อันตรายจากเสียงดัง- เซฟตี้อินไทย
อบรมหลักสูตรฟรี สำหรับสมาชิก          คลิกที่นี่

บทความ

อันตรายจากเสียงดังอันตรายจากเสียงดังอันตรายจากเสียงดังและผลกระทบต่อสุขภาพ

1. เสียงดังทำให้เกิดการสูญเสียการได้ยินทั้งชั่วคราวและถาวร
2. เสียงดังทำให้เกิดการรบกวนการพูดสื่อความหมาย สัญญาณต่างๆ ถูกรบกวนจากเสียงดัง ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้
3. เสียงดังทำให้เกิดการตกใจความดันโลหิตสูง หัวใจเต้นผิดปกติและนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุได้

การประเมินเสียงดังในการทำงาน1. การวัดระดับเสียง (Sound Level Meter) เพื่อประเมินระดับเสียงตามกฎหมาย
2. การวัดเสียงวิเคราะห์ความถี่เสียง (Frequency Analyzer) เพื่อวิเคราะห์ความถี่ที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดและจัดทำแผนควบคุมเลียง
3. การวัดเสียงกระทบหรือกระแทก (Impulse or Impact Noise Meter)
กรณีมีเสียงดังมากกว่าปกติเกิดขึ้นในระยะเวลาสั้นๆ
4. การวัดเสียงสะสม (Noise Dosimeter) กรณีที่ผ็ปฎิบัติงานมีการเคลื่อนย้ายตำแหน่งงานเปลี่ยนระดับเสียงที่ไม่คงที่

การควบคุมป้องกันอันตรายจากเสียงดัง1. ป้องกันด้วยการปรับปรุงแหล่งกำเนิด
1.1 การออกแบบอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ให้ทำงานมีเสียงเงียบ
1.2 การติดตั้งตัวดูดซับแรงสั่นสะเทือนที่ทำให้เกิดเสียงดัง
1.3 การจัดที่ครอบปิดเครื่องจักร

การควบคุมป้องกันอันตรายจากเสียงดัง2. ป้องกันที่ทางผ่าน
2.1 การเพิ่มระยะห่างระหว่างแหล่งกำเนิดกับผู้ปฎิบัติงาน
2.2 การจัดทำห้องหรือฉากด้วยวัสดุดูดซับ

การควบคุมป้องกันอันตรายจากเสียงดัง

3. ป้องกันที่ตัวผู้ปฎิบัติงาน
3.1 การลดระยะเวลาการทำงานกับเสียงดัง
3.2 การใช้ที่ครอบหู (Ear Muffs)
3.3 ที่อุดหู (Ear Plug)

Comments


businessman

ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai