อบรมปั้นจั่น-เซฟตี้อินไทย
อบรมหลักสูตรฟรี 2567          คลิกที่นี่

เครน-ปั้นจั่น
อบรมเครน อุบัติเหตุ

อบรมเครน (Crane) ตามกฎหมาย 2552 - 2564 หรืออบรมปั้นจั่น เป็นหลักสูตรการอบรมสำหรับผู้ที่ทำงานร่วมกับการใช้เครนหรือปั้นจั่นตามราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่กฎกระทรวงแรงงาน เกี่ยวกับการกำหนดให้นายจ้างบริหาร จัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดในกฎกระทรวงและเพื่อให้การทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ ให้มีมาตรฐาน อันจะทำให้ลูกจ้างมีความปลอดภัยในการทำงานมากขึ้น อบรมได้ทั้งเขต ชลบุรี บางแสน และระยอง สอบใบเซอร์ปั้นจั่น ใบเซอร์เครน กฎหมายทบทวนปั้นจั่น อบรมทบทวนปั้นจั่น กฎหมาย อบรม เครน ทุก 2 ปีที่เซฟตี้อินไทยเซฟตี้อินไทย ให้บริการการอบรมปั้นจั่น (เครน) ชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ, ปั้นปั่นขาสูง, ปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น ปั้นจั่นชนิดเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูง และปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่นปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นหอสูง รถหลักสูตรการอบรมหรือทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่นอบรมตามข้อกำหนดของกฏหมายใหม่ปี 2552 และ กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ.2564 โดยวิทยากรที่มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับเครน และผ่านการอบรมเทคนิคการเป็นวิทยากรปั้นจั่น มีคุณสมบัติตามที่กฏหมายกำหนด ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับใบวุฒิบัตร

อบรมเครน ระยอง

วิทยากรได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เน้นทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริงในห้องเรียน บรรยากาศการเรียนที่เป็นกันเอง

เมื่อมาอบรมกับเราท่านจะได้รับ
ใบประกาศวุฒิบัตรผ่านการอบรม

อบรมเครน ปั้นจั่น ตามกฎหมายกำหนด


มาตรฐานระดับสากล


ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ให้เป็นหน่วยฝึกอบรมด้านความปลอดภัยฯ เลขที่ใบอนุญาต จป. ๖๓ ๐๑๑

รับรองจากกรมสวัสดิการ

ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ให้เป็นหน่วยฝึกอบรมด้านความปลอดภัยฯ เลขที่ใบอนุญาต จป. ๑๓-๖๖-๐๐๖

ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 จากสถาบันรับรองฯ URS

ใบรับรองมาตรฐานระบบ

ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 จากสถาบันรับรองฯ URS

ใบรับรองการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

เอกสารการรับรอง

บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จํากัด ได้รับใบรับรองหลักสูตรการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานและระดับบริหาร เลขที่ ๑๓-๖๖-๐๐๖ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ผู้บังคับปั้นจั่นชนิด ปั้นจั่นหอสูง รถ เรือปั้นจั่น


อบรมผู้บังคับปั้นจั่นชนิด ปั้นจั่นหอสูง รถ เรือปั้นจั่น (3 วัน) พร้อมรับใบเซอร์


ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ ชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ


อบรมผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ ชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ (12 ชั่วโมง) พร้อมรับใบเซอร์


ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น


อบรมผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น (12 ชั่วโมง) พร้อมรับใบเซอร์


ผู้บังคับปั้นจั่น ชนิด ปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูงและปั้นจั่นอยู่กับที่ชนิดอื่นๆ


อบรมผู้บังคับปั้นจั่น ชนิด ปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั่นจั่นขาสูงและปั้นจั่นอยู่กับที่ชนิดอื่นๆ (12 ชั่วโมง) พร้อมรับใบเซอร์


ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุและผู้ควบคุมปั้นจั่น ชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูงและปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น (เครน 4 ผู้)


อบรมผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุและผู้ควบคุมปั้นจั่น ชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูงและปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น (เครน 4 ผู้) (18 ชั่วโมง) พร้อมรับใบเซอร์


ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ และผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น ชนิด เคลื่อนที่ รถปั้นจั่น Mobile Crane


อบรมผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ และผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น ชนิด เคลื่อนที่ รถปั้นจั่น Mobile Crane (24 ชั่วโมง) พร้อมรับใบเซอร์


ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น


อบรมทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น พร้อมรับใบเซอร์
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตร การอบรมทบทวนฯ ต้องผ่านการฝึกอบรม ผู้บังคับฯ , ผู้ให้สัญญาณฯ, ผู้ยึดเกาะวัสดุ และผู้ควบคุมฯ ตามประกาศกรมสวัสดิการฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ฯ เกี่ยวกับปั้นจั่น พ.ศ. ๒๕๕๔ และได้วุฒิบัตรผ่านการ อบรมมาแล้ว


สิ่งที่ได้รับหลังผ่านการอบรมเมื่อมาอบรมกับเราท่านจะได้รับ
ใบประกาศวุฒิบัตรผ่านการอบรม
หรือใบเซอร์ อย่างเป็นทางการ 1 ฉบับ/ท่าน

ภาพบรรยากาศการ อบรมปั้นจั่น

กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดให้ ข้อ ๗๒ นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น ผ่านการอบรม เกี่ยวกับขั้นตอน และวิธีการทำงานที่ปลอดภัย ในการทำงานของปั้นจั่น การป้องกันอันตรายจากปั้นจั่น รายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้างอุปกรณ์ การตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ของปั้นจั่น รวมทั้ง การฝึกอบรมทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น แต่ละประเภท โดยวิทยากรซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น แต่ละประเภท ตามหลักสูตรที่อธิบดีประกาศกำหนดIN-HOUSE TRAINING

เราพร้อมให้คำปรึกษา
และมอบคำแนะนำหลักสูตรดีๆให้กับคุณ

โทร 033-166121

สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันที่อบรม1. เอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

( ฉบับจริง )

2. บัตรประชาชน/ใบขับขี่

( เพื่อตรวจสอบรายชื่อ )

3. โทรศัพท์มือถือ

( เพื่อทำข้อสอบแบบออนไลน์ )

บัตรประจำตัวผู้ผ่านการอบรมทางศูนย์อบรมของเรามีบัตรประจำตัว
สำหรับผู้ที่ผ่านการทดสอบ
ชำระค่าบัตรเพียง 250 บาท/ท่าน

เครน-ปั้นจั่น


สรุปกฎหมายปั้นจั่น 2564 กฎหมายรถยก 2564 กฎหมายปั้นจั่น 2552 pdf อัพเดทกฎหมายความปลอดภัยใหม่ 2564 ปั้นจั่นตามกฎหมายมีกี่ชนิด กฎหมายเกี่ยวกับไฟฟ้า 2564 สรุปกฎกระทรวง เครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2564 กฎกระทรวงฯ เครื่องจักร ปั้นจั่น และ หม้อน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๔


สรุปกฎหมายปั้นจั่น 2564 กฎหมายรถยก 2564 กฎหมายปั้นจั่น 2552 pdf อัพเดทกฎหมายความปลอดภัยใหม่ 2564 ปั้นจั่นตามกฎหมายมีกี่ชนิดกฎหมายเกี่ยวกับไฟฟ้า 2564 สรุปกฎกระทรวง เครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2564 กฎกระทรวงฯ เครื่องจักร ปั้นจั่น และ หม้อน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๔
สรุปกฎหมายปั้นจั่น 2564 กฎหมายรถยก 2564 กฎหมายปั้นจั่น 2552 pdf อัพเดทกฎหมายความปลอดภัยใหม่ 2564 
              ปั้นจั่นตามกฎหมายมีกี่ชนิด
              กฎหมายเกี่ยวกับไฟฟ้า 2564 
              สรุปกฎกระทรวง เครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2564 
              กฎกระทรวงฯ เครื่องจักร ปั้นจั่น และ หม้อน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๔
สรุปกฎหมายปั้นจั่น 2564 กฎหมายรถยก 2564 กฎหมายปั้นจั่น 2552 pdf อัพเดทกฎหมายความปลอดภัยใหม่ 2564 
              ปั้นจั่นตามกฎหมายมีกี่ชนิด
              กฎหมายเกี่ยวกับไฟฟ้า 2564 
              สรุปกฎกระทรวง เครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2564 
              กฎกระทรวงฯ เครื่องจักร ปั้นจั่น และ หม้อน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๔
สรุปกฎหมายปั้นจั่น 2564 กฎหมายรถยก 2564 กฎหมายปั้นจั่น 2552 pdf อัพเดทกฎหมายความปลอดภัยใหม่ 2564 
              ปั้นจั่นตามกฎหมายมีกี่ชนิด
              กฎหมายเกี่ยวกับไฟฟ้า 2564 
              สรุปกฎกระทรวง เครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2564 
              กฎกระทรวงฯ เครื่องจักร ปั้นจั่น และ หม้อน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๔
สรุปกฎหมายปั้นจั่น 2564 กฎหมายรถยก 2564 กฎหมายปั้นจั่น 2552 pdf อัพเดทกฎหมายความปลอดภัยใหม่ 2564 
              ปั้นจั่นตามกฎหมายมีกี่ชนิด
              กฎหมายเกี่ยวกับไฟฟ้า 2564 
              สรุปกฎกระทรวง เครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2564 
              กฎกระทรวงฯ เครื่องจักร ปั้นจั่น และ หม้อน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๔
สรุปกฎหมายปั้นจั่น 2564 กฎหมายรถยก 2564 กฎหมายปั้นจั่น 2552 pdf อัพเดทกฎหมายความปลอดภัยใหม่ 2564 
              ปั้นจั่นตามกฎหมายมีกี่ชนิด
              กฎหมายเกี่ยวกับไฟฟ้า 2564 
              สรุปกฎกระทรวง เครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2564 
              กฎกระทรวงฯ เครื่องจักร ปั้นจั่น และ หม้อน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๔

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์บทความที่เกี่ยวข้อง


ประกาศจากกรมสวัสดิการล่าสุด

ประกาศจาก กสร. เรื่องการเทียบเท่าวุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ประกาศล่าสุดจาก กรมสวัสดิการ เรื่อง การเทียบเท่าวุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยโดยที่กฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงานหรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2565 ข

ประกาศกสร.หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการฝึกอบรมผู้บริหารหัวหน้างานและลูกจ้าง ฉ.2

ประกาศกสร.หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการฝึกอบรมผู้บริหารหัวหน้างานและลูกจ้าง ฉ.2

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกอบรมผู้บริหาร หัวหน้างานและลูกจ้างด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ฉบับที่ ๒)          โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มคร

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บังคับปั้นจั่น, ข้อควรปฏิบัติในการยกวัสดุเกี่ยวกับปั้นจั่น, ข้อห้ามปฏิบัติในการยกวัสดุเกี่ยวกับปั้นจั่น, กฎหมายปั้นจั่น 2565, ข้อควรปฏิบัติเกี่ยวกับปั้นจั่น, ข้อห้ามปฏิบัติเกี่ยวกับปั้นจั่น, ข้อควรปฏิบัติเกี่ยวกับปั้นจั่น 2565, ข้อห้ามปฏิบัติเกี่ยวกับปั้นจั่น 2565, บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บังคับปั้นจั่น 2566,บทความเครน-ปั้นจั่น

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บังคับปั้นจั่น

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บังคับเครน-ปั้นจั่น 2566   บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บังคับเครน-ปั้นจั่น สามารถทำได้อย่างไร ก่อนอื่น เซฟตี้อินไทย จะขออธิบายให้ท่านได้ทราบก่อนว่า เครน-ปั่นจั่นและผู้บังคับปั่นจั่น คืออะไร เครน-ปั่นจั่นและผู้บ

อันตรายจากการ ทํา งานกับ เครื่องจักร, อันตรายจากเครื่องจักร มีอะไรบ้าง, อันตรายจากเครื่องจักร โรงงาน, อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากเครื่องจัก, การป้องกันอันตรายจากเครื่องจักร, อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากเครื่องจักรเซฟตี้, อันตรายจากเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ

การป้องกันและควบคุมอันตรายจากเครื่องจักร

การป้องกันและควบคุมอันตรายจากเครื่องจักรทำอย่างไรวันนี้เซฟตี้อินไทยมีคำตอบ          เราอาจเคยสงสัยหรือเคยพบเห็นหรือได้ฟังข่าวอุบัติเหตุจากการทำงานซึ่งเกิดจากเครื่องจักร เป็นผลทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัส บางคนสูญเสียอวัยวะจนต้องพิการสูญเสียโอกา

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับระบบการจัดการด้านความปลอดภัย พ.ศ. 2565

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับระบบการจัดการด้านความปลอดภัย พ.ศ. 2565

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับระบบการจัดการด้านความปลอดภัย พ.ศ. 2565 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนำมัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงไว้ ด

เเนวทางป้องกันอุบัติเหตุในงานก่อสร้างจากปั่นจั่น

เเนวทางป้องกันอุบัติเหตุในงานก่อสร้างจากปั้นจั่น

เเนวทางป้องกันอุบัติเหตุในงานก่อสร้างจากปั้นจั่นอุบัติเหตุ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดหวังและไม่ตั้งใจในเวลาและสถานที่แห่งหนึ่ง เกิดขึ้นโดยไม่มีสิ่งบอกเหตุล่วงหน้าแต่มีสาเหตุและส่งผลกระทบที่สามารถชี้วัดได้ อุบัติเหตุเป็นผลเชิงลบของ

สัญญาณมือเครนสากล ปั้นจั่น

สัญญาณมือเครน-ปั้นจั่นสากล

สัญญาณมือเครนสากล 1.หยุดยกของฉุกเฉิน : เหยียดแขนทั้งสองข้างออกไประดับหัวไหล่ ฝ่ามือคว่ำลง แล้วเหวี่ยงไป - มา ในแนวระดับไหล่อย่างรวดเร็ว2.หยุดยกของ : เหยียดแขนซ้ายออกไปในระดับไหล่แบบคว่ำฝ่ามือ แล้วเหวี่ยงไป - มา ในแนวระดับไหล่อย่างรวดเร็ว3.ให้หยุดแ

ใหม่ล่าสุด! กฎกระทรวงการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น 2564

กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๔          “ปั้นจั่น” หมายความว่า เครื่องจักรที่ใช้ยกสิ่งของขึ้นลงตามแนวดิ่ง และเคลื่อนย้ายส

บริการ inhouse public training

ไม่พลาดโปรโมชั่นพิเศษก่อนใคร
ไม่พลาดโปรโมชั่นพิเศษก่อนใคร
เครน เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “ปั้นจั่น“ | เซฟตี้อินไทย


“เครน” คือ เครื่องจักรกลที่ใช้ยกสิ่งของหนัก ขึ้นลงตามแนวดิ่ง และเคลื่อนย้ายสิ่งของเหล่านั้น ในลักษณะแขวนลอยไปตามแนวราบ มี 2 แบบ คือ เครนเคลื่อนที่ได้ (Mobile Cranes) และเครนเคลื่อนที่ไม่ได้ (Stationary Cranes)หลักสูตร-ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับเครนปั้นจั่น-เซฟตี้อินไทย
vdo_cover_crane
การให้สัญญาณมือ
อบรมหลักสูตรเครน ผู้บังคับ ผู้ให้สัญญาณ (Mobile Crane)
หลักสูตร-เครน-ปั้นจั่น-4-ผู้-เซฟตี้อินไทย

หลักสูตรยอดนิยมหลักสูตรยอดนิยมเรามีบริการอาหารกลางวันและขนมเบรคให้ผู้เข้าอบรม
เฉพาะผู้ที่เข้ารับการอบรมในรูปแบบ Public Training


บริการดี อาหารอร่อย เมนูอาหารหลากหลาย กับบรรยากาศที่ดูสบายตาเหมือนได้มาพักผ่อน
พร้อมเจ้าหน้าที่ ยินดีให้บริการตลอดรับบริการให้เช่าสถานที่ อบรม-สัมมนา ประชุม, งานมงคล อื่นๆ


อาหาร
อาหาร
อาหาร
อาหาร
อาหาร
อาหาร
อาหาร
อาหาร

ตัวอย่างลูกค้าเพียงบางส่วนของเราบริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai