ประกาศกสร เรื่อง แบบรายงานผลการดำเนินงานของ จป.เทคนิค,เทคนิคขั้นสูงและจป.วิชาชีพ - เซฟตี้อินไทย
อบรมหลักสูตรฟรี สำหรับสมาชิก          คลิกที่นี่

บทความ

ประกาศกสร เรื่อง แบบรายงานผลการดำเนินงานของ จป.เทคนิค,เทคนิคขั้นสูงและจป.วิชาชีพประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เรื่อง แบบรายงานผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค
ระดับเทคนิคขั้นสูง และระดับวิชาชีพ


          โดยที่กฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน 
หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อ ๔๗ 
ให้นายจ้างจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานของ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค 
ระดับเทคนิคขั้นสูง และระดับวิชาชีพ ต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย ตามระยะเวลาและแบบที่
อธิบดีประกาศกำหนด
         อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๔๗ แห่งกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๖๕ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
        ข้อ ๑  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
        ข้อ ๒  ให้นายจ้างจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
ระดับเทคนิค เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคขั้นสูง และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ในการทำงานระดับวิชาชีพ ตามแบบ จป.ท จป.ส และ จป.ว ท้ายประกาศนี้ ต่ออธิบดีหรือ
ผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายสองครั้ง โดยครั้งแรกภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ ๓๐ มิถุนายน และครั้งที่สอง
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ ๓๑ ธันวาคม ของทุกปี
       ข้อ ๓ การส่งรายงานตาม ข้อ ๒ ให้ส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ 
ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ หรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานจังหวัด ที่นายจ้างมีสถานประกอบกิจการตั้งอยู่ 
       ในกรณีที่อธิบดีประกาศกำหนดให้ส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ นายจ้างสามารถส่ง
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้
                                                                                             ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
                                                                                                                 นิยม สองแก้ว
                                                                                             อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานอบรม จป. หัวหน้างาน ชลบุรี
เปิดแล้ว!!อบรมจป.หัวหน้างาน,จป.บริหาร จองอบรมตอนนี้

Comments


businessman

ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai