เซฟตี้อินไทย
อบรมหลักสูตรฟรี 2567          คลิกที่นี่

เกี่ยวกับเรา

Toppro เป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรมพัฒนา ทักษะการเป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีม และทักษะการเป็นหัวหน้างาน ฯ มากกว่า 19 ปี อีกทั้งเราได้ดำเนินธุรกิจบริการจัดอบรมและสัมมนาหลักสูตรต่างๆ โดยเราได้ผ่านการรับรองจาก ISO 9001:2008 ฝึกอบรมพัฒนา ทักษะการเป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีม และทักษะการเป็นหัวหน้างาน ฯ

นโยบาย (Policy)

นโยบายและหลักการปฏิบัติของบริษัทที่ดีจึงทำให้บริษัทฯเราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทุกประเภท ทั้งนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา รวมไปถึงองค์กรของรัฐบาล และรัฐวิสาหกิจทุกประเภท

พันธกิจ (Mission)

มุ่งพัฒนาทรัพยากรด้านบุคคลกรอย่างเป็นระบบ เพื่อก่อให้เกิด การพัฒนาและเปลี่ยนแปลง ด้านความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และพฤติกรรม โดยสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้

วิสัยทัศน์ (Vision)

มุ่งเป็นสถาบันพัฒนาเชิงปฏิบัติการ โดยถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์จริง เชิงวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพมนุษย์ ทั้งในด้าน ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และพฤติกรรมให้เป็นไปตามที่องค์การต้องการ โดยใช้หลักจิตวิทยาอุตสาหกรรมสมัยใหม่
ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai