เซฟตี้อินไทย
อบรมหลักสูตรฟรี 2566          คลิกที่นี่

บทความ

เตือนนายจ้าง!? หากมีสารเคมีอันตรายตามบัญชีฯ ไม่ส่งเเบบสอ.1 ระวังมีโทษเตือนนายจ้าง!? หากมีสารเคมีอันตรายตามบัญชีฯ ไม่ส่งเเบบสอ.1 ระวังมีโทษสารเคมีอันตราย (สอ.)"สารเคมีอันตราย" หมายความว่า ธาตุ สารประกอบ หรือสารผสม
"ตามบัญชีรายชื่อที่อธิบดีประกาศกำหนด" ซึ่งมีสถานะเป็นของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซ ไม่ว่า
จะอยู่ในรูปของเส้นใย ฝุ่น ละออง โอ หรือฟูม ที่มีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างรวมกัน

นายจ้างที่มีสารเคมีอันตรายตามบัญชีฯต้องส่งแบบสอ.1
ภายใน 7 วันนับจากวันครอบครอง
และแจ้งบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตรายที่ตนมีครอบครอง
ภายใน 31 มกราคมของทุกปี

นายจ้างที่ไม่ปฏิบัติตามมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี
หรือปรับไม่เกิน 400,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

เตรียมตัวสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นบุคลากรเฉพาะ (บฉ.) การเก็บรักษาสารเคมี  และวัตถุอันตรายตามกฎหมายของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
จองอบรมวันนี้!!! สมาชิกจ่ายค่าอบรมถูกลงกว่าเดิม จองด่วน! รับจำนวนจำกัด จองอบรมตอนนี้

Comments


businessman