ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน-เซฟตี้อินไทย
อบรมหลักสูตรฟรี 2564          คลิกที่นี่

บทความ

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้ความเห็นชอบหลักสูตร รายละเอียดที่เกี่ยวข้องและรายการค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานและการฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพ (ฉบับที่ ๒)          โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้ความเห็นชอบหลักสูตร รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง และรายการค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานและการฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพ ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ และมาตรา ๓๙ (๓) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานจึงออกประกาศไว้ ดังนี้
          ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการให้ความเห็นชอบหลักสูตร รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง และรายการค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานและการฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
          ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒ ของประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้ความเห็นชอบหลักสูตร รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง และรายการค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานและการฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
          "ข้อ ๒ ให้ผู้ประกอบกิจการซึ่งเป็นนายจ้างที่จัดให้มีการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานหรือการฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพจัดส่งหลักสูตร รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง และรายการค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการฝึกเสนอต่อนายทะเบียนเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยให้ยื่นคำขอตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด
          การยื่นคำขอตามวรรคหนึ่ง ให้ยื่นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นหลัก ในกรณีที่ไม่สามารถยื่นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ให้ยื่นต่อหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในจังหวัด ที่ผู้ประกอบกิจการซึ่งเป็นนายจ้างมีสำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขาที่จะดำเนินการฝึกอบรมฝีมือแรงงานตั้งอยู่ ดังต่อไปนี้
          (๑) ในกรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๓ กรุงเทพมหานคร หรือสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่
          (๒) ในจังหวัดอื่น ให้ยื่น ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานหรือสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนั้น"
          ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความใน (๔ ของ ก. ของข้อ ๓ ของประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้ความเห็นชอบหลักสูตร รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง และรายการค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานและการฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

          "(๔) จำนวนผู้รับการฝึกอบรมให้เป็นดังนี้
          กรณีการฝึกอบรมโดยการบรรยาย สำหรับการฝึกอบรมในห้องฝึกอบรม ให้มีจำนวนผู้รับการฝึกอบรมรุ่นละไม่เกินหนึ่งร้อยคน สำหรับการฝึกอบรมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้มีจำนวนผู้รับการฝึกอบรมรุ่นละไม่เกินสามสิบคน
          กรณีการฝึกอบรมโดยการจัดกิจกรรมกลุ่ม ให้มีจำนวนผู้รับการฝึกอบรมกลุ่มละไม่เกินห้าสิบคนต่อวิทยากรหนึ่งคน
          กรณีการฝึกอบรมทักษะฝีมือซึ่งต้องมีภาคปฏิบัติ ให้มีจำนวนผู้รับการฝึกอบรมกลุ่มละไม่เกินยี่สิบห้าคนต่อวิทยากรหนึ่งคน"
          ข้อ  ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๓) ของ ค. ของข้อ ๓ ของประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้ความเห็นชอบหลักสูตร รายละเอียดยวข้อง และรายการค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานและการฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑              
          "(๓)" กรณีการฝึกอบรมโดยการบรรยายด้วยวิธีการฝึกอบรมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กผู้ประกอบกิจการซึ่งเป็นนายจ้างต้องจัดให้ผู้เข้ารับการฝึกทุกคนแสดงตนก่อนเข้ารับการฝึกอบรม โดยผู้เข้ารับการฝึกและครูฝึกหรือวิทยากรไม่จำเป็นต้องอยู่ในสถานที่เดียวกัน แต่ต้องสามารถสื่อสารกันได้ทั้งภาพและเสียงตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม ทั้งนี้ ต้องจัดให้มีการบันทึกภาพและเสียงของผู้เข้ารับการฝึกทุกคนตลอดเวลาที่มีการฝึกอบรมและเก็บไว้เพื่อให้นายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบไม่น้อยนับแต่วันเสร็จสิ้นการฝึก"
          ข้อ ๕ ให้ผู้ซึ่งจัดให้มีการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานและการฝึกเปลี่ยนสาชาอาชีพซึ่งได้รับชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านในการยืนยันตัวตนของผู้ขอใช้บริการตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาผีมือแรงงาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้ความเห็นชอบหลักสูตร รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง และรายการค่าใช้จ่ายใช้ในการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานและการฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ สามารถใช้ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านนั้นสำหรับใช้ยื่นคำขอรับความเห็นชอบหลักสูตร รายละเอียดเกี่ยวข้อง และรายการค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานและการฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ 6 วรรคสอง ของประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้ความเห็นชอบหลักสูตร รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง และรายการค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานและการฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศนี้
          ข้อ ๖ บรรดาคำขอและการพิจารณาคำขอตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้ความเห็นชอบหลักสูตร รายละเอียดที่เกี่ยวข้องและรายการค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานและการฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ดำเนินการตามประกาศดังกล่าวจนเสร็จสิ้น

ประกาศ ณ วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔Comments


businessman

โปรโมชัน
อบรมขับรถโฟล์คลิฟท์ เรียน+สอบ 1 วันจบ รอรับใบเซอร์ได้เลย!!

อบรมขับรถโฟล์คลิฟท์ เรียน+สอบ 1 วันจบ รอรับใบเซอร์ได้เลย!!

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน จป คอมพิวเตอร์ อบรมจปออนไลน์

อบรมจป.-คปอ.ออนไลน์ สมาชิกจ่ายเพียง 1000.-

การทำงานบนที่สูง ที่สูง 1วัน เชือก พนักงานทำงานที่สูง

อบรมที่สูง เรียน+สอบ 1 วันจบ รอรับใบเซอร์ได้เลย!!

อบรมช่างแอร์ อบรมช่างเครื่องปรับอากาศ ช่างแอร์

อบรมช่างแอร์-(ช่างปรับอากาศ ระดับ 1) ฝึก 2 วัน | ทดสอบ 1 วัน

อบรมนั่งร้าน ความปลอดภัยในการทำงานนั่งร้าน 1วันจบ ใบเซอร์

อบรมความปลอดภัยในการทำงานนั่งร้าน ใช้เวลา 1 วันรอรับใบเซอร์ได้เลย!

โปรโมชั่นพิเศษ ชายหญิง โปรเพื่อนรัก โปรเพื่อนรัก สุดคุ้ม!  ชื้อ 1 แถม 1 เพียงท่านอบรมหลักสูตร HR  หลักสูตรไหนก็ได้ใน ราคา 2,500.-

โปรเพื่อนรัก สุดคุ้ม! ชื้อ 1 แถม 1 เพียงท่านอบรมหลักสูตร HR หลักสูตรไหนก็ได้ใน ราคา 2,500.-

KYT ฝึกหยั่งรู้ระวังภัย-วิศวกรใส่หมวกโรงงาน

อบรมหลักสูตร KYT ฝึกหยั่งรู้ระวังภัย เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom

อบรมหลักสูตรจป.บริหารออนไลน์จ่ายเพียง1000บาท-วิศวกรใส่หมวกโรงงาน

อบรมจป.บริหารออนไลน์ สมาชิกจ่ายเพียง 1,000.-

อบรมเครน-ปั้นจั่น หลักสูตรตามที่กฎหมายกำหนด crane

อบรมเครน-ปั้นจั่น หลักสูตรตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2015)

คอร์สที่มีผู้สมัครเรียนมากที่สุด!! จัดโปรโมชั่น ซื้อ 1 แถม 1 (จ่ายเพียง 2500.- เรียนได้ 2 ท่าน)

อบรมผู้เฝ้าระวังไฟ Fire Watch Man รูปแบบออนไลน์

อบรมผู้เฝ้าระวังไฟ Fire Watch Man รูปแบบออนไลน์

การประเมินและการควบคุมสภาพแวดล้อมในการทำงานตามกฎหมาย 1800

อบรมการประเมินและการควบคุมสภาพแวดล้อมในการทำงานตามกฎหมาย เรียน 1 วันจบ รอรับใบเซอร์ได้เลย!!

อบรมJSA การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย

อบรมJSA การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย ใช้เวลา 1 วันรอรับใบเซอร์ได้เลย!

บทความล่าสุด

การตัดแยกพลังงาน Lock out tag out -LOTO

แจกฟรีสติ๊กเกอร์ไลน์

ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดีกิจกรรมแจกฟรี สติ๊กเกอร์ไลน์เซฟตี้อินไทย ครั้งที่ 1 เนื่องในวันจป.

เต้ารับไฟฟ้า

เต้ารับไฟฟ้า ทำไมต้องมีหลายสี

บทความยอดนิยม

แนวทางการซ้อมการระงับอัคคีภัยในยุคโควิด-19

กฎกระทรวงเกี่ยวกับรถยก รถโฟล์คลิฟท์ forklift 2564

นายจ้างต้องรู้! กฎกระทรวงเกี่ยวกับรถยก 2564

ใหม่ล่าสุด! กฎกระทรวงการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น 2564

แบ่งปัน