การปฐมพยาบาลและการกู้ชีพเบื้องต้น-เซฟตี้อินไทย
อบรมหลักสูตรฟรี 2565          คลิกที่นี่

การปฐมพยาบาลและการกู้ชีพเบื้องต้น (First Aid & CPR Basic)
เหตุการณ์ฉุกเฉินทางสุขภาพจากภัยพิบัติอุบัติเหตุหรือการป่วยรุนแรง ส่งผลให้เกิดภาวะเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสิ่งสำคัญเร่งด่วนคือผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ขณะนั้นสามารถทำการกู้ชีพและปฐมพยาบาลอย่างถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยให้ผู้ป่วย หรือผู้บาดเจ็บที่หมดสติหยุดหายใจ หัวใจหยุดเต้น จากสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ เช่น ภาวะหัวใจวายเฉียบพลัน กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน จมน้ำ การทำงานในที่อับอากาศ ไฟฟ้าช็อต อุบัติเหตุทางท้องถนน หรือผู้ป่วยจากอาการของโรคที่มีอาการรุนแรง ซึ่งในช่วงเวลาสั้นๆ เมื่อเกิดการหยุดหายใจเป็นช่วงเวลาที่มีความสำคัญมาก ผู้ป่วยอาจเสียชีวิตหรือสมองตายหากสมองขาดออกซิเจนนานเกิน 4 - 6 นาที การช่วยชีวิต ณ จุดเกิดเหตุอย่างถูกต้องและรวดเร็วจะช่วยให้ผู้ป่วยรอดชีวิต หรือยืดระยะเวลาให้ผู้ป่วยได้รับการส่งต่อไปยังทีมแพทย์ฉุกเฉินได้อย่างปลอดภัย


หลักการของการช่วยฟื้นคืนชีพ (Cardio Pulmonary Resuscitation:CPR) คือการช่วย ให้เกิดการไหลเวียนของเลือดในร่างกายเพื่อป้องกันภาวะสมอง หัวใจ และเนื้อเยื่อของอวัยวะสำคัญ ขาดออกซิเจน ด้วยการกดหน้าอกและการช่วยหายใจในช่วงที่ผู้ป่วยหยุดหายใจและหัวใจหยุดเต้น การช่วยฟื้นคืนชีพด้วยการกดหน้าอกจะช่วยให้ผู้ป่วยรอดชีวิตได้ร้อยละ 3 – 5 กรณีที่ใช้เครื่องฟื้น คืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติหรือเครื่อง เออีดี(Automated External Defibrillator: AED) ร่วมด้วยจะช่วยเพิ่มอัตราการรอดชีวิตให้สูงขึ้นถึงร้อยละ 45-50 ปัจจุบันมักพบเครื่องเออีดี ติดตั้งอยู่ตามสถานที่สำคัญต่างๆ เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการช่วยชีวิตผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงที การช่วยฟื้นคืนชีพ การใช้เครื่องเออีดีและการปฐมพยาบาลฉุกเฉิน จึงเป็นความรู้ขั้นพื้นฐาน ที่ประชาชนคนไทยทุกคนต้องได้รับการอบรม หรือเรียนรู้เพื่อเพิ่มโอกาสรอดของผู้ป่วยผู้บาดเจ็บ
วิทยากรได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เน้นทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริงในห้องเรียน บรรยากาศการเรียนที่เป็นกันเอง
เมื่อมาอบรมกับเราท่านจะได้รับ
ใบประกาศวุฒิบัตรผ่านการอบรม

การปฐมพยาบาลและการกู้ชีพเบื้องต้น (First Aid & CPR Basic)


ท่านสามารถค้นหาหลักสูตรการปฐมพยาบาลและการกู้ชีพเบื้องต้น (First Aid & CPR Basic)

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น


การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เหตุการณ์ฉุกเฉินทางสุขภาพจากภัยพิบัติอุบัติเหตุ หรือ การป่วยรุนแรง ส่งผลให้เกิดภาวะเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสิ่งสำคัญเร่งด่วนคือ การปฐมพยาบาลอย่างถูกต้อง เพื่อช่วยผู้ป่วย หรือผู้บาดเจ็บที่หมดสติหยุดหายใจ หัวใจหยุดเต้น จากสถานการณ์ฉุกเฉิน


การปฐมพยาบาลและการกู้ชีพเบื้องต้น-เซฟตี้อินไทย
6 ขั้นตอนการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันที่อบรม1. เอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
( ฉบับจริง )
2. บัตรประชาชน/ใบขับขี่
( เพื่อตรวจสอบรายชื่อ )
3. โทรศัพท์มือถือ
( เพื่อทำข้อสอบแบบออนไลน์ )

หลักการและเหตุผล


ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ เป็นสิ่งที่องค์กรต่าง ๆ ควรให้ความรู้กับพนักงานเป็นอย่างมาก เพราะเรื่องความเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ แม้บางครั้งเราจะมีมาตรการดูแลเรื่องความปลอดภัยเป็นอย่างดี แล้วก็ตาม ดังนั้นการจัดการระบบส่งเสริมความรู้เรื่องระบบการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพจึงเป็นความสำคัญในการสร้างความรู้สึกปลอดภัย และความภาคภูมิใจในสถานที่ทำงาน ในการช่วยกันดูแลพนักงานที่เกิดความเจ็บป่วยและเกิดอุบัติแบบกระทันหัน ก่อนการช่วยชีวิตจากทางการแพทย์และพยาบาลต่อไป

วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะในการปฐมพยาบาล สามารถช่วยเหลือตนเองและบุคคลใกล้ตัวได้อย่างปลอดภัยก่อนถึงโรงพยาบาล
2) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถพัฒนาศักยภาพในด้านการดูแลสุขภาพตนเองของบุคลากร

เนื้อหาหลักสูตร
1) การปฐมพยาบาลเบื้องต้น (First Aid) เป็นหลักสูตรสอนการปฐมพยาบาลระดับพื้นฐานที่พนักงานทุกคนสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้เบื้องต้นอย่างมืออาชีพ
2) การช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) การช่วยเหลือด้วยการฟื้นคืนชีพ จากวิทยากรมืออาชีพที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้จริง พร้อมปฏิบัติจริง
3) work shop การฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)

ตารางกำหนดการฝึกอบรม


วัน/เวลา
กำหนดการฝึกอบรม
วันที่ 1 เนื้อหาการบรรยาย
08:30 - 09:00 - ลงทะเบียน/ทดสอบก่อนการอบรม
Session 1 หลักการปฐมพยาบาลทั่วไป (First Aid Principle)
- การประเมินอาการของผู้เจ็บปวยเบื้องต้น
- การประเมินสถานการณ์และกลไกการบาดเจ็บการประเมินจุดเกิดเหตุ
- การประเมินความปลอดภัยของสถานการณ์และสภาพแวดล้อม
- การควบคุมสถานการณ์หรือร้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานเฉพาะ
- การประเมินระบบประสาทเบื้องต้นและสัญญาณชีพ
- ปฏิบัติการตรวจรางกายผู้เจ็บป่วยเบื้องต้น
Session 2 การปฐมพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์
- ปฐมพยาบาลผู้ป่วยเป็นลม
- ปฐมพยาบาลผู้ป่วยไม่รู้สึกตัว
- ปฐมพยาบาลผู้ป่วยจมน้ำ
- ปฐมพยาบาลผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
- ปฐมพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
- ปฐมพยาบาลผู้ป่วยภาวะชัก
- ปฐมพยาบาลผู้ป่วยเบาหวานมีภาวะฉุกเฉิน
- ปฐมพยาบาลผู้ป่วยถูกงูกัด
Session 3 การปฐมพยาบาลบาดแผล และการตกเลือด
- โครงสร้างของผิวหนังชนิดของหลอดเลือดและการตกเลือด
- การปฐมพยาบาลบาดแผลชนิดต่างๆ
- การใช้ผ้าสามเหลี่ยมห้ามเลือด
- เทคนิคการใช้ผ้ายดในการห้ามเลือด
Session 4 การปฐมพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อ ข้อต่อ และกระดูก
- โครงสร้างของกล้ามเนื้อ ข้อต่อ และกระดูก
- ลักษณะการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อและข้อต่อ
- การปฐมพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อ หรือข้อต่อ การหักของกระดูกชนิดต่างๆ
- แนวคิดในการเลือกเผือกชัวคราวชนิดต่างๆ
- การเข้าเฝือกชั่วคราวชนิดต่างๆ
Session 5 หลักการปฐมพยาบาลทั่วไป (First Aid Principle)
- การประเมินอาการของผู้เจ็บป่วยเบื้องต้น
- การประเมินสถานการณ์และกลไกการบาดเจ็บการประเมินจุดเกิดเหตุ
- การประเงินความปลอดภัยของสถานการณ์และสภาพแวดล้อม
- การควบคุมสถานการณ์หรือร้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานเฉพาะ
- การประเมินระบบประสาทเบื้องต้นและสัญญาณชีพ
- ปฏิบัติการตรวจร่างกายผู้เจ็บป่วยเบื้องต้น
08:30 - 09:00 - ลงทะเบียน/ทดสอบก่อนการอบรม
12:00 - 13:00 พักเที่ยง
Session 6 ปฏิบัติการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน (Cardiopulmonary Resuscitation: CPR)
- แนวทางและความสำคัญของการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน
- ข้อบ่งชี้ในการปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ
- ลำดับขั้นในการปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (สำคัญ คือ A B C ซึ่งต้องทำตามลำดับคือ)
A - Airway: การเปิดทางเดินหายใจให้โล่ง
B - Breathing: การช่วยให้หายใจ
C - Circulation: การนวดหัวใจเพื่อช่วยให้เกิดเลือดไหลเวียน
- วิธีและหลักการนวดหัวใจผายปอดปฏิบัติการกู้ชีพ (CPR)
- ขั้นตอนการนวดหัวใจผายปอดกู้ชีพ (CPR)
- การช่วยเหลือการหยุดหายใจและหัวใจหยุดเต้น Cardiopulmonary resuscitation (CPR)
- การปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานผู้ใหญ่ (Adult CPR)
หมายเหตุ - พักเบรค (Coffee Break) เวลา 10.30 - 10.45 น., 14.45 - 15.00 น.
- ผู้ที่จะได้รับวุฒิบัตรจะต้องเข้ารับการอบรมอย่างน้อยร้อยละ 90 ของเวลาทั้งหมดและ ผ่านการทดสอบหลังอบรม

การปฐมพยาบาลและการกู้ชีพเบื้องต้นการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สิ่งที่ได้รับหลังผ่านการอบรมเมื่อมาอบรมกับเราท่านจะได้รับ
ใบประกาศวุฒิบัตรผ่านการอบรม
หรือใบเซอร์ อย่างเป็นทางการ 1 ฉบับ/ท่าน

บัตรประจำตัวผู้ผ่านการอบรมทางศูนย์อบรมของเรามีบัตรประจำตัว
สำหรับผู้ที่ผ่านการทดสอบ
ชำระค่าบัตรเพียง 250 บาท/ท่าน

การประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
(Safety Risk assessment)


การชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยงจากการทำงาน ( Risk Assessment ) เป็นวิธีการและขั้นตอนที่ระบุลำดับความเสี่ยงของอันตรายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของงาน ที่ครอบคลุมขั้นตอนการทำงาน สถานที่ เครื่องจักร อุปกรณ์ บุคลากร ที่อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บ ความเจ็บป่วย ความเสียหายต่อทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม หรือสิ่งต่าง ๆ รวมกัน ในหัวข้อนี้จะอธิบายถึงหลักการ และวิธีการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย การอธิบายถึงความจำเป็นที่ต้องประเมินความเสี่ยงการประมาณระดับความเสี่ยงโดยคำนึงถึง ความรุนแรงและโอกาสที่จะเกิดอันตราย เพื่อนำมาพิจารณาว่าเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ หรือยอมรับไม่ได้ และการวางแผนควบคุมความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้
  • เพื่อทราบปัจจัยเสี่ยงอันตรายและการชี้บ่งอันตรายพร้อมการค้นหาอันตราย
  • เพื่อฝึกปฏิบัติในการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA) และการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน
  • เพื่อกำหนดให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถจัดทำการวิเคราะห์งานและมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานของส่วนงาน แผนกที่ตนเองรับผิดชอบ
บริการ inhouse public training

IN-HOUSE TRAINING

เราพร้อมให้คำปรึกษา
และมอบคำแนะนำหลักสูตรดีๆให้กับคุณ

โทร 091-2345669, 063-2681079, 097-2370949

เรามีบริการอาหารกลางวันและขนมเบรคให้ผู้เข้าอบรม
เฉพาะผู้ที่เข้ารับการอบรมในรูปแบบ Public Training


บริการดี อาหารอร่อย เมนูอาหารหลากหลาย กับบรรยากาศที่ดูสบายตาเหมือนได้มาพักผ่อน
พร้อมเจ้าหน้าที่ ยินดีให้บริการตลอดรับบริการให้เช่าสถานที่ อบรม-สัมมนา ประชุม, งานมงคล อื่นๆ

อาหาร
อาหาร
อาหาร
อาหาร
อาหาร
อาหาร
อาหาร
อาหาร

ลูกค้าของเราบริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย