หน้าที่จป.ต่างๆมีอะไรบ้าง - เซฟตี้อินไทย
อบรมหลักสูตรฟรี สำหรับสมาชิก          คลิกที่นี่

บทความ

หน้าที่จป.ต่างๆมีอะไรบ้างบทบาทเเละหน้าที่ของจป.เเต่ละจป.มีอะไรบ้างนะ

อัปเดตใหม่ล่าสุด!!!


หน้าที่ของ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับต่างๆ ตามกฎกระทรวง เรื่อง กฎกระทรวงการจัดให้มีจป.ในสถานประกอบกิจการ หน่วยงาน หรือคณะบุคคล 2565

จป.วิชาชีพ 

(The safety officer in professional level)


 • ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย
 • เสนอแนะนายจ้างให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยที่เหมาะสม
 • วิเคราะห์และจัดทำรายงานการประสบอันตราย
 • วิเคราะห์งานเพื่อบ่งชี้อันตราย
 • ประเมินความเสี่ยง
 • ตรวจประเมินตามแผน
 • ให้ลูกจ้างปฏิบัติตามข้อบังคับความปลอดภัยฯ
 • แนะนำฝึกสอน อบรม ลูกจ้าง
 • ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยอื่นๆ ที่นายจ้างมอบหมาย
 • ให้ความรู้และอบรมด้านโรคจากการประกอบอาชีพ NEW UPDATE

จป.หัวหน้างาน

(The safety officer in supervising level)


 • รายงานการประสบอันตรายต่อนายจ้างและแจ้งจป. หรือหน่วยงานความปลอดภัย
 • ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมความปลอดภัย
 • ให้ลูกจ้างปฏิบัติตามข้อบังคับความปลอดภัยฯ
 • วิเคราะห์งานเพื่อค้นหาความเสี่ยงร่วมกับ จป.
 • ตรวจสอบสาเหตุการประสบอันตราย และรายงานผลต่อนายจ้าง
 • ปฏิบัติงานถ้านความปลอดภัยอื่นตามที่ จป.บริหารมอบหมาย
 • ตรวจสอบสภาพการทำงานเครื่องจักร เครื่องมือและอปกรณ์
 • กำกับ ดูแลการใช้อุปกรณ์ PPE
 • ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมความปลอดภัย
 • จัดทำคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยฯ NEW UPDATE


จป.เทคนิคขั้นสูง

(The safety officer in advanced technical level)

 • รวบรวมสถิติวิเคราะห์ข้อมูลทำรายงานและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย
 • ตรวจสอบหาสาเหตุและวิเคราะห์การประสบอันตราย
 • ให้ลูกจ้างปฏิบัติตามข้อบังคับความปลอดภัยฯ
 • วิเคราะห์แผนงานโครงการ
 • ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติดามกฎหมายความปลอดภัย
 • ปฏิบัติงานถ้านความปลอดภัยอื่นตามที่นายจ้างบอบหมาย
 • วิเคราะห์เพื่อบ่งชี้อันตราย
 • ตรวจประเมินตามแผน
 • แนะนำ ฝึกสอน อบรมลูกจ้าง


จป.บริหาร

(Safety Officer in Management Level) • กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ ทุกระดับ
 • ติดตามให้มีการแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อความปลอดภัยของลูกจ้าง
 • สนับสนุนและติดตามการดำเนินงานถ้านความปลอดภัยให้เป็นตามแผนงาน
 • เสนอแผนงานโครงการถ้านความปลอดภัยในหน่วยงาน


จป.เทคนิค

(The safety officer in technical level)

 • ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตาม
 • กฎหมายความปลอดภัย
 • วิเคราะห์งานเพื่อบ่งชี้อันตราย
 • ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยตามที่นายจ้างมอบหมาย
 • ให้ลูกจ้างปฏิบัติตามข้อบังคับความปลอดภัย
 • รวบรวมสถิติ จัดทำรายงานและข้อเสนอแนะการประสบอันตราย
 • จัดทำรายงานการประสบอันตราย
อบรม จป. หัวหน้างาน ชลบุรี
เปิดแล้ว!!อบรมจป.หัวหน้างาน,จป.บริหาร จองอบรมตอนนี้

Comments


businessman

ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai