กิจการที่ไม่มีคปอระวังโดนปรับ- เซฟตี้อินไทย
อบรมหลักสูตรฟรี 2567          คลิกที่นี่

บทความ

กิจการที่ไม่มีคปอระวังโดนปรับสถานประกอบกิจการใดบ้าง ?
ที่ต้องมีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.)
คปอ. คือ คณะกรรมการความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน


หมวด ๒
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทํางานของสถานประกอบกิจการ

 
ข้อ ๒๓ สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ห้าสิบคนขึ้นไปให้นายจ้างจัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานของสถานประกอบกิจการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ หรือภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่มีลูกจ้างครบห้าสิบคน โดยมีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้

(๑) สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ห้าสิบคนขึ้นไปแต่ไม่ถึงหนึ่งร้อยคน 
ให้มีกรรมการไม่น้อยกว่าห้าคน ประกอบด้วย 
 - นายจ้างหรือผู้แทนนายจ้างระดับบริหารหนึ่งคน เป็นประธานกรรมการ
- ผู้แทนนายจ้างระดับบังคับบัญชาหนึ่งคน เป็นกรรมการ
- ผู้แทนลูกจ้างสองคน เป็นกรรมการ 
- โดยมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิคขั้นสูงหรือระดับวิชาชีพ เป็นกรรมการและเลขานุการ
 

 
(๒) สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่หนึ่งร้อยคนขึ้นไป แต่ไม่ถึงห้าร้อยคน 
ให้มีกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดคน ประกอบด้วย 
 - นายจ้างหรือผู้แทนนายจ้างระดับบริหารหนึ่งคน เป็นประธานกรรมการ
- ผู้แทนนายจ้างระดับบังคับบัญชาสองคน เป็นกรรมการ
- ผู้แทนลูกจ้างสามคน เป็นกรรมการ 
- โดยมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพหนึ่งคน เป็นกรรมการและเลขานุการ


(๓) สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างห้าร้อยคนขึ้นไป
ให้มีกรรมการไม่น้อยกว่าสิบเอ็ดคน ประกอบด้วย 
 - นายจ้างหรือผู้แทนนายจ้างระดับบริหารหนึ่งคน เป็นประธานกรรมการ
- ผู้แทนนายจ้างระดับบังคับบัญชาสี่คน เป็นกรรมการ
- ผู้แทนลูกจ้างห้าคน เป็นกรรมการ 
- โดยมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพหนึ่งคน เป็นกรรมการและเลขานุการ

มาตรา ๕๗ นายจ้างผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๔
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาทอบรมคปอ.
อบรม คปอ.ออนไลน์ สมาชิกจ่ายเพียง 1000.- จองอบรมตอนนี้

Comments


businessman

ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai