ประกาศคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ.2564- เซฟตี้อินไทย
อบรมหลักสูตรฟรี 2566          คลิกที่นี่

บทความ

ประกาศคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ.2564ประกาศคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ


          เรื่อง การจัดทารายงานวิเคราะห์ความเหมาะสมของพื้นที่ตั้งสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี
พ.ศ. ๒๕๖๔

          อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๓ (๘) และมาตรา ๘๐ วรรคสอง ประกอบกับมาตรา ๕๑
วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์
เพื่อสันติ ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ประกาศคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ.2564


สมัครสมาชิก
สมัครสมาชิกวันนี้ ! เพื่อรับข่าวสารอัปเดตกฎหมายก่อนใครและรับสิทธิพิเศษอื่นๆ อีกมากมาย จองอบรมตอนนี้

Comments


businessman

ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai