ทักษะการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ-เซฟตี้อินไทย
อบรมหลักสูตรฟรี สำหรับสมาชิก          คลิกที่นี่

ทักษะการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ
ทักษะการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ ในปัจจุบันอุบัติเหตุทางรถยนต์นับเป็นปัญหาที่น่าหวาดวิตก สำหรับคนใช้รถใช้ถนนเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้การเกิดอุบัติเหตุเกิดจากผู้ขับรถส่วนใหญ่ ยังมีระดับความเข้าใจในการขับรถที่แตกต่างกัน และยังไม่ได้มาตรฐานเพียงพอ วิธีหนึ่งที่จะช่วยป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้คือ ผู้ขับรถจะต้องมีระดับความเข้าใจและการขับขี่ที่มีมาตรฐานดีพอ มีความพร้อมทั้งในด้านจิตสำนึกและทักษะ อีกทั้งยังมีความสำคัญต่อองค์กรเป็นอย่างมาก ราคารถยนต์ที่ใช้งานมีมูลค่าสูง โดยยังไม่รวมทรัพย์สินหรือสินค้าอื่นที่อยู่ในรถ ผู้ขับรถก็ควรเป็นผู้ที่รอบรู้มีความสามารถในการคุ้มครองรถได้เป็นอย่างดีดังนั้น เราจึงต้องหันกลับมาตรวจสอบและศึกษามูลเหตุของการเกิดอุบัติเหตุให้เข้าใจ อย่างถ่องแท้เพื่อป้องกันอุบัติเหตุมิให้เกิดแก่เราในแต่ละวัน อันจะเป็นผลดีในภาครวมร่วมกัน ลดการสูญเสียชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน ของตนเอง ของผู้อื่น และองค์กร

วิทยากรได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เน้นทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริงในห้องเรียน บรรยากาศการเรียนที่เป็นกันเอง

เมื่อมาอบรมกับเราท่านจะได้รับ
ใบประกาศวุฒิบัตรผ่านการอบรม

อบรมขับขี่ปลอดภัย (Safety Drive)


หลักสูตรที่สอนให้ขับขี่รถอย่างมีสติคำนึงถึงอุบัติเหตุและเสริมสร้างทักษะในการขับขี่รถอย่างปลอดภัยและถูกวิธี รวมทั้งการใช้และการบำรุงรักษารถยนต์อย่างถูกวิธีและปลอดภัย

ทักษะการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ


ท่านสามารถเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตร ทักษะการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ ได้จากตารางด้านล่างนี้


หลักการและเหตุผล


“การขับรถ” เป็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงที่สุดในชีวิตประจําวันและอุบัติเหตุ เป็นสาเหตุสําคัญที่นํามาซึ่งการบาดเจ็บ สูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน ดังนั้น ทักษะการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ (Defensive Driving or Behind the wheel) สามารถช่วยลดอุบัติเหตุ การสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน และถึงจุดหมายปลายทาง ได้อย่างปลอดภัย “การขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ” เป็นการสร้างและตระหนักการป้องกันอุบัติเหตุการขับรถอย่างมี สติ การให้อภัยและเห็นใจผู้อื่น รวมถึงทักษะการขับรถและปฏิบัติตามกฎจราจร ตลอดจนการใช้และการบํารุงรักษา รถยนต์อย่างถูกวิธี

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้อบรมตระหนักถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ มีความรู้ความเข้าใจวิธีการในการขับรถอย่าง ปลอดภัยที่เป็นมาตรฐานสากลและปฏิบัติตามกฎจราจรได้ถูกต้อง
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทัศนคติหรือพฤติกรรมในการขับรถที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อผู้ใช้รถใช้ถนน
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์อันตรายและความเสี่ยงและป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้อบรมอบรมตระหนักถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ การขับรถอย่างปลอดภัยที่เป็นมาตรฐานสากล ปฏิบัติตามกฎจราจรได้ถูกต้อง
2. ผู้อบรมมีทักษะและทัศนคติหรือพฤติกรรมในการขับรถที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อผู้ใช้รถใช้ถนน
3. ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์อันตรายและประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้

รูปแบบการฝึกอบรม
1. การบรรยายแบบ Blended Learning Solution ระหว่างทฤษฎีและสื่อมัลติมีเดีย
2. การเรียนรู้จากการถ่ายทอดประสบการณ์ Learn by Experience
3. กรณีศึกษา Case Study โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีส่วนร่วมในการคิดวิเคราะห์
4. ทดสอบ Pre-test /Post-test

ทักษะการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุบทความทักษะการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ-01
บทความทักษะการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ-02
บทความทักษะการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ-03
บทความทักษะการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ-04

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันที่อบรม1. เอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

( ฉบับจริง )

2. บัตรประชาชน/ใบขับขี่

( เพื่อตรวจสอบรายชื่อ )

3. โทรศัพท์มือถือ

( เพื่อทำข้อสอบแบบออนไลน์ )

สิ่งที่ได้รับหลังผ่านการอบรมเมื่อมาอบรมกับเราท่านจะได้รับ
ใบประกาศวุฒิบัตรผ่านการอบรม
หรือใบเซอร์ อย่างเป็นทางการ 1 ฉบับ/ท่าน

บัตรประจำตัวผู้ผ่านการอบรมทางศูนย์อบรมของเรามีบัตรประจำตัว
สำหรับผู้ที่ผ่านการทดสอบ
ชำระค่าบัตรเพียง 250 บาท/ท่าน

ขับขี่ปลอดภัย คือ


การขับขี่รถยนต์ให้ปลอดภัยถือเป็นเป้าหมายที่สำคัญที่สุดในการขับขี่รถยนต์ การเตรียมความพร้อมทั้งรถยนต์ และผู้ขับขี่เป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมาก จึงจำเป็นอย่างยิ่งต้องมีการตรวจสอบความพร้อมใช้งานของรถและผู้ขับขี่ก่อนออกเดินทางเพื่อที่จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุป้ายจราจร-เซฟตี้อินไทย
รวมคลิปอุบัติเหตุ-ใจไม่ถึงห้ามดู-เซฟตี้อินไทย

การขับขี่ปลอดภัย


การรณรงค์เรื่องความปลอดภัยเป็นสิ่งที่องค์กรต่าง ๆ ให้ความสำคัญมาเป็นอันดับแรกของการทำงาน (Safety First) ไม่ใช่เฉพาะความปลอดภัยในการทำงานเท่านั้นที่ให้ความสำคัญ แต่รวมไปถึงความปลอดภัยนอกงานของสมาชิกในองค์กร การรณรงค์ที่สำคัญในส่วนของความปลอดภัยนอกงาน ซึ่งอยู่วิถีชีวิตของทุกคนคือเรื่องความปลอดภัยในการเดินทางหรือการใช้ยานยนต์ ในการรณรงค์เรื่องขับขี่ปลอดภัย (Safety Drive) เพราะชีวิตของคนทำงานเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับการเดินทาง ทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ การรณรงค์และให้ความรู้เกี่ยวกับการขับขี่ปลอดภัย จึงเป็นความสำคัญที่องค์กรต่าง ๆ ควรสนับสนุน เพราะนอกจากขับรถได้ สิ่งสำคัญคือเทคนิคการขับขี่รถอย่างไรให้ถูกต้อง และมีความปลอดภัยและถูกต้องตามกฎจราจร เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถและถนนต่อไป
  • เพื่อให้ผู้เข้ารับความรู้ ความเข้าใจ ในการเตรียมความพร้อม ดูแลรักษารถยนต์และจักรยานเบื้องต้น เพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัย
  • เพื่อให้ผู้เข้ารับความรู้ ความเข้าใจ และการปฏิบัติ เทคนิคการขับขี่ของรถยนต์และรถจักยานยนต์อย่างปลอดภัย
  • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักถึงจิตสำนึกความปลอดภัยในการขับขี่ อันเป็นการส่งเสริมการ รณรงค์ความปลอดภัยนอกงาน
  • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทบทวนและตระหนักถึงการขับขี่รถยนต์และรถจักยานยนต์ตามกฎจราจร

IN-HOUSE TRAINING

เราพร้อมให้คำปรึกษา
และมอบคำแนะนำหลักสูตรดีๆให้กับคุณ

โทร 033-166121

เรามีบริการอาหารกลางวันและขนมเบรคให้ผู้เข้าอบรม
เฉพาะผู้ที่เข้ารับการอบรมในรูปแบบ Public Training


บริการดี อาหารอร่อย เมนูอาหารหลากหลาย กับบรรยากาศที่ดูสบายตาเหมือนได้มาพักผ่อน
พร้อมเจ้าหน้าที่ ยินดีให้บริการตลอดรับบริการให้เช่าสถานที่ อบรม-สัมมนา ประชุม, งานมงคล อื่นๆ


อาหาร
อาหาร
อาหาร
อาหาร
อาหาร
อาหาร
อาหาร
อาหาร

ตัวอย่างลูกค้าเพียงบางส่วนของเราบริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai