ทักษะการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ-เซฟตี้อินไทย
อบรมหลักสูตรฟรี 2566          คลิกที่นี่

ทักษะการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ
ในปัจจุบันอุบัติเหตุทางรถยนต์นับเป็นปัญหาที่น่าหวาดวิตก สำหรับคนใช้รถใช้ถนนเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้การเกิดอุบัติเหตุเกิดจากผู้ขับรถส่วนใหญ่ ยังมีระดับความเข้าใจในการขับรถที่แตกต่างกัน และยังไม่ได้มาตรฐานเพียงพอ วิธีหนึ่งที่จะช่วยป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้คือ ผู้ขับรถจะต้องมีระดับความเข้าใจและการขับขี่ที่มีมาตรฐานดีพอ มีความพร้อมทั้งในด้านจิตสำนึกและทักษะ อีกทั้งยังมีความสำคัญต่อองค์กรเป็นอย่างมาก ราคารถยนต์ที่ใช้งานมีมูลค่าสูง โดยยังไม่รวมทรัพย์สินหรือสินค้าอื่นที่อยู่ในรถ ผู้ขับรถก็ควรเป็นผู้ที่รอบรู้มีความสามารถในการคุ้มครองรถได้เป็นอย่างดี


ดังนั้น เราจึงต้องหันกลับมาตรวจสอบและศึกษามูลเหตุของการเกิดอุบัติเหตุให้เข้าใจ อย่างถ่องแท้เพื่อป้องกันอุบัติเหตุมิให้เกิดแก่เราในแต่ละวัน อันจะเป็นผลดีในภาครวมร่วมกัน ลดการสูญเสียชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน ของตนเอง ของผู้อื่น และองค์กร
วิทยากรได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เน้นทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริงในห้องเรียน บรรยากาศการเรียนที่เป็นกันเอง
เมื่อมาอบรมกับเราท่านจะได้รับ
ใบประกาศวุฒิบัตรผ่านการอบรม

ทักษะการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ


ท่านสามารถค้นหาหลักสูตรทักษะการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ ได้จากด้านล่างนี้

หลักการและเหตุผล


“การขับรถ” เป็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงที่สุดในชีวิตประจําวันและอุบัติเหตุ เป็นสาเหตุสําคัญที่นํามาซึ่งการบาดเจ็บ สูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน ดังนั้น การขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ (Defensive Driving or Behind the wheel) สามารถช่วยลดอุบัติเหตุ การสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน และถึงจุดหมายปลายทาง ได้อย่างปลอดภัย “การขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ” เป็นการสร้างและตระหนักการป้องกันอุบัติเหตุการขับรถอย่างมี สติ การให้อภัยและเห็นใจผู้อื่น รวมถึงทักษะการขับรถและปฏิบัติตามกฎจราจร ตลอดจนการใช้และการบํารุงรักษา รถยนต์อย่างถูกวิธี

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้อบรมตระหนักถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ มีความรู้ความเข้าใจวิธีการในการขับรถอย่าง ปลอดภัยที่เป็นมาตรฐานสากลและปฏิบัติตามกฎจราจรได้ถูกต้อง
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทัศนคติหรือพฤติกรรมในการขับรถที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อผู้ใช้รถใช้ถนน
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์อันตรายและความเสี่ยงและป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้อบรมอบรมตระหนักถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ การขับรถอย่างปลอดภัยที่เป็นมาตรฐานสากล ปฏิบัติตามกฎจราจรได้ถูกต้อง
2. ผู้อบรมมีทักษะและทัศนคติหรือพฤติกรรมในการขับรถที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อผู้ใช้รถใช้ถนน
3. ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์อันตรายและประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้

รูปแบบการฝึกอบรม
1. การบรรยายแบบ Blended Learning Solution ระหว่างทฤษฎีและสื่อมัลติมีเดีย
2. การเรียนรู้จากการถ่ายทอดประสบการณ์ Learn by Experience
3. กรณีศึกษา Case Study โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีส่วนร่วมในการคิดวิเคราะห์
4. ทดสอบ Pre-test /Post-test

ทักษะการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุข้อมูลที่เป็นประโยชน์สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันที่อบรม1. เอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
( ฉบับจริง )
2. บัตรประชาชน/ใบขับขี่
( เพื่อตรวจสอบรายชื่อ )
3. โทรศัพท์มือถือ
( เพื่อทำข้อสอบแบบออนไลน์ )

สิ่งที่ได้รับหลังผ่านการอบรมเมื่อมาอบรมกับเราท่านจะได้รับ
ใบประกาศวุฒิบัตรผ่านการอบรม
หรือใบเซอร์ อย่างเป็นทางการ 1 ฉบับ/ท่าน

บัตรประจำตัวผู้ผ่านการอบรมทางศูนย์อบรมของเรามีบัตรประจำตัว
สำหรับผู้ที่ผ่านการทดสอบ
ชำระค่าบัตรเพียง 250 บาท/ท่าน

เน้นทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริง


บรรยากาศการเรียนที่เป็นกันเอง เนื้อหาเข้มข้น
และสามารถนำไปใช้ได้จริงในการทำงาน


ป้ายจราจร
รวมคลิปอุบัติเหตุ-ใจไม่ถึงห้ามดู-เซฟตี้อินไทย

การขับขี่ปลอดภัย


การรณรงค์เรื่องความปลอดภัยเป็นสิ่งที่องค์กรต่าง ๆ ให้ความสำคัญมาเป็นอันดับแรกของการทำงาน (Safety First) ไม่ใช่เฉพาะความปลอดภัยในการทำงานเท่านั้นที่ให้ความสำคัญ แต่รวมไปถึงความปลอดภัยนอกงานของสมาชิกในองค์กร การรณรงค์ที่สำคัญในส่วนของความปลอดภัยนอกงาน ซึ่งอยู่วิถีชีวิตของทุกคนคือเรื่องความปลอดภัยในการเดินทางหรือการใช้ยานยนต์ ในการรณรงค์เรื่องขับขี่ปลอดภัย (Safety Drive) เพราะชีวิตของคนทำงานเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับการเดินทาง ทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ การรณรงค์และให้ความรู้เกี่ยวกับการขับขี่ปลอดภัย จึงเป็นความสำคัญที่องค์กรต่าง ๆ ควรสนับสนุน เพราะนอกจากขับรถได้ สิ่งสำคัญคือเทคนิคการขับขี่รถอย่างไรให้ถูกต้อง และมีความปลอดภัยและถูกต้องตามกฎจราจร เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถและถนนต่อไป
  • เพื่อให้ผู้เข้ารับความรู้ ความเข้าใจ ในการเตรียมความพร้อม ดูแลรักษารถยนต์และจักรยานเบื้องต้น เพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัย
  • เพื่อให้ผู้เข้ารับความรู้ ความเข้าใจ และการปฏิบัติ เทคนิคการขับขี่ของรถยนต์และรถจักยานยนต์อย่างปลอดภัย
  • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักถึงจิตสำนึกความปลอดภัยในการขับขี่ อันเป็นการส่งเสริมการ รณรงค์ความปลอดภัยนอกงาน
  • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทบทวนและตระหนักถึงการขับขี่รถยนต์และรถจักยานยนต์ตามกฎจราจร
บริการ inhouse public training

IN-HOUSE TRAINING

เราพร้อมให้คำปรึกษา
และมอบคำแนะนำหลักสูตรดีๆให้กับคุณ

โทร 033-166121

เรามีบริการอาหารกลางวันและขนมเบรคให้ผู้เข้าอบรม
เฉพาะผู้ที่เข้ารับการอบรมในรูปแบบ Public Training


บริการดี อาหารอร่อย เมนูอาหารหลากหลาย กับบรรยากาศที่ดูสบายตาเหมือนได้มาพักผ่อน
พร้อมเจ้าหน้าที่ ยินดีให้บริการตลอดรับบริการให้เช่าสถานที่ อบรม-สัมมนา ประชุม, งานมงคล อื่นๆ

อาหาร
อาหาร
อาหาร
อาหาร
อาหาร
อาหาร
อาหาร
อาหาร

ตัวอย่างลูกค้าเพียงบางส่วนของเราบริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย