เตือนนายจ้าง! กิจการที่ไม่มีจป.มีสิทธิ์ติดคุก-เซฟตี้อินไทย
อบรมหลักสูตรฟรี 2565          คลิกที่นี่

บทความ

เตือนนายจ้าง! กิจการที่ไม่มีจป.มีสิทธิ์ติดคุกเตือนนายจ้าง! กิจการที่ไม่มีจป.มีสิทธิ์ติดคุก

เตือนนายจ้าง! กิจการที่ไม่มีจป.มีสิทธิ์ติดคุก บทลงโทษถ้าไม่มีจป หมวด8


หมวด ๘
บทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔

มาตรา ๕๓ นายจ้างผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสี่แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
พระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ จป


มาตรา ๕๔ ผู้ใดมีหน้าที่ในการรับรอง หรือตรวจสอบเอกสารหลักฐาน หรือรายงานตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ วรรคสอง กรอกข้อความอันเป็นเท็จในการรับรองหรือตรวจสอบเอกสารหลักฐานหรือรายงาน ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินสองแสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา ๕๕ ผู้ใดให้บริการตรวจวัด ตรวจสอบ ทดสอบ รับรอง ประเมินความเสี่ยงจัดฝึกอบรม หรือให้คําปรึกษาโดยไม่ได้ขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๙ หรือไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๑ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา ๕๖ นายจ้างผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๓๒ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
พระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ จป

มาตรา ๕๗ นายจ้างผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๓๔ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท

พระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ จป

มาตรา ๕๘ นายจ้างผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๕ หรือมาตรา ๑๗ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามเดอนื หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

พระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ จป ปรับ เงิน ติดคุก

มาตรา ๕๙ นายจ้างผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสี่แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

พระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ จป ปรับ เงิน ติดคุก

มาตรา ๖๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามเดือนหรือปรับไม่กินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา ๖๑ ผู้ใดขัดขวางการดําเนินการของนายจ้างตามมาตรา ๑๙ หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานตรวจความปลอดภัย หรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่งโดยไม่มีเหตุอันสมควร ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา ๖๒ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๒๓ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา ๖๓ ผู้ใดกระทําการเป็นผู้ชํานาญการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานโดยไม่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๓๓ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา ๖๔ ผู้ใดขัดขวางหรือไม่อํานวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานตรวจความปลอดภัยตามมาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๓๖ วรรคสอง ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา ๖๕ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานตรวจความปลอดภัยตามมาตรา ๓๖วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ


มาตรา ๖๖ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือกระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อให้สิ่งที่พนักงานตรวจความปลอดภัยสั่งให้ระงับการใช้หรือผูกมัดประทับตราไว้กลับใช้งานได้อีกระหว่างการปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานตรวจความปลอดภัยตามมาตรา ๓๖ วรรคสอง ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกนแปดแสนบาท ิ หรือทั้งจําทั้งปรับ และปรับอีกเป็นรายวันไม่เกินวันละห้าพันบาทจนกว่าจะดําเนินการตามคําสั่ง

มาตรา ๖๗ นายจ้างผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๙ ต้องระวางโทษปรับครั้งละไม่เกินห้าหมื่นบาท
พระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ จป ปรับ เงิน ติดคุก

มาตรา ๖๘ นายจ้างผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๒ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

พระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ จป ปรับ เงิน ติดคุก

มาตรา ๖๙ ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการ หรือการกระทําของบุคคลใด หรือเกิดจากการไม่สั่งการ หรือไม่กระทําการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทําของกรรมการผู้จัดการหรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้นผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย

มาตรา ๗๐ ผู้ใดเปิดเผยข้อเท็จจริงใดที่เกี่ยวกับกิจการของนายจ้างอันเป็นข้อเท็จจริงที่ปกติวิสัยของนายจ้างจะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผยซึ่งผู้นั้นได้หรือล่วงรู้ข้อเท็จจริงดังกล่าวมาเนื่องจากการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ เว้นแต่เป็นการเปิดเผยในการปฏิบัติราชการเพื่อประโยชน์แห่งพระราชบัญญัตินี้หรือเพื่อประโยชน์แก่การค้มครองแรงงาน ุ การแรงงานสัมพันธ์ หรือการสอบสวนหรือพิจารณาคดี

มาตรา ๗๑ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีอัตราโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสี่แสนบาท ถ้าเจ้าพนักงานดังต่อไปนี้ เห็นว่าผู้กระทําผิดไม่ควรได้รับโทษจําคุกหรือไม่ควรถูกฟ้องร้อง ให้มีอํานาจเปรียบเทียบดังนี้
(๑) อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย สําหรับความผิดที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร
(๒) ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย สําหรับความผิดที่เกิดขึ้นในจังหวัดอื่น ในกรณีที่มีการสอบสวน ถ้าพนักงานสอบสวนพบว่าบุคคลใดกระทําความผิดที่เจ้าพนักงานมีอํานาจเปรียบเทียบได้ตามวรรคหนึ่งและบุคคลนั้นยินยอมให้เปรียบเทียบ ให้พนักงานสอบสวนส่งเรื่องให้อธิบดีหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่บุคคลนั้นแสดงความยินยอมให้เปรียบเทียบ เมื่อผู้กระทําผิดได้ชําระเงินค่าปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการเปรียบเทียบแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาถ้าผู้กระทําความผิดไม่ยินยอมให้เปรียบเทียบหรือเมื่อยินยอมแล้วไม่ชําระเงินค่าปรับภายในกําหนดเวลาตามวรรคสาม ให้ดําเนินคดีต่อไป

มาตรา ๗๒ การกระทําความผิดตามมาตรา ๖๖ ถ้าคณะกรรมการเปรียบเทียบซึ่งประกอบด้วยอธิบดี ผู้บัญชาการสํานักงานตํารวจแห่งชาติหรือผู้แทน และอัยการสูงสุด หรือผู้แทนเห็นว่าผู้กระทําผิดไม่ควรได้รับโทษจําคุกหรือไม่ควรถูกฟ้องร้อง ให้มีอํานาจเปรียบเทียบได้ และให้นํา
มาตรา ๗๑ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
พระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ จป ปรับ เงิน ติดคุก
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน จป คอมพิวเตอร์ อบรมจปออนไลน์
อบรมจป.-คปอ.ออนไลน์ สมาชิกจ่ายเพียง 1000.- จองอบรมตอนนี้

Comments


businessman

โปรโมชัน
อบรมการปรับเเต่งอัตราค่าจ้างขั้นต่ำฐานใหม่ตามกฎหมาย 2565

ต้นทุนไม่บานปลาย ค่าแรงไม่แซงกัน กับคอร์สหลักสูตรการปรับเเต่งอัตราค่าจ้างขั้นต่ำฐานใหม่ตามกฎหมาย 2565

การฝึกขับรถโฟล์คลิฟท์

อบรมการฝึกขับรถโฟล์คลิฟท์ ขับไม่เป็นก็เรียนได้ การันตี 2 วันขับได้แน่นอน! เพิ่มโอกาสการทำงานด้วยใบเซอร์โฟล์คลิฟท์ สามารถจองได้แล้ววันนี้

อบรมขับรถโฟล์คลิฟท์ เรียน+สอบ 1 วันจบ รอรับใบเซอร์ได้เลย!!

อบรมขับรถโฟล์คลิฟท์ เรียน+สอบ 1 วันจบ รอรับใบเซอร์ได้เลย!!

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ บริหาร (ภาษาอังกฤษ)

อบรม จป.บริหารeng แบบยุคใหม่ สะดวกสบาย ราคาประหยัด ปลอดภัย กดจองได้เลย!!!

KYT ฝึกหยั่งรู้ระวังภัย

อบรมKYT ฝึกหยั่งรู้ระวังภัย เรียนรู้เทคนิคพยากรณ์อันตราย อบรมเพียง 1 วันเท่านั้น

อบรมช่างแอร์ อบรมช่างเครื่องปรับอากาศ ช่างแอร์

อบรมช่างแอร์-(ช่างปรับอากาศ ระดับ 1) ฝึก 2 วัน | ทดสอบ 1 วัน

ซื้อ1แถม1

โปรสุดคุ้ม! คอร์สอบรมการบริหารคณะกรรมการสวัสดิการ ซื้อ 1 แถม1 จ่ายเพียง 3,500 บาท เรียนได้2ท่าน ได้รับใบเซอร์

อบรมคปอ.

อบรม คปอ.ออนไลน์ สมาชิกจ่ายเพียง 1000.-

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น first aid cpr

อบรมการปฐมพยาบาลและการกู้ชีพเบื้องต้น First aid & CPR เรียนกับผู้เชียวชาญ ปฏิบัติจริง พร้อมรับใบเซอร์!!!

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน

อบรม จป.หัวหน้างาน เพียง 2 วัน ราคาสมาชิกเพียง 1000.-

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ เทคนิค

อบรม จป.เทคนิค เกิน 90% รับใบเซอร์ได้เลย!!!

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ บริหาร

อบรม จป.บริหาร ราคาสมาชิกเพียง 1000.- อบรม 2 วันเท่านั้น!!!

ทดสอบมาตรฐานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร

ทำงานถูกกฎหมายสบายใจกว่า!!! อบรมทดสอบมาตรฐานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร 2 วัน ได้ใบรับรองผลการอบรม

Lockout Tagout

อบรม Lockout Tagout เพื่อป้องกันอันตรายขณะซ่อมบำรุง ซ่อมแซม หรือทำความสะอาดเครื่องจักร วันเดียวจบ!!! พร้อมรับใบเซอร์ จองได้แล้ววันนี้

จิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงาน

จองอบรมวันนี้ เฉพาะสมาชิกรับส่วนลดราคาพิเศษ!

ผู้เฝ้าระวังไฟ Fire Watch Man

อบรมผู้เฝ้าระวังไฟ Fire Watch Man กับราคาสุดคุ้มจาก 1900.- ลดเหลือเพียง 1700.- เท่านั้น!!!

สมัครสมาชิก

สมัครสมาชิกวันนี้ ! เพื่อรับข่าวสารอัปเดตกฎหมายก่อนใครและรับสิทธิพิเศษอื่นๆ อีกมากมาย

บทความล่าสุด
ความปลอดภัยทางรังสี ความ ปลอดภัย ในการใช้รังสี คู่มือ ความ ปลอดภัย ในการ ทำงาน กับ รังสี ประโยชน์จากรังสี ด้านความ ปลอดภัย มาตรฐาน การป้องกันอันตรายจากรังสี ความ ปลอดภัย ในการใช้รังสี คู่มือความปลอดภัยทางรังสี มาตรฐานความ ปลอดภัย ทางรังสี อันตรายจากรังสี รังสีที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ วิธีป้องกันจากรังสี รังสีมีอันตรายจริงหรือไม่ อบรมความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับรังสี ผู้ปฏิบัติงานทางรังสี เซฟตี้อินไทย

ความปลอดภัยทางรังสี

วิธีช่วยเหลือคนถูกไฟดูดอย่างถูกวิธี วิธีการ ช่วยคนถูกไฟดูด วิธีช่วยเหลือคนถูกไฟดูด ไฟดูดมือชา ทําไง โดนไฟดูด ปวดแขน อาการ หลังจาก ถูกไฟฟ้าดูด  ไฟดูด ไฟ ช็ อ ต  โดนไฟดูด เป็นไรไหม  โดนไฟช็อต ทําไง  ไฟดูดอ่อนๆ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยบนเสาไฟฟ้า

วิธีช่วยเหลือคนถูกไฟดูดอย่างถูกวิธี

ค่าแรงขั้นต่ำ 2565 ค่าแรงขั้นต่ำ กทม 2564 ค่าแรงขั้นต่ำ 2564 ค่าแรงขั้นต่ํา 2565 แต่ละจังหวัด ค่าแรงขั้นต่ำ กทม 2565 ปรับค่าแรงขั้นต่ํา 2565 ล่าสุด ประกาศ ขึ้น ค่าแรง ขั้น ต่ํา 2565 กระทรวง แรงงาน ปรับ ค่าแรง ขั้น ต่ํา 2565 กระทรวง แรงงาน ประกาศค่าแรงขั้นต่ํา 2565 ล่าสุด

ค่าแรงขั้นต่ํา 2565 แต่ละจังหวัด ล่าสุด ประกาศแล้ว เริ่มใช้ 1 ตุลาคม 2565

บทความยอดนิยม
กฎกระทรวงเกี่ยวกับรถยก รถโฟล์คลิฟท์ forklift 2564

นายจ้างต้องรู้! กฎกระทรวงเกี่ยวกับรถยก 2564

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับระบบการจัดการด้านความปลอดภัย พ.ศ. 2565

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับระบบการจัดการด้านความปลอดภัย พ.ศ. 2565

การควบคุมพลังงานอันตราย LOCK OUT TAG OUT

แบ่งปัน