อบรมcpr-เซฟตี้อินไทย
อบรมหลักสูตรฟรี 2567          คลิกที่นี่
การปฐมพยาบาลและการกู้ชีพเบื้องต้น

อบรม CPR
การอบรม CPR จึงเป็นสิ่งที่ควรจะเข้าใจและฝึกฝนอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะสำหรับบุคคลที่มีความสนใจในด้านการดูแลสุขภาพและการช่วยเหลือผู้อื่นการอบรม CPR เป็นเรื่องสำคัญในการเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ป่วยที่เกิดฉุกเฉินทางการแพทย์ การรู้วิธีการทำ CPR จะช่วยเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตของผู้ป่วย ดังนั้นการอบรม CPR จึงเป็นสิ่งที่ควรจะเข้าใจและฝึกฝนอย่างเต็มที่

อบรม CPR

วิทยากรได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เน้นทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริงในห้องเรียน บรรยากาศการเรียนที่เป็นกันเอง

เมื่อมาอบรมกับเราท่านจะได้รับ
ใบประกาศวุฒิบัตรผ่านการอบรม

การปฐมพยาบาลและการกู้ชีพเบื้องต้น (First Aid & CPR Basic)


ท่านสามารถเลือกเข้ารับการอบรม หลักสูตร การปฐมพยาบาลและการกู้ชีพเบื้องต้น (First Aid & CPR Basic) ได้จากตารางด้านล่างนี้

กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ 28 (2) ระบุให้ต้องจัดให้ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยรับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย การใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในการดับเพลิง การปฐมพยาบาล และการช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน


ขั้นตอนการทำ CPR อย่างถูกวิธี


อบรมออนไลน์ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น อบรมcpr

1. ปลุก

ให้ตรวจดูความปลอดภัยรอบ ๆ บริเวณก่อนเข้าไปช่วยเหลือ

อบรมออนไลน์ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น อบรมcpr

2. โทร1669

ให้รีบโทรขอความช่วยเหลือที่สายด่วน 1669โดยแจ้งอาการผู้ป่วย

อบรมออนไลน์ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น อบรมcpr

3. ปั๊ม

จัดท่าผู้ป่วยนอนหงาย จากนั้นให้เริ่มช่วยฟื้นคืนชีพ(CPR)

อบรมออนไลน์ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น อบรมcpr

4. แปะ

ถอดเสื้อผู้ป่วยออกและติดแผ่นนำไฟฟ้าทั้ง 2 แผ่นบริเวณใต้กระดูกไหปลาร้า

อบรมออนไลน์ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น อบรมcpr

5. ช๊อก

เปิดเครื่อง AED และปฏิบัติตามคำแนะนำจากเครื่อง

อบรมออนไลน์ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น อบรมcpr

6. ส่ง

ระหว่างรอรถพยาบาลมารับหากผู้ป่วยยังไม่รู้สึกตัวให้ทำการปั๊มหัวใจ

ภาพบรรยากาศการ อบรมการปฐมพยาบาลและการกู้ชีพเบื้องต้น (First Aid & CPR Basic)


เรียนจริง ปฏิบัติจริง 1 วัน 6 ชั่วโมงเต็มอิ่ม อบรมที่ ชลบุรี บางแสน หลักสูตรนี้จะสอนพื้นฐานเกี่ยวกับการอบรมปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพ (first aid & CPR) หลักสูตร การปฐมพยาบาลและการดูแลผู้บาดแผลเบื้องต้น เช่น อาการเป็นลม ชัก และผู้บาดเจ็บที่ทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ตกจากที่สูงและการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) ดังนั้นเป็นสิ่งที่องค์กรควรให้พนักงานมีทักษะในการปฐมพยาบาลที่สามารถช่วยเหลือตนเองและบุคคลอื่นได้มีบริการจัดอบรมสัมมนาแบบ Public และ In-house


สิ่งที่ได้รับหลังผ่านการอบรมเมื่อมาอบรมกับเราท่านจะได้รับ
ใบประกาศวุฒิบัตรผ่านการอบรม
หรือใบเซอร์ อย่างเป็นทางการ 1 ฉบับ/ท่าน

สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันที่อบรม1. เอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

( ฉบับจริง )

2. บัตรประชาชน/ใบขับขี่

( เพื่อตรวจสอบรายชื่อ )

3. โทรศัพท์มือถือ

( เพื่อทำข้อสอบแบบออนไลน์ )

หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล


ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ เป็นสิ่งที่องค์กรต่าง ๆ ควรให้ความรู้กับพนักงานเป็นอย่างมาก เพราะเรื่องความเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ แม้บางครั้งเราจะมีมาตรการดูแลเรื่องความปลอดภัยเป็นอย่างดี แล้วก็ตาม ดังนั้นการจัดการระบบส่งเสริมความรู้เรื่องระบบการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพจึงเป็นความสำคัญในการสร้างความรู้สึกปลอดภัย และความภาคภูมิใจในสถานที่ทำงาน ในการช่วยกันดูแลพนักงานที่เกิดความเจ็บป่วยและเกิดอุบัติแบบกระทันหัน ก่อนการช่วยชีวิตจากทางการแพทย์และพยาบาลต่อไป

วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะในการปฐมพยาบาล สามารถช่วยเหลือตนเองและบุคคลใกล้ตัวได้อย่างปลอดภัยก่อนถึงโรงพยาบาล
2) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถพัฒนาศักยภาพในด้านการดูแลสุขภาพตนเองของบุคลากร

เนื้อหาหลักสูตร
1) การปฐมพยาบาลเบื้องต้น (First Aid) เป็นหลักสูตรสอนการปฐมพยาบาลระดับพื้นฐานที่พนักงานทุกคนสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้เบื้องต้นอย่างมืออาชีพ
2) การช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) การช่วยเหลือด้วยการฟื้นคืนชีพ จากวิทยากรมืออาชีพที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้จริง พร้อมปฏิบัติจริง
3) work shop การฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)

ตารางกำหนดการฝึกอบรม


วัน/เวลา

กำหนดการฝึกอบรม

วันที่ 1 เนื้อหาการบรรยาย
08:30 - 09:00 - ลงทะเบียน/ทดสอบก่อนการอบรม
Session 1 หลักการปฐมพยาบาลทั่วไป (First Aid Principle)
- การประเมินอาการของผู้เจ็บปวยเบื้องต้น
- การประเมินสถานการณ์และกลไกการบาดเจ็บการประเมินจุดเกิดเหตุ
- การประเมินความปลอดภัยของสถานการณ์และสภาพแวดล้อม
- การควบคุมสถานการณ์หรือร้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานเฉพาะ
- การประเมินระบบประสาทเบื้องต้นและสัญญาณชีพ
- ปฏิบัติการตรวจรางกายผู้เจ็บป่วยเบื้องต้น
Session 2 การปฐมพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์
- ปฐมพยาบาลผู้ป่วยเป็นลม
- ปฐมพยาบาลผู้ป่วยไม่รู้สึกตัว
- ปฐมพยาบาลผู้ป่วยจมน้ำ
- ปฐมพยาบาลผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
- ปฐมพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
- ปฐมพยาบาลผู้ป่วยภาวะชัก
- ปฐมพยาบาลผู้ป่วยเบาหวานมีภาวะฉุกเฉิน
- ปฐมพยาบาลผู้ป่วยถูกงูกัด
Session 3 การปฐมพยาบาลบาดแผล และการตกเลือด
- โครงสร้างของผิวหนังชนิดของหลอดเลือดและการตกเลือด
- การปฐมพยาบาลบาดแผลชนิดต่างๆ
- การใช้ผ้าสามเหลี่ยมห้ามเลือด
- เทคนิคการใช้ผ้ายดในการห้ามเลือด
Session 4 การปฐมพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อ ข้อต่อ และกระดูก
- โครงสร้างของกล้ามเนื้อ ข้อต่อ และกระดูก
- ลักษณะการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อและข้อต่อ
- การปฐมพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อ หรือข้อต่อ การหักของกระดูกชนิดต่างๆ
- แนวคิดในการเลือกเผือกชัวคราวชนิดต่างๆ
- การเข้าเฝือกชั่วคราวชนิดต่างๆ
Session 5 หลักการปฐมพยาบาลทั่วไป (First Aid Principle)
- การประเมินอาการของผู้เจ็บป่วยเบื้องต้น
- การประเมินสถานการณ์และกลไกการบาดเจ็บการประเมินจุดเกิดเหตุ
- การประเงินความปลอดภัยของสถานการณ์และสภาพแวดล้อม
- การควบคุมสถานการณ์หรือร้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานเฉพาะ
- การประเมินระบบประสาทเบื้องต้นและสัญญาณชีพ
- ปฏิบัติการตรวจร่างกายผู้เจ็บป่วยเบื้องต้น
08:30 - 09:00 - ลงทะเบียน/ทดสอบก่อนการอบรม
12:00 - 13:00 พักเที่ยง
Session 6 ปฏิบัติการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน (Cardiopulmonary Resuscitation: CPR)
- แนวทางและความสำคัญของการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน
- ข้อบ่งชี้ในการปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ
- ลำดับขั้นในการปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (สำคัญ คือ A B C ซึ่งต้องทำตามลำดับคือ)
A - Airway: การเปิดทางเดินหายใจให้โล่ง
B - Breathing: การช่วยให้หายใจ
C - Circulation: การนวดหัวใจเพื่อช่วยให้เกิดเลือดไหลเวียน
- วิธีและหลักการนวดหัวใจผายปอดปฏิบัติการกู้ชีพ (CPR)
- ขั้นตอนการนวดหัวใจผายปอดกู้ชีพ (CPR)
- การช่วยเหลือการหยุดหายใจและหัวใจหยุดเต้น Cardiopulmonary resuscitation (CPR)
- การปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานผู้ใหญ่ (Adult CPR)
หมายเหตุ - พักเบรค (Coffee Break) เวลา 10.30 - 10.45 น., 14.45 - 15.00 น.
- ผู้ที่จะได้รับวุฒิบัตรจะต้องเข้ารับการอบรมอย่างน้อยร้อยละ 90 ของเวลาทั้งหมดและ ผ่านการทดสอบหลังอบรม

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น


การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เหตุการณ์ฉุกเฉินทางสุขภาพจากภัยพิบัติอุบัติเหตุ หรือ การป่วยรุนแรง ส่งผลให้เกิดภาวะเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสิ่งสำคัญเร่งด่วนคือ การปฐมพยาบาลอย่างถูกต้อง เพื่อช่วยผู้ป่วย หรือผู้บาดเจ็บที่หมดสติหยุดหายใจ หัวใจหยุดเต้น จากสถานการณ์ฉุกเฉินการปฐมพยาบาลและการกู้ชีพเบื้องต้น-เซฟตี้อินไทย
3ขั้นตอนปั๊ม
การปฐมพยาบาลและการกู้ชีพเบื้องต้น (First Aid & CPR Basic) Tiktok

การปฐมพยาบาลและการกู้ชีพเบื้องต้นการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

บทความที่เกี่ยวข้อง


อบรมการยศาสตร์ ppt,โครงการ การ ย ศาสตร์,การยศาสตร์ อาชีวอนามัย,หลักการ ย ศาสตร์ 10 ประการ,การยศาสตร์ 2565,การยศาสตร์คืออะไร,การยศาสตร์หมายถึง,การยศาสตร์ในการทำงาน, อบรมการยศาสตร์เซฟตี้อินไทย

รู้หรือไม่การยศาสตร์คือออะไร?

การยศาสตร์คืออะไรใหม่ล่าสุด2565รู้หรือไม่การยศาสตร์คืออะไร เซฟตี้อินไทย มีคำตอบการยศาสตร์คือวิชาการที่เป็นการปรับเปลี่ยนสภาพงานให้เหมาะสม กับผู้ปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยและเพื่อสุขภาพต่างๆ ในการทำงานของพนักงาน ซึ่งทาง เซฟตี้อินไทย ได้มีการ

8วิธีปลอดภัยห่างไกลจากออฟฟิศซินโดรม, 8 วิธีปลอดภัยห่างไกลจาก

8วิธีปลอดภัยห่างไกลจากออฟฟิศซินโดรม

8 วิธีปลอดภัยห่างไกลจาก "ออฟฟิศซินโดรม"สาเหตุของ "ออฟฟิศซินโดรม"สาเหตุของ "ออฟฟิศชินโดรม" เกิดจากการทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งช้ำๆ เป็นเวลานาน หรืออยู่ในท่าทางการทำงานที่ไม่เหมาะสมต่อเนื่อง แล้วยังอาจเกิดจากปัจจัยอื่นได้ เช่นㆍสภาพแวดล้อมหรืออุปกรณ์

ขั้นตอนการทำcpr cpr

ขั้นตอนการทำ CPR

6 ขั้นตอนการทำ CPRCPR คืออะไร          CPR (Cardiopulmonary Resuscitation) คือ ปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพด้วยวิธีปั๊มหัวใจ เป็นการปฐมพยาบาลเพื่อช่วยชีวิตแบบหนึ่ง มีประโยชน์ในสถานการณ์ฉุกเฉินที่ผู้ป่วยหยุดหายใจกะทันหันหรือหัวใจหยุดทำงาน เช่น หัวใจวาย จมน้ำ หรือขาดออกซิเจนนาน ซ

คู่มือการปฏิบัติเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน

คู่มือปฏิบัติเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน การเจ็บป่วยฉุกเฉิน คืออะไร ?          การได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการเจ็บป่วยกะทันหัน ที่มีผลต่อชีวิตหรือการทำงานของอวัยวะสำคัญ จำเป็นต้องได้รับการตรวจและรักษาอย่างทันท่วงทีเพื่อป้องกันการเสียชีวิตหรืออาการเจ็บป่

บริการ inhouse public training

ไม่พลาดโปรโมชั่นพิเศษก่อนใคร
ไม่พลาดโปรโมชั่นพิเศษก่อนใคร
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์IN-HOUSE TRAINING

เราพร้อมให้คำปรึกษา
และมอบคำแนะนำหลักสูตรดีๆให้กับคุณ

โทร 033-166121

เรามีบริการอาหารกลางวันและขนมเบรคให้ผู้เข้าอบรม
เฉพาะผู้ที่เข้ารับการอบรมในรูปแบบ Public Training


บริการดี อาหารอร่อย เมนูอาหารหลากหลาย กับบรรยากาศที่ดูสบายตาเหมือนได้มาพักผ่อน
พร้อมเจ้าหน้าที่ ยินดีให้บริการตลอดรับบริการให้เช่าสถานที่ อบรม-สัมมนา ประชุม, งานมงคล อื่นๆ


อาหาร
อาหาร
อาหาร
อาหาร
อาหาร
อาหาร
อาหาร
อาหาร

ตัวอย่างลูกค้าเพียงบางส่วนของเราบริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai