เซฟตี้อินไทย
อบรมหลักสูตรฟรี 2566          คลิกที่นี่

บทความ

ประกาศก.สร เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการตรวจวัด วิเคราะห์ของสารเคมีอันตราย ฉบับที่ 2ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการตรวจวัด และการวิเคราะห์ผลการตรวจวัดระดับความเข้มข้น

ของสารเคมีอันตราย (ฉบับที่ ๒ ) 

          ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความในข้อ ๘ แห่งประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการตรวจวัด และการวิเคราะห์ผลการตรวจวัดระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

           “ข้อ ๘ ให้นายจ้างจัดให้มีการรายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของ สารเคมีอันตรายในบรรยากาศของสถานที่ท างานและสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย ตามแบบรายงาน ผลการตรวจวัดและวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศของสถานที่ทำงาน และสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย (สอ.๓) ท้ายประกาศนี้ และให้ส่งรายงานดังกล่าวต่ออธิบดี หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ทราบผลการตรวจวัดและวิเคราะห์ระดับความเข้มข้น ของสารเคมีอันตราย

            การดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ต้องได้รับการรับรองรายงานผลจากผู้ดำเนินการตรวจวัดและ ผู้ดำเนินการตรวจวิเคราะห์สารเคมีอันตรายทางห้องปฏิบัติการ

            การส่งรายงานตามวรรคหนึ่ง ให้นายจ้างส่งด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ หรือทางสื่อ อิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ”ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี
อบรมความปลอดภัยในการใช้สารเคมี 1 วันจบบหลักสูตร จองอบรมได้แล้ววันนี้!!! จองอบรมตอนนี้

Comments


businessman