แนวทางการซ้อมการระงับอัคคีภัยในยุคโควิด-19- เซฟตี้อินไทย
อบรมหลักสูตรฟรี 2567          คลิกที่นี่

บทความ

แนวทางการซ้อมการระงับอัคคีภัยในยุคโควิด-19แนวทางการซ้อมการระงับอัคคีภัย

ในยุคโควิด-19


ข้อหารือกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ข้อหารือ กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕

หน่วยงานที่หารือ สถานประกอบการหน่วยงานตอบข้อหารือ กองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ประเด็นข้อหารือ แนวทางและวิธีปฏิบัติในการดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ ในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕

ข้อกฎหมาย
๑. พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘
๒. ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๐) ประกาศ ณ วันที่ , สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยนายกรัฐมนตรี(พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕ว๔ เป็นต้นไป
ต. กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕

ตอบข้อหารือ หน่วยงานที่ตอบข้อหารือ ได้พิจารณาข้อหารือประกอบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว ขอเรียนให้ทราบแนวทางและวิธีปฏิบัติในการดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ดังนี้
          กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ในข้อ ๓๐ ซึ่งได้กำหนดให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างทุกคนฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟพร้อมกันอย่างน้อย ปีละหนึ่งครั้ง ทั้งนี้ ให้ลูกจ้างของนายจ้างทุกรายที่ทำงานอยู่ภายในอาคารเดียวกันและในวันและเวลาเดียวกัน ทำการฝึกซ้อมพร้อมกันนั้นเมื่อพิจารณาข้อกฎหมายแล้วมีความเห็นว่า เจตนารมณ์ในข้อกำหนดดังกล่าว มีความประสงค์ให้นายจ้างมีการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ซึ่งในการดำเนินการนั้นสามารถกำหนดช่วงใดช่วงหนึ่งตั้งแต่ระหว่างต้นเดือนมกราคม ไปจนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคมของแต่ละปีปฏิทิน เมื่อปรากฎว่าได้มีความจำเป็นสำคัญยิ่งในเวลาต่อมา เช่น เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ติดต่อเนื่องถึงปัจจุบัน จนเป็นเหตุให้นายกรัฐมนตรีต้องใช้อำนาจตามความในมาตรา ๕ ประกาศพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และต้องใช้อำนาจในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกาศข้อกำหนด ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๐) เป็นฉบับล่าสุดโดยเฉพาะในข้อ ๔ ห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรคห้ามจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มกัน ของบุคคลเพื่อลดความเสี่ยงในการติดต่อสัมผัสกันที่สามารถแพร่โรคได้เว้นแต่เป็นกรณีได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือผู้ว่าราชการจังหวัด หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายที่จะพิจารณาเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่จัดกิจกรรม และสถานการณ์ในพื้นที่รับผิดชอบทำให้ในระหว่างห้วงเวลาที่มีผลบังคับใช้ของประกาศข้อกำหนดฉบับดังกล่าว


หรือฉบับใดอาจมีต่อไปหรือไม่นั้นก็ตามทุกฝ่ายรวมถึงบริษัทฯ จำต้องให้ความร่วมมือและถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด มีความเห็นว่าวิธีการหรือแนวปฏิบัติ เมื่อบริษัทฯ มีแผนต้องดำเนินการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงฯ ประจำปี ๒๕๖๔ ในช่วงเวลาดังกล่าว แม้เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงาน แต่เข้าข่ายมีลักษณะเป็นกิจกรรมรวมกลุ่มตามประกาศข้อกำหนดฉบับล่าสุดที่บังคับใช้ในปัจจุบัน กรณีบริษัทฯ จะดำเนินการจัดฝึกอบรมดับเพลิงฯ จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติในข้อ ๔ เป็นลำดับแรกด้วยการยื่นขออนุญาตจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือผู้ว่าราชการจังหวัด หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายที่จะพิจารณา เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่จัดกิจกรรมและสถานการณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ ว่าจะได้รับการอนุญาตดำเนินการหรือไม่แต่หากไม่ได้รับอนุญาต บริษัทฯ ต้องบริหารจัดการด้วยการปรับแผนดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงฯ ออกไปเมื่อได้ปรับแผนไปแล้วปรากฎว่ายังไม่สามารถดำเนินการได้จนทำให้ห้วงเวลาล่วงเลยไปจนถึงสิ้นปีปฏิทิน ๒๕๖๔ จนทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงฯ ได้ตามเงื่อนไขระยะเวลาที่กำหนดในกฎหมายได้ จึงเห็นว่าบริษัทฯ ได้พยายามแสดงเจตนาด้วยวิธีการปฏิบัติเป็นลำดับแต่ละขั้นตอนแล้ว ถือเป็นเหตุอันสุดวิสัยสามารถฟังได้ว่ามิได้มีเจตนาแห่งการละเลยหรือฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ในข้อ ๓ แต่อย่างใด ทั้งนี้หากเมื่อใดเข้าสู่สภาวการณ์ที่เป็นปกติ ขอความร่วมมือบริษัทฯ บริหารจัดการเพื่อให้ลูกจ้างทุกคนได้รับการฝึกซ้อม ดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟพร้อมกันโดยมิซักช้า
หมายเหตุ อ้างอิงหนังสือกองความปลอดภัยแรงงาน ที่ รง ๐๕๐๔/๒๕๒๙ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

ผู้เฝ้าระวังไฟ Fire Watch Man
อบรมผู้เฝ้าระวังไฟ Fire Watch Man กับราคาสุดคุ้มจาก 1900.- ลดเหลือเพียง 1700.- เท่านั้น!!! จองอบรมตอนนี้

Comments


businessman

โปรโมชัน
อบรมจป.กับเซฟตี้อินไทย

อบรมจป.กับเซฟตี้อินไทย ในราคาสุดคุ้ม! โปรโมชั่นลดสูงสุด 30% เฉพาะเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 2567

บทความล่าสุด
อัปเดตวิธีการวัดระดับเสียงการรบกวน2567 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

อัปเดต! วิธีการวัดระดับเสียงการรบกวน2567 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ประกาศจากกรมสวัสดิการล่าสุด

ประกาศจาก กสร. เรื่องการเทียบเท่าวุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ประกาศกสร.หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการฝึกอบรมผู้บริหารหัวหน้างานและลูกจ้าง ฉ.2

ประกาศกสร.หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการฝึกอบรมผู้บริหารหัวหน้างานและลูกจ้าง ฉ.2

บทความยอดนิยม
อุบัติเหตุและอันตรายจากการทำงาน,อันตรายจากการทํางาน มีอะไรบ้าง,สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุภายในที่ทำงาน,สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุบัติเหตุภายในที่ทำงาน,

สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุภายในที่ทำงาน

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับระบบการจัดการด้านความปลอดภัย พ.ศ. 2565

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับระบบการจัดการด้านความปลอดภัย พ.ศ. 2565

กฎกระทรวงเกี่ยวกับรถยก รถโฟล์คลิฟท์ forklift 2564

นายจ้างต้องรู้! กฎกระทรวงเกี่ยวกับรถยก 2564

แบ่งปัน
ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai