ประกาศจากกรมการขนส่ง เรื่องกำหนดคุณสมบัติหลักสูตรของบุคลากรความปลอดภัยในการขนส่ง- เซฟตี้อินไทย
อบรมหลักสูตรฟรี 2567          คลิกที่นี่

บทความ

ประกาศจากกรมการขนส่ง เรื่องกำหนดคุณสมบัติหลักสูตรของบุคลากรความปลอดภัยในการขนส่งประกาศกฎกระทรวงกรมขนขส่ง2564

ประกาศจากกรมการขนส่ง

เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักสูตร ระยะเวลาการฝึกอบรม และหน้าที่ของบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง พ.ศ. 2564


โดยที่กฎกระทรวงความปลอดภัยในการขนส่ง พ.ศ.2558 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ความปลอดภัยในการขนส่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 กำหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ต้องจัดให้มีบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง ซึ่งต้องมีคุณสมบัติและผ่านการฝึกอบรม ตามหลักสูตร ระยะเวลา และมีหน้าที่ตามที่อธิบดีประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงคมนาคม อาศัยอำนาจตามความในข้อ 3 (9/2) และวรรคสอง และข้อ 4 (4) ของกฎกระทรวง ความปลอดภัยในการขนส่ง พ.ศ. 2558 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงความปลอดภัยในการขนส่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 อธิบดีกรมการขนส่งทางบกโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ข้อ 1 บุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่งต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
 ( 1 ) มีสัญชาติไทย
 ( 2 ) มีอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์
 ( 3 ) ไม่เคยถูกยกเลิกการขึ้นทะเบียนเป็นบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง เว้นแต่ ได้ถูกยกเลิกการขึ้นทะเบียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีนับแต่วันที่ถูกยกเลิกการขึ้นทะเบียนครั้งหลังสุด

ข้อ 2 หลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง ให้เป็นไป ตามที่กำหนดไว้แนบท้ายประกาศนี้ โดยมีระยะเวลาการฝึกอบรม ดังนี้
 (1) บุคคลทั่วไป ระยะเวลาการฝึกอบรม จำนวน 18 ชั่วโมง
 (2) ผู้เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับวิชาชีพตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองแรงงาน ระยะเวลาการฝึกอบรม จ านวนไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง
 (3) ผู้มีประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านการขนส่งทางถนน มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี ระยะเวลาการฝึกอบรม จำนวนไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง
 (4) ผู้ขอต่ออายุการขึ้นทะเบียนเป็นบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง ระยะเวลาการฝึกอบรม จำนวนไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตาม(2) (3) และ (4) สามารถเลือกหัวข้อวิชาอบรมตาม หลักสูตร การฝึกอบรมบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่งได้ตามความประสงค์

ข้อ 3 ผู้ที่จะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง ต้องเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรและระยะเวลาที่กำหนดตามข้อ ๒ และต้องผ่านการทดสอบความรู้ 
ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด โดยต้องได้คะแนนรวมตั้งแต่ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป จึงจะถือว่าผ่านการทดสอบ
      กรณีไม่ผ่านการทดสอบความรู้ ให้ทดสอบแก้ตัวได้อีกไม่เกิน 2 ครั้ง ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ไม่ผ่านการทดสอบครั้งแรก หากไม่ผ่านการทดสอบอีก ให้เข้ารับการฝึกอบรมและทดสอบใหม่ 

ข้อ 4 ในกรณีกรมการขนส่งทางบกได้ยอมรับผลการฝึกอบรมและทดสอบของหน่วยงานใด 
หรือมอบหมายให้หน่วยงานใดทำการฝึกอบรมและทดสอบแทนกรมการขนส่งทางบก ให้ถือว่าผู้ขอขึ้นทะเบียนหรือขอต่ออายุการขึ้นทะเบียนเป็นบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง
ที่ผ่านการฝึกอบรมและทดสอบจากหน่วยงานดังกล่าวผ่านการฝึกอบรมและทดสอบตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้แล้ว
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน จป คอมพิวเตอร์ อบรมจปออนไลน์
อบรมจป.-คปอ.ออนไลน์ สมาชิกจ่ายเพียง 1000.- จองอบรมตอนนี้

Comments


businessman

โปรโมชัน
อบรมจป.กับเซฟตี้อินไทย

อบรมจป.กับเซฟตี้อินไทย ในราคาสุดคุ้ม! โปรโมชั่นลดสูงสุด 30% เฉพาะเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 2567

บทความล่าสุด
อัปเดตวิธีการวัดระดับเสียงการรบกวน2567 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

อัปเดต! วิธีการวัดระดับเสียงการรบกวน2567 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ประกาศจากกรมสวัสดิการล่าสุด

ประกาศจาก กสร. เรื่องการเทียบเท่าวุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ประกาศกสร.หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการฝึกอบรมผู้บริหารหัวหน้างานและลูกจ้าง ฉ.2

ประกาศกสร.หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการฝึกอบรมผู้บริหารหัวหน้างานและลูกจ้าง ฉ.2

บทความยอดนิยม
อุบัติเหตุและอันตรายจากการทำงาน,อันตรายจากการทํางาน มีอะไรบ้าง,สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุภายในที่ทำงาน,สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุบัติเหตุภายในที่ทำงาน,

สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุภายในที่ทำงาน

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับระบบการจัดการด้านความปลอดภัย พ.ศ. 2565

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับระบบการจัดการด้านความปลอดภัย พ.ศ. 2565

กฎกระทรวงเกี่ยวกับรถยก รถโฟล์คลิฟท์ forklift 2564

นายจ้างต้องรู้! กฎกระทรวงเกี่ยวกับรถยก 2564

แบ่งปัน
ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai