ประกาศ กสร.การฝึกอบรมหรือการพัฒนาความรู้ จป.ระดับเทคนิค,เทคนิคขั้นสูง,วิชาชีพ- เซฟตี้อินไทย
อบรมหลักสูตรฟรี สำหรับสมาชิก          คลิกที่นี่

บทความ

ประกาศ กสร.การฝึกอบรมหรือการพัฒนาความรู้ จป.ระดับเทคนิค,เทคนิคขั้นสูง,วิชาชีพใหม่! ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานล่าสุดเรื่อง การฝึกอบรมหรือการพัฒนาความรู้ของจป.เทคนิค จป.วิชาชีพ

เรื่อง  การฝึกอบรมหรือการพัฒนาความรู้ของ จป.ระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง
และระดับวิชาชีพเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานเพิ่มเติม

โดยที่กฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อ ๒๓ กำหนดให้นายจ้างต้องจัดให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง และระดับวิชาชีพ ได้รับการฝึกอบรมหรือการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานเพิ่มเติม ปีละไม่น้อยกว่าสิบสองชั่วโมงตามหลักสูตรที่อธิบดีประกาศกำหนด อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๓ แห่งกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๖๕ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ข้อ ๒ นายจ้างต้องจัดให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง และระดับวิชาชีพ ได้รับการฝึกอบรมหรือการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานเพิ่มเติม ปีละไม่น้อยกว่าสิบสองชั่วโมงตามหลักสูตรแนบท้ายประกาศนี้ ข้อ ๓ เมื่อได้ดำเนินการฝึกอบรมหรือการพัฒนาความรู้ตามข้อ ๒ แล้วเสร็จ ให้นายจ้าง แจ้งผลการดำเนินการด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ณ สำนักงานสวัสดิการและ คุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ หรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ที่นายจ้าง มีสถานประกอบกิจการตั้งอยู่ หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ดำเนินการ ดังกล่าวแล้วเสร็จ ตามแบบแนบท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ นิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


อบรม จป. หัวหน้างาน ชลบุรี
เปิดแล้ว!!อบรมจป.หัวหน้างาน,จป.บริหาร จองอบรมตอนนี้

Comments


businessman

ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai