.ศ. 2549

กฎกระทรวงกำหนดให้มีคนงานซึ่งมี ความรู้เฉพาะเพื่อปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ การใช้ เก็บ ส่ง และบรรจุก๊าซประจำ โรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555

ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียน เป็นคนงานควบคุมก๊าซ คนงานส่งก๊าซ และคนงานบรรจุก๊าซประจำโรงงาน พ.ศ. 2551

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักสูตรคนงานควบคุม ส่ง และบรรจุก๊าซประจำโรงงาน พ.ศ. 2553

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียน เป็นผู้ดำเนินการจัดฝึกอบรมและการออก หนังสือรับรองการฝึกอบรมหลักสูตร คนงานควบคุม ส่ง และบรรจุก๊าซประจำ โรงงาน พ.ศ. 2554

สำหรับคนงานควบคุมก๊าซ หรือผู้ซึ่ง มีหน้าที่ควบคุมดูแลการใช้และการเก็บ ก๊าซในภาชนะบรรจุก๊าซ

หรือ คนงานส่งก๊าซ หรือผู้ซึ่งมีหน้าที่ ส่งหรือขนส่งก๊าซที่อยู่ในภาชนะบรรจุ ก๊าซ

หรือ คนงานบรรจุก๊าซ หรือผู้ซึ่งมี หน้าที่บรรจุก๊าซลงในภาชนะบรรจุก๊าซ
2. ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับ หม้อน้ำและหม้อต้มที่ใช้ของเหลว เป็นสื่อนำความร้อน พ.ศ. 2549

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อ นำความร้อน
สำหรับผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ และหม้อต้มฯ
3. ความปลอดภัยในการทำงาน สำหรับผู้ปฏิบัติงานในสถานที่เก็บ รักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย ในหัวข้อ
- การจำแนกประเภทสำหรับ จัดเก็บข้อมูลความปลอดภัย และวิธีการจัดเก็บ
- วิธีการใช้อุปกรณ์เครื่อง ป้องกันส่วนบุคคล
- วิธีปฏิบัติเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน และการซ้อมปฏิบัติงาน แผนฉุกเฉิน
- วิธีดับเพลิงโดยใช้เครื่อง ดับเพลิง
- การฝึกอบรมพนักงานขับรถยก
- การจัดการเมื่อมีเหตุรั่วไหล
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง คู่มือการเก็บรักษาสารเคมี และวัตถุอันตราย พ.ศ. 2550 สำหรับผู้ปฏิบัติงานในสถานที่ เก็บรักษาสารเคมีและวัตถุ อันตราย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
4. ผู้ควบคุมระบบทำความเย็น กฎกระทรวงกำหนดมาตรการความ ปลอดภัยเกี่ยวกับระบบทำความเย็น ที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารทำความเย็น ในโรงงาน พ.ศ. 2554 สำหรับผู้ควบคุมดูแลการทำงาน ประจำระบบทำความเย็น

หลักสูตรยอดนิยมหลักสูตรยอดนิยมมาตรฐานระดับสากล


ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ให้เป็นหน่วยฝึกอบรมด้านความปลอดภัยฯ
เลขที่ใบอนุญาต จป. ๖๓ ๐๑๑

รับรองจากกรมสวัสดิการ

ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ให้เป็นหน่วยฝึกอบรมด้านความปลอดภัยฯ เลขที่ใบอนุญาต จป. ๖๓ - ๐๑๑

ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านระบบบริหารงานคุณภาพ
ISO 9001:2015 จากสถาบันรับรองฯ URS

ใบรับรองมาตรฐานระบบ

ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 จากสถาบันรับรองฯ URS

ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นหน่วยงานฝึกอบรม
จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เอกสารการรับรอง

ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นหน่วยงานฝึกอบรม จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อบรมอินเฮ้าส์
เราพร้อมให้คำปรึกษา และออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมให้สอดคล้องกับงบประมาณให้กับคุณ

อบรมหลักสูตร Inhouse


อบรมอินเฮ้าส์ In house อบรมจปอินเฮ้าส์ พร้อมให้บริการแล้ว 77 จังหวัด ทั่วไทย

อบรมจปหัวหน้างานอินเฮ้าส์

อบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานอินเฮ้าส์

อบรมจปบริหารอินเฮ้าส์

อบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหารอินเฮ้าส์

อบรมจปเทคนิคอินเฮ้าส์

อบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคอินเฮ้าส์

อบรมคปออินเฮาส์

อบรมคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงานอินเฮ้าส์

อบรมหลักสูตรอื่นๆ

อบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัยอื่นๆ

สิ่งที่ได้รับหลังผ่านการอบรมเมื่อมาอบรมกับเราท่านจะได้รับ
ใบประกาศวุฒิบัตรผ่านการอบรม
หรือใบเซอร์ อย่างเป็นทางการ 1 ฉบับ/ท่าน

บทความที่เกี่ยวข้อง


กฎกระทรวงการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้านและค้ำยัน

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้านและค้ำยัน พ.ศ. ๒๕๖๔          นั่งร้าน คือ โครงสร้างชั่วคราวที่ใช้ในงานก่อสร้าง และงานซ่อมแซม สำหรับให้ผู้ปฏิบัติงานขึ้นไป ก่อส

การป้องกัน COVID-19 ในโรงงานที่ จป.ต้องรู้

คำแนะนำด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)สำหรับสถานประกอบกิจการหรือโรงงาน          สถานประกอบกิจการหรือโรงงาน เป็นสถานที่ที่มีการรวมตัวกันของผู้ปฏิบัติงานเพื่อผลิตสินค้าและบริการ ซึ่งจะมีการใช้สถานที่ เครื่องใช

ช่างแอร์ต้องรู้-คุณสมบัติของช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและพาณิชย์ระดับ 1

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานเรื่อง คุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก          โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุ

คุณสมบัติช่างไฟฟ้า

กระทรวงแรงงานประกาศกฎหมาย อาชีพช่างไฟฟ้าต้องมีบัตรประจำตัว นายจ้าง-ลูกจ้าง ฝ่าฝืนมีโทษปรับ นายจ้าง ที่จ้างงานช่างไฟฟ้า ที่ไม่มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถจะถูกปรับไม่เกิน 30,000 บาท ลูกจ้างที่เป็นช่างไฟฟ้า ที่ไม่มีหนังสือรับรองความรู้ความสาม

จปคืออะไร

จปคืออะไรคือ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานเป็นบุคลากรทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่กฎหมายกำหนด           กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 มีการกำหนดเจ้าหน้าที่ความปล

พฤติกรรมความปลอดภัยสร้างได้ด้วย BBS

พฤติกรรมความปลอดภัยสร้างได้ด้วย BBS (Behavior Based Safety)พฤติกรรมความปลอดภัย(Behavior Base Safety-BBS) มีต้นกำเนิดจาก BST โดยในอดีตเน้นการสังเกตในกū

นายจ้างต้องรู้! กฎกระทรวงเกี่ยวกับรถยก 2564

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๔         “รถยก” หมายความว่า รถที่ติดตั้งอุปกรณ์ใช้สำหรับการยกหรือเคลื่อนย้ายสิ่งของ เช่น ฟอร์

กฎกระทรวงเกี่ยวกับเครื่องจักรสำหรับใช้ในการยกคนขึ้นทำงานบนที่สูง 2564

กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๔          “เครื่องจักรสำหรับใช้ในการยกคนขึ้นทำงานบนที่สูง” หมายความว่า เครื่องจักรที่ออกแบบ

ใหม่ล่าสุด! กฎกระทรวงการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น 2564

กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๔          “ปั้นจั่น” หมายความว่า เครื่องจักรที่ใช้ยกสิ่งของขึ้นลงตามแนวดิ่ง และเคลื่อนย้ายส

การจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ

กฎกระทรวงการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๔๘          สวัสดิการแรงงานตามที่กฎหมายกำหนด เป็นสวัสดิการที่ได้มีการพิจารณาแล้วว่าเป็นสิ่งจำเป็นพื้นฐานสำหรับลูกจ้างในสถานประกอบกิจการซึ่งกฎหมายที่ใช้บังคับเพื่อให้สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้

แนวทางการซ้อมการระงับอัคคีภัยในยุคโควิด-19

แนวทางการซ้อมการระงับอัคคีภัยในยุคโควิด-19ข้อหารือกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานข้อหารือ กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและร

สรุปกฎหมายความปลอดภัย 2564 เกี่ยวกับการทำงานบนที่สูง

กฎกระทรวง  กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในสถานที่ที่มีอันตรายจากการตกจากที่สูงและที่ลาดชัน จากวัสดุกระเด็นตกหล่น และพังทลาย และจากการตกลงไปในภาชนะเก็บหรือรองรับวัสดุ พ.ศ. ๒๕๖

12 พฤศจิกายน วันจป.

12 พฤศจิกายนวันจป. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน          ย้อนกลับไปเมื่อ 36 ปีที่แล้ว ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2528 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2528 โดยข้อกฎหมายดังกล่าวได้กำหนดให้สถานประก

วิธีสวมใส่สายรัดนิรภัยชนิดเต็มตัว

อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง(Fall Protection Devices)การทำงานในที่สูง เช่น งานก่อสร้าง งานทำความสะอาด งานไฟฟ้า จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง ได้แก่เข็มขัดนิรภัย ประกอบด้วยตัวเข็มจัด และเชือกนิรภัย ตัวเข็มขัด ทำด้วยหนังเส้นใยจากฝ้าย และใยสังเครา

กฎกระทรวงว่าด้วยการรายงานผลการปฏิบัติการตามกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๔

กฎกระทรวงว่าด้วยการรายงานผลการปฏิบัติการตามกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๔          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๙ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติ โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรร

รู้หรือไม่!?ใช้ถังดับเพลิงถูกประเภทช่วยลดการสูญเสียจากเหตุเพลิงไหม้

รู้หรือไม่!?ใช้ถังดับเพลิงถูกประเภทช่วยลดการสูญเสียจากเหตุเพลิงไหม้ปัจจัยการเกิดของไฟ     หมายถึง ไฟเกิดจากการรวมตัวขององค์ประกอบ 3 ประการ ที่รวมตัวกันจนได้สัดส่วน1.เชื้อเพลิง (FUEL) คือ สิ่งที่ติดไฟและลุกไหม้ได้2.ความร้อน (HEAT) คือ ความร้อนที่เหมาะสมแล

บริการ inhouse public training

ไม่พลาดโปรโมชั่นพิเศษก่อนใคร
ไม่พลาดโปรโมชั่นพิเศษก่อนใคร
ตัวอย่างลูกค้าเพียงบางส่วนของเราบริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย