กฎกระทรวงว่าด้วยการรายงานผลการปฏิบัติการตามกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๔- เซฟตี้อินไทย
อบรมหลักสูตรฟรี 2566          คลิกที่นี่

บทความ

กฎกระทรวงว่าด้วยการรายงานผลการปฏิบัติการตามกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๔กฎกระทรวง

ว่าด้วยการรายงานผลการปฏิบัติการตามกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๔


กฎกระทรวงว่าด้วยการรายงานผลการปฏิบัติการตามกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๔


          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๙ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติ โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
          ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
          ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้
          “ผู้ประกอบกิจการโรงงาน ” หมายความว่า ผู้ประกอบกิจการโรงงานตามประเภท ชนิด หรือขนาดตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๗ ที่มีการเริ่มประกอบกิจการโรงงานโดยชอบ ด้วยกฎหมายแล้ว
          “รายงานผลการปฏิบัติการ ” หมายความว่า รายงานผลการปฏิบัติการตามกฎหมาย ว่าด้วยโรงงาน
          ข้อ ๓ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบการปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ให้อธิบดี กรมโรงงานอุตสาหกรรมออกประกาศกำหนดให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานตามประเภท ชนิด ขนาด และเงื่อนไขที่กำหนด มีหน้าที่ต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติการต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎกระทรวงนี้
ประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
          ข้อ ๔ ให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานเสนอรายงานผลการปฏิบัติการทุกสามปี โดยให้เสนอ ภายในเดือนเมษายนของปีถัดไปนับจากที่ครบกำหนดสามปี ตามแบบและวิธีการที่อธิบดีกรมโรงงาน อุตสาหกรรมกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
          ทั้งนี้ อาจกำหนดให้แตกต่างกันตามความเหมาะสม ของประเภท ชนิด และขนาดของโรงงานก็ได้ ในกรณีมีเหตุอันควร อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมอาจกำหนดให้ย่นหรือขยายระยะเวลา ที่ต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติการที่กำหนดตามวรรคหนึ่งก็ได้ ทั้งนี้ ให้ประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 
          ข้อ ๕ รายงานผลการปฏิบัติการต้องเป็นผลของการปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ที่ผู้ประกอบกิจการโรงงานได้ดำเนินการไปแล้วในระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมา และได้มีการให้คำรับรอง จากผู้ตรวจสอบเอกชน การให้คำรับรองรายงานผลการปฏิบัติการของผู้ตรวจสอบเอกชนตามวรรคหนึ่ง จะต้องเป็น การให้คำรับรองการมีอยู่ของข้อมูลทั่วไปของโรงงานและการดำเนินการที่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน ได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานแล้ว โดยผู้ตรวจสอบเอกชนจะต้องรับรองในแบบรายงาน ผลการปฏิบัติการด้วย
          ข้อ ๖ การเสนอรายงานผลการปฏิบัติการ ให้ดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเป็นหลัก ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้หรือมีเหตุอื่นใดทำให้ไม่สามารถดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้การรายงานผลการปฏิบัติการดังกล่าวกระทำ ณ สถานที่ ดังต่อไปนี้
          (๑) โรงงานในเขตกรุงเทพมหานคร ให้กระทำ ณ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
          (๒) โรงงานในเขตจังหวัดอื่น ให้กระทำ ณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด

          หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ บัญญัติ ให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานซึ่งมีหน้าที่ต้องปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน มีหน้าที่ ต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติการที่ได้ดำเนินการตามกฎหมายและได้รับการรับรองจากผู้ตรวจสอบเอกชน ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งมาตรา ๙ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันได้บัญญัติให้การรายงาน กำหนดระยะเวลาการเสนอรายงาน และการให้คำรับรองรายงานผลการปฏิบัติการตามกฎหมายดังกล่าว เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
Comments


businessman

ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai