ดับเพลิงขั้นต้น-เซฟตี้อินไทย
อบรมหลักสูตรฟรี สำหรับสมาชิก          คลิกที่นี่

ดับเพลิงขั้นต้น


ดับเพลิงขั้นต้น ตามกฎหมาย

ดับเพลิงขั้นต้น กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ กำหนดให้ ข้อ ๒๗ ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบ ของจำนวนลูกจ้าง ในแต่ละหน่วยงาน ของสถานประกอบกิจการ รับการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น โดยให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงานเป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรม

ข้อกำหนดของกฎหมายที่ทุกสถานประกอบกิจการที่เข้าข่ายตามกฎหมายต้องจัดให้พนักงานผ่านการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ ทำให้พนักงานได้มีทักษะเกี่ยวกับการดับเพลิงเบื้องต้นรวมไปถึงวิธีการใช้ถังดับเพลิงประเภทต่าง ๆ ข้อ ๓๑ ให้หน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขึ้น ทะเบียนเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น หน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ เซฟตี้อินไทย ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นหน่วยงานฝึกอบรม จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรายินดีให้บริการอบรม หลักสูตรดับเพลิงขั้นต้น ในราคาพิเศษ

ดับเพลิงขั้นต้นฟรี

วิทยากรได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เน้นทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริงในห้องเรียน บรรยากาศการเรียนที่เป็นกันเอง

เมื่อมาอบรมกับเราท่านจะได้รับ
ใบประกาศวุฒิบัตรผ่านการอบรม

ดับเพลิงขั้นต้น


ท่านสามารถเลือกเข้ารับการอบรม หลักสูตร ดับเพลิงขั้นต้น ได้จากตารางด้านล่างนี้

กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ระบุให้สถานประกอบกิจการต้องจัดอบรมดับเพลิง ให้กับพนักงาน ไม่น้อยกว่า 40% ของจำนวนลูกจ้างของแต่ละหน่วยงาน และ การอบรม ให้อบรมได้ 60 คน ต่อ 1 รุ่น ต่อวิทยากร 1 คน ภาคปฎิบัติ ผู้เข้ารับการอบรม 20 คน ต่อวิทยากร 1 คน (กรณีพนักงานที่เข้าอบรมมีจำนวนมากกว่า 60 คน สามารถแบ่งเป็นหลายรอบได้ แต่ต้องจัดซ้อมอพยพพร้อมกัน)


ใบอนุญาต
ให้เป็นผู้ให้บริการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๓-๒๕๖๖-๐๐๖๑


ภาพบรรยากาศการ ดับเพลิงขั้นต้น


อบรมดับเพลิงขั้นต้น เราเน้นเรียนจริง ปฏิบัติจริง ทดสอบภายใน 1 วัน และได้รับใบเซอร์ อบรมดับเพลิงขั้นต้น ดีที่สุด ต้องอบรมที่เซฟตี้อินไทย อบรมดับเพลิงขั้นต้นเป็นการอบรมตามกฎหมายกำหนด 2565 ข้อ ๔ ในสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่สิบคนขึ้นไป นอกจากต้องปฏิบัติตามข้อ ๓ แล้ว ให้นายจ้างจัดให้มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประกอบด้วยการตรวจตรา การอบรม การรณรงค์ ป้องกันอัคคีภัย การดับเพลิง การอพยพหนีไฟ และการบรรเทาทุกข์


ดับเพลิงขั้นต้น ระยอง
ดับเพลิงขั้นต้น ชลบุรี บางแสน
ดับเพลิงขั้นต้น
สอนดับเพลิงขั้นต้น
อบรมดับเพลิงขั้นต้น ออนไลน์
อบรมดับเพลิงขั้นต้น เซฟตี้อินไทย
อบรมดับเพลิงขั้นต้น ฟรี
ดับเพลิงขั้นต้นออนไลน์
ดับเพลิงขั้นต้น กฎหมาย
ดับเพลิงขั้นต้น เซฟตี้อินไทย
หลักสูตรดับเพลิงขั้นต้น
อบรมดับเพลิงขั้นต้น
อบรมดับเพลิง ชลบุรี บางแสน

หลักการและเหตุผล


การเกิดเพลิงไหม้ในสถานประกอบการ ย่อมทำให้เกิดความเสียหายหลายด้าน เช่น มีผลกระทบต่ออาคารและสถานที่ , อุปกรณ์การผลิต ,วัตถุดิบ , สินค้า , บุคลากร , สิ่งแวดล้อม รวมถึงภาพพจน์ของสถานประกอบการนั้นๆ ทำให้การผลิตหรือการประกอบธุรกิจหยุดชะงักได้ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของนายจ้างและภาพพจน์โดยรวมของบริษัทฯได้ ซึ่งนายจ้างของแต่ละสถานประกอบการ ต้องดำเนินการเพื่อการป้องกันมิให้เกิดเพลิงไหม้ หรือการจัดการระงับเหตุเพลิงไหม้ในขั้นต้น เพื่อป้องกันไม่ให้เพลิงไหม้ลุกลามใหญ่โต ดังนั้นเรื่องการและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง แต่เนื่องจากนายจ้างและลูกจ้างบางสถานประกอบการยังขาดความรู้ ทักษะในการป้องกันและระงับอัคคีภัยในส่วนของการรับผิดชอบในด้านการป้องกันการเกิดเหตุเพลิงไหม้ในภาวะปกติเบื้องต้น การจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย การรณรงค์และการฝึกอบรม ซึ่งนายจ้างของสถานประกอบการทุกแห่ง จะต้องจัดให้ลูกจ้างมีการเข้าร่วมฝึกอบรมตามที่กฎหมายกำหนด โดยกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการเพื่อความปลอดภัยของลูกจ้างในการทำงาน จัดให้ลูกจ้างเข้ารับการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นจากหน่วยงานที่ทางราชการกำหนด หรือยอมรับไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของจำนวนลูกจ้างในแต่ละหน่วยงานของสถานประกอบการ
2. เพื่อเป็นการลดความสูญเสีย ชีวิตและทรัพย์สิน ในสถานประกอบการ ให้ลูกจ้างมีทักษะ และความสามารถในการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเข้าทำการระงับเหตุเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้มีความรู้และทักษะทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน และในชีวิตประจำวันได้ ได้รู้จักวิธีการป้องกัน และการเข้าระงับเหตุอัคคีภัย ได้อย่างถูกต้องถูกวิธี
4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม เป็นกำลังสำคัญของสถานประกอบการใ นการป้องกัน และระงับอัคคีภัยเบื้องต้นและขั้นรุนแรงได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ เพื่อลดการสูญเสียต่อชีวิต, ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม
5. เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมได้เรียนรู้ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างได้ความปลอดภัย

ดับเพลิงขั้นต้นแบบทดสอบ ผู้เฝ้าระวังไฟ 
              ผู้เฝ้าระวังไฟ ภาษาอังกฤษ
              ผู้เฝ้าระวังไฟ ppt
              ผู้เฝ้าระวังไฟ กฎหมาย
              ผู้เฝ้าระวังไฟ หน้าที่
              หลักสูตรผู้เฝ้าระวังไฟ
              Fire Watch Man
              อบรมผู้เฝ้าระวังไฟ ระยอง
แบบทดสอบ ผู้เฝ้าระวังไฟ 
              ผู้เฝ้าระวังไฟ ภาษาอังกฤษ
              ผู้เฝ้าระวังไฟ ppt
              ผู้เฝ้าระวังไฟ กฎหมาย
              ผู้เฝ้าระวังไฟ หน้าที่
              หลักสูตรผู้เฝ้าระวังไฟ
              Fire Watch Man
              อบรมผู้เฝ้าระวังไฟ ระยอง
แบบทดสอบ ผู้เฝ้าระวังไฟ 
              ผู้เฝ้าระวังไฟ ภาษาอังกฤษ
              ผู้เฝ้าระวังไฟ ppt
              ผู้เฝ้าระวังไฟ กฎหมาย
              ผู้เฝ้าระวังไฟ หน้าที่
              หลักสูตรผู้เฝ้าระวังไฟ
              Fire Watch Man
              อบรมผู้เฝ้าระวังไฟ ระยอง
แบบทดสอบ ผู้เฝ้าระวังไฟ 
              ผู้เฝ้าระวังไฟ ภาษาอังกฤษ
              ผู้เฝ้าระวังไฟ ppt
              ผู้เฝ้าระวังไฟ กฎหมาย
              ผู้เฝ้าระวังไฟ หน้าที่
              หลักสูตรผู้เฝ้าระวังไฟ
              Fire Watch Man
              อบรมผู้เฝ้าระวังไฟ ระยอง

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันที่อบรม1. เอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

( ฉบับจริง )

2. บัตรประชาชน/ใบขับขี่

( เพื่อตรวจสอบรายชื่อ )

3. โทรศัพท์มือถือ

( เพื่อทำข้อสอบแบบออนไลน์ )

สิ่งที่ได้รับหลังผ่านการอบรมเมื่อมาอบรมกับเราท่านจะได้รับ
ใบประกาศวุฒิบัตรผ่านการอบรม
หรือใบเซอร์ อย่างเป็นทางการ 1 ฉบับ/ท่าน

บัตรประจำตัวผู้ผ่านการอบรมทางศูนย์อบรมของเรามีบัตรประจำตัว
สำหรับผู้ที่ผ่านการทดสอบ
ชำระค่าบัตรเพียง 250 บาท/ท่าน

ดับเพลิงขั้นต้น


ต้นเหตุเพลิงไหม้เกิดจากประกายไฟ ที่เกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัยทั้งจากการชำรุดของอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ก่อให้เกิดการลัดวงจร รวมไปถึงความประมาทเลินเล่อของผู้ที่ทำงานหรืออาศัยในอาคารเอง จึงส่งผลให้ประกายไฟไปติดกับเชื้อเพลิงกลายเป็นเหตุอัคคีภัยที่สร้างความเสียหายแก่อาคาร ทรัพย์สิน ไปจนถึงชีวิตของผู้ที่อยู่ในอาคารด้วย การให้ความรู้ผู้อาศัยในอาคารเกี่ยวกับการรับมือเมื่อเกิดเพลิงไหม้ หรือจัดอบรมดับเพลิง จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยลดโอกาสความสูญเสีย เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ รวมถึงผู้อาศัยเองก็สามารถระงับเหตุเบื้องต้นเองได้จากความรู้ที่ได้รับจากการอบรมดับเพลิงหลักสูตร-ผู้เฝ้าระวังไฟ-Fire-Watch-Man
อบรมหลักสูตร ดับเพลิงขั้นต้น (Basic Fire Fighting Training) เซฟตี้อินไทย

หลักสูตรยอดนิยมหลักสูตรยอดนิยมIN-HOUSE TRAINING

เราพร้อมให้คำปรึกษา
และมอบคำแนะนำหลักสูตรดีๆให้กับคุณ

โทร 033-166121

เรามีบริการอาหารกลางวันและขนมเบรคให้ผู้เข้าอบรม
เฉพาะผู้ที่เข้ารับการอบรมในรูปแบบ Public Training


บริการดี อาหารอร่อย เมนูอาหารหลากหลาย กับบรรยากาศที่ดูสบายตาเหมือนได้มาพักผ่อน
พร้อมเจ้าหน้าที่ ยินดีให้บริการตลอดรับบริการให้เช่าสถานที่ อบรม-สัมมนา ประชุม, งานมงคล อื่นๆ


อาหาร
อาหาร
อาหาร
อาหาร
อาหาร
อาหาร
อาหาร
อาหาร

บทความที่เกี่ยวข้อง


การตรวจสอบถังดับเพลิงเบื้องต้น

การตรวจสอบถังดับเพลิงเบื้องต้น ตามกฎหมาย

การตรวจสอบถังดับเพลิงเบื้องต้น ตามกฎกระทรวง 2566ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. 2552ประกาศกฎกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการป้องกันระงับอัคคีภัยในโรงงาน 2552.pdfโดยตามประกาศกฎกระทรวงนี้ได้บอกเรื่องการตรวจสอบ ทดสอบ และ

ผู้เผ้า ระวังไฟ fire watch man

10วิธีปฏิบัติตัวเวลาเมื่อเจอเหตุเพลิงไหม้

10วิธีปฏิบัติตัวเวลาเมื่อเจอเหตุเพลิงไหม้1.  ตั้งสติ ไม่ตื่นตระหนก2. ดึง/กดสัญญานเตือนไฟ3. โทรเเจ้ง 199 มาควบคุมเพลิง4. ใช้ถังดับเพลิงควบคุมในเบื้องต้น5. หาผ้าชุบน้ำปิดจมูกเเละปิดปาก6. อย่าพึ่งเปิดประตูให้ใช้มือสัมผัสลูกบิดประตูหากร้อนไม่ควรออกไป7. หมอบ

ผู้เฝ้า ระวังไฟ, ถังดับ เพลิง, ประเภท ถังดับเพลิง,อันตรายจาก อัคคี,

รู้หรือไม่!?ใช้ถังดับเพลิงถูกประเภทช่วยลดการสูญเสียจากเหตุเพลิงไหม้

รู้หรือไม่!?ใช้ถังดับเพลิงถูกประเภทช่วยลดการสูญเสียจากเหตุเพลิงไหม้ปัจจัยการเกิดของไฟ     หมายถึง ไฟเกิดจากการรวมตัวขององค์ประกอบ 3 ประการ ที่รวมตัวกันจนได้สัดส่วน1.เชื้อเพลิง (FUEL) คือ สิ่งที่ติดไฟและลุกไหม้ได้2.ความร้อน (HEAT) คือ ความร้อนที่เหมาะสมแล

ผู้เผ้าระวังไฟ fire watch man

ผู้เผ้าระวังไฟ

ผู้เฝ้าระวังไฟ Fire watch man          ผู้เฝ้าระวังไฟ หรือ Fire Watch Man นับมีความสำคัญและจำเป็นในกิจกรรมการดำเนินการในด้านต่างๆ เช่น กิจกรรมงานที่ทำให้เกิดประกายไฟ และเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัยในกิจกรรมดังกล่าว และกิจกรรมต่างๆ ในกลุ่มงาน Oil and Gas และทั่วไป ซึ่งผู้เฝ้าระ

แนวทางการซ้อมการระงับอัคคีภัยในยุคโควิด-19

แนวทางการซ้อมการระงับอัคคีภัยในยุคโควิด-19ข้อหารือกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานข้อหารือ กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและร

บริการ inhouse public training

ไม่พลาดโปรโมชั่นพิเศษก่อนใคร
ไม่พลาดโปรโมชั่นพิเศษก่อนใคร
ตัวอย่างลูกค้าเพียงบางส่วนของเราบริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai