ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี-เซฟตี้อินไทย
อบรมหลักสูตรฟรี 2565          คลิกที่นี่

ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี
ปัจจุบัน สารเคมีถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลาย เนื่องจากเป้นวัตถุดิบที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและอุตสาหกรรม และสารเคมีบางประเภทคือสิ่งที่ก่อให้เกิดอันตราย แก่ผู้ปฏิบัติงาน หรือสิ่งที่เรียกว่า สารเคมีอันตราย


การทำงานกับสารเคมีอันตราย สารเคมีรั่วไหล ซึ่งอาจทำให้ลูกจ้างได้รับสารเคมี อันตราย เช่น การผลิตการควบการหกรั่วไหลสารเคมี การติดฉลาก การห่อหุ้ม การเคลื่อนย้าย การเก็บรักษา การถ่ายเท การขนถ่าย การขนส่ง การกำจัด การทำลายการเก็บสารเคมีอันตรายที่ไม่ใช้แล้ว รวมทั้ง การป้อง การบำรุงรักษา การซ่อมแซม และการทำความสะอาดเครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนภาชนะบรรจุสารเคมีอันตราควรจัดให้พนักงานที่ทำงานกับสารเคมีอันตรายได้รับการฝึกอบรมการทำงานกับสารเคมีก่อนทำงานเสมอ
วิทยากรได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เน้นทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริงในห้องเรียน บรรยากาศการเรียนที่เป็นกันเอง
เมื่อมาอบรมกับเราท่านจะได้รับ
ใบประกาศวุฒิบัตรผ่านการอบรม

ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี


ท่านสามารถค้นหาหลักสูตรความปลอดภัยในการใช้สารเคมี

หลักการและเหตุผล


วัตถุดิบที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและอุตสาหกรรมคือ สารเคมี และสารเคมีบางประเภทคือสิ่งที่ก่อให้เกิดอันตราย แก่ผู้ปฏิบัติงานหรือสิ่งที่เรียกว่า สารเคมีอันตรายการทํางานกับสารเคมีอันตราย ซึ่งอาจทําให้ลูกจ้างได้รับสารเคมีอันตราย เช่น การผลิต การติดฉลาก การห่อหุ้ม การเคลื่อนย้าย การเก็บรักษาการถ่ายเท การขนถ่าย การขนส่ง การกําจัด การทําลาย การเก็บสารเคมีอันตรายที่ไม่ใช้แล้ว รวมทั้งการบํารุงรักษา การซ่อมแซม และการทําความสะอาดเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจน ภาชนะบรรจุ สารเคมีอันตราย การกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายจึงเป็นสิ่งสําคัญต่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน สิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์
1) ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ต่อการการจัดการความปลอดภัยในการทํางานกับสารเคมี
2) ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนําความรู้เรื่องจัดการสารเคมีไปใช้ในการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย
3) ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงชนิด อันตรายจากสารเคมีอันตรายในที่ทางานที่มีผลต่อสุขภาพ
4) ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงความปลอดภัยในการจัดเก็บสารเคชนิกต่างๆ เช่น การใช้ การเก็บ การรักษา การขนย้าย เพื่อความปลอดภัยสําหรับผู้ปฏิบัติงาน / ใช้งานต่อไป

เนื้อหาหลักสูตร
1) กฎหมายและมาตรฐานที่สำคัญและจําป็นในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย ที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสารเคมีต้องรู้
2) สารเคมีอันตรายส่งผลต่อผู้ปฏิบัติงานและผลต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร?
3) หลักการและกระบวนการในการควบคุมสารเคมีอันตราย
4) การบ่งชี้สารเคมีอันตราย เพื่อบริหารจัดการด้านความปลอดภัยจาก สารเคมี
4.1 สัญญลักษณ์สากลและฉลากกํากับสารเคมี
4.2 Material safety data sheet (MSDS) รายละเอียดของสารเคมีอันตราย
5) อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในการป้องกันสารเคมีอันตราย
6) ลักษณะที่ตั้งการออกแบบอาคาร วิธีการจัดเก็บและจดการสารเคมีอันตราย
7) วิธีดําเนินการในภาวะฉุกเฉินเกี่ยวกับสารเคมี
8) การปฐมพยาบาลแก่ผู้ได้รบอันตรายจากสารเคมี

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรมความปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคมี ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

ผู้ที่ปฎิบัติงานหรือทำงานกับสารเคมี

ทีมฉุกเฉินในการเก็บกู้สารเคมี

ผู้ที่สนใจทั่วไป

ความปลอดภัยในการใช้สารเคมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันที่อบรม1. เอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
( ฉบับจริง )
2. บัตรประชาชน/ใบขับขี่
( เพื่อตรวจสอบรายชื่อ )
3. โทรศัพท์มือถือ
( เพื่อทำข้อสอบแบบออนไลน์ )

สิ่งที่ได้รับหลังผ่านการอบรมเมื่อมาอบรมกับเราท่านจะได้รับ
ใบประกาศวุฒิบัตรผ่านการอบรม
หรือใบเซอร์ อย่างเป็นทางการ 1 ฉบับ/ท่าน

บัตรประจำตัวผู้ผ่านการอบรมทางศูนย์อบรมของเรามีบัตรประจำตัว
สำหรับผู้ที่ผ่านการทดสอบ
ชำระค่าบัตรเพียง 250 บาท/ท่าน

บรรยากาศการอบรม


บรรยากาศการอบรม เน้นทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริง
ในห้องเรียน ในบรรยากาศการเรียนที่เป็นกันเอง เนื้อหาเข้มข้น
และสามารถนำไปใช้ได้จริงในการทำงาน


การตอบโต้แผนฉุกเฉินเกี่ยวกับสารเคมี


การประกอบการในปัจจุบัน จำเป็นต้องมีการใช้สารเคมีกันมาก เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้สารเคมีและถ้ามีการรั่วไหลของสารเคมีพนักงานในโรงงานต้องสามารถตอบโต้การรั่วไหลได้ โดยเน้นการป้องกันความเสียหายจากสารเคมีในโรงงาน ดังนั้นสถานประกอบการจึงจำเป็นต้องมีการฝึกซ้อมตอบโต้กรณีที่มีสารเคมีรั่วไหลอย่างเป็นระบบและเป็นสากล โดยจำเป็นต้องมีการตั้งทีมตอบโต้สารเคมี,กำหนดสถานะการณ์ในการตอบโต้,การเตรียมความพร้อมของคน,อุปกรณ์และแผนงานในการตอบโต้สารเคมีกรณีที่มีการรั่วไหล
  • ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ และความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมเหตุฉุกเฉินการระงับเหตุสารเคมีรั่วไหล
  • ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ และความเข้าใจอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในการเข้าระงับเหตุอุบัติภัยการเข้าระงับเหตุสารเคมีรั่วไหล
  • ผู้เข้ารับการอบรมสามารถซ้อมแผนฉุกเฉินกรณีสารเคมีรั่วไหล
บริการ inhouse public training

IN-HOUSE TRAINING

เราพร้อมให้คำปรึกษา
และมอบคำแนะนำหลักสูตรดีๆให้กับคุณ

โทร 091-2345669, 063-2681079, 097-2370949

เรามีบริการอาหารกลางวันและขนมเบรคให้ผู้เข้าอบรม
เฉพาะผู้ที่เข้ารับการอบรมในรูปแบบ Public Training


บริการดี อาหารอร่อย เมนูอาหารหลากหลาย กับบรรยากาศที่ดูสบายตาเหมือนได้มาพักผ่อน
พร้อมเจ้าหน้าที่ ยินดีให้บริการตลอดรับบริการให้เช่าสถานที่ อบรม-สัมมนา ประชุม, งานมงคล อื่นๆ

ลูกค้าของเราบริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย