มาตรการ COVID-19 ในสถานประกอบกิจการ-เซฟตี้อินไทย
อบรมหลักสูตรฟรี 2565          คลิกที่นี่

บทความ

มาตรการ COVID-19 ในสถานประกอบกิจการมาตรการโควิดในสถานประกอบกิจการ

ประกาศสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)
เรื่อง คำแนะนำเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 สำหรับสถานประกอบกิจการ

  
            โดยที่พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554
 
            มาตรา 52 ได้บัญญัติให้มีสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานและกำหนดให้กระทรวงแรงงานจัดตั้งหน่วยงานขึ้นมาเพื่อรับผิดชอบตามกฎหมาย และต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน(องค์การมหาชน) พ.ศ. 2558 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

            มาตรา 5  ซึ่งบัญญัติให้จัดตั้งสถาบันดังกล่าวขึ้น โดยมีอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมทั้งหน้าที่อื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนดด้วย เนื่องจากสถานการณ์การแพร่กระจายของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ซึ่งปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อโรคดังกล่าว เป็นจำนวนมาก และได้แพระบาดอย่างรวดเร็วและรุนแรงไปยังหลายประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดทำคำแนะนำเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) สำหรับสถานประกอบกิจการขึ้น โดยอ้างอิงหลักการจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

คำแนะนำสำหรับผู้ประกอบกิจการ


            1.1 ควรให้ความรู้ คำแนะนำ หรือจัดหาสื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคกับลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ เช่น โปสเตอร์กินร้อน ซ้อนกลาง ลัางมือ การล้างมือที่ถูกวิธี และการสวมหน้ากากอนามัย เป็นต้น

            1.2 จัดหาสบู่ เจลล้างมือแอลกอฮอลล์ หรือจัดสถานที่สำหรับล้างมือ ภายในสถานประกอบกิจการ เช่น ประตูทางเข้าห้องทำงาน ประตูทางเข้าไลน์การผลิต ห้องอาหาร ห้องสุขา เป็นต้น เพื่อให้บริการแก่ลูกจ้าง

            1.3 จัดหหน้ากากอนามัย สำหรับแจกจ่ายให้แก่ลูกจ้าง รวมทั้งจัดเตรียมน้ำยาทำความสะอาด และ ๗๐% แอลกอฮอลล์ ให้เพียงพอต่อการใช้งาน

            1.4 ควรให้การดูแลรักษาเบื้องตัน แก่ลูกจ้างที่พบอาการ เพื่อแยกผู้ป่วยออกจากสถานที่ทำงานหรือไลน์การผลิตที่มีคนรวมกันเป็นจำนวนมาก รวมทั้งอำนวยความสะดวกในการส่งกลับไปรักษาตัวที่บ้านหรือโรงพยาบาล

            1.5 เพิ่มความตระหนักให้กับลูกจ้างทุกคน และรณรงค์ให้ลูกจ้างทุกคนป้องกันตนเองโดยการสวมหน้ากากอนามัยและลงมือก่อนเข้าทำงานและทุกครั้งที่สัมผัสอุปกรณ์สิ่งของเครื่องใช้ที่มีผู้สัมผัสจำนวนมาก

            1.6 เพิ่มความตระหนักให้กับพนักงานทำความสะอาดเกี่ยวกับความเสี่ยงในการปนเปื้อนเชื้อโรค โดยให้ความสำคัญในการป้องกันตนเอง เช่น การสวมหน้ากากอนามัยและถุงมือขณะปฏิบัติงาน และการดูแลทำความสะอาดสิ่งของที่ใช้งานบ่อย ๆ เช่น โต๊ะทำงาน คอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการทำงาน รวมทั้งการทำความสะอาดอุปกรณ์ส่วนรวมอื่นๆ

            1.7 จัดให้มีการทำความสะอาดอุปกรณ์ และบริเวณที่มีผู้สัมผัสปริมาณมากอย่างสม่ำเสมอ เช่น โต๊ะทำงน คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการทำงาน ราวบันได ที่จับประตู ห้องน้ำ ด้วยผงซักฟอก หรือน้ำยาทำความสะอาด และ ๗๐% แอลกอฮอลล์

            1.8 ระมัดระวัการเก็บขยะติดเชื้อ เช่น ทิชชูที่ผ่านการใช้แล้ว ซึ่งอาจปนเปื้อนสารคัดหลั่ง ก่อนทิ้งขยะติดเชื้อควรใส่ถุงปิดให้มิดชิด หรือทิ้งในถังขยะติดเชื้อ และล้างมือทำความสะอาดเพื่อป้องกันการตกค้างของเชื้อโรค

            1.9 สำหรับสถานประกอบกิการที่มีลูกจ้างทำงานรวมกันจำนวนมากจนเป็นพื้นที่แออัด ควรจัดให้มีการตรวจคัดกรองลูกจ้างทุกคนก่อนเข้าทำงาน หากพบลูกจ้างป่วย ควรพิจารณาให้หยุดรักษาตัวที่บ้านเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในสถานประกอบกิจการ และหากมีอาการป่วยรุนแรงให้ส่งพบแพทย์ทันที

            1.10 กรณีสถานประกอบกิจการที่มีรถรับ-ส่งพนักงาน ให้ดำเนินการทำความสะอาดยานพาหนะบริเวณ ที่สัมผัสกับโดยสาร เช่น ราวจับ กลอนประตู เบาะนั่ง ที่เทแขนด้วยน้ำผสมผงชักฟอกหรือน้ำยาทำความสะอาดและ ๗0% แอลกอฮอลล์ ซึ่งสามารถทำลายเชื้อไวรัสได้

            1.11 หากมีสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยง ช่น พบลูกจ้างป่วยเป็นจำนวนมาก ให้พิจารณาหยุดการผลิตทั้งหมดหรืบางส่วนเป็นการชั่วคราว ตามความจำเป็น เพื่อให้ลูกจ้างหยุดพักรักษาตัวและลดการแพร่กระจายเชื้อโรค

            1.12 ปฏิบัติตามคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา ของกรมควบคุมโรควันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ที่มีการจัดการประชุมสัมมนา หรือจัดกิจกรรมอื่นที่ลักษณะใกล้เคียงกัน

            1.13 ในกรณีที่สถานประกอบกิการมีหอพักสำหรับลูกจ้าง ให้นำคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา สำหรับผู้ประกอบการคอนโดมิเนียม อพาร์ตเมนท์ หอพัก ของกรมควบคุมโรค ฉบับวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 มาถือปฏิบัติด้วย อนึ่ง สถานประกอบกิจการใด พบว่ามีลูกจ้างหรือแรงงานที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อโรค ดังกล่าว ซึ่งอาจแพระบาดการแพร่กระจายของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2018 ต้องรีบดำเนินการส่งตัวไปยังแพทย์หรือสถานพยาบาลเพื่อรักษาสุขภาพโดยด่วนต่อไป
คำแนะนำสำหรับลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ

            2.1 ควรจัดเตรียมหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอลล์ เพื่อใช้ป้องกันการแพร่เชื้อหรือรับเชื้อสำหรับตนเองและเพื่อนร่วมงาน
            2.2 ทำความสะอาดเครื่องใช้และอุปกรณ์ที่ใช้งาน เช่น โต๊ะทำงาน คอมพิวเตอร์ด้วยน้ำยาทำความสะอาด และ 70% แอลกอฮอลล์
            2.3 หากสังเกตเห็นเพื่อนร่วมงานมีอาการไอ จาม ผิดปกติ ให้แจ้งหัวหน้างานเพื่อจัดหาหน้ากากอนามัย หรือให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวแก่ลูกจ้างดังกล่าว
            2.4 หากพบว่าตนเองเริ่มมีอาการผิดปกติ ควรพบแพทย์เพื่อรับการรักษา หรือหยุดพักเพื่อเฝ้าระวังและรักษาตัวที่บ้าน หรือถ้ามีความจำเป็นต้องไปทำงานให้สวมหน้ากากอนามัย

Comments


businessman

โปรโมชัน
อบรมการปรับเเต่งอัตราค่าจ้างขั้นต่ำฐานใหม่ตามกฎหมาย 2565

ต้นทุนไม่บานปลาย ค่าแรงไม่แซงกัน กับคอร์สหลักสูตรการปรับเเต่งอัตราค่าจ้างขั้นต่ำฐานใหม่ตามกฎหมาย 2565

การฝึกขับรถโฟล์คลิฟท์

อบรมการฝึกขับรถโฟล์คลิฟท์ ขับไม่เป็นก็เรียนได้ การันตี 2 วันขับได้แน่นอน! เพิ่มโอกาสการทำงานด้วยใบเซอร์โฟล์คลิฟท์ สามารถจองได้แล้ววันนี้

อบรมขับรถโฟล์คลิฟท์ เรียน+สอบ 1 วันจบ รอรับใบเซอร์ได้เลย!!

อบรมขับรถโฟล์คลิฟท์ เรียน+สอบ 1 วันจบ รอรับใบเซอร์ได้เลย!!

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ บริหาร (ภาษาอังกฤษ)

อบรม จป.บริหารeng แบบยุคใหม่ สะดวกสบาย ราคาประหยัด ปลอดภัย กดจองได้เลย!!!

KYT ฝึกหยั่งรู้ระวังภัย

อบรมKYT ฝึกหยั่งรู้ระวังภัย เรียนรู้เทคนิคพยากรณ์อันตราย อบรมเพียง 1 วันเท่านั้น

อบรมช่างแอร์ อบรมช่างเครื่องปรับอากาศ ช่างแอร์

อบรมช่างแอร์-(ช่างปรับอากาศ ระดับ 1) ฝึก 2 วัน | ทดสอบ 1 วัน

ซื้อ1แถม1

โปรสุดคุ้ม! คอร์สอบรมการบริหารคณะกรรมการสวัสดิการ ซื้อ 1 แถม1 จ่ายเพียง 3,500 บาท เรียนได้2ท่าน ได้รับใบเซอร์

อบรมคปอ.

อบรม คปอ.ออนไลน์ สมาชิกจ่ายเพียง 1000.-

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น first aid cpr

อบรมการปฐมพยาบาลและการกู้ชีพเบื้องต้น First aid & CPR เรียนกับผู้เชียวชาญ ปฏิบัติจริง พร้อมรับใบเซอร์!!!

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน

อบรม จป.หัวหน้างาน เพียง 2 วัน ราคาสมาชิกเพียง 1000.-

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ เทคนิค

อบรม จป.เทคนิค เกิน 90% รับใบเซอร์ได้เลย!!!

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ บริหาร

อบรม จป.บริหาร ราคาสมาชิกเพียง 1000.- อบรม 2 วันเท่านั้น!!!

ทดสอบมาตรฐานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร

ทำงานถูกกฎหมายสบายใจกว่า!!! อบรมทดสอบมาตรฐานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร 2 วัน ได้ใบรับรองผลการอบรม

Lockout Tagout

อบรม Lockout Tagout เพื่อป้องกันอันตรายขณะซ่อมบำรุง ซ่อมแซม หรือทำความสะอาดเครื่องจักร วันเดียวจบ!!! พร้อมรับใบเซอร์ จองได้แล้ววันนี้

จิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงาน

จองอบรมวันนี้ เฉพาะสมาชิกรับส่วนลดราคาพิเศษ!

ผู้เฝ้าระวังไฟ Fire Watch Man

อบรมผู้เฝ้าระวังไฟ Fire Watch Man กับราคาสุดคุ้มจาก 1900.- ลดเหลือเพียง 1700.- เท่านั้น!!!

สมัครสมาชิก

สมัครสมาชิกวันนี้ ! เพื่อรับข่าวสารอัปเดตกฎหมายก่อนใครและรับสิทธิพิเศษอื่นๆ อีกมากมาย

บทความล่าสุด
ความปลอดภัยทางรังสี ความ ปลอดภัย ในการใช้รังสี คู่มือ ความ ปลอดภัย ในการ ทำงาน กับ รังสี ประโยชน์จากรังสี ด้านความ ปลอดภัย มาตรฐาน การป้องกันอันตรายจากรังสี ความ ปลอดภัย ในการใช้รังสี คู่มือความปลอดภัยทางรังสี มาตรฐานความ ปลอดภัย ทางรังสี อันตรายจากรังสี รังสีที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ วิธีป้องกันจากรังสี รังสีมีอันตรายจริงหรือไม่ อบรมความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับรังสี ผู้ปฏิบัติงานทางรังสี เซฟตี้อินไทย

ความปลอดภัยทางรังสี

ค่าแรงขั้นต่ำ 2565 ค่าแรงขั้นต่ำ กทม 2564 ค่าแรงขั้นต่ำ 2564 ค่าแรงขั้นต่ํา 2565 แต่ละจังหวัด ค่าแรงขั้นต่ำ กทม 2565 ปรับค่าแรงขั้นต่ํา 2565 ล่าสุด ประกาศ ขึ้น ค่าแรง ขั้น ต่ํา 2565 กระทรวง แรงงาน ปรับ ค่าแรง ขั้น ต่ํา 2565 กระทรวง แรงงาน ประกาศค่าแรงขั้นต่ํา 2565 ล่าสุด

ค่าแรงขั้นต่ํา 2565 แต่ละจังหวัด ล่าสุด ประกาศแล้ว เริ่มใช้ 1 ตุลาคม 2565

วิธีช่วยเหลือคนถูกไฟดูดอย่างถูกวิธี วิธีการ ช่วยคนถูกไฟดูด วิธีช่วยเหลือคนถูกไฟดูด ไฟดูดมือชา ทําไง โดนไฟดูด ปวดแขน อาการ หลังจาก ถูกไฟฟ้าดูด  ไฟดูด ไฟ ช็ อ ต  โดนไฟดูด เป็นไรไหม  โดนไฟช็อต ทําไง  ไฟดูดอ่อนๆ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยบนเสาไฟฟ้า

วิธีช่วยเหลือคนถูกไฟดูดอย่างถูกวิธี

บทความยอดนิยม
กฎกระทรวงเกี่ยวกับรถยก รถโฟล์คลิฟท์ forklift 2564

นายจ้างต้องรู้! กฎกระทรวงเกี่ยวกับรถยก 2564

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับระบบการจัดการด้านความปลอดภัย พ.ศ. 2565

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับระบบการจัดการด้านความปลอดภัย พ.ศ. 2565

การควบคุมพลังงานอันตราย LOCK OUT TAG OUT

แบ่งปัน