เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ- เซฟตี้อินไทย
อบรมหลักสูตรฟรี สำหรับสมาชิก          คลิกที่นี่

บทความ

เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพเทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ

1. คุณลักษณะทั่วไป
- มั่นใจในตนเอง
- เป็นคนช่างสังเกต
- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
- แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเก่ง
- มีการวางแผนที่ดี
- มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
- มีบุคลิกภาพที่ดี

- มีความเป็นกัลยาณมิตร
- เป็นนักประชาธิปไตย
- มีความจริงใจในการถ่ายทอดความรู้
- วางตนเหมาะสมกับทุกคน
- ยอมรับจุดเด่นและจุดด้อยของตนเอง

2. ต้องรู้จริง
- ต้องเป็นคนรอบรู้ ศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ
- ต้องรู้รายละเอียดในเรื่องนั้นอย่างเพียงพอ
- ต้องเข้าใจเหตุผลของรายละเอียดนั้น
- ต้องรู้สมมติฐานหรือความเป็นมาของสิ่งนั้น
- ต้องสามารถประยุกต์สิ่งนั้นให้เป็นจริงได้

3. ถ่ายทอดเป็น
- มีเทคนิคในการถ่ายทอดให้เกิดความรู้
- พูดแล้วทำให้ผู้ฟังเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว
- ฟังให้เป็น ขณะที่ฟังอย่าคิดคำตอบทันที
- สรุปประเด็นให้ชัดเจน
- มีอารมณ์ขัน
- มีประสิทธิภาพในการอบรม
- ใช้ภาษาพูดได้ดี

4. มีหลักจิตวิทยาในการสอนผู้ใหญ่
-  มุ่งประโยชน์ในการรับฟังเป็นสำคัญ
- วิทยากรต้องแยกเรื่องที่สอนออกเป็นประเด็น
- จะเรียนรู้ได้ดีถ้าฟังไปพร้อม ๆ กับการปฏิบัติ
- จะเรียนรู้ได้ดีถ้าฝึกแล้วทราบผลของการปฏิบัติอย่างรวดเร็ว
- จะเรียนรู้ได้ดีเมื่อมีการฝึกหัดอยุ่เสมอ
- จะเรียนรู้ได้ดีเมื่อเปิดโอกาสให้ใช้เวลาในการทำความเข้าใจ

5. มีจรรยาบรรณของวิทยากร
- ต้องมั่นใจว่ามีความรู้จรืงในเรื่องที่จะสอน
- ต้องมุ่งประโยชน์ของผู้ฟังเป็นที่ตั้ง
- ไม่ฉกฉวยโอกาสในการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว
- ความประพฤติและการปฏิบัติควรสอดคล้องกับเรื่องที่สอน

6. ข้อเสนอแนะที่สำคัญในการเป็นวิทยากร
- ต้องมีกิจกรรมมากกว่าการบรรยาย
- ต้องมีการเตรียมตัวที่ดี
-ต้องมีสื่อช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้ดี
- ต้องมีกิจกรรมที่สอดคล้องกับเนื้อหา
- ต้องให้คนติดใจในการเรียนรู้
- ต้องให้ความรู้ ไม่ใช่อวดความรู้


Comments


businessman

ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai