กฎกระทรวงว่าด้วยการรายงานผลการปฏิบัติการตามกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๔-เซฟตี้อินไทย
อบรมหลักสูตรฟรี 2565          คลิกที่นี่

บทความ

กฎกระทรวงว่าด้วยการรายงานผลการปฏิบัติการตามกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๔กฎกระทรวง

ว่าด้วยการรายงานผลการปฏิบัติการตามกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๔


กฎกระทรวงว่าด้วยการรายงานผลการปฏิบัติการตามกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๔


          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๙ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติ โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
          ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
          ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้
          “ผู้ประกอบกิจการโรงงาน ” หมายความว่า ผู้ประกอบกิจการโรงงานตามประเภท ชนิด หรือขนาดตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๗ ที่มีการเริ่มประกอบกิจการโรงงานโดยชอบ ด้วยกฎหมายแล้ว
          “รายงานผลการปฏิบัติการ ” หมายความว่า รายงานผลการปฏิบัติการตามกฎหมาย ว่าด้วยโรงงาน
          ข้อ ๓ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบการปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ให้อธิบดี กรมโรงงานอุตสาหกรรมออกประกาศกำหนดให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานตามประเภท ชนิด ขนาด และเงื่อนไขที่กำหนด มีหน้าที่ต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติการต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎกระทรวงนี้
ประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
          ข้อ ๔ ให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานเสนอรายงานผลการปฏิบัติการทุกสามปี โดยให้เสนอ ภายในเดือนเมษายนของปีถัดไปนับจากที่ครบกำหนดสามปี ตามแบบและวิธีการที่อธิบดีกรมโรงงาน อุตสาหกรรมกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
          ทั้งนี้ อาจกำหนดให้แตกต่างกันตามความเหมาะสม ของประเภท ชนิด และขนาดของโรงงานก็ได้ ในกรณีมีเหตุอันควร อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมอาจกำหนดให้ย่นหรือขยายระยะเวลา ที่ต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติการที่กำหนดตามวรรคหนึ่งก็ได้ ทั้งนี้ ให้ประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 
          ข้อ ๕ รายงานผลการปฏิบัติการต้องเป็นผลของการปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ที่ผู้ประกอบกิจการโรงงานได้ดำเนินการไปแล้วในระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมา และได้มีการให้คำรับรอง จากผู้ตรวจสอบเอกชน การให้คำรับรองรายงานผลการปฏิบัติการของผู้ตรวจสอบเอกชนตามวรรคหนึ่ง จะต้องเป็น การให้คำรับรองการมีอยู่ของข้อมูลทั่วไปของโรงงานและการดำเนินการที่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน ได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานแล้ว โดยผู้ตรวจสอบเอกชนจะต้องรับรองในแบบรายงาน ผลการปฏิบัติการด้วย
          ข้อ ๖ การเสนอรายงานผลการปฏิบัติการ ให้ดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเป็นหลัก ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้หรือมีเหตุอื่นใดทำให้ไม่สามารถดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้การรายงานผลการปฏิบัติการดังกล่าวกระทำ ณ สถานที่ ดังต่อไปนี้
          (๑) โรงงานในเขตกรุงเทพมหานคร ให้กระทำ ณ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
          (๒) โรงงานในเขตจังหวัดอื่น ให้กระทำ ณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด

          หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ บัญญัติ ให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานซึ่งมีหน้าที่ต้องปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน มีหน้าที่ ต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติการที่ได้ดำเนินการตามกฎหมายและได้รับการรับรองจากผู้ตรวจสอบเอกชน ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งมาตรา ๙ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันได้บัญญัติให้การรายงาน กำหนดระยะเวลาการเสนอรายงาน และการให้คำรับรองรายงานผลการปฏิบัติการตามกฎหมายดังกล่าว เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
Comments


businessman

โปรโมชัน
ศูนย์ฝึกอบรม นั่งร้าน ชลบุรี อบรม เทคนิคการติดตั้งนั่งร้าน ชลบุรี อบรมนั่งร้านBS ชลบุรี อบรม การตรวจสอบนั่งร้าน ชลบุรี อบรมนั่งร้านญี่ปุ่น พร้อมรับใบเซอร์วุฒิบัตร

อบรมเทคนิคการออกแบบและการคำนวณวัสดุนั่งร้านตามมาตรฐานยุโรป ES EN-12811

KYT ฝึกหยั่งรู้ระวังภัย

อบรมKYT ฝึกหยั่งรู้ระวังภัย เรียนรู้เทคนิคพยากรณ์อันตราย อบรมเพียง 1 วันเท่านั้น

อบรมขับรถโฟล์คลิฟท์ เรียน+สอบ 1 วันจบ รอรับใบเซอร์ได้เลย!!

