อบรมตามกฎหมาย 2554 2565 2567 2567 2568 ชลบุรี - เซฟตี้อินไทย
อบรมหลักสูตรฟรี สำหรับสมาชิก          คลิกที่นี่
อบรมตามกฎหมาย

หลักสูตรอบรมตามที่กฎหมายกำหนด


พระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. 2554 กำหนดให้นายจ้างจัดให้ผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้างทุกคนได้รับการฝึกอบรม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน เพื่อให้บริหารจัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานได้อย่างปลอดภัย

กระทรวงแรงงาน


ท่านสามารถค้นหาหลักสูตรอบรมที่ต้องการได้ หลักสูตรการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในปัจจุบันนั้นมีเป็นจำนวนมาก เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานได้อย่างปลอดภัย จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตระหนักถึงการฝึกอบรมซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้มีการออกเป็นกฎหมายกำหนดให้มีการจัดฝึกอบรมด้านความปลอดภัยฯ ในหลักสูตรต่างๆ ขึ้น ดังนี้


หลักสูตร

ชื่อกฎหมาย

รายละเอียดการอบรม

1. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ในการทำงาน
- ระดับหัวหน้างาน
- ระดับบริหาร
- ระดับเทคนิค
- ระดับเทคนิคขั้นสูง
กฎกระทรวง การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคล เพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ.2565

สำหรับลูกจ้างระดับหัวหน้างาน และลูกจ้าง ระดับบริหารทุกคนและสำหรับลูกจ้างที่ได้รับ การแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย เพื่อปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย ประจำสถานประกอบกิจการ
2. หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย กฎกระทรวง การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคล เพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ.2565 สำหรับลูกจ้างที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็น หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย
3. คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม ในการทำงานของสถาน ประกอบกิจการ กฎกระทรวง การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคล เพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ.2565 สำหรับคณะกรรมการฯ ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเลือกตั้งใหม่ โดยให้อบรมภายใน 60 วัน หลังจากได้รับการแต่งตั้งหรือเลือกตั้ง
4. ผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับที่อับอากาศ พ.ศ. 2562

หลักเกณฑ์ วิธีการ และหลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ 2564
สำหรับผู้ที่ต้องปฏิบัติงานในที่อับอากาศ โดยให้อบรมก่อนเข้าไปทำงานในที่อับอากาศ
5. การป้องกันอันตรายทางรังสี ของผู้รับผิดชอบดำเนินการ ทางด้านเทคนิคในเรื่องรังสี กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน ในการบริหารและการจัดการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม ในการทำงานเกี่ยวกับรังสีชนิด ก่อไอออน พ.ศ. 2547 สำหรับผู้รับผิดชอบดำเนินการทางด้าน เทคนิคในเรื่องรังสี
6. อันตรายและวิธีการป้องกันอันตราย จากรังสีก่อนเข้ารับหน้าที่ สำหรับลูกจ้างที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับรังสี กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน ในการบริหารและการจัดการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับรังสีชนิดก่อไอออน พ.ศ. 2547

และประกาศกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการอบรมความปลอดภัย ในการทำงานในการป้องกัน อันตรายจากรังสี
สำหรับลูกจ้างที่จะปฏิบัติงานเกี่ยวกับรังสี โดยให้อบรมก่อนเริ่มงาน
7. วิธีการใช้และการบำรุงรักษา อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย ส่วนบุคคลสำหรับลูกจ้าง กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐาน ในการบริหาร และการจัดการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2549 กรณีที่บริษัทฯจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตราย ส่วนบุคคลเพื่อป้องกันอันตรายจากความร้อน แสงสว่าง และเสียงดังให้แก่ลูกจ้าง
8. ความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้าง เช่น การใช้เครื่องจักรรหัสสัญญาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง สำหรับลูกจ้าง กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ.2564 สำหรับลูกจ้างที่ต้องทำงานก่อสร้างโดยให้ อบรมเป็นระยะๆ ตามความเหมาะสม
9. การปฐมพยาบาลเบื้องต้น สำหรับผู้ควบคุมงาน กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ.2564 สำหรับผู้ควบคุมงาน ที่ควบคุมการทำงาน ของลูกจ้างที่เข้าไปทำงานในรูเจาะ รูขุด หลุม บ่อ คู หรือพื้นที่อื่นที่มีลักษณะเดียวกัน ซึ่งมีความลึกตั้งแต่ 2 เมตร ขึ้นไป
10. การใช้เครื่องตอกเสาเข็มและการใช้ สัญญาณสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติงาน ในการตอกเสาเข็ม กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ.2564 สำหรับลูกจ้างซึ่งมีหน้าที่บังคับเครื่องตอก เสาเข็ม
11. ความปลอดภัยในการใช้เครื่องจักร และปั้นจั่นในงานก่อสร้าง กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ.2564 สำหรับลูกจ้างที่ทำงานกับเครื่องจักร และปั้นจั่นในงานก่อสร้าง
12. การใช้ลิฟต์ขนส่งวัสดุชั่วคราว และลิฟต์โดยสารชั่วคราวในงานก่อสร้าง กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ.2564 สำหรับลูกจ้างที่ทำหน้าที่บังคับลิฟต์
13. วิธีทำงานในอุโมงค์และวิธีป้องกัน อันตรายแก่ลูกจ้าง กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ.2564 สำหรับลูกจ้างก่อนเข้าทำงานในอุโมงค์ และอบรมทบทวนหรือเพิ่มเติมเป็นประจำ ไม่น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง
14. ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินกรณี เกิดภัยจากธรรมชาติ สำหรับงานก่อสร้างในน้ำ กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ.2564 สำหรับลูกจ้างที่ทำงานก่อสร้างในน้ำ
15. ขั้นตอนและวิธีการรื้อถอน ทำลายสิ่งก่อสร้าง กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ.2564 สำหรับลูกจ้างที่ต้องทำการรื้อถอนทำลาย สิ่งก่อสร้าง โดยอบรมก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติงาน
16. การใช้อุปกรณ์ป้องกัน อันตรายส่วนบุคคลสำหรับ งานก่อสร้าง กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ.2564 สำหรับลูกจ้าง ก่อนเริ่มใช้งานอุปกรณ์ PPE
17. การทำงานเกี่ยวกับเครื่องปั๊มโลหะ เครื่องเชื่อมไฟฟ้า เครื่องเชื่อมก๊าซ รถยก หรือเครื่องจักรที่อาจก่อให้เกิดอันตราย ได้โดยสภาพ กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ.2564 สำหรับลูกจ้างที่ทำงานกับเครื่องจักร และเครื่องมือที่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้โดยสภาพ เพื่อให้มีการชำนาญในการใช้เครื่องจักร
18. ผู้ควบคุมหม้อน้ำ กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ.2564 สำหรับผู้ซึ่งนายจ้างจัดให้มีหน้าที่ ควบคุมการทำงานและการใช้หม้อน้ำ
19. ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือ ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ.2564 สำหรับลูกจ้างที่ปฏิบัติงานเป็น ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น
20. ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ.2564 สำหรับลูกค้าที่อบรมเป็นผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น และทำงานมาแล้ว 2 ปี หรือ โรงงานมีสถิติอุบัติเหตุสูงขึ้น หรือเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงเกี่ยวกับปั้นจั่น ในสถานที่ทำงานหรือเมื่อมีการนำปั้นจั่น ชนิดหรือลักษณะที่แตกต่างจากเดิมมาใช้งาน
21. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงกา รอนุรักษ์การได้ยินความสำคัญ ของการทดสอบสมรรถภาพการได้ยิน อันตรายของเสียงดัง การควบคุมป้องกัน และการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย ส่วนบุคคล ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2561 สำหรับลูกจ้างที่ทำงานในบริเวณที่มี ระดับเสียงดังที่ได้รับเฉลี่ยตลอดระยะ เวลาการทำงาน 8 ชม. ตั้งแต่ 85 เดซิเบลเอ ขึ้นไป และลูกจ้างที่เกี่ยวข้องในสถาน ประกอบกิจการ
22. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับลูกจ้างระดับบริหาร ประกาศกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกอบรม ผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้าง ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน สำหรับลูกจ้างระดับบริหารของสถาน ประกอบกิจการที่ไม่ได้อยู่ใน 14 ประเภท ตามที่กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน ในการบริหารและการจัดการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 กำหนด
23. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับลูกจ้างระดับหัวหน้างาน ประกาศกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกอบรม ผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้าง ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม ในการทำงาน สำหรับลูกจ้างระดับหัวหน้างานของสถาน ประกอบกิจการที่ไม่ได้อยู่ใน 14 ประเภท ตามที่กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการ บริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ ทำงาน พ.ศ. 2549 กำหนด
24. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้าง เข้าทำงานใหม่ ประกาศกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกอบรม ผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้าง ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม ในการทำงาน สำหรับลูกจ้างใหม่ โดยให้อบรมก่อนเริ่มงาน และลูกจ้างทั่วไป
25. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับลูกจ้างเปลี่ยนงาน เปลี่ยน สถานที่ทำงาน หรือเปลี่ยนแปลง เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ซึ่งมีปัจจัย เสี่ยงแตกต่างไปจากเดิม ประกาศกรมสวัสดิการและ คุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การฝึกอบรมผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้าง ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน สำหรับลูกจ้างที่เปลี่ยนงาน หรือเปลี่ยน สถานที่ทำงาน หรือโรงงานมีการ เปลี่ยนแปลงเครื่องจักร อุปกรณ์ที่ แตกต่างไปจากเดิม โดยให้อบรม ก่อนเริ่มงานนั้นๆ
26. การดับเพลิงขั้นต้น กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐาน ในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงานเกี่ยวกับ การป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 สำหรับลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ โดยต้องอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ40 ของจำนวนลูกจ้างในแต่ละหน่วยงาน
27. ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐาน ในการบริหาร จัดการ และ ดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกัน และระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 สำหรับลูกจ้างทุกคนภายในสถานประกอบ กิจการ ฝึกซ้อมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
28. การป้องกันและระงับอัคคีภัย การใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการ ดับเพลิง การปฐมพยาบาล และการช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐาน ในการบริหาร จัดการ และ ดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงานเกี่ยวกับการ ป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 สำหรับผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันและ ระงับอัคคีภัยภายในสถานประกอบกิจการ
29. วิธีการแก้ไขปัญหา เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขณะขนถ่าย เคลื่อนย้าย หรือขนส่งสาร เคมีอันตราย กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน ในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม ในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมี อันตราย พ.ศ. 2556 สำหรับลูกจ้างที่ทำการขนถ่าย เคลื่อนย้าย และขนส่งสารเคมีอันตราย อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง
30. การควบคุมและระงับเหตุ อันตรายกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เกี่ยวกับสารเคมีอันตราย กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน ในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพ แวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับ สารเคมีอันตราย พ.ศ. 2556 สำหรับลูกจ้างที่มีหน้าที่ควบคุมและระงับ เหตุอันตราย โดยอบรมและทบทวนอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง
หลักสูตร
ชื่อกฎหมาย
รายละเอียดการอบรม
1. คนงานควบคุมก๊าซคนงาน ส่งก๊าซ หรือคนงานบรรจุก๊าซ กฎกระทรวงกำหนดมาตรการความ ปลอดภัยเกี่ยวกับหม้อน้ำ หม้อต้มที่ใช้ ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน และภาชนะ รับแรงดันในโรงงาน พ.ศ. 2549

กฎกระทรวงกำหนดให้มีคนงานซึ่งมี ความรู้เฉพาะเพื่อปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ การใช้ เก็บ ส่ง และบรรจุก๊าซประจำ โรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555

ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียน เป็นคนงานควบคุมก๊าซ คนงานส่งก๊าซ และคนงานบรรจุก๊าซประจำโรงงาน พ.ศ. 2551

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักสูตรคนงานควบคุม ส่ง และบรรจุก๊าซประจำโรงงาน พ.ศ. 2553

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียน เป็นผู้ดำเนินการจัดฝึกอบรมและการออก หนังสือรับรองการฝึกอบรมหลักสูตร คนงานควบคุม ส่ง และบรรจุก๊าซประจำ โรงงาน พ.ศ. 2554

สำหรับคนงานควบคุมก๊าซ หรือผู้ซึ่ง มีหน้าที่ควบคุมดูแลการใช้และการเก็บ ก๊าซในภาชนะบรรจุก๊าซ

หรือ คนงานส่งก๊าซ หรือผู้ซึ่งมีหน้าที่ ส่งหรือขนส่งก๊าซที่อยู่ในภาชนะบรรจุ ก๊าซ

หรือ คนงานบรรจุก๊าซ หรือผู้ซึ่งมี หน้าที่บรรจุก๊าซลงในภาชนะบรรจุก๊าซ
2. ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับ หม้อน้ำและหม้อต้มที่ใช้ของเหลว เป็นสื่อนำความร้อน พ.ศ. 2549

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อ นำความร้อน
สำหรับผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ และหม้อต้มฯ
3. ความปลอดภัยในการทำงาน สำหรับผู้ปฏิบัติงานในสถานที่เก็บ รักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย ในหัวข้อ
- การจำแนกประเภทสำหรับ จัดเก็บข้อมูลความปลอดภัย และวิธีการจัดเก็บ
- วิธีการใช้อุปกรณ์เครื่อง ป้องกันส่วนบุคคล
- วิธีปฏิบัติเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน และการซ้อมปฏิบัติงาน แผนฉุกเฉิน
- วิธีดับเพลิงโดยใช้เครื่อง ดับเพลิง
- การฝึกอบรมพนักงานขับรถยก
- การจัดการเมื่อมีเหตุรั่วไหล
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง คู่มือการเก็บรักษาสารเคมี และวัตถุอันตราย พ.ศ. 2550 สำหรับผู้ปฏิบัติงานในสถานที่ เก็บรักษาสารเคมีและวัตถุ อันตราย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
4. ผู้ควบคุมระบบทำความเย็น กฎกระทรวงกำหนดมาตรการความ ปลอดภัยเกี่ยวกับระบบทำความเย็น ที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารทำความเย็น ในโรงงาน พ.ศ. 2554 สำหรับผู้ควบคุมดูแลการทำงาน ประจำระบบทำความเย็น

หลักสูตรยอดนิยมหลักสูตรยอดนิยมมาตรฐานระดับสากล


ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ให้เป็นหน่วยฝึกอบรมด้านความปลอดภัยฯ เลขที่ใบอนุญาต จป. ๖๓ ๐๑๑

รับรองจากกรมสวัสดิการ

ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ให้เป็นหน่วยฝึกอบรมด้านความปลอดภัยฯ เลขที่ใบอนุญาต จป. ๑๓-๖๖-๐๐๖

ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 จากสถาบันรับรองฯ URS

ใบรับรองมาตรฐานระบบ

ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 จากสถาบันรับรองฯ URS

ใบรับรองการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

เอกสารการรับรอง

บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จํากัด ได้รับใบรับรองหลักสูตรการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานและระดับบริหาร เลขที่ ๑๓-๖๖-๐๐๖ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อบรมอินเฮ้าส์

เราพร้อมให้คำปรึกษา และออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมให้สอดคล้องกับงบประมาณให้กับคุณ

อบรมหลักสูตร Inhouse


อบรมอินเฮ้าส์ In house อบรมจปอินเฮ้าส์ พร้อมให้บริการแล้ว 77 จังหวัด ทั่วไทย

อบรมจปหัวหน้างานอินเฮ้าส์

อบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานอินเฮ้าส์

อบรมจปบริหารอินเฮ้าส์

อบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหารอินเฮ้าส์

อบรมจปเทคนิคอินเฮ้าส์

อบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคอินเฮ้าส์

อบรมคปออินเฮาส์

อบรมคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงานอินเฮ้าส์

อบรมหลักสูตรอื่นๆ

อบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัยอื่นๆ

สิ่งที่ได้รับหลังผ่านการอบรมเมื่อมาอบรมกับเราท่านจะได้รับ
ใบประกาศวุฒิบัตรผ่านการอบรม
หรือใบเซอร์ อย่างเป็นทางการ 1 ฉบับ/ท่าน

บทความที่เกี่ยวข้อง


กฎกระทรวงการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้านและค้ำยัน

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้านและค้ำยัน พ.ศ. ๒๕๖๔          นั่งร้าน คือ โครงสร้างชั่วคราวที่ใช้ในงานก่อสร้าง และงานซ่อมแซม สำหรับให้ผู้ปฏิบัติงานขึ้นไป ก่อส

12 พฤศจิกายน วันจป.

12 พฤศจิกายนวันจป. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน          ย้อนกลับไปเมื่อ 38 ปีที่แล้ว ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2528 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2528 โดยข้อกฎหมายดังกล่าวได้กำหนดให้สถานประก

วิธีสวมใส่สายรัดนิรภัยชนิดเต็มตัว

อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง(Fall Protection Devices)การทำงานในที่สูง เช่น งานก่อสร้าง งานทำความสะอาด งานไฟฟ้า จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง ได้แก่เข็มขัดนิรภัย ประกอบด้วยตัวเข็มจัด และเชือกนิรภัย ตัวเข็มขัด ทำด้วยหนังเส้นใยจากฝ้าย และใยสังเครา

กฎกระทรวงว่าด้วยการรายงานผลการปฏิบัติการตามกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๔

กฎกระทรวงว่าด้วยการรายงานผลการปฏิบัติการตามกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๔          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๙ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติ โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรร

รู้หรือไม่!?ใช้ถังดับเพลิงถูกประเภทช่วยลดการสูญเสียจากเหตุเพลิงไหม้

รู้หรือไม่!?ใช้ถังดับเพลิงถูกประเภทช่วยลดการสูญเสียจากเหตุเพลิงไหม้ปัจจัยการเกิดของไฟ     หมายถึง ไฟเกิดจากการรวมตัวขององค์ประกอบ 3 ประการ ที่รวมตัวกันจนได้สัดส่วน1.เชื้อเพลิง (FUEL) คือ สิ่งที่ติดไฟและลุกไหม้ได้2.ความร้อน (HEAT) คือ ความร้อนที่เหมาะสมแล

หน้าที่จป.ต่างๆมีอะไรบ้าง

บทบาทเเละหน้าที่ของจป.เเต่ละจป.มีอะไรบ้างนะอัปเดตใหม่ล่าสุด!!!หน้าที่ของ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับต่างๆ ตามกฎกระทรวง เรื่อง กฎกระทรวงการจัดให้มีจป.ในสถานประกอบกิจการ หน่วยงาน หรือคณะบุคคล 2565จป.วิชาชีพ (The safety officer in professional level)ตรวจสอบและเส

กฎกระทรวงการจัดให้มีจป.ในสถานประกอบกิจการ หน่วยงาน หรือคณะบุคคล 2565

ประกาศกฎกระทรวงเรื่อง การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานบุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคล เพื่อดำเ&

ไม่ใช่แค่โรงงานนะที่จะต้องมีจป.อัปเดตตามบัญชีท้ายกฎกระทรวง 2565

สถานประกอบกิจการใดบ้าง ที่ต้องจัดให้มีจป.หรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานอัปเดตตามบัญชีท้ายกฎกระทรวง 2565 เช็คได้ที่บทความนี้จป คืออะไร จป หรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานนั้นถือได้ว่าเป็นตำแหน่งที่ต้องแต่งตั้งตามกฎหมาย ซึ่งเป็นกฎกร

นายจ้างต้องรู้นายจ้างต้องทำในกฎกระทรวงการจัดให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

นายจ้างต้องรู้!สิ่งที่นายจ้างต้องทำในกฎกระทรวงเรื่อง การจัดให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ.2565อัปเดตกฎกระทรวง หมวดที่ 1หมวด1เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน     

อัปเดตหน้าที่จปหัวหน้างานหรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างานตามกฎกระทรวง65

อัปเดตหน้าที่จป.หัวหน้างานหรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างานตามกฎกระทรวงล่าสุด2565อัปเดตหน้าที่จป.หัวหน้างานหรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างานตามกฎกระทรวงล่าสุด 2565           ข้อ 9 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหน้างานมีหน

หน้าที่จป.เทคนิคตามกฎกระทรวง 2565 มีอะไรบ้าง

ตามที่ กฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานบุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการพ.ศ. 2565"เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน" หมายความว่า ลูกจ้างซึ่งนายจ้างแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ เป็นเจ้า

อยากเป็นจป.วิชาชีพต้องทำอย่างไร ?

ตามที่ กฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานบุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการพ.ศ. 2565เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพต้องมีคุณสมบัติเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้1.เค

หน้าที่จป.บริหารตามกฎกระทรวง 2565 มีอะไรบ้าง

ตามที่ กฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานบุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการพ.ศ. 2565จป.บริหาร หรือ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับบริหาร คือ ลูกจ้างที่ นายจ้างแต่งตั้งให้ปฏิบัต

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน - หลักสูตร คุณสมบัติวิทยากร และการฝึกอบรมจป

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักสูตรการฝึกอบรม คุณสมบัติวิทยากร และการดำเนินการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ในการทำงานระดับหัวหน้างานและระดับบริหาร           โดยที่ กฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร

สรุป หลักสูตรการฝึกอบรมจป.คุณสมบัติวิทยากรตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สรุป หลักสูตรคุณสมบัติวิทยากรและการฝึกอบรมจป. ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน          จาก ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่อง หลักสูตรการฝึกอบรม คุณสมบัติวิทยากร และการดำเนินการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ในการทำงานระดับหัวหน้า

ฝุ่น PM 2.5 ภัยร้ายใกล้ตัวเรา

 ฝุ่นละออง (Particle Matter) หมายถึง อนุภาคของแข็งหรือหยดละอองของเหลวที่แขวนลอยในบรรยากาศ ซึ่งมีขนาดแตกต่างกันตั้งแต่ 100 ไมครอนลงมา เกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติ และเกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ บางชนิดมีขนาดใหญ่จนมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า เช่น ฝุ่นจากโรงโม่ห

วิธีการอ่านป้ายสัญลักษณ์ที่ติดบนภาชนะบรรจุสารเคมีและวัตถุอันตราย

ไขข้อสงสัย! ป้ายสัญลักษณ์ที่ติดบนภาชนะบรรจุสารเคมีและวัตถุอันตราย บ่งบอกถึงอะไร?หลายๆคนคงเคยเห็น สัญลักษณ์ แล้วเวลาขับรถบนท้องถนน หรืออาจจะเห็นตามขวดสารเคมีต่างๆ ซึ่งสัญลักษณ์เหล่านี้คือ "สัญลักษณ์ แสดงความเป็นอันตราย" นั่นเอง แต่! เคยสงสัยไหม

ซีเซียม-137 สารกัมมันตรังสี อันตรายแค่ไหน

ซีเซียม-137 สารกัมมันตรังสี อันตรายแค่ไหนซีเซียม-137 (Cs-137) เป็นธาตุกึ่งโลหะที่มีระยะเวลาครึ่งชีวิตยาวนาน โดยมาจากการแยกซีเซียม-137 จากแร่ Uranium-235 ในกระบวนการเผาไหม้เชิงนิวเคลียร์ และมักจะใช้เป็นแหล่งกำเนิดรังสีในงานวิจัย และการแพร่กระจายรังสีในการเจาะเจ

เครื่องหมายจราจรป้ายที่คุณต้องรู้! เพื่อการขับขี่ปลอดภัย

เครื่องหมายจราจร เป็นสิ่งที่หลายคนคุ้นเคยและพบเห็นบนท้องถนนกันอย่างแน่นอน  เครื่องหมายป้ายเตือน และความหมายของเครื่องหมายจราจรทั้งหมด เป็นสิ่งบ่งบอกความสำคัญของป้ายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติอย่างถูกต้อง และขับขี่อย่างปลอดภัย ซึ่งอาจจะมี

อันตรายถึงชีวิตกับอาการฮีทสโตรกที่มากับความร้อน

ฮีทสโตรก (Heat stroke)          เป็นภาวะที่เกิดจากการเผาผ่านของร่างกายเกินกว่าจะสามารถควบคุมอุณหภูมิร่างกายได้ ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ในบุคคลที่อยู่ในสภาวะอากาศร้อนและอบอุ่นนานๆ เช่นการทำงานภายในอาคารที่ไม่มีระบบเครื่องปรับอากาศ การออกกำลังกายหนักๆ ในอากา

28 เมษายน วันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสากล

28 เมษายน “วันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสากล”วันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสากล (World Day for Safety and Health at Work) เป็นวันที่ถูกกำหนดขึ้นโดยองค์การแรงงานโลก (ILO) เพื่อเน้นให้ความสำคัญกับการป้องกันอุบัติเหตุและการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นในสถานที่ทำงาน โดยวันนี้จะเป็นโอกาส

ไซยาไนด์ สารเคมีอันตราย

ไซยาไนด์ (Cyanide)          เป็นสารเคมีที่มีสูตรเคมีชนิดหนึ่ง เป็นสารพิษที่สามารถกระทำให้เกิดการขาดออกซิเจนในเซลล์ของร่างกาย มีไซยาไนด์ธรรมชาติอยู่ในพืชบางชนิด เช่น มันฝรั่ง มันสำปะหลัง และมะเขือเทศโพด แต่ไซยาไนด์ที่มีผลกระทบต่อร่างกายมนุษย์เป็นพิษ เ

การตรวจสอบถังดับเพลิงเบื้องต้น ตามกฎหมาย

การตรวจสอบถังดับเพลิงเบื้องต้น ตามกฎกระทรวง 2566ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. 2552ประกาศกฎกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการป้องกันระงับอัคคีภัยในโรงงาน 2552.pdfโดยตามประกาศกฎกระทรวงนี้ได้บอกเรื่องการตรวจสอบ ทดสอบ และ

ความปลอดภัยในการทำงานในหน้าฝนที่ทุกคนต้องรู้

หน้าฝนเป็นช่วงเวลาที่มีสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้รวดเร็ว ซึ่งอาจมีผลต่อความปลอดภัยในสถานที่ทำงานได้ การปฏิบัติตามหลักความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญในช่วงหน้าฝนเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นหน้าฝนเป็นช่วงเวลาที่มีสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงได

ประกาศกสร.หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการฝึกอบรมผู้บริหารหัวหน้างานและลูกจ้าง ฉ.2

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกอบรมผู้บริหาร หัวหน้างานและลูกจ้างด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ฉบับที่ ๒)          โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มคร

อัปเดต! วิธีการวัดระดับเสียงการรบกวน2567 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

อัปเดตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการวัดระดับเสียงการรบกวน 2567ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 กรมโรงงานอุตสาหรรม ได้ประกาศอัปเดต เรื่อง วิธีการวัดระดับเสียงการรบกวนระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ.256

บริการ inhouse public training

ไม่พลาดโปรโมชั่นพิเศษก่อนใคร
ไม่พลาดโปรโมชั่นพิเศษก่อนใคร
ตัวอย่างลูกค้าเพียงบางส่วนของเราบริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai