ไม่ใช่แค่โรงงานนะที่จะต้องมีจป.อัปเดตตามบัญชีท้ายกฎกระทรวง 2565-เซฟตี้อินไทย
อบรมหลักสูตรฟรี 2565          คลิกที่นี่

บทความ

ไม่ใช่แค่โรงงานนะที่จะต้องมีจป.อัปเดตตามบัญชีท้ายกฎกระทรวง 2565ไม่ใช่แค่โรงงานนะที่จะต้องมีจป.

อัปเดตตามบัญชีท้ายกฎกระทรวง 2565

ว่าด้วยเรื่อง กฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานบุคลากรหน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการพ.ศ. 2565 การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ในช่วงบัญชีท้ายกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือบุคลากรหรือหน่วยงานหรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ.2565 ซึ่งในกฎกระทรวงใหม่ล่าสุดได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยภัยดูแล
สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีการดำเนินการเพิ่มเป็น 64 แห่ง จากเดิมมีอยู่เพียง 14 แห่ง
แบ่งเป็น 3 บัญชี ได้แก่

บัญชีที่ ๑

ลำดับ
สถานประกอบกิจการ
อุตสาหกรรมเกี่ยวกับการทำเหมืองตามกฎหมายว่าด้วยแร่
อุตสาหกรรมเกี่ยวกับกิจการปิโตรเลียมตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม
อุตสาหกรรมเกี่ยวกับปิโตรเคมี
อุตสาหกรรมเกี่ยวกับการกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม
อุตสาหกรรมเกี่ยวกับการแยกก๊าซธรรมชาติ

บัญชีที่ ๒

ลำดับ
สถานประกอบกิจการ
อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร
อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากยาสูบ
อุตสาหกรรมสิ่งทอ
อุตสาหกรรมเสื้อผ้าหรือเครื่องแต่งกาย
อุตสาหกรรมเครื่องหนัง
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากไม้
อุตสาหกรรมกระดาษหรือผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากกระดาษ
๑๐
อุตสาหกรรมการผลิตสารเคมีหรือเคมีภัณฑ์

ลำดับ
สถานประกอบกิจการ
๑๑
อุตสาหกรรมเภสัชภัณฑ์หรือเวชภัณฑ์ทางการแพทย์
๑๒
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง
๑๓
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติก
๑๔
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ที่ทำจากแร่อโลหะ
๑๕
อุตสาหกรรมโลหะหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากโลหะ
๑๖
อุตสาหกรรมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
๑๗
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า
๑๘
อุตสาหกรรมเครื่องจักรหรือเครื่องมือกล
๑๙
อุตสาหกรรมยานพาหนะ ชิ้นส่วนยานพาหนะหรืออุปกรณ์เสริมสำหรับยานพาหนะ
๒๐
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์

ลำดับ
สถานประกอบกิจการ
๒๑
อุตสาหกรรมเครื่องประดับ
๒๒
อุตสาหกรรมเครื่องดนตรี
๒๓
อุตสาหกรรมอุปกรณ์กีฬาออกกำลังกาย
๒๔
อุตสาหกรรมของเล่น
๒๕
อุตสาหกรรมเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์
๒๖
อุตสาหกรรมการผลิต การจัดส่ง หรือการจ่ายไฟฟ้า
๒๗
อุตสาหกรรมการผลิตหรือการบรรจุก๊าซ
๒๘
อุตสาหกรรมการผลิตถ่านโค้ก
๒๙
อุตสาหกรรมการผลิต การเก็บ หรือการจำหน่ายไอน้ำ
๓๐
อุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์หรือการเพาะปลูก

ลำดับ
สถานประกอบกิจการ
๓๑
สถานีบริการตามกฎหมายว่าด้วยการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง
๓๒
คลังน้ำมันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง
๓๓
การให้บริการบำบัดน้ำเสียหรือกำจัดของเสียตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
๓๔
อุตสาหกรรมการนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่
๓๕
อุตสาหกรรมการแต่งแร่ การขุดแร่รายย่อยหรือการร่อนแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่
๓๖
การก่อสร้าง การดัดแปลง การซ่อมแซม หรือการรื้อถอนอาคารตามกฎหมายว่าด้วย การควบคุมอาคาร
๓๗
อุตสาหกรรมการขนส่ง
๓๘
การบริการการเดินอากาศตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ

ลำดับ
สถานประกอบกิจการ
๓๙
กิจการคลังสินค้า กิจการไชโล หรือกิจการห้องเย็นตามกฎหมายว่าด้วยคลังสินค้า ไซโลและห้องเย็น
๔๐
กิจการโทรคมนาคมตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
๔๑
การติดตั้ง การซ่อม หรือการซ่อมบำรุงเครื่องจักร
๔๒
โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
๔๓
กิจการนิติบุคคลอาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด
๔๔
ห้างสรรพสินค้า ธุรกิจค้าปลีก หรือธุรกิจค้าส่ง
๔๕
ศูนย์การจัดประชุมและการแสดงสินค้า
๔๖
โรงพยาบาล

ลำดับ
สถานประกอบกิจการ
๔๗
การทดสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติการทางกายภาพ เคมี ชีวภาพหรือวิศวกรรม
๔๘
การขายและการบำรุงรักษายานยนต์หรือการซ่อมยานยนต์
๔๙
สวนสัตว์หรือสวนสนุก

บัญชีที่ ๓

ลำดับ
สถานประกอบกิจการ
ธุรกิจสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
ธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
สหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์
การประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิตหรือการประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย
โรงรับจำนำตามกฎหมายว่าด้วยโรงรับจำนำ
โรงถ่ายทำภาพยนตร์หรือละคร
สวนพฤกษศาสตร์
สนามกีฬาหรือการนันทนาการ
สถานที่มีอาหาร สุรา หรือเครื่องดื่มอย่างอื่นจำหน่าย โดยจัดให้มีการแสดงดนตรีหรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิง
๑๐
สำนักงานบริหารของสถานประกอบกิจการตามบัญชี ๑ และบัญชี ๒

สรุป  สถานประกอบกิจการที่ต้องจัดให้มีการดำเนินการ การบังคับใช้ สถานประกอบกิจการ บัญชีที่ 1, 2, 3
บัญชีที่ 1 มี 5 สถานประกอบกิจการ
บัญชีที่ 2 มี 49 สถานประกอบกิจการ
บัญชีที่ 3 มี 10 สถานประกอบกิจการ

อบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยตามกฎหมายได้แล้ววันนี้ที่ www.เซฟตี้อินไทย.com

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน จป คอมพิวเตอร์ อบรมจปออนไลน์
อบรมจป.-คปอ.ออนไลน์ สมาชิกจ่ายเพียง 1000.- จองอบรมตอนนี้

Comments


businessman

โปรโมชัน
อบรมฟรีกับเซฟตี้อินไทยอันตรายจากการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร จองเลย!!

อบรมฟรีกับเซฟตี้อินไทยหัวข้อเรื่องอันตรายจากการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร

การฝึกขับรถโฟล์คลิฟท์

อบรมการฝึกขับรถโฟล์คลิฟท์ ขับไม่เป็นก็เรียนได้ การันตี 2 วันขับได้แน่นอน! เพิ่มโอกาสการทำงานด้วยใบเซอร์โฟล์คลิฟท์ สามารถจองได้แล้ววันนี้

อบรมขับรถโฟล์คลิฟท์ เรียน+สอบ 1 วันจบ รอรับใบเซอร์ได้เลย!!

อบรมขับรถโฟล์คลิฟท์ เรียน+สอบ 1 วันจบ รอรับใบเซอร์ได้เลย!!

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ บริหาร (ภาษาอังกฤษ)

อบรม จป.บริหารeng แบบยุคใหม่ สะดวกสบาย ราคาประหยัด ปลอดภัย กดจองได้เลย!!!

KYT ฝึกหยั่งรู้ระวังภัย

อบรมKYT ฝึกหยั่งรู้ระวังภัย เรียนรู้เทคนิคพยากรณ์อันตราย อบรมเพียง 1 วันเท่านั้น

อบรมช่างแอร์ อบรมช่างเครื่องปรับอากาศ ช่างแอร์

อบรมช่างแอร์-(ช่างปรับอากาศ ระดับ 1) ฝึก 2 วัน | ทดสอบ 1 วัน

ซื้อ1แถม1

โปรสุดคุ้ม! คอร์สอบรมการบริหารคณะกรรมการสวัสดิการ ซื้อ 1 แถม1 จ่ายเพียง 2,500 บาท เรียนได้2ท่าน ได้รับใบเซอร์

อบรมคปอ.

อบรม คปอ.ออนไลน์ สมาชิกจ่ายเพียง 1000.-

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น first aid cpr

อบรมการปฐมพยาบาลและการกู้ชีพเบื้องต้น First aid & CPR เรียนกับผู้เชียวชาญ ปฏิบัติจริง พร้อมรับใบเซอร์!!!

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน

อบรม จป.หัวหน้างาน เพียง 2 วัน ราคาสมาชิกเพียง 1000.-

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ เทคนิค

อบรม จป.เทคนิค เกิน 90% รับใบเซอร์ได้เลย!!!

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ บริหาร

อบรม จป.บริหาร ราคาสมาชิกเพียง 1000.- อบรม 2 วันเท่านั้น!!!

ทดสอบมาตรฐานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร

ทำงานถูกกฎหมายสบายใจกว่า!!! อบรมทดสอบมาตรฐานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร 2 วัน ได้ใบรับรองผลการอบรม

Lockout Tagout

อบรม Lockout Tagout เพื่อป้องกันอันตรายขณะซ่อมบำรุง ซ่อมแซม หรือทำความสะอาดเครื่องจักร วันเดียวจบ!!! พร้อมรับใบเซอร์ จองได้แล้ววันนี้

จิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงาน

จองอบรมวันนี้ เฉพาะสมาชิกรับส่วนลดราคาพิเศษ!

ผู้เฝ้าระวังไฟ Fire Watch Man

อบรมผู้เฝ้าระวังไฟ Fire Watch Man กับราคาสุดคุ้มจาก 1900.- ลดเหลือเพียง 1700.- เท่านั้น!!!

สมัครสมาชิก

สมัครสมาชิกวันนี้ ! เพื่อรับข่าวสารอัปเดตกฎหมายก่อนใครและรับสิทธิพิเศษอื่นๆ อีกมากมาย

บทความล่าสุด
อัปเดตกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยพ.ศ. 2565,สรุปกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยพ.ศ. 256,นายจ้างต้องรู้กฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน,นายจ้างต้องรู้ต้องทำกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน,สรุป การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย2565,สรุป การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย2565-2566,หมวด1เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน,สรุปหมวด1เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน,สรุปหมวด1เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน2565,นายจ้างต้องทำอะไรบ้างในกฎกระทรวงการจัดให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

นายจ้างต้องรู้นายจ้างต้องทำในกฎกระทรวงการจัดให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

หน้าที่ จป.หัวหน้างาน 10 ข้อ,จป.หัวหน้างาน คุณสมบัติ,บทบาทหน้าจป.หัวหน้างาน,อบรมจปหัวหน้างาน,จป.หัวหน้างาน คุณสมบัติ,หน้าที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน,หน้าที่จป.หัวหน้างานใหม่ล่าสุด,หน้าที่จป.หัวหน้างานตามกระทรวงล่าสุด

อัปเดตหน้าที่จปหัวหน้างานหรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างานตามกฎกระทรวง65

กฎกระทรวงราชกิจจานุเบกษา,กฎกระทรวงการจัดให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน2565,กฎกระทรวงการจัดให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานล่าสุด,ท้ายบัญชีกฎกระทรวงเพิ่มสถานประกอบกิจการเป็น64แห่ง,กฎกระทรวงจัดให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยดำเนินการด้านความปลอดภัยจาก 14 แห่งเพิ่มเป็น 64 แห่ง,อบรมจป.ตามกฎหมาย, สถานประกอบกิจการที่ต้องจัดให้มีการดำเนินการ2565, สถานประกอบกิจการที่ต้องจัดให้มีการดำเนินการเพิ่มเป็น64แห่ง

ไม่ใช่แค่โรงงานนะที่จะต้องมีจป.อัปเดตตามบัญชีท้ายกฎกระทรวง 2565

บทความยอดนิยม
กฎกระทรวงเกี่ยวกับรถยก รถโฟล์คลิฟท์ forklift 2564

นายจ้างต้องรู้! กฎกระทรวงเกี่ยวกับรถยก 2564

ใหม่ล่าสุด! กฎกระทรวงการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น 2564

แนวทางการซ้อมการระงับอัคคีภัยในยุคโควิด-19

แบ่งปัน