อบรมขับรถโฟล์คลิฟท์ เรียน+สอบ 1 วันจบ รอรับใบเซอร์ได้เลย!!

อบรมช่างแอร์ อบรมช่างเครื่องปรับอากาศ ช่างแอร์

อบรมช่างแอร์-(ช่างปรับอากาศ ระดับ 1) ฝึก 2 วัน | ทดสอบ 1 วัน

ซื้อ1แถม1

โปรสุดคุ้ม! คอร์สอบรมการบริหารคณะกรรมการสวัสดิการ ซื้อ 1 แถม1 จ่ายเพียง 2,500 บาท เรียนได้2ท่าน ได้รับใบเซอร์

อบรมคปอ.

อบรม คปอ.ออนไลน์ สมาชิกจ่ายเพียง 1000.-

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น first aid cpr

อบรมการปฐมพยาบาลและการกู้ชีพเบื้องต้น First aid & CPR เรียนกับผู้เชียวชาญ ปฏิบัติจริง พร้อมรับใบเซอร์!!!

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน

อบรม จป.หัวหน้างาน เพียง 2 วัน ราคาสมาชิกเพียง 1000.-

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ เทคนิค

อบรม จป.เทคนิค เกิน 90% รับใบเซอร์ได้เลย!!!

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ บริหาร

อบรม จป.บริหาร ราคาสมาชิกเพียง 1000.- อบรม 2 วันเท่านั้น!!!

ทดสอบมาตรฐานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร

ทำงานถูกกฎหมายสบายใจกว่า!!! อบรมทดสอบมาตรฐานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร 2 วัน ได้ใบรับรองผลการอบรม

Lockout Tagout

อบรม Lockout Tagout เพื่อป้องกันอันตรายขณะซ่อมบำรุง ซ่อมแซม หรือทำความสะอาดเครื่องจักร วันเดียวจบ!!! พร้อมรับใบเซอร์ จองได้แล้ววันนี้

การฝึกขับรถโฟล์คลิฟท์

อบรมการฝึกขับรถโฟล์คลิฟท์ ขับไม่เป็นก็เรียนได้ การันตี 2 วันขับได้แน่นอน! เพิ่มโอกาสการำงานด้วยใบเซอร์โฟล์คลิฟท์ สามารถจองได้แล้ววันนี้

ผู้เฝ้าระวังไฟ Fire Watch Man

อบรมผู้เฝ้าระวังไฟ Fire Watch Man กับราคาสุดคุ้มจาก 1900.- ลดเหลือเพียง 1700.- เท่านั้น!!!

สมัครสมาชิก

สมัครสมาชิกวันนี้ ! เพื่อรับข่าวสารอัปเดตกฎหมายก่อนใครและรับสิทธิพิเศษอื่นๆ อีกมากมาย

บทความล่าสุด
โรคฝีดาษลิงรู้เท่าทันระวังภัย,โรคฝีดาษลิง,โรคฝีดาษลิงในไทย

โรคฝีดาษลิงรู้เท่าทันระวังภัย(MONKEY POX)

ข้อควรปฏิบัติในการขับเคลื่อน รถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัย

ข้อควรปฏิบัติในการขับเคลื่อน รถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัย

ความหมายของสีหมวกนิรภัย,ความหมายของสี หมวกนิรภัย,สีหมวกนิรภัย,รู้หรือไม่ !? ทำไมสีของหมวกSAFETY ถึงมีหลากหลายสี ?,หมวกนิรภัยสีขาว,หมวกเซฟตี้สีเขียว,หมวกนิรภัย สีเหลือง,หมวกนิรภัย ความหมาย,หมวกเซฟตี้สีส้ม

รู้หรือไม่ !? ทำไมสีของหมวกSAFETY ถึงมีหลากหลายสี ? มาไขความลับกันเถอะ

บทความยอดนิยม
กฎกระทรวงเกี่ยวกับรถยก รถโฟล์คลิฟท์ forklift 2564

นายจ้างต้องรู้! กฎกระทรวงเกี่ยวกับรถยก 2564

แนวทางการซ้อมการระงับอัคคีภัยในยุคโควิด-19

ใหม่ล่าสุด! กฎกระทรวงการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น 2564

แบ่งปัน