เซฟตี้อินไทย
อบรมหลักสูตรฟรี 2566          คลิกที่นี่

บทความ

กสร.ประกาศเรื่องแบบแจ้งประเภทต้นกำเนิดรังสี ปริมาณรังสีประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เรื่อง แบบแจ้งประเภทต้นกำเนิดรังสี ปริมาณรังสี 

สถานประกอบกิจการซึ่งต้นกำเนิดรังสีตั้งอยู่

ข้อมูลเกี่ยวกับการอนุญาตหรือการแจ้งการครอบครองหรือใช้ 

และกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล


โดยที่กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานการทำงานเกี่ยวกับรังสี พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อ ๓ และข้อ ๕
กำหนดให้นายจ้างแจ้งประเภทต้นกำเนิดรังสี ปริมาณรังสี สถานประกอบกิจการซึ่งต้นกำเนิดรังสีตั้งอยู่
ข้อมูลเกี่ยวกับการอนุญาตหรือการแจ้งการครอบครองหรือใช้ตามกฎหมายว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์
เพื่อสันติต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายภายในเจ็ดวันนับแต่นที่นำต้นกำเนิดรังสีเข้ามาใน
สถานประกอบกิจการ และกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว ให้แจ้งต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่ง
อธิบดีมอบหมายภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง ตามแบบที่อธิบดีประกาศกำหนด
            อาศัยอำนาจตามความในข้อ ” และข้อ ๕ แห่งกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานการทำงาน
เกี่ยวกับรังสี พ.ศ. ๒๕๖๔ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จึงได้ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
           ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
           ข้อ ๒  การแจ้งประเภทต้นกำเนิดรังสี ปริมาณรังสี สถานประกอบกิจการซึ่งต้นกำเนิดรังสี
ตั้งอยู่ ข้อมูลเกี่ยวกับการอนุญาตหรือการแจ้งการครอบครองหรือใช้ตามกฎหมายว่าด้วยพลังงาน
นิวเคลียร์เพื่อสันติ รวมทั้งกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว ให้เป็นไปตามแบบ กภ.ร.๑
ท้ายประกาศนี้

ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี
อบรมความปลอดภัยในการใช้สารเคมี 1 วันจบบหลักสูตร จองอบรมได้แล้ววันนี้!!! จองอบรมตอนนี้

Comments


businessman