การฝึกอบรมแบบออนไลน์ สำหรับสถานประกอบกิจการ- เซฟตี้อินไทย
อบรมหลักสูตรฟรี 2566          คลิกที่นี่

บทความ

การฝึกอบรมแบบออนไลน์ สำหรับสถานประกอบกิจการการฝึกอบรมแบบออนไลน์ สำหรับสถานประกอบกิจการ

การฝึกอบรมแบบออนไลน์ สำหรับสถานประกอบกิจการ ใช้บังคับตั้งแต่ 31 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป


1. ยกเลิกประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้ความเห็นชอบหลักสูตร รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
และรายการค่าใช้จ่าบที่ใช้ในการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานและการฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


2. กำหนดให้การยื่นคำขอรับความเห็นชอบหลักสูตร
2.1. ในกรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร หรือสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่
2.2. ในจังหวัดอื่น ให้ยื่น ณ สถาบันฝีมือแรงงานหรือสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนั้น3. จำนวนผู้เข้าอบรม ให้เป็นดังนี้
3.1. การฝึกอบรมในห้องฝึกอบรม ให้มีจำนวนผู้เข้าอบรมรุ่นละไม่เกิน 100 คน
3.2. การฝึกอบรมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้มีจำนวนผู้เข้าอบรมรุ่นละไม่เกิน 30 คน
3.3. การฝึกอบรมโดยการจัดกิจกรรมกลุ่ม ให้มีจำนวนผู้เข้าอบรมกลุ่มละไม่เกิน 50 คน ต่อ วิทยากร 1 คน


4. กรณีการฝึกอบรมโดยการบรรยายวิธีการฝึกอบรมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประกอบกิจการซึ่งเป็นนายจ้างต้องจัดให้ผู้เข้ารับการฝึกทุกคน แสดงตนก่อนเข้ารับการฝึกอบรมโดยผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากรไม่จำเป็นต้องอยู่ที่เดียวกันแต่ต้องสามารถสื่อสารกันได้ทั้งภาพและเสียงตลอดการฝึกอบรม5. สามารถใช้ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน สำหรับยื่นคำขอรับความเห็นชอบหลักสูตร รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง และรายการค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการฝึกอบรมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

Comments


businessman

ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai