ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง คร.11 2564- เซฟตี้อินไทย
อบรมหลักสูตรฟรี สำหรับสมาชิก          คลิกที่นี่

บทความ

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง คร.11 2564ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง คร.11 2564ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง แบบแสดงสภาพการจ้างและสภาพการทำงาน
ของสถานประกอบกิจการประจำปี

          โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแบบแสดงสภาพการจ้างและสภาพการทำงานของสถานประกอบกิจการ ประจำปี (แบบ คร.11) เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบของการจ้างและการทำงานของสถานประกอบกิจการ ในปัจจุบัน
           อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 115/1 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2551 อธิบดีกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
          ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
          ข้อ 2 ให้ยกเลิกประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง แบบแสดงสภาพการจ้าง และสภาพการทำงานของสถานประกอบกิจการประจำปี พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2554
          ข้อ 3 แบบแสดงสภาพการจ้างและสภาพการทำงานของสถานประกอบกิจการประจำปี ให้เป็นไปตามแบบ คร.11 ท้ายประกาศนี้ 

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง คร.11 2564สมัครสมาชิก
สมัครสมาชิกวันนี้ ! เพื่อรับข่าวสารอัปเดตกฎหมายก่อนใครและรับสิทธิพิเศษอื่นๆ อีกมากมาย จองอบรมตอนนี้

Comments


businessman

ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai