เซฟตี้อินไทย
อบรมหลักสูตรฟรี 2566          คลิกที่นี่

เกี่ยวกับเรา

Toppro เป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรมพัฒนา ทักษะการเป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีม และทักษะการเป็นหัวหน้างาน ฯ มากกว่า 13 ปี อีกทั้งเราได้ดำเนินธุรกิจบริการจัดอบรมและสัมมนาหลักสูตรต่างๆ โดยเราได้ผ่านการรับรองจาก ISO 9001:2008 ฝึกอบรมพัฒนา ทักษะการเป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีม และทักษะการเป็นหัวหน้างาน ฯ

นโยบาย (Policy)

นโยบายและหลักการปฏิบัติของบริษัทที่ดีจึงทำให้บริษัทฯเราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทุกประเภท ทั้งนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา รวมไปถึงองค์กรของรัฐบาล และรัฐวิสาหกิจทุกประเภท

พันธกิจ (Mission)

มุ่งพัฒนาทรัพยากรด้านบุคคลกรอย่างเป็นระบบ เพื่อก่อให้เกิด การพัฒนาและเปลี่ยนแปลง ด้านความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และพฤติกรรม โดยสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้

วิสัยทัศน์ (Vision)

มุ่งเป็นสถาบันพัฒนาเชิงปฏิบัติการ โดยถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์จริง เชิงวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพมนุษย์ ทั้งในด้าน ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และพฤติกรรมให้เป็นไปตามที่องค์การต้องการ โดยใช้หลักจิตวิทยาอุตสาหกรรมสมัยใหม่