ประเมินความสอดคล้อง กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน- เซฟตี้อินไทย
อบรมหลักสูตรฟรี 2566          คลิกที่นี่

บทความ

ประเมินความสอดคล้อง กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานประเมินความสอดคล้อง กฎหมายความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ประเมินความสอดคล้องกับกฎหมาย หมายถืง การตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริบทขององค์กร(โรงงาน) ว่ามีการดำเนินการถูกต้องสอดคล้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้หรือไม่ ?

งานใดที่ต้องประเมินความสอดคล้องกับกฎหมาย
- งานการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงาน
- งานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
- งานการจัดการด้านผลิตภัณฑ์(ผลิตสินค้า)
- งานบริหารงานบุคคล
- งานการจัดการขนส่ง
- งานด้านบัญชีและการเงิน
- ฯลฯ

เกือบจะทุกส่วนขององค์กรที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้สำหรับ จป. ก็ต้อง
“ประเมินความสอดคล้องกับกฎหมายด้านความปลอดภัยฯ”ซึ่งมีขั้นตอน พอสังเขป ดังนี้
๑. รวบรวมข้อมูลขององค์กร(โรงงาน) เช่น จำนวนพนักงาน, เวลาทำงาน, รายการเครื่องจักร อุปกรณ์, รายการวัตถุดิบ, ขึ้นตอนการปฏิบัติงาน ,ข้อมูลสภาพพื้นที่ปฏิบัติงาน ฯลฯ
ซึ่งการรวบรวมอาจจะ
- ขอหลักฐาน/ข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- การสำรวจพื้นที่
- การสอบถาม/พูดคุย
ฯลฯ
๒. รวบรวมประกาศ ข้อกำหนด กฎหมาย จากแหล่งต่างๆ เช่น
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/RKJ/announce/search.jsp
https://sites.google.com/site/accessbyjorpor/
https://www.sde-c.com/


๓. อ่านกฎหมาย แล้วสรุปเฉพาะหัวข้อ หรือ มาตราที่เกี่ยวข้องกับองค์กร(โรงงาน) ลงในแบบฟอร์มที่เตรียมไว้

๔. พิจารณาข้อความที่สรุปจากกฎหมาย กับการปฏิบัติหรือบริบทขององค์ ซึ่งอาจจะมีหลักฐานประกอบตาม “ขั้นตอนที่ ๑” ด้วย โดยแยกเป็น ๒ ประเด็น คือ “สอดคล้อง” และ “ไม่สอดคล้อง”

๕. ในหัวข้อใด ที่ “ไม่สอคล้อง” ต้องรวบรวม จัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้ “สอดคล้อง” ตามความเร่งด่วนควรประเมินความสอดคล้องกับกฎหมาย เมื่อไหร่?
สำหรับช่วงเวลาที่ควรดำเนินการคือ
๑. “ทบทวนประเมินความสอดคล้องกับกฎหมาย” ตามเวลาที่กำหนด เช่นอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๒. เมื่อมีกฎหมายใหม่ ประกาศบังคับใช้ หรือมีการแก้ไขกฎหมาย
๓. เมื่อการปฏิบัติหรือบริบทขององค์กร(โรงงาน) มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

ฝึกประเมินความสอดคล้อง กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ฝึกประเมินความสอดคล้อง กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเพียงจองวันนี้ อบรมวันเดียวจบ พร้อมรับใบเซอร์!!! จองอบรมตอนนี้

Comments


businessman

ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai