จปคืออะไร- เซฟตี้อินไทย
อบรมหลักสูตรฟรี สำหรับสมาชิก          คลิกที่นี่

บทความ

จปคืออะไร

จปคืออะไร
คือ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
เป็นบุคลากรทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่กฎหมายกำหนด
 
          กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 มีการกำหนดเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน 5 ระดับ คือ


 

            (1) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร
            (2) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
            (3) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค

            (4) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคขั้นสูง
            (5) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ
 
กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 ใช้บังคับแก่กิจการหรือสถานประกอบกิจการ ดังต่อไปนี้


 
            (1) การทำเหมืองแร่ เหมืองหิน กิจการปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมี
            (2) การทำ ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบำรุง เก็บรักษา ปรับปรุง ตกแต่ง เสริมแต่ง ดัดแปลง แปรสภาพ ทำให้เสียหรือทำลายซึ่งวัตถุหรือทรัพย์สิน
รวมทั้งการต่อเรือ การให้กำเนิด แปลง และจ่ายไฟฟ้าหรือพลังงานอย่างอื่น
            (3) การก่อสร้าง ต่อเติม ติดตั้ง ซ่อม ซ่อมบำรุง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร สนามบินทางรถไฟ ทางรถราง ทางรถใต้ดิน ท่าเรือ อู่เรือ สะพานเทียบเรือ 
ทางน้ำ ถนน เขื่อน อุโมงค์ สะพาน ท่อระบาย ท่อน้ำ โทรเลข โทรศัพท์ ไฟฟ้า ก๊าซหรือประปา หรือสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ รวมทั้งการเตรียมหรือวางรากฐานของการก่อสร้าง
            (4) การขนส่งคนโดยสารหรือสินค้าโดยทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ และรวมทั้งการบรรทุกขนถ่ายสินค้า
            (5) สถานีบริการหรือจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหรือก๊าซ
 
 

            (6) โรงแรม
            (7) ห้างสรรพสินค้า
            (8) สถานพยาบาล
            (9) สถาบันทางการเงิน
            (10) สถานตรวจทดสอบทางกายภาพ
            (11) สถานบริการบันเทิง นันทนาการ หรือการกีฬา
            (12) สถานปฏิบัติการทางเคมีหรือชีวภาพ
            (13) สำนักงานที่ปฏิบัติงานสนับสนุนสถานประกอบกิจการตาม (1) ถึง (12)
            (14) กิจการอื่นตามที่กระทรวงแรงงานประกาศกำหนด

การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับต่างๆและหน่วยงานความปลอดภัย ดังต่อไปนี้


อบรม จป. หัวหน้างาน ชลบุรี
เปิดแล้ว!!อบรมจป.หัวหน้างาน,จป.บริหาร จองอบรมตอนนี้

Comments


businessman

ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai