จปคืออะไร ตามกฎกระทรวง2565- เซฟตี้อินไทย
อบรมหลักสูตรฟรี 2566          คลิกที่นี่

บทความ

จปคืออะไร ตามกฎกระทรวง2565จปคืออะไร


จป.คืออะไร คือ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

เป็นบุคลากรทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่กฎหมายกำหนด 


จปคืออะไร


ยกเลิก ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย

และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน  5 ระดับ คือ


  จปคืออะไร

           

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 มีการกำหนดเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน 5 ระดับ คือ

 1. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร
 2. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
 3. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค
 4. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคขั้นสูง
 5. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ

ยกเลิก กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 ใช้บังคับแก่กิจการหรือสถานประกอบกิจการ ดังต่อไปนี้ 

จปคืออะไร


            (1) การทำเหมืองแร่ เหมืองหิน กิจการปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมี

            (2) การทำ ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบำรุง เก็บรักษา ปรับปรุง ตกแต่ง เสริมแต่ง ดัดแปลง แปรสภาพ ทำให้เสียหรือทำลายซึ่งวัตถุหรือทรัพย์สินรวมทั้งการต่อเรือ การให้กำเนิด แปลง และจ่ายไฟฟ้าหรือพลังงานอย่างอื่น

            (3) การก่อสร้าง ต่อเติม ติดตั้ง ซ่อม ซ่อมบำรุง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร สนามบินทางรถไฟ ทางรถราง ทางรถใต้ดิน ท่าเรือ อู่เรือ สะพานเทียบเรือ ทางน้ำ ถนน เขื่อน อุโมงค์ สะพาน ท่อระบาย ท่อน้ำ โทรเลข โทรศัพท์ ไฟฟ้า ก๊าซหรือประปา หรือสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ รวม

ทั้งการเตรียมหรือวางรากฐานของการก่อสร้าง

            (4) การขนส่งคนโดยสารหรือสินค้าโดยทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ และรวมทั้งการบรรทุกขนถ่ายสินค้า

            (5) สถานีบริการหรือจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหรือก๊าซ

            (6) โรงแรม

            (7) ห้างสรรพสินค้า

            (8) สถานพยาบาล

            (9) สถาบันทางการเงิน

            (10) สถานตรวจทดสอบทางกายภาพ

            (11) สถานบริการบันเทิง นันทนาการ หรือการกีฬา

            (12) สถานปฏิบัติการทางเคมีหรือชีวภาพ

            (13) สำนักงานที่ปฏิบัติงานสนับสนุนสถานประกอบกิจการตาม (1) ถึง (12)

            (14) กิจการอื่นตามที่กระทรวงแรงงานประกาศกำหนด

จปคืออะไร


 การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับต่าง ๆ และ หน่วยงานความปลอดภัย ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 ดังต่อไปนี้


จปคืออะไร


อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนี่ง และมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ รัฐนตรีว่าการกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ กฏกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๔๙

ข้อ ๓ ในกฎกระทรวงนี้

"กรรมการความปลอดภัย "หมายความว่า กรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ

"คณะกรรมการความปลอดภัย " หมายความว่า คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ

"ผู้แทนนายจ้างระดับบริหาร" หมายความว่า ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้บริหารซึ่งมีหน้าที่และอำนาจทำการแทนนายจ้างในการจ้าง การเลิกจ้าง การให้บำเหน็จ การลงโทษ หรือการวินิจฉัยข้อร้องทุกข์และได้รับมอบหมายเป็หนังสือให้ป็นผู้แทนนายจ้างระดับบริหารเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้

"หน่วยงานความปลอดภัย " หมายความว่า หน่วยงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน


หมวด ๑
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน 


ข้อ ๔ นายจ้างของสถานประกอบกิจการประเภทที่ระบุในบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ ต้องจัด ให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน เว้นแต่เป็นสถานประกอบกิจการประเภทที่มีจำนวนลูกจ้าง ไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานในสถานประกอบกิจการที่นายจ้างต้องจัดให้มี ตามวรรคหนึ่ง จะเป็นประเภทใดหรือระดับใด ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในหมวดนี้

ข้อ ๕ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานมีสองประเภท ดังต่อไปนี้

(๑) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานโดยตำแหน่ง

(๒) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานโดยหน้าที่เฉพาะ

ส่วนที่ 1 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานโดยตำแหน่ง

ข้อ ๖ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานโดยตำแหน่งมีสองระดับ ดังต่อไปนี้

(๑) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

(๒) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร

บัญชีท้ายกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2565 สถานประกอบกิจการที่ต้องมี จป. ดังต่อไปนี้


บัญชี 1 สถานประกอบกิจการที่ต้องมีจป. 

จปคืออะไร

 1. อุตสาหกรรมเกี่ยวกับการทำเหมืองตามกฎหมายว่าด้วยแร่
 2. อุตสาหกรรมเกี่ยวกับกิจการปิโตรเลียมตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม
 3. อุตสาหกรรมเกี่ยวกับปิโตรเคมี
 4. อุตสาหกรรมเกี่ยวกับการกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม
 5. อุตสาหกรรมเกี่ยวกับการแยกก๊าซธรรมชาติ


บัญชี 2 สถานประกอบกิจการที่ต้องมีจป.

 1. อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์
 2. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร
 3. อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
 4. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากยาสูบ
 5. อุตสาหกรรมสิ่งทอ
 6. อุตสาหกรรมเสื้อผ้าหรือเครื่องแต่งกาย
 7. อุตสาหกรรมเครื่องหนัง
 8. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากไม้
 9. อุตสาหกรรมกระดาษหรือผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากกระดาษ
 10. อุตสาหกรรมการผลิตสารเคมีหรือเคมีภัณฑ์
 11. อุตสาหกรรมเภสัชภัณฑ์หรือเวชภัณฑ์ทางการแพทย์
 12. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง
 13. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติก
 14. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ที่ทำจากแร่อโลหะ
 15. อุตสาหกรรมโลหะหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากโลหะ
 16. อุตสาหกรรมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
 17. อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า
 18. อุตสาหกรรมเครื่องจักรหรือเครื่องมือกล
 19. อุตสาหกรรมยานพาหนะ ชิ้นส่วนยานพาหนะ หรืออุปกรณ์เสริมสำหรับยานพาหนะ
 20. อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์
 21. อุตสาหกรรมเครื่องประดับ
 22. อุตสาหกรรมเครื่องดนตรี
 23. อุตสาหกรรมอุปกรณ์กีฬาออกกำลังกาย
 24. อุตสาหกรรมของเล่น
 25. อุตสาหกรรมเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์
 26. อุตสาหกรรมการผลิต การจัดส่ง หรือการจ่ายไฟฟ้า
 27. อุตสาหกรรมการผลิตหรือการบรรจุก๊าซ
 28. อุตสาหกรรมการผลิตถ่านโค้ก
 29. อุตสาหกรรมการผลิต การเก็บ หรือการจำหน่ายไอน้ำ
 30. อุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์หรือการเพาะปลูก
 31. สถานีบริการตามกฎหมายว่าด้วยการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง
 32. คลังน้ำมันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง
 33. การให้บริการบำบัดน้ำเสียหรือกำจัดของเสียตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 34. อุตสาหกรรมการนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่
 35. อุตสาหกรรมการแต่งแร่ การขุดแร่รายย่อย หรือการร่อนแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่
 36. การก่อสร้าง การดัดแปลง การซ่อมแซม หรือการรื้อถอนอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
 37. อุตสาหกรรมการขนส่ง
 38. การบริการการเดินอากาศตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ
 39. กิจการคลังสินค้า กิจการไซโล หรือกิจการห้องเย็นตามกฎหมายว่าด้วยคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น
 40. กิจการโทรคมนาคมตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
 41. การติดตั้ง การซ่อม หรือการซ่อมบำรุงเครื่องจักร
 42. โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
 43. กิจการนิติบุคคลอาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด
 44. ห้างสรรพสินค้า ธุรกิจค้าปลีก หรือธุรกิจค้าส่ง
 45. ศูนย์การจัดประชุมและการแสดงสินค้า
 46. โรงพยาบาล
 47. การทดสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติการทางกายภาพ เคมี ชีวภาพ หรือวิศวกรรม
 48. การขายและการบำรุงรักษายานยนต์หรือการซ่อมยานยนต์
 49. สวนสัตว์หรือสวนสนุก

จปคืออะไร

จปคืออะไร

จปคืออะไร

จปคืออะไร 

จปคืออะไร 

จปคืออะไร


  บัญชี 3 สถานประกอบกิจการที่ต้องมีจป. จปคืออะไร

   1. ธุรกิจสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
   2. ธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
   3. สหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์
   4. การประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิตหรือการประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย
   5. โรงรับจำนำตามกฎหมายว่าด้วยโรงรับจำนำ
   6. โรงถ่ายทำภาพยนต์หรือละค
   7. สวนพฤกษศาสตร์
   8. สนามกีฬาหรือการนันทนาการ
   9. สถานที่มีอาหาร สุรา หรือเครื่องดื่มอย่างอื่นจำหน่าย โดยจัดให้มีการแสดงดนตรีหรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิง
   10. สำนักงานบริหารของสถานประกอบกิจการตามบัญชี 1 และบัญชี 2


    ประเภท สปก.และจำนวนลูกจ้างที่ต้องจัดให้มี จป./คปอ.หน่วยงานความปลอดภัย ตามกฎกระทรวง

    การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานฯ 2565

       จปคืออะไร


    จปคืออะไรจปคืออะไร    หมายเหตุ ประเภท สปก.และจำนวนลูกจ้างที่ต้องจัดให้มี จป./คปอ.หน่วยงานความปลอดภัย ตามกฎกระทรวง

    การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานฯ 2565

    1. นายจ้างต้องแต่งตั้ง จป.โดยตำแหน่งภายใน 120 วันนับตั้งแต่วันที่มีลูกจ้างครบจำนวณดังกล่าว หรือนับตั้งแต่ได้รับการแต่งตั้งเป็นลูกจ้างระดับหัวหน้างาน หรือลูกจ้างระดับบริหาร
    2. นายจ้างต้องแต่งตั้ง จป.โดยหน้าที่เฉพาะภายใน 180 วันนับตั้งแต่วันที่มีลูกจ้างครบจำนวนดังกล่าว
    3. กรณี จป. โดยหน้าที่เฉพาะพ้นจากหน้าที่จัดให้มี จป. ดังกล่าวแทนภายใน 90 วัน
    4. ผู้บริหารหน่วยงานฯ ต้องผ่านการฝึกอบรมและต้องไม่เป็น จป.วิชาชีพ กรณีแต่งตั้ง จป.วิชาชีพ เป็นผู้บริหารหน่วย ไม่ต้องผ่านการอบรม
    5. กรณีผู้บริหารหน่วยงานพ้นจากหน้าที่ ให้จัดให้มีผู้บริหารหน่วยแทนภายใน 90 วัน
    6. นายจ้างยื่นขึ้นทะเบียน จป. โดยหน้าที่เฉพาะ จป.โดยตำแหน่ง และผู้บริหารหน่วยภายใน 30 วันนับแต่วันที่แต่งตั้ง
    7. กรณีจป.โดยหน้าที่เฉพาะ จป.โดยตำแหน่งหรือผู้บริหารหน่วยงานความปลอดภัยพ้นจากตำแหน่ง นายจ้างแจ้งภายใน 30 วันหรือบุคคลดังกล่าวใช้สิทธิแจ้งก็ได้
    8. คปอ.ต้องจัดให้มีภายใน 30 วันนับตั้งแต่ว้นที่มีลูกจ้างครบจำนวนดังกล่าวและจัดให้มี การอบรม คปอ. ภายใน 60 วัน
    9. เมื่อแต่งตั้ง คปอ. ให้ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งยี่นต่ออธิบดี ภายใน 15 วัน
    10. นายจ้างส่งรายงานการดำเนินงานของ จป. โดยหน้าที่เฉพาะ 2 ครั้ง ครั้งแรกใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 30 มิ.ย. ครั้งที่ 2 ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 31 ธ.ค
    เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน จป คอมพิวเตอร์ อบรมจปออนไลน์
    อบรมจป.-คปอ.ออนไลน์ สมาชิกจ่ายเพียง 1000.- จองอบรมตอนนี้

    Comments


    businessman

    ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai