การบริหารความปลอดภัยตามกฎกระทรวงกำหนด พ.ศ. 2549, 2553 -เซฟตี้อินไทย
อบรมหลักสูตรฟรี 2565          คลิกที่นี่

บทความ

การบริหารความปลอดภัยตามกฎกระทรวงกำหนด พ.ศ. 2549, 2553กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. 2549, 2553


         
1. กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับแก่สถานประกอบกิจการ ดังต่อไปนี้


          (1) เหมืองแร่ เหมืองหิน ปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมี
          (2) โรงงานอุตสาหกรรม อู่ต่อเรือ ธุรกิจพลังงาน
          (3) งานก่อสร้าง
          (4) การขนส่งคมนาคมทั้งคนโดยสารและการบรรทุกขนถ่ายสินค้า
          (5) สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงหรือก๊าซ
          (6) โรงแรม
          (7) ห้างสรรพสินค้า
          (8) สถานพยาบาล
          (9) สถาบันทางการเงิน
          (10) สถานตรวจทดสอบทางกายภาพ
          (11) สถานบันเทิง กีฬา นันทนาการ
          (12) สถานปฏิบัติการทางเคมีหรือชีวภาพ
          (13) สํานักงานที่สนับสนุนสถานประกอบกิจการตาม (1) ถึง (12)
          (14) กิจการอื่นตามที่กระทรวงแรงงานประกาศกําหนด

          2. ให้นายจ้างจัดให้มีข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทํางานซึ่งอย่างน้อยต้องกําหนดขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย          3. นายจ้างต้องจัดให้มีการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการทํางานจนกว่าลูกจ้างจะสามารถทํางานได้อย่าง ถูกต้องปลอดภัย รวมทั้งมีการควบคุม กํากับ ดูแล โดยกำหนดให้เป็นหน้าที่รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานทุกระดับ          4. ให้นายจ้างซึ่งมีผู้รับเหมาชั้นต้นหรือผู้รับเหมาช่วงเข้ามาปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการจัดให้มีข้อบังคับ และคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทํางานสําหรับผู้รับเหมาดังกล่าว
          5. ในกรณีที่นายจ้างรับลูกจ้างเข้าทํางานใหม่หรือให้ลูกจ้างทํางานในลักษณะหรือสภาพงานที่แตกต่างไปจาก เดิมอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของลูกจ้าง ให้นายจ้างจัดให้มีการอบรมลูกจ้างให้มีความรู้เกี่ยวกับ ข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทํางานก่อนเริ่มปฏิบัติงาน
          6. ในกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างไปทํางาน ณ สถานที่อื่นที่เสี่ยงต่อการเกิดอันตราย ให้นายจ้างแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับ อันตรายจากการทํางานในสถานที่ดังกล่าว พร้อมทั้งวิธีการป้องกันอันตรายให้ลูกจ้างทราบก่อนการปฏิบัติงาน          7. สถานประกอบกิจการต่อไปนี้ต้องแต่งตั้งลูกจ้างระดับหัวหน้างานเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหน้างาน
          - สถานประกอบกิจการตาม (1) ถึง (5) ที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป
          - สถานประกอบกิจการตาม (6) ถึง (14) ที่มลีูกจ้างตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป
          8. สถานประกอบกิจการต่อไปนี้ต้องจัดให้ลูกจ้างระดับบริหารทุกคนเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับบริหาร
          - สถานประกอบกิจการตาม (1) ถึง (5) ที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป
          - สถานประกอบกิจการตาม (6) ถึง (14) ที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป
          9. สถานประกอบกิจการตาม (2) ถึง (5) ที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 20 - 49 คน ต้องมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการ ทํางานระดับเทคนิคอย่างน้อย 1 คน เพื่อปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยไม่น้อยกว่าวันละ 1 ชั่วโมง เว้นแต่มี เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิคขั้นสูงหรือวิชาชีพอยู่แล้ว
          10. สถานประกอบกิจการตาม (2) ถึง (5) ที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 50 - 99 คน ต้องมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการ ทํางานระดับเทคนิคขั้นสูงอย่างน้อย 1 คน เว้นแต่มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพอยู่แล้ว
          11. สถานประกอบกิจการต่อไปนี้ต้องมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพอย่างน้อย 1 คน - สถานประกอบกิจการตาม (1) ที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป - สถานประกอบกิจการตาม (2) ถึง (5) ที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป
          12. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหน้างานต้องเป็นลูกจ้างระดับหัวหน้างานและมี คุณสมบัติเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
          - ผ่านการฝึกอบรมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด
          - เป็นหรือเคยเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหน้างานตามประกาศกระทรวง แรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานของลูกจ้าง พ.ศ. 2540
          13. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิคต้องมีคุณสมบัติเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
          - สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัย หรือเทียบเท่า
          - เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหน้างานและผ่านการฝึกอบรมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด
          - เป็นหรือเคยเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับพื้นฐานตามประกาศกระทรวงแรงงาน และสวัสดิการสังคม เรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานของลูกจ้าง พ.ศ. 2540
          14. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิคขั้นสูงต้องมีคุณสมบัติเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
          - สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัย หรือเทียบเท่า
          - สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูง อนุปริญญา หรือเทียบเท่า และผ่านการอบรมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ อธิบดีประกาศกําหนด
          - สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่ามัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า และ ได้ทํางานเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิคหรือระดับพื้นฐานมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี และผ่านการอบรมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด
          15. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพต้องมีคุณสมบัติเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
          - สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัย หรือเทียบเท่า
          - สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรีและได้ทํางานเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางาน ระดับเทคนิคขั้นสูงมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีและผ่านการอบรมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศ กําหนดจากหน่วยงานที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานรับรอง
          16. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับบริหารต้องเป็นลูกจ้างระดับบริหารและมีคุณสมบัติ เฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
          - ผ่านการฝึกอบรมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด
          - เป็นหรือเคยเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับบริหารตามประกาศกระทรวงแรงงาน และสวัสดิการสังคม เรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานของลูกจ้าง พ.ศ. 2540           
          17. ให้นายจ้างจัดให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานทุกระดับได้รับการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับความ ปลอดภัยในการทํางานเพิ่มเติม
          18. สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้าง 50 – 99 คน ให้มคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทํางานของสถานประกอบกิจการ ไม่น้อยกว่า 5 คน ดังนี้
          - นายจ้างหรือผู้แทนนายจ้างระดับบริหาร 1 คน เป็นประธานกรรมการ
          - ผู้แทนนายจ้างระดับบังคับบัญชา 1 คน เป็นกรรมการ 
          - ผู้แทนลูกจ้าง 2 คน เป็นกรรมการ
          - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิคขั้นสูงหรือวิชาชีพ 1 คน เป็นกรรมการและ เลขานุการ
          19. สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้าง 100 – 499 คน ให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทํางานของสถานประกอบกิจการ ไม่น้อยกว่า 7 คน ดังนี้
          - นายจ้างหรือผู้แทนนายจ้างระดับบริหาร 1 คน เป็นประธานกรรมการ
          - ผู้แทนนายจ้างระดับบังคับบัญชา 2 คน เป็นกรรมการ
          - ผู้แทนลูกจ้าง 3 คน เป็นกรรมการ
          - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิคขั้นสูงหรือวิชาชีพ 1 คน เป็นกรรมการและ เลขานุการ
          20. สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 500 คนขึ้นไป ให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานของสถานประกอบกิจการ ไม่น้อยกว่า 11 คน ดังนี้
          - นายจ้างหรือผู้แทนนายจ้างระดับบริหาร 1 คน เป็นประธานกรรมการ
          - ผู้แทนนายจ้างระดับบังคับบัญชา 4 คน เป็นกรรมการ 
          - ผู้แทนลูกจ้าง 5 คน เป็นกรรมการ
          - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิคขั้นสูงหรือวิชาชีพ 1 คน เป็นกรรมการและ เลขานุการ
          21. จํานวนคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานของสถานประกอบ กิจการตามข้อ 18 – 20 สามารถเพิ่มมากกว่าจํานวนขั้นต่ําได้โดยให้เพิ่มในสัดส่วนที่เท่ากัน           
          22. ในกรณีที่้สถานประกอบกิจการไม่มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิคขั้นสูงหรือวิชาชีพ ให้นายจ้างคัดเลือกผู้แทนนายจ้างระดับบังคับบัญชา 1 คน เป็นกรรมการ และให้ประธานกรรมการเลือกกรรมการที่เป็นผู้แทนนายจ้างระดับบังคับบัญชา 1 คน เป็นเลขานุการของคณะกรรมการฯ
          23. กรรมการผู้แทนนายจ้างระดับบริหารและระดับบังคับบัญชา ให้นายจ้างเป็นผู้แต่งตั้ง
          24. กรรมการผู้แทนลูกจ้าง ให้นายจ้างจัดให้มีการเลือกตั้ง
          25. กรรมการและเลขานุการ ให้นายจ้างคัดเลือกจากเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิคขั้นสูง หรือวิชาชีพ หรือตามข้อ 22 แล้วแต่กรณี
          26. คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานของสถานประกอบกิจการมี วาระ 2 ปีแต่สามารถได้รับการแต่งตั้งหรือเลือกตั้งใหม่ได้โดยให้ดําเนินการให้แล้วเสรจภายใน ็ 30 วัน ก่อน วันที่กรรมการชุดเดิมครบวาระ และให้ดํารงตําแหน่งตั้งแต่กรรมการชุดเดิมพ้นวาระ หากไม่สามารถดําเนินการ ให้แล้วเสร็จได้ทันให้กรรมการชุดเดิมดํารงตําแหน่งไปพลางก่อน          27. คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานของสถานประกอบกิจการ พ้นจากตําแหน่งเมื่อ
          - พ้นจากตําแหน่งตามวาระ
          - พ้นจากการเป็นผู้แทนนายจ้างระดับบริหาร ผู้แทนนายจ้างระดับบังคับบัญชา ผู้แทนลูกจ้าง หรือ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิคขั้นสูงหรือวิชาชีพ
          - พ้นจากการเป็นลูกจ้างของสถานประกอบกิจการ
          28. ต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานของ สถานประกอบกิจการอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร้องขอ
          29. ในการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานของสถาน ประกอบกิจการต้องแจ้งกําหนดการประชุมและระเบียบวาระการประชุมให้กรรมการทราบอย่างน้อย 3 วัน ก่อนถึงวันประชุม
          30. ให้นายจ้างจัดให้คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานของสถาน ประกอบกิจการได้รับการอบรมเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ตามกฎหมายภายใน 60 วันนับแต่วันที่แต่งตั้งหรือ เลือกตั้ง
          31. เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรืออันตรายใดๆให้นายจ้างเรียกประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทํางานของสถานประกอบกิจการโดยมิชักช้าเพื่อดําเนินการทบทวนรายงานการสอบสวน อุบัติเหตุรวมทั้งเสนอแนะแนวทางป้องกันแก้ไขต่อนายจ้าง แล้วให้นายจ้างพิจารณาและดําเนินการตามมติ หรือข้อเสนอแนะของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานของสถาน ประกอบกิจการโดยมิชักช้า โดยมติหรือข้อเสนอแนะนั้นต้องมีเหตุผลอันสมควรและสอดคล้องกับมาตรฐานที่ทางราชการกําหนด
          32. นายจ้างต้องสนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทํางานของสถานประกอบกิจการและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางาน และไม่ กระทําการใดที่ทําให้คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานของสถานประกอบกิจการและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
          33. ให้นายจ้างปิดประกาศรายชื่อและหน้าที่รับผิดชอบของคณะกรรมการฯโดยเปิดเผย ณ สถานประกอบกิจการ หากมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการฯ ให้นายจ้างดําเนินการปิดประกาศใหม่ภายใน 30 วันนับแต่วันที่มี การเปลี่ยนแปลง ในการปิดประกาศดังกล่าวให้ปิดประกาศไว้อย่างน้อย 15 วัน และส่งสําเนารายชื่อและหน้าที่ รับผิดชอบของคณะกรรมการต่ออธิบดีภายใน 15 วัน นับแต่วันที่แต่งตั้งหรือมีการเปลี่ยนแปลง
          34. สถานประกอบกิจการตาม (1) ที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ต้องจัดให้มีหน่วยงานความความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานของสถานประกอบกิจการ ภายใน 360 วัน
          35. สถานประกอบกิจการตาม (2) ถึง (5) ที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 200 คนขึ้นไป ต้องจัดให้มีหน่วยงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานของสถานประกอบกิจการ ภายใน 360 วัน หากภายหลังมีลูกจ้างลดลงน้อยกว่า 200 คน ให้คงหน่วยงานฯไว้เว้นแต่มีลูกจ้างลดลงน้อยกว่า 100 คน
          36. ให้หน่วยงานความปลอดภัยฯขึ้นตรงต่อผู้บริหารสูงสุดของสถานประกอบกิจการ
          37. ให้นายจ้างแต่งตั้งบุคคลที่เป็นหรือเคยเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพหรือผ่าน การอบรมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนดเป็นหัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานของสถานประกอบกิจการ
          38. ให้นายจ้างแจ้งชื่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานเพื่อขึ้นทะเบียนต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
          39. ให้นายจ้างส่งผลการดําเนินงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิคขั้นสูง (จปท.) และ ระดับวิชาชีพ (จปว.) ต่ออธิบดีทุก 3 เดือนตามปีปฏิทิน ภายในไม่เกิน 30 วันนับแต่วันที่ครบกําหนด
          40. เมื่อลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยหรือสูญหายตามกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน ให้นายจ้างแจ้งต่อ อธิบดีภายใน 15 วันนับแต่วันที่ทราบหรือควรจะได้ทราบ
          41. ให้นายจ้างปิดประกาศมติของที่ประชุมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางานไว้ในที่เปิดเผยภายใน 7 วัน นับแต่วันประชุม
          42. นายจ้างต้องจัดทําสําเนาบันทึก รายงานการดําเนินงาน หรือรายงานการประชุมของคณะกรรมการและ หน่วยงานความปลอดภัยฯ และเก็บไว้ในสถานประกอบกิจการไม่น้อยกว่า 2 ปีนับแต่วันที่จัดทําพร้อมให้ พนักงานแรงงานตรวจสอบได้
          43. สถานประกอบกิจการที่มลีูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป และมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิคขั้นสูงหรือระดับวิชาชีพ ให้นายจ้างส่งสําเนารายชื่อและหน้าที่รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิคขั้นสูงหรือระดับวิชาชีพต่ออธิบดี
          44. ให้นายจ้างเก็บสําเนารายชื่อและหน้าที่รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิค ขั้นสูงหรือระดับวิชาชีพ รวมทั้งหลักฐานการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการฯและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิคขั้นสูงหรือระดับวิชาชีพไว้ในสถานประกอบกิจการไม่น้อยกว่า 2 ปี
          45. สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป ให้นายจ้างจัดให้มีระบบการจัดการด้านความ ปลอดภัยในการทํางานของสถานประกอบกิจการ ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย
          - นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
          - โครงการบริหารงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
          - แผนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
          - การประเมินผลและทบทวนการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ ทํางาน
          - การดําเนินการปรับปรุงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
          46. ให้นายจ้างปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในการทํางานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
          47. ให้นายจ้างหรือผู้แทนนายจ้างระดับบริหารดําเนินการให้เป็นไปตามระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในการทํางาน โดยมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
          - ควบคุมดูแลการดําเนินการตามระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในการทํางาน
          - ส่งเสริมให้ลูกจ้างทุกคนมีส่วนร่วมในการดําเนินการตามระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในการ ทํางาน พร้อมทั้งรายงานผลการดําเนินการตามระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในการทํางานต่อนายจ้างในกรณีที่ ผู้ดําเนินการเป็นผู้แทนนายจ้างระดับบริหาร
          48. ให้นายจ้างจัดทําเอกสารเกี่ยวกับระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในการทํางาน และเก็บไว้ในสถานประกอบกิจการเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปีนับแต่วันจัดทํา
          49. นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการด้านความปลอดภัยใน การทํางานได้ 
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน จป คอมพิวเตอร์ อบรมจปออนไลน์
อบรมจป.-คปอ.ออนไลน์ สมาชิกจ่ายเพียง 1000.- จองอบรมตอนนี้

Comments


businessman

โปรโมชัน
อบรมการปรับเเต่งอัตราค่าจ้างขั้นต่ำฐานใหม่ตามกฎหมาย 2565

ต้นทุนไม่บานปลาย ค่าแรงไม่แซงกัน กับคอร์สหลักสูตรการปรับเเต่งอัตราค่าจ้างขั้นต่ำฐานใหม่ตามกฎหมาย 2565

การฝึกขับรถโฟล์คลิฟท์

อบรมการฝึกขับรถโฟล์คลิฟท์ ขับไม่เป็นก็เรียนได้ การันตี 2 วันขับได้แน่นอน! เพิ่มโอกาสการทำงานด้วยใบเซอร์โฟล์คลิฟท์ สามารถจองได้แล้ววันนี้

อบรมขับรถโฟล์คลิฟท์ เรียน+สอบ 1 วันจบ รอรับใบเซอร์ได้เลย!!

อบรมขับรถโฟล์คลิฟท์ เรียน+สอบ 1 วันจบ รอรับใบเซอร์ได้เลย!!

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ บริหาร (ภาษาอังกฤษ)

อบรม จป.บริหารeng แบบยุคใหม่ สะดวกสบาย ราคาประหยัด ปลอดภัย กดจองได้เลย!!!

KYT ฝึกหยั่งรู้ระวังภัย

อบรมKYT ฝึกหยั่งรู้ระวังภัย เรียนรู้เทคนิคพยากรณ์อันตราย อบรมเพียง 1 วันเท่านั้น

อบรมช่างแอร์ อบรมช่างเครื่องปรับอากาศ ช่างแอร์

อบรมช่างแอร์-(ช่างปรับอากาศ ระดับ 1) ฝึก 2 วัน | ทดสอบ 1 วัน

ซื้อ1แถม1

โปรสุดคุ้ม! คอร์สอบรมการบริหารคณะกรรมการสวัสดิการ ซื้อ 1 แถม1 จ่ายเพียง 3,500 บาท เรียนได้2ท่าน ได้รับใบเซอร์

อบรมคปอ.

อบรม คปอ.ออนไลน์ สมาชิกจ่ายเพียง 1000.-

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น first aid cpr

อบรมการปฐมพยาบาลและการกู้ชีพเบื้องต้น First aid & CPR เรียนกับผู้เชียวชาญ ปฏิบัติจริง พร้อมรับใบเซอร์!!!

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน

อบรม จป.หัวหน้างาน เพียง 2 วัน ราคาสมาชิกเพียง 1000.-

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ เทคนิค

อบรม จป.เทคนิค เกิน 90% รับใบเซอร์ได้เลย!!!

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ บริหาร

อบรม จป.บริหาร ราคาสมาชิกเพียง 1000.- อบรม 2 วันเท่านั้น!!!

ทดสอบมาตรฐานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร

ทำงานถูกกฎหมายสบายใจกว่า!!! อบรมทดสอบมาตรฐานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร 2 วัน ได้ใบรับรองผลการอบรม

Lockout Tagout

อบรม Lockout Tagout เพื่อป้องกันอันตรายขณะซ่อมบำรุง ซ่อมแซม หรือทำความสะอาดเครื่องจักร วันเดียวจบ!!! พร้อมรับใบเซอร์ จองได้แล้ววันนี้

จิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงาน

จองอบรมวันนี้ เฉพาะสมาชิกรับส่วนลดราคาพิเศษ!

ผู้เฝ้าระวังไฟ Fire Watch Man

อบรมผู้เฝ้าระวังไฟ Fire Watch Man กับราคาสุดคุ้มจาก 1900.- ลดเหลือเพียง 1700.- เท่านั้น!!!

สมัครสมาชิก

สมัครสมาชิกวันนี้ ! เพื่อรับข่าวสารอัปเดตกฎหมายก่อนใครและรับสิทธิพิเศษอื่นๆ อีกมากมาย

บทความล่าสุด
ความปลอดภัยทางรังสี ความ ปลอดภัย ในการใช้รังสี คู่มือ ความ ปลอดภัย ในการ ทำงาน กับ รังสี ประโยชน์จากรังสี ด้านความ ปลอดภัย มาตรฐาน การป้องกันอันตรายจากรังสี ความ ปลอดภัย ในการใช้รังสี คู่มือความปลอดภัยทางรังสี มาตรฐานความ ปลอดภัย ทางรังสี อันตรายจากรังสี รังสีที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ วิธีป้องกันจากรังสี รังสีมีอันตรายจริงหรือไม่ อบรมความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับรังสี ผู้ปฏิบัติงานทางรังสี เซฟตี้อินไทย

ความปลอดภัยทางรังสี

ค่าแรงขั้นต่ำ 2565 ค่าแรงขั้นต่ำ กทม 2564 ค่าแรงขั้นต่ำ 2564 ค่าแรงขั้นต่ํา 2565 แต่ละจังหวัด ค่าแรงขั้นต่ำ กทม 2565 ปรับค่าแรงขั้นต่ํา 2565 ล่าสุด ประกาศ ขึ้น ค่าแรง ขั้น ต่ํา 2565 กระทรวง แรงงาน ปรับ ค่าแรง ขั้น ต่ํา 2565 กระทรวง แรงงาน ประกาศค่าแรงขั้นต่ํา 2565 ล่าสุด

ค่าแรงขั้นต่ํา 2565 แต่ละจังหวัด ล่าสุด ประกาศแล้ว เริ่มใช้ 1 ตุลาคม 2565

วิธีช่วยเหลือคนถูกไฟดูดอย่างถูกวิธี วิธีการ ช่วยคนถูกไฟดูด วิธีช่วยเหลือคนถูกไฟดูด ไฟดูดมือชา ทําไง โดนไฟดูด ปวดแขน อาการ หลังจาก ถูกไฟฟ้าดูด  ไฟดูด ไฟ ช็ อ ต  โดนไฟดูด เป็นไรไหม  โดนไฟช็อต ทําไง  ไฟดูดอ่อนๆ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยบนเสาไฟฟ้า

วิธีช่วยเหลือคนถูกไฟดูดอย่างถูกวิธี

บทความยอดนิยม
กฎกระทรวงเกี่ยวกับรถยก รถโฟล์คลิฟท์ forklift 2564

นายจ้างต้องรู้! กฎกระทรวงเกี่ยวกับรถยก 2564

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับระบบการจัดการด้านความปลอดภัย พ.ศ. 2565

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับระบบการจัดการด้านความปลอดภัย พ.ศ. 2565

การควบคุมพลังงานอันตราย LOCK OUT TAG OUT

แบ่งปัน