มาตรการ COVID-19 ในสถานประกอบกิจการ-เซฟตี้อินไทย
อบรมหลักสูตรฟรี 2565          คลิกที่นี่

บทความ

มาตรการ COVID-19 ในสถานประกอบกิจการมาตรการโควิดในสถานประกอบกิจการ

ประกาศสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)
เรื่อง คำแนะนำเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 สำหรับสถานประกอบกิจการ

  
            โดยที่พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554
 
            มาตรา 52 ได้บัญญัติให้มีสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานและกำหนดให้กระทรวงแรงงานจัดตั้งหน่วยงานขึ้นมาเพื่อรับผิดชอบตามกฎหมาย และต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน(องค์การมหาชน) พ.ศ. 2558 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

            มาตรา 5  ซึ่งบัญญัติให้จัดตั้งสถาบันดังกล่าวขึ้น โดยมีอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมทั้งหน้าที่อื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนดด้วย เนื่องจากสถานการณ์การแพร่กระจายของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ซึ่งปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อโรคดังกล่าว เป็นจำนวนมาก และได้แพระบาดอย่างรวดเร็วและรุนแรงไปยังหลายประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดทำคำแนะนำเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) สำหรับสถานประกอบกิจการขึ้น โดยอ้างอิงหลักการจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

คำแนะนำสำหรับผู้ประกอบกิจการ


            1.1 ควรให้ความรู้ คำแนะนำ หรือจัดหาสื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคกับลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ เช่น โปสเตอร์กินร้อน ซ้อนกลาง ลัางมือ การล้างมือที่ถูกวิธี และการสวมหน้ากากอนามัย เป็นต้น

            1.2 จัดหาสบู่ เจลล้างมือแอลกอฮอลล์ หรือจัดสถานที่สำหรับล้างมือ ภายในสถานประกอบกิจการ เช่น ประตูทางเข้าห้องทำงาน ประตูทางเข้าไลน์การผลิต ห้องอาหาร ห้องสุขา เป็นต้น เพื่อให้บริการแก่ลูกจ้าง

            1.3 จัดหหน้ากากอนามัย สำหรับแจกจ่ายให้แก่ลูกจ้าง รวมทั้งจัดเตรียมน้ำยาทำความสะอาด และ ๗๐% แอลกอฮอลล์ ให้เพียงพอต่อการใช้งาน

            1.4 ควรให้การดูแลรักษาเบื้องตัน แก่ลูกจ้างที่พบอาการ เพื่อแยกผู้ป่วยออกจากสถานที่ทำงานหรือไลน์การผลิตที่มีคนรวมกันเป็นจำนวนมาก รวมทั้งอำนวยความสะดวกในการส่งกลับไปรักษาตัวที่บ้านหรือโรงพยาบาล

            1.5 เพิ่มความตระหนักให้กับลูกจ้างทุกคน และรณรงค์ให้ลูกจ้างทุกคนป้องกันตนเองโดยการสวมหน้ากากอนามัยและลงมือก่อนเข้าทำงานและทุกครั้งที่สัมผัสอุปกรณ์สิ่งของเครื่องใช้ที่มีผู้สัมผัสจำนวนมาก

            1.6 เพิ่มความตระหนักให้กับพนักงานทำความสะอาดเกี่ยวกับความเสี่ยงในการปนเปื้อนเชื้อโรค โดยให้ความสำคัญในการป้องกันตนเอง เช่น การสวมหน้ากากอนามัยและถุงมือขณะปฏิบัติงาน และการดูแลทำความสะอาดสิ่งของที่ใช้งานบ่อย ๆ เช่น โต๊ะทำงาน คอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการทำงาน รวมทั้งการทำความสะอาดอุปกรณ์ส่วนรวมอื่นๆ

            1.7 จัดให้มีการทำความสะอาดอุปกรณ์ และบริเวณที่มีผู้สัมผัสปริมาณมากอย่างสม่ำเสมอ เช่น โต๊ะทำงน คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการทำงาน ราวบันได ที่จับประตู ห้องน้ำ ด้วยผงซักฟอก หรือน้ำยาทำความสะอาด และ ๗๐% แอลกอฮอลล์

            1.8 ระมัดระวัการเก็บขยะติดเชื้อ เช่น ทิชชูที่ผ่านการใช้แล้ว ซึ่งอาจปนเปื้อนสารคัดหลั่ง ก่อนทิ้งขยะติดเชื้อควรใส่ถุงปิดให้มิดชิด หรือทิ้งในถังขยะติดเชื้อ และล้างมือทำความสะอาดเพื่อป้องกันการตกค้างของเชื้อโรค

            1.9 สำหรับสถานประกอบกิการที่มีลูกจ้างทำงานรวมกันจำนวนมากจนเป็นพื้นที่แออัด ควรจัดให้มีการตรวจคัดกรองลูกจ้างทุกคนก่อนเข้าทำงาน หากพบลูกจ้างป่วย ควรพิจารณาให้หยุดรักษาตัวที่บ้านเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในสถานประกอบกิจการ และหากมีอาการป่วยรุนแรงให้ส่งพบแพทย์ทันที

            1.10 กรณีสถานประกอบกิจการที่มีรถรับ-ส่งพนักงาน ให้ดำเนินการทำความสะอาดยานพาหนะบริเวณ ที่สัมผัสกับโดยสาร เช่น ราวจับ กลอนประตู เบาะนั่ง ที่เทแขนด้วยน้ำผสมผงชักฟอกหรือน้ำยาทำความสะอาดและ ๗0% แอลกอฮอลล์ ซึ่งสามารถทำลายเชื้อไวรัสได้

            1.11 หากมีสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยง ช่น พบลูกจ้างป่วยเป็นจำนวนมาก ให้พิจารณาหยุดการผลิตทั้งหมดหรืบางส่วนเป็นการชั่วคราว ตามความจำเป็น เพื่อให้ลูกจ้างหยุดพักรักษาตัวและลดการแพร่กระจายเชื้อโรค

            1.12 ปฏิบัติตามคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา ของกรมควบคุมโรควันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ที่มีการจัดการประชุมสัมมนา หรือจัดกิจกรรมอื่นที่ลักษณะใกล้เคียงกัน

            1.13 ในกรณีที่สถานประกอบกิการมีหอพักสำหรับลูกจ้าง ให้นำคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา สำหรับผู้ประกอบการคอนโดมิเนียม อพาร์ตเมนท์ หอพัก ของกรมควบคุมโรค ฉบับวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 มาถือปฏิบัติด้วย อนึ่ง สถานประกอบกิจการใด พบว่ามีลูกจ้างหรือแรงงานที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อโรค ดังกล่าว ซึ่งอาจแพระบาดการแพร่กระจายของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2018 ต้องรีบดำเนินการส่งตัวไปยังแพทย์หรือสถานพยาบาลเพื่อรักษาสุขภาพโดยด่วนต่อไป
คำแนะนำสำหรับลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ

            2.1 ควรจัดเตรียมหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอลล์ เพื่อใช้ป้องกันการแพร่เชื้อหรือรับเชื้อสำหรับตนเองและเพื่อนร่วมงาน
            2.2 ทำความสะอาดเครื่องใช้และอุปกรณ์ที่ใช้งาน เช่น โต๊ะทำงาน คอมพิวเตอร์ด้วยน้ำยาทำความสะอาด และ 70% แอลกอฮอลล์
            2.3 หากสังเกตเห็นเพื่อนร่วมงานมีอาการไอ จาม ผิดปกติ ให้แจ้งหัวหน้างานเพื่อจัดหาหน้ากากอนามัย หรือให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวแก่ลูกจ้างดังกล่าว
            2.4 หากพบว่าตนเองเริ่มมีอาการผิดปกติ ควรพบแพทย์เพื่อรับการรักษา หรือหยุดพักเพื่อเฝ้าระวังและรักษาตัวที่บ้าน หรือถ้ามีความจำเป็นต้องไปทำงานให้สวมหน้ากากอนามัย

Comments


businessman

โปรโมชัน
ศูนย์ฝึกอบรม นั่งร้าน ชลบุรี อบรม เทคนิคการติดตั้งนั่งร้าน ชลบุรี อบรมนั่งร้านBS ชลบุรี อบรม การตรวจสอบนั่งร้าน ชลบุรี อบรมนั่งร้านญี่ปุ่น พร้อมรับใบเซอร์วุฒิบัตร

อบรมเทคนิคการออกแบบและการคำนวณวัสดุนั่งร้านตามมาตรฐานยุโรป ES EN-12811

KYT ฝึกหยั่งรู้ระวังภัย

อบรมKYT ฝึกหยั่งรู้ระวังภัย เรียนรู้เทคนิคพยากรณ์อันตราย อบรมเพียง 1 วันเท่านั้น

อบรมขับรถโฟล์คลิฟท์ เรียน+สอบ 1 วันจบ รอรับใบเซอร์ได้เลย!!

อบรมขับรถโฟล์คลิฟท์ เรียน+สอบ 1 วันจบ รอรับใบเซอร์ได้เลย!!

อบรมช่างแอร์ อบรมช่างเครื่องปรับอากาศ ช่างแอร์

อบรมช่างแอร์-(ช่างปรับอากาศ ระดับ 1) ฝึก 2 วัน | ทดสอบ 1 วัน

ซื้อ1แถม1

โปรสุดคุ้ม! คอร์สอบรมการบริหารคณะกรรมการสวัสดิการ ซื้อ 1 แถม1 จ่ายเพียง 2,500 บาท เรียนได้2ท่าน ได้รับใบเซอร์

อบรมคปอ.

อบรม คปอ.ออนไลน์ สมาชิกจ่ายเพียง 1000.-

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น first aid cpr

อบรมการปฐมพยาบาลและการกู้ชีพเบื้องต้น First aid & CPR เรียนกับผู้เชียวชาญ ปฏิบัติจริง พร้อมรับใบเซอร์!!!

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน

อบรม จป.หัวหน้างาน เพียง 2 วัน ราคาสมาชิกเพียง 1000.-

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ เทคนิค

อบรม จป.เทคนิค เกิน 90% รับใบเซอร์ได้เลย!!!

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ บริหาร

อบรม จป.บริหาร ราคาสมาชิกเพียง 1000.- อบรม 2 วันเท่านั้น!!!

ทดสอบมาตรฐานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร

ทำงานถูกกฎหมายสบายใจกว่า!!! อบรมทดสอบมาตรฐานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร 2 วัน ได้ใบรับรองผลการอบรม

Lockout Tagout

อบรม Lockout Tagout เพื่อป้องกันอันตรายขณะซ่อมบำรุง ซ่อมแซม หรือทำความสะอาดเครื่องจักร วันเดียวจบ!!! พร้อมรับใบเซอร์ จองได้แล้ววันนี้

การฝึกขับรถโฟล์คลิฟท์

อบรมการฝึกขับรถโฟล์คลิฟท์ ขับไม่เป็นก็เรียนได้ การันตี 2 วันขับได้แน่นอน! เพิ่มโอกาสการำงานด้วยใบเซอร์โฟล์คลิฟท์ สามารถจองได้แล้ววันนี้

ผู้เฝ้าระวังไฟ Fire Watch Man

อบรมผู้เฝ้าระวังไฟ Fire Watch Man กับราคาสุดคุ้มจาก 1900.- ลดเหลือเพียง 1700.- เท่านั้น!!!

สมัครสมาชิก

สมัครสมาชิกวันนี้ ! เพื่อรับข่าวสารอัปเดตกฎหมายก่อนใครและรับสิทธิพิเศษอื่นๆ อีกมากมาย

บทความล่าสุด
โรคฝีดาษลิงรู้เท่าทันระวังภัย,โรคฝีดาษลิง,โรคฝีดาษลิงในไทย

โรคฝีดาษลิงรู้เท่าทันระวังภัย(MONKEY POX)

ข้อควรปฏิบัติในการขับเคลื่อน รถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัย

ข้อควรปฏิบัติในการขับเคลื่อน รถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัย

ความหมายของสีหมวกนิรภัย,ความหมายของสี หมวกนิรภัย,สีหมวกนิรภัย,รู้หรือไม่ !? ทำไมสีของหมวกSAFETY ถึงมีหลากหลายสี ?,หมวกนิรภัยสีขาว,หมวกเซฟตี้สีเขียว,หมวกนิรภัย สีเหลือง,หมวกนิรภัย ความหมาย,หมวกเซฟตี้สีส้ม

รู้หรือไม่ !? ทำไมสีของหมวกSAFETY ถึงมีหลากหลายสี ? มาไขความลับกันเถอะ

บทความยอดนิยม
กฎกระทรวงเกี่ยวกับรถยก รถโฟล์คลิฟท์ forklift 2564

นายจ้างต้องรู้! กฎกระทรวงเกี่ยวกับรถยก 2564

แนวทางการซ้อมการระงับอัคคีภัยในยุคโควิด-19

ใหม่ล่าสุด! กฎกระทรวงการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น 2564

แบ่งปัน