TSM บุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง - เซฟตี้อินไทย - เซฟตี้อินไทย
อบรมหลักสูตรฟรี สำหรับสมาชิก          คลิกที่นี่
บุคลากรจัดการด้านความปลอดภัย ในการขนส่ง

บุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง TSM
ขับขี่ปลอดภัย

บุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง TSM ปัจจุบันสภาพปัญหาจราจรนับวันที่จะเพิ่มมากขึ้น ที่สําคัญจากสถิติการเกิดอุบัติภัยทางจราจรที่ผ่านมา มีอุบัติภัย เกิดขึ้นเป็นจํานวนมาก ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากความประมาท ขาดระเบียบวินัยของผู้ขับขี่ยานพาหนะ ผู้ขับขี่ไม่ปฏิบัติ ตามกฎหมายจราจร ขาดความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนั้นผู้ขับขี่โดยเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่ หรือ อาชีพที่เกี่ยวข้องกับการขับขี่ บนท้องถนน จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับความรู้ และความเข้าใจอย่างถูกต้องในการขับขีตลอดจนการสร้างอุปนิสัยให้เป็นผู้มีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามกฎจราจรและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยลดปัญหาได้ในระดับหนึ่ง และเป็นการ สร้างเพิ่มภาพลักษณ์ให้องค์ ผู้ที่ขับขี่รถถือว่าเป็นผู้ที่เป็ นผู้สร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กรได้เป็นอย่างดี หากมีการพัฒนาทักษะด้านการบริการที่เป็นเลิศ ทักษะมารยาทการบริการควบคู่กันกับทักษะด้านบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง จะทําให้องค์กรและตัวผู้ขับขี่ได้ทั้งความปลอดภัยและเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ให้องค์กรในครั้งเดียวกันด้วย

ขับขี่ปลอดภัย

วิทยากรได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เน้นทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริงในห้องเรียน บรรยากาศการเรียนที่เป็นกันเอง

เมื่อมาอบรมกับเราท่านจะได้รับ
ใบประกาศวุฒิบัตรผ่านการอบรม

อบรมขับขี่ปลอดภัย (Safety Drive)


หลักสูตรที่สอนให้ขับขี่รถอย่างมีสติคำนึงถึงอุบัติเหตุและเสริมสร้างทักษะในการขับขี่รถอย่างปลอดภัยและถูกวิธี รวมทั้งการใช้และการบำรุงรักษารถยนต์อย่างถูกวิธีและปลอดภัย

บุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง


ท่านสามารถเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตร บุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง ได้จากตารางด้านล่างนี้


บุคลากรจัดการด้านความปลอดภัย

หลักการและเหตุผล


เรื่องความปลอดภัยเป็นสิ่งที่อบการต่าง ๆ ให้ความสำคัญมาเป็นอันดับแรกของการทำงาน (Safety First) จึงเป็นความสำคัณที่องค์การต่าง ๆ ควรสนับสนุน ขับรถอย่างไรให้มีความปลอดภัย และถูกต้องตามกฏหมายจราจร เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถและถนน โดยตามกฎกระทรวงคมนาคม เรื่องความปลอดภัยในการขนส่ง (ฉบับที่ 2) ตามกำหนดการ ระยะเวลาและมีหน้าที่ตามอธิบดีประกาศกำหนด ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับกฏกระทรวง เกิดประสิทธิภาพในการขนส่งอย่างปลอดภัย และไม่ให้ เกิดความสูญเสีย ทั้งทางตรงและทางอ้อมของพนักงานขับรถขนส่ง ซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่ควบคุมการขนส่งควรมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการจัดการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้อบรม ทราบถึงกฏกระทรวงคมนาคม เรื่องความปลอดภัยในการขนส่ง และ กฏหมายจราจรที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อให้ผู้อบรม มีความรู้ความเข้าใจ ในการเตรียมความพร้อมดูแลรักษา รถยนต์เบื้องต้น เพื่อการขนส่งปลอดภัย
3. เพื่อให้ผู้อบรม เกิดประสิทธิภาพในการขนส่งอย่างปลอดภัย และไม่ให้เกิดความสูญเสีย ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการขับขี่ และตระหนักถึงจิตสำนึกความปลอดภัยในการขนส่งอันเป็นการส่งเสริมการรณรงค์ ความปลอดภัย

บุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง


บุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง (Transport Safety Manager : TSM) คือบุคลากรเฉพาะด้านที่รับผิดชอบในการวางแผน และควบคุมกำกับดูแลความปลอดภัยในการขนส่ง รวมทั้งมีแผนการจัดการและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉิน ผู้ประกอบการขนส่งทุกราย ทั้งผู้ประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร ผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร ผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ และผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคล จะต้องจัดให้มีบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง (TSM) ขึ้นอยู่กับประเภทและขนาดของผู้ประกอบการขนส่ง

บุคคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
หลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง
ผู้ที่จะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง

ขับขี่ปลอดภัย คือ


การขับขี่รถยนต์ให้ปลอดภัยถือเป็นเป้าหมายที่สำคัญที่สุดในการขับขี่รถยนต์ การเตรียมความพร้อมทั้งรถยนต์ และผู้ขับขี่เป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมาก จึงจำเป็นอย่างยิ่งต้องมีการตรวจสอบความพร้อมใช้งานของรถและผู้ขับขี่ก่อนออกเดินทางเพื่อที่จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุป้ายจราจร-เซฟตี้อินไทย
รวมคลิปอุบัติเหตุ-ใจไม่ถึงห้ามดู-เซฟตี้อินไทย

สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันที่อบรม1. เอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

( ฉบับจริง )

2. บัตรประชาชน/ใบขับขี่

( เพื่อตรวจสอบรายชื่อ )

3. โทรศัพท์มือถือ

( เพื่อทำข้อสอบแบบออนไลน์ )

สิ่งที่ได้รับหลังผ่านการอบรมเมื่อมาอบรมกับเราท่านจะได้รับ
ใบประกาศวุฒิบัตรผ่านการอบรม
หรือใบเซอร์ อย่างเป็นทางการ 1 ฉบับ/ท่าน

บัตรประจำตัวผู้ผ่านการอบรมทางศูนย์อบรมของเรามีบัตรประจำตัว
สำหรับผู้ที่ผ่านการทดสอบ
ชำระค่าบัตรเพียง 250 บาท/ท่าน

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ขับขี่ปลอดภัย

ทักษะการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ


การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมรถฟอร์คลิฟท์ถือว่าเป็นอุปกรณ์/พาหนะผ่อนแรงที่มีความสำคัญในการจัดการสินค้าในด้านการผลิตและการขนส่งสินค้าเป็นอย่างมาก รถเป็นพาหนะที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว จึงเป็นสิ่งที่มีความเสี่ยงสูงในการที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุ ดังนั้นเป็นสิ่งทีแต่ละองค์กรจะต้องตระหนักและให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมความรู้แก่ผู้ขับฟอร์คลิฟท์ ในเรื่องการเตรียมความพร้อม และมาตรฐานการใช้งาน ตลอดจนความรู้ในการขับขี่อย่างปลอดภัย เพื่อส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานต่อไป
  • เพื่อฝึกอบรมพนักงานชับรถขนส่ง, รถหัวลากให้มีความรู้ ทัศนคติในการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ
  • เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการโลจิสติกส์ด้านความปลอดภัย

หลักสูตรยอดนิยมหลักสูตรยอดนิยมIN-HOUSE TRAINING

เราพร้อมให้คำปรึกษา
และมอบคำแนะนำหลักสูตรดีๆให้กับคุณ

โทร 033-166121

เรามีบริการอาหารกลางวันและขนมเบรคให้ผู้เข้าอบรม
เฉพาะผู้ที่เข้ารับการอบรมในรูปแบบ Public Training


บริการดี อาหารอร่อย เมนูอาหารหลากหลาย กับบรรยากาศที่ดูสบายตาเหมือนได้มาพักผ่อน
พร้อมเจ้าหน้าที่ ยินดีให้บริการตลอดรับบริการให้เช่าสถานที่ อบรม-สัมมนา ประชุม, งานมงคล อื่นๆ


อาหาร
อาหาร
อาหาร
อาหาร
อาหาร
อาหาร
อาหาร
อาหาร

บทความที่เกี่ยวข้อง


บริการ inhouse public training

ไม่พลาดโปรโมชั่นพิเศษก่อนใคร
ไม่พลาดโปรโมชั่นพิเศษก่อนใคร
ตัวอย่างลูกค้าเพียงบางส่วนของเราบริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai