การปฐมพยาบาลและการกู้ชีพเบื้องต้น-เซฟตี้อินไทย
อบรมหลักสูตรฟรี 2566          คลิกที่นี่
การปฐมพยาบาลและการกู้ชีพเบื้องต้น

อบรม CPR
เหตุการณ์ฉุกเฉินทางสุขภาพจากภัยพิบัติอุบัติเหตุหรือการป่วยรุนแรง ส่งผลให้เกิดภาวะเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสิ่งสำคัญเร่งด่วนคือผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ขณะนั้นสามารถทำการกู้ชีพและปฐมพยาบาลอย่างถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยให้ผู้ป่วย หรือผู้บาดเจ็บที่หมดสติหยุดหายใจ หัวใจหยุดเต้น จากสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ เช่น ภาวะหัวใจวายเฉียบพลัน กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน จมน้ำ การทำงานในที่อับอากาศ ไฟฟ้าช็อต อุบัติเหตุทางท้องถนน หรือผู้ป่วยจากอาการของโรคที่มีอาการรุนแรง ซึ่งในช่วงเวลาสั้นๆ เมื่อเกิดการหยุดหายใจเป็นช่วงเวลาที่มีความสำคัญมาก ผู้ป่วยอาจเสียชีวิตหรือสมองตายหากสมองขาดออกซิเจนนานเกิน 4 - 6 นาที การช่วยชีวิต ณ จุดเกิดเหตุอย่างถูกต้องและรวดเร็วจะช่วยให้ผู้ป่วยรอดชีวิต หรือยืดระยะเวลาให้ผู้ป่วยได้รับการส่งต่อไปยังทีมแพทย์ฉุกเฉินได้อย่างปลอดภัย


หลักการของการช่วยฟื้นคืนชีพ (Cardio Pulmonary Resuscitation:CPR) คือการช่วย ให้เกิดการไหลเวียนของเลือดในร่างกายเพื่อป้องกันภาวะสมอง หัวใจ และเนื้อเยื่อของอวัยวะสำคัญ ขาดออกซิเจน ด้วยการกดหน้าอกและการช่วยหายใจในช่วงที่ผู้ป่วยหยุดหายใจและหัวใจหยุดเต้น การช่วยฟื้นคืนชีพด้วยการกดหน้าอกจะช่วยให้ผู้ป่วยรอดชีวิตได้ร้อยละ 3 – 5 กรณีที่ใช้เครื่องฟื้น คืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติหรือเครื่อง เออีดี(Automated External Defibrillator: AED) ร่วมด้วยจะช่วยเพิ่มอัตราการรอดชีวิตให้สูงขึ้นถึงร้อยละ 45-50 ปัจจุบันมักพบเครื่องเออีดี ติดตั้งอยู่ตามสถานที่สำคัญต่างๆ เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการช่วยชีวิตผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงที การช่วยฟื้นคืนชีพ การใช้เครื่องเออีดีและการปฐมพยาบาลฉุกเฉิน จึงเป็นความรู้ขั้นพื้นฐาน ที่ประชาชนคนไทยทุกคนต้องได้รับการอบรม หรือเรียนรู้เพื่อเพิ่มโอกาสรอดของผู้ป่วยผู้บาดเจ็บ
อบรม CPR
วิทยากรได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เน้นทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริงในห้องเรียน บรรยากาศการเรียนที่เป็นกันเอง
เมื่อมาอบรมกับเราท่านจะได้รับ
ใบประกาศวุฒิบัตรผ่านการอบรม

การปฐมพยาบาลและการกู้ชีพเบื้องต้น (First Aid & CPR Basic)


ท่านสามารถเลือกเข้ารับการอบรม หลักสูตร การปฐมพยาบาลและการกู้ชีพเบื้องต้น (First Aid & CPR Basic) ได้จากตารางด้านล่างนี้

ขั้นตอนการทำ CPR อย่างถูกวิธี


อบรมออนไลน์ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น อบรมcpr

1. ปลุก

ให้ตรวจดูความปลอดภัยรอบ ๆ บริเวณก่อนเข้าไปช่วยเหลือ

อบรมออนไลน์ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น อบรมcpr

2. โทร1669

ให้รีบโทรขอความช่วยเหลือที่สายด่วน 1669โดยแจ้งอาการผู้ป่วย

อบรมออนไลน์ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น อบรมcpr

3. ปั๊ม

จัดท่าผู้ป่วยนอนหงาย จากนั้นให้เริ่มช่วยฟื้นคืนชีพ(CPR)

อบรมออนไลน์ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น อบรมcpr

4. แปะ

ถอดเสื้อผู้ป่วยออกและติดแผ่นนำไฟฟ้าทั้ง 2 แผ่นบริเวณใต้กระดูกไหปลาร้า

อบรมออนไลน์ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น อบรมcpr

5. ช๊อก

เปิดเครื่อง AED และปฏิบัติตามคำแนะนำจากเครื่อง

อบรมออนไลน์ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น อบรมcpr

6. ส่ง

ระหว่างรอรถพยาบาลมารับหากผู้ป่วยยังไม่รู้สึกตัวให้ทำการปั๊มหัวใจ

ภาพบรรยากาศการ อบรมการปฐมพยาบาลและการกู้ชีพเบื้องต้น (First Aid & CPR Basic)


เรียนจริง ปฏิบัติจริง 1 วัน 6 ชั่วโมงเต็มอิ่ม อบรมที่ ชลบุรี บางแสน หลักสูตรนี้จะสอนพื้นฐานเกี่ยวกับการอบรมปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพ (first aid & CPR) หลักสูตร การปฐมพยาบาลและการดูแลผู้บาดแผลเบื้องต้น เช่น อาการเป็นลม ชัก และผู้บาดเจ็บที่ทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ตกจากที่สูงและการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) ดังนั้นเป็นสิ่งที่องค์กรควรให้พนักงานมีทักษะในการปฐมพยาบาลที่สามารถช่วยเหลือตนเองและบุคคลอื่นได้มีบริการจัดอบรมสัมมนาแบบ Public และ In-house

สิ่งที่ได้รับหลังผ่านการอบรมเมื่อมาอบรมกับเราท่านจะได้รับ
ใบประกาศวุฒิบัตรผ่านการอบรม
หรือใบเซอร์ อย่างเป็นทางการ 1 ฉบับ/ท่าน

สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันที่อบรม1. เอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
( ฉบับจริง )
2. บัตรประชาชน/ใบขับขี่
( เพื่อตรวจสอบรายชื่อ )
3. โทรศัพท์มือถือ
( เพื่อทำข้อสอบแบบออนไลน์ )

หลักการและเหตุผล


ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ เป็นสิ่งที่องค์กรต่าง ๆ ควรให้ความรู้กับพนักงานเป็นอย่างมาก เพราะเรื่องความเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ แม้บางครั้งเราจะมีมาตรการดูแลเรื่องความปลอดภัยเป็นอย่างดี แล้วก็ตาม ดังนั้นการจัดการระบบส่งเสริมความรู้เรื่องระบบการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพจึงเป็นความสำคัญในการสร้างความรู้สึกปลอดภัย และความภาคภูมิใจในสถานที่ทำงาน ในการช่วยกันดูแลพนักงานที่เกิดความเจ็บป่วยและเกิดอุบัติแบบกระทันหัน ก่อนการช่วยชีวิตจากทางการแพทย์และพยาบาลต่อไป

วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะในการปฐมพยาบาล สามารถช่วยเหลือตนเองและบุคคลใกล้ตัวได้อย่างปลอดภัยก่อนถึงโรงพยาบาล
2) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถพัฒนาศักยภาพในด้านการดูแลสุขภาพตนเองของบุคลากร

เนื้อหาหลักสูตร
1) การปฐมพยาบาลเบื้องต้น (First Aid) เป็นหลักสูตรสอนการปฐมพยาบาลระดับพื้นฐานที่พนักงานทุกคนสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้เบื้องต้นอย่างมืออาชีพ
2) การช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) การช่วยเหลือด้วยการฟื้นคืนชีพ จากวิทยากรมืออาชีพที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้จริง พร้อมปฏิบัติจริง
3) work shop การฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)

ตารางกำหนดการฝึกอบรม


วัน/เวลา
กำหนดการฝึกอบรม
วันที่ 1 เนื้อหาการบรรยาย
08:30 - 09:00 - ลงทะเบียน/ทดสอบก่อนการอบรม
Session 1 หลักการปฐมพยาบาลทั่วไป (First Aid Principle)
- การประเมินอาการของผู้เจ็บปวยเบื้องต้น
- การประเมินสถานการณ์และกลไกการบาดเจ็บการประเมินจุดเกิดเหตุ
- การประเมินความปลอดภัยของสถานการณ์และสภาพแวดล้อม
- การควบคุมสถานการณ์หรือร้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานเฉพาะ
- การประเมินระบบประสาทเบื้องต้นและสัญญาณชีพ
- ปฏิบัติการตรวจรางกายผู้เจ็บป่วยเบื้องต้น
Session 2 การปฐมพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์
- ปฐมพยาบาลผู้ป่วยเป็นลม
- ปฐมพยาบาลผู้ป่วยไม่รู้สึกตัว
- ปฐมพยาบาลผู้ป่วยจมน้ำ
- ปฐมพยาบาลผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
- ปฐมพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
- ปฐมพยาบาลผู้ป่วยภาวะชัก
- ปฐมพยาบาลผู้ป่วยเบาหวานมีภาวะฉุกเฉิน
- ปฐมพยาบาลผู้ป่วยถูกงูกัด
Session 3 การปฐมพยาบาลบาดแผล และการตกเลือด
- โครงสร้างของผิวหนังชนิดของหลอดเลือดและการตกเลือด
- การปฐมพยาบาลบาดแผลชนิดต่างๆ
- การใช้ผ้าสามเหลี่ยมห้ามเลือด
- เทคนิคการใช้ผ้ายดในการห้ามเลือด
Session 4 การปฐมพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อ ข้อต่อ และกระดูก
- โครงสร้างของกล้ามเนื้อ ข้อต่อ และกระดูก
- ลักษณะการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อและข้อต่อ
- การปฐมพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อ หรือข้อต่อ การหักของกระดูกชนิดต่างๆ
- แนวคิดในการเลือกเผือกชัวคราวชนิดต่างๆ
- การเข้าเฝือกชั่วคราวชนิดต่างๆ
Session 5 หลักการปฐมพยาบาลทั่วไป (First Aid Principle)
- การประเมินอาการของผู้เจ็บป่วยเบื้องต้น
- การประเมินสถานการณ์และกลไกการบาดเจ็บการประเมินจุดเกิดเหตุ
- การประเงินความปลอดภัยของสถานการณ์และสภาพแวดล้อม
- การควบคุมสถานการณ์หรือร้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานเฉพาะ
- การประเมินระบบประสาทเบื้องต้นและสัญญาณชีพ
- ปฏิบัติการตรวจร่างกายผู้เจ็บป่วยเบื้องต้น
08:30 - 09:00 - ลงทะเบียน/ทดสอบก่อนการอบรม
12:00 - 13:00 พักเที่ยง
Session 6 ปฏิบัติการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน (Cardiopulmonary Resuscitation: CPR)
- แนวทางและความสำคัญของการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน
- ข้อบ่งชี้ในการปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ
- ลำดับขั้นในการปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (สำคัญ คือ A B C ซึ่งต้องทำตามลำดับคือ)
A - Airway: การเปิดทางเดินหายใจให้โล่ง
B - Breathing: การช่วยให้หายใจ
C - Circulation: การนวดหัวใจเพื่อช่วยให้เกิดเลือดไหลเวียน
- วิธีและหลักการนวดหัวใจผายปอดปฏิบัติการกู้ชีพ (CPR)
- ขั้นตอนการนวดหัวใจผายปอดกู้ชีพ (CPR)
- การช่วยเหลือการหยุดหายใจและหัวใจหยุดเต้น Cardiopulmonary resuscitation (CPR)
- การปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานผู้ใหญ่ (Adult CPR)
หมายเหตุ - พักเบรค (Coffee Break) เวลา 10.30 - 10.45 น., 14.45 - 15.00 น.
- ผู้ที่จะได้รับวุฒิบัตรจะต้องเข้ารับการอบรมอย่างน้อยร้อยละ 90 ของเวลาทั้งหมดและ ผ่านการทดสอบหลังอบรม

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น


การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เหตุการณ์ฉุกเฉินทางสุขภาพจากภัยพิบัติอุบัติเหตุ หรือ การป่วยรุนแรง ส่งผลให้เกิดภาวะเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสิ่งสำคัญเร่งด่วนคือ การปฐมพยาบาลอย่างถูกต้อง เพื่อช่วยผู้ป่วย หรือผู้บาดเจ็บที่หมดสติหยุดหายใจ หัวใจหยุดเต้น จากสถานการณ์ฉุกเฉิน


การปฐมพยาบาลและการกู้ชีพเบื้องต้น-เซฟตี้อินไทย
6 ขั้นตอนการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
6 ขั้นตอนการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

การปฐมพยาบาลและการกู้ชีพเบื้องต้นการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

บทความที่เกี่ยวข้อง


อบรมการยศาสตร์ ppt,โครงการ การ ย ศาสตร์,การยศาสตร์ อาชีวอนามัย,หลักการ ย ศาสตร์ 10 ประการ,การยศาสตร์ 2565,การยศาสตร์คืออะไร,การยศาสตร์หมายถึง,การยศาสตร์ในการทำงาน, อบรมการยศาสตร์เซฟตี้อินไทย

รู้หรือไม่การยศาสตร์คือออะไร?

การยศาสตร์คืออะไรใหม่ล่าสุด2565รู้หรือไม่การยศาสตร์คืออะไร เซฟตี้อินไทย มีคำตอบการยศาสตร์คือวิชาการที่เป็นการปรับเปลี่ยนสภาพงานให้เหมาะสม กับผู้ปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยและเพื่อสุขภาพต่างๆ ในการทำงานของพนักงาน ซึ่งทาง เซฟตี้อินไทย ได้มีการ

8วิธีปลอดภัยห่างไกลจากออฟฟิศซินโดรม, 8 วิธีปลอดภัยห่างไกลจาก

8วิธีปลอดภัยห่างไกลจากออฟฟิศซินโดรม

8 วิธีปลอดภัยห่างไกลจาก "ออฟฟิศซินโดรม"สาเหตุของ "ออฟฟิศซินโดรม"สาเหตุของ "ออฟฟิศชินโดรม" เกิดจากการทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งช้ำๆ เป็นเวลานาน หรืออยู่ในท่าทางการทำงานที่ไม่เหมาะสมต่อเนื่อง แล้วยังอาจเกิดจากปัจจัยอื่นได้ เช่นㆍสภาพแวดล้อมหรืออุปกรณ์

ขั้นตอนการทำcpr cpr

ขั้นตอนการทำ CPR

6 ขั้นตอนการทำ CPRCPR คืออะไร          CPR (Cardiopulmonary Resuscitation) คือ ปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพด้วยวิธีปั๊มหัวใจ เป็นการปฐมพยาบาลเพื่อช่วยชีวิตแบบหนึ่ง มีประโยชน์ในสถานการณ์ฉุกเฉินที่ผู้ป่วยหยุดหายใจกะทันหันหรือหัวใจหยุดทำงาน เช่น หัวใจวาย จมน้ำ หรือขาดออกซิเจนนาน ซ

คู่มือการปฏิบัติเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน

คู่มือปฏิบัติเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน การเจ็บป่วยฉุกเฉิน คืออะไร ?          การได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการเจ็บป่วยกะทันหัน ที่มีผลต่อชีวิตหรือการทำงานของอวัยวะสำคัญ จำเป็นต้องได้รับการตรวจและรักษาอย่างทันท่วงทีเพื่อป้องกันการเสียชีวิตหรืออาการเจ็บป่

บริการ inhouse public training

ไม่พลาดโปรโมชั่นพิเศษก่อนใคร
ไม่พลาดโปรโมชั่นพิเศษก่อนใคร
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์บริการ inhouse public training

IN-HOUSE TRAINING

เราพร้อมให้คำปรึกษา
และมอบคำแนะนำหลักสูตรดีๆให้กับคุณ

โทร 033-166121

เรามีบริการอาหารกลางวันและขนมเบรคให้ผู้เข้าอบรม
เฉพาะผู้ที่เข้ารับการอบรมในรูปแบบ Public Training


บริการดี อาหารอร่อย เมนูอาหารหลากหลาย กับบรรยากาศที่ดูสบายตาเหมือนได้มาพักผ่อน
พร้อมเจ้าหน้าที่ ยินดีให้บริการตลอดรับบริการให้เช่าสถานที่ อบรม-สัมมนา ประชุม, งานมงคล อื่นๆ

อาหาร
อาหาร
อาหาร
อาหาร
อาหาร
อาหาร
อาหาร
อาหาร

ตัวอย่างลูกค้าเพียงบางส่วนของเราบริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย