อบรมที่อับอากาศ - เซฟตี้อินไทย
อบรมหลักสูตรฟรี สำหรับสมาชิก          คลิกที่นี่
อบรม ที่อับอากาศ

อบรมที่อับอากาศ


เรียนอบรมที่อับอากาศ

อบรมที่อับอากาศ 2566 2567 อบรมที่อับอากาศ 2566 2567 ราคาดีที่สุดในชลบุรี บางแสน เซฟตี้อินไทย เน้นสอนปฏิบัติจริง อบรม ที่อับอากาศ ปทุมธานี อบรมที่อับอากาศ 4 ผู้ ระยอง อบรม ที่อับอากาศ ฟรี หลักสูตร อบรม ที่ อับ อากาศ อบรมที่อับอากาศ สระบุรี งานที่อับอากาศ ภาษาอังกฤษ ที่อับอากาศ กฎหมาย ข้อสอบที่อับอากาศ ปริมาณออกซิเจนในที่อับอากาศ อับอากาศ 4 ผู้อบรมที่อับอากาศ "ที่อับอากาศ (Confined Space) คือ ที่ซึ่งมีทางเข้าออกจำกัด หรือไม่ได้ออกแบบไว้สำหรับเป็นสถานที่ทำงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ และ มีสภาพอันตราย หรือ มีบรรยากาศอันตราย เช่น อุโมงค์ ถ้ำ บ่อ หลุม ห้องใต้ดิน ห้องนิรภัย ถังน้ำมัน ถังหมัก ถัง ไซโล ท่อ เตา ภาชนะ หรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน"

อบรมที่อับอากาศ บางแสนชลบุรี

วิทยากรได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เน้นทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริงในห้องเรียน บรรยากาศการเรียนที่เป็นกันเอง

เมื่อมาอบรมกับเราท่านจะได้รับ
ใบประกาศวุฒิบัตรผ่านการอบรม

เซฟตี้อินไทย
ได้รับอนุญาต จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เป็นผู้ให้บริการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ ใบอนุญาตเลขที่ ๕๐๑-๐๓-๒๕๖๖-๐๐๓๙
อบรมที่อับอากาศ


ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และหลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ พ.ศ. 2564 หมวด 2 ข้อ 2 ให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศแก่ลูกจ้างผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการอนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ และจัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อทบทวนความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและหลักสูตรการฝึกอบรมที่กำหนดไว้ในประกาศนี้


อบรมที่อับอากาศ


กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในที่อับอากาศ พ.ศ.2562 ข้อ 20 กำหนดให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศแก่ลูกจ้างทุกคนที่ทำงานในที่อับอากาศ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจในทักษะที่จำเป็นในการทำงานอย่างปลอดภัยตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งวิธีการและขั้นตอนในการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และหลักสูตรที่อธิบดีประกาศกำหนด

ต้องเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมดับเพลิงขั้นต้น และมีวุฒิบัตรรับรองการอบรม
**หากท่านต้องการอบรมหลักสูตรผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ (รวมทุกหลักสูตร 4ผู้)
และยังไม่มีใบเซอร์ดับเพลิงขั้นต้น เรายินดีอบรมอับเพลิงขั้นต้นให้ท่านฟรี


- ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

  • (๑) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
  • (๒) มีใบรับรองแพทย์ว่าเป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ ร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรค เกี่ยวกับทางเดินหายใจ โรคหัวใจ หรือโรคอื่นซึ่งแพทย์เห็นว่าการเข้าไปในที่อับอากาศอาจเป็นอันตรายต่อผู้เข้า รับการฝึกอบรม
  • (๓) ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น

ภาพบรรยากาศการ อบรมที่อับอากาศ


เนื่องจากการทำงานในที่อับอากาศนับว่าเป็นสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการทำงาน ทำให้มีผู้บาดเจ็บ เสียชีวิต และทรัพย์สินเสียหาย ตลอดจนประชาชนผู้อยู่อาศัยใกล้เคียงได้รับอันตรายได้ ดังนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในที่อับอากาศทุกตำแหน่งหน้าที่จึงต้องได้รับการฝึกอบรม อันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน อีกทั้งยังส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ และสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการได้ปฏิบัติให้สอดคล้องตามที่กฎหมายประกาศกำหนดไว้ได้อย่างถูกต้อง


IN-HOUSE TRAINING

เราพร้อมให้คำปรึกษา
และมอบคำแนะนำหลักสูตรดีๆให้กับคุณ

โทร 033-166121

สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันที่อบรม1. เอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

( ฉบับจริง )

2. บัตรประชาชน/ใบขับขี่

( เพื่อตรวจสอบรายชื่อ )

3. โทรศัพท์มือถือ

( เพื่อทำข้อสอบแบบออนไลน์ )

การทำงานในที่อับอากาศ

การทำงานในพื้นที่อับอากาศ (Confined Space)


การทำงานในที่อับอากาศ ที่อับอากาศหรือ (Confined Space) คือ ที่ซึ่งมีทางเข้าออกจำกัด และมีการระบายอากาศไม่เพียงพอ ที่จะทำให้บรรยากาศภายในอยู่ในสภาพอันตราย ซึ่งอาจทำให้ลูกจ้างได้รับอันตรายจากการทำงานได้สิ่งที่ได้รับหลังผ่านการอบรมเมื่อมาอบรมกับเราท่านจะได้รับ
ใบประกาศวุฒิบัตรผ่านการอบรม
หรือใบเซอร์ อย่างเป็นทางการ 1 ฉบับ/ท่าน

บัตรประจำตัวผู้ผ่านการอบรมทางศูนย์อบรมของเรามีบัตรประจำตัว
สำหรับผู้ที่ผ่านการทดสอบ
ชำระค่าบัตรเพียง 250 บาท/ท่าน

อบรม ที่อับอากาศอบรมอับอากาศ กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับที่อับอากาศ พ.ศ. 2562


อบรม ที่อับอากาศ ออนไลน์
อบรม ที่อับอากาศ ออนไลน์ ฟร
อบรมที่อับอากาศ 2564
อบรมที่อับอากาศ 2565
อบรม ที่อับอากาศ
อบรม ที่อับอากาศ

ข้อมูลที่อับอากาศ ที่เป็นประโยชน์บทความที่เกี่ยวข้อง


อบรมที่อับอากาศ 2565 อบรมที่อับอากาศ ภาษาอังกฤษ ศูนย์ฝึกอบรมที่อับอากาศ อบรมที่อับอากาศ 2564 อบรม ที่อับอากาศ ออนไลน์ อบรม ที่อับอากาศ ฟรีคู่มือความปลอดภัยที่อับอากาศ2565 คู่มือความปลอดภัยที่อับอากาศ คู่มือ การ ทํา งานในที่อับอากาศ

คู่มือความปลอดภัยในที่อับอากาศ2565

คู่มือ ความปลอดภัย ในที่อับอากาศ 2565เพื่อป้องกัน อันตราย จากการทำงาน ในที่ อับกาศการทำงานในที่อับอากาศอย่างปลอดภัย           การทำงานในที่อับอากาศอย่างปลอดภัย สามารถทำได้อย่างไร ก่อนอื่น เซฟตี้อินไทย จะขออธิบายให้ท่านได้ทราบก่อนว่า ที่อับอากาศ คืออ

อบรมที่อับอากาศ 2565,ใบเซอร์ที่อับอากาศ,อบรม ที่อับอากาศ ออนไลน์,กฎหมายอับอากาศ 2564 pdf,กฎหมายที่อับอากาศ 2564 ภาษาอังกฤษ,กฎหมาย ที่อับอากาศ ล่าสุด,กฎหมายที่อับอากาศ 2562

กสร.หลักเกณฑ์วิธีการและหลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยในที่อับอากาศ

ประกาศกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และหลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ     โดยที่กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับที่อ

สรุปสาระกฎกระทรวง,สรุปกฎกระทรวงที่อับอากาศ2564, อบรมที่อับอากาศ 2565, ใบเซอร์ที่อับอากาศ,อบรม ที่อับอากาศ ออนไลน์,กฎหมายอับอากาศ 2564 pdf,กฎหมายที่อับอากาศ 2564,กฎหมาย ที่อับอากาศ ล่าสุด,กฎหมายที่อับอากาศ 2562,ที่อับอากาศเซฟตี้

สรุปสาระสำคัญหลักเกณฑ์วิธีการและหลักสูตรการฝึกอบรมในการทำงานในที่อับอากาศ

สรุปสาระสำคัญหลักเกณฑ์วิธีการและหลักสูตรการฝึกอบรมในการทำงานในที่อับอากาศสรุปสาระสำคัญประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 11 มีนาคม 2564- นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมเองได้กรณีที่นายจ้างไม่สามารถจัดได้ให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมกับ           นิติบุคคลที

อบรม ที่อับอากาศ ออนไลน์ อบรมที่อับอากาศ ภาษาอังกฤษ อบรมที่อับอากาศ 2564 อบรมที่อับอากาศ 2565 อบรม ที่อับอากาศ ปทุมธานี อบรมที่อับอากาศ 4 ผู้ ระยอง อบรม ที่อับอากาศ ฟรี

การทำงานในที่อับอากาศอย่างปลอดภัย 2564-2565

การทำงานในที่อับอากาศอย่างปลอดภัยการทำงานในที่อับอากาศอย่างปลอดภัย          การทำงานในที่อับอากาศอย่างปลอดภัย สามารถทำได้อย่างไร ก่อนอื่น เซฟตี้อินไทย จะขออธิบายให้ท่านได้ทราบก่อนว่า ที่อับอากาศ คืออะไร ที่อับอากาศ คือ "ที่อับอากาศ (Confined Space) หมายควา

การทำงานในที่อับอากาศอย่างปลอดภัย

การทำงานในที่อับอากาศอย่างปลอดภัยคำจำกัดความพื้นที่อับอากาศ (Confined Spaces) หมายถึง สถานที่ทำงานที่มีทางเข้าออกจำกัด มีการระบายอากาศตามธรรมชาติ ไม่เพียงพอที่จะทำให้อากาศ ภายในอยู่ในสภาพถูกสุขลักษณะ และปลอดภัยซึ่งอาจเป็นที่สะสมของสารเคมีเป็น พิษ สาร

บริการ inhouse public training

ไม่พลาดโปรโมชั่นพิเศษก่อนใคร
ไม่พลาดโปรโมชั่นพิเศษก่อนใคร
เรามีบริการอาหารกลางวันและขนมเบรคให้ผู้เข้าอบรม
เฉพาะผู้ที่เข้ารับการอบรมในรูปแบบ Public Training


บริการดี อาหารอร่อย เมนูอาหารหลากหลาย กับบรรยากาศที่ดูสบายตาเหมือนได้มาพักผ่อน
พร้อมเจ้าหน้าที่ ยินดีให้บริการตลอดรับบริการให้เช่าสถานที่ อบรม-สัมมนา ประชุม, งานมงคล อื่นๆ


อาหาร
อาหาร
อาหาร
อาหาร
อาหาร
อาหาร
อาหาร
อาหาร

ตัวอย่างลูกค้าเพียงบางส่วนของเราบริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai