เซฟตี้อินไทย
อบรมหลักสูตรฟรี 2566          คลิกที่นี่

บทความ

กสร.ประกาศ แบบจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณรังสีสะสมและ แบบแจ้งปริมาณรังสีสะสมประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
แบบจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณรังสีสะสมและ
แบบแจ้งปริมาณรังสีสะสมที่เกินกำหนด
ของลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับรังสี

โดยที่กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานการทำงานเกี่ยวกับรังสี พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อ ๑๓ กำหนดให้
นายจ้างต้องจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณรังสีสะสมเป็นประจำทุกเดือนหรือทุกสามเดือน โดยต้องแจ้งให้
ลูกจ้างทราบทุกครั้งและแจ้งปริมาณรังสีสะสมที่เกินกำหนดพร้อมสาเหตุและการป้องกันแก้ไขต่ออธิบดี
หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ทราบข้อมูลปริมาณรังสีสะสม ตามแบบที่อธิบดี
ประกาศกำหนด

           อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๓ แห่งกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานการทำงานเกี่ยวกับรังสี

พ.ศ. ๒๕๖๔ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จึงได้ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

           ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

           ข้อ ๒ การจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณรังสีสะสมที่ลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับรังสี

ได้รับเป็นประจำทุกเดือนหรือทุกสามเดือนขึ้นอยู่กับประเภทต้นกำเนิดรังสี ให้เป็นไปตามแบบ กภ.5.๒

ท้ายประกาศนี้

           ข้อ ๓ แบบแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณรังสีสะสมที่ลูกจ้างได้รับเกินปริมาณที่กำหนด

ตามกฎหมายว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ ให้เป็นไปตามแบบ กภ.ร.๓ ท้ายประกาศนี้

ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี
อบรมความปลอดภัยในการใช้สารเคมี 1 วันจบบหลักสูตร จองอบรมได้แล้ววันนี้!!! จองอบรมตอนนี้

Comments


businessman