4 ขั้นตอนที่ต้องทำเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้-เซฟตี้อินไทย
อบรมหลักสูตรฟรี 2564          คลิกที่นี่

บทความ

4 ขั้นตอนที่ต้องทำเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้4 ขั้นตอนที่ต้องทำเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้


ทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้

          การสันดาป หรือการเผาไหม้ (COMBUSTION) คือ ปฏิกิริยาเคมี ที่เกิดจากการรวมตัวของ เชื้อเพลิงกับออกซิเจน ซึ่งเป็นผลให้เกิดความร้อนและแสงสว่างกับสภาพการเปลี่ยนแปลง ไฟจะเกิดขึ้นได้ต้องประกอบด้วย องค์ประกอบ 3 อย่าง หรือเรียกว่า ทฤษฎีสามเหลี่ยมของไฟ คือ 1. เชื้อเพลิง 2. ความร้อน 3. ออกซิเจน

กระบวนการปฏิบัติงานตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (Work Flow) แบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้ 
(1) การปฏิบัติก่อนเกิดอัคคีภัย เป็นการดำเนินการต่างๆ เพื่อป้องกัน และเตรียมการเผชิญเหตุการณ์อัคคีภัยไว้ล่วงหน้า โดยกำหนดให้มีการตรวจตรา ระบบความปลอดภัย การฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับ อัคคีภัย การฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย การรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย การเตรียมพร้อมสำหรับการอพยพและการเตรียมพร้อมเพื่อสนับสนุนการดับเพลิง
(2) การปฏิบัติระหว่างเกิดอัคคีภัย เป็นการดำเนินการต่างๆ เพื่อให้การ ปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยเป็นไปอย่างมีระบบ มีการกำหนดแนวปฏิบัติระหว่าง เกิดอัคคีภัยในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ
(3) การปฏิบัติหลังเกิดอัคคีภัยเป็นการดำเนินการต่างๆ เพื่อสำรวจ รวบรวมข้อมูลความเสียหายที่เกิดขึ้นและฟื้นฟู/ปรับปรุง/แก้ไขพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพเดิมหรือดีกว่าเดิมโดยเร็วที่สุด
(4) การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน เป็นการดำเนินงาน เพื่อให้การปฏิบัติตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยของกรมป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยเป็นไปอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพ และเป็นรูปธรรม

ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้

ควรดำเนินการดังต่อไปนี้


1. ผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ ควรปฏิบัติดังนี้ 
          1.1 แจ้งเหตุด้วยสัญญาณเตือนภัย และแจ้งเหตุเพลิงไหม้ให้คนรอบข้างทราบ 
          1.2 แจ้งเหตุเพลิงไหม้ต่อหน่วยงานระงับเหตุฉุกเฉินขององค์กร โดยแจ้งข้อมูลสำคัญให้ทราบดังนี้
- ประเภทของเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้น เช่น เพลิงไหม้ ระเบิด สารเคมีหกรั่วไหล เป็นต้น 
- สถานที่เกิดเหตุฉุกเฉิน โดยระบุอาคารและบริเวณตำแหน่งที่เกิดเพลิงไหม้ให้ชัดเจนเวลาที่เกิดเหตุ 
- สาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ (ถ้าทราบสาเหตุ) 
- แจ้งชื่อผู้แจ้งเหตุ สถานที่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้แจ้งเหตุ หรือหมายเลขที่สามารถติดต่อกลับได้ 
- อย่าวางสายโทรศัพท์ก่อนผู้รับแจ้งเหตุ เนื่องจากผู้รับแจ้งเหตุอาจต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
          1.3 หยุดกระบวนการผลิตหรือเครื่องจักที่อาจก่อให้เกิดอันตราย 
          1.4 ในกรณีเพลิงไหม้เล็กน้อย อาจใช้เครื่องดับเพลิงที่อยู่ใกล้เคียงระงับเหตุเพลิงมาแล้ว 
          1.5 หากไม่สามารถดับเพลิงในเบื้องต้นได้ ให้ปิดประตูและหนีออกจากที่เกิดเหตุทันที 


2. การอพยพหนีไฟ เมื่อได้รับทราบว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้น ให้อพยพออกจากบริเวณที่เกิดเหตุทันทีและเพื่อความปลอดภัย ควรปฏิบัติดังนี้ 
          2.1 อพยพออกจากที่เกิดเหตุทางบันได ไปตามเส้นทางหนีไฟที่ไปยังทางออกที่ใกล้ที่สุด ห้ามใช้ลิฟต์ 
          2.2 อย่านำสิ่งของขนาดใหญ่ติดตัวไปด้วย ขณะอพยพหนีไฟ 
          2.3 อพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างเป็นระเบียบ อย่าวิ่ง หรือผลักกัน 
          2.4 เมื่ออพยพออกจากที่เกิดเหตุให้ไปยังจุดรวมพล (บริเวณที่ปลอดภัย) ที่กำหนดไว้ อย่ากลับเข้าไปที่เกิดเหตุอีกจนกว่าจะได้รับแจ้งว่าเหตุการณ์สงบ
และเข้าสู่สภาวะปกติ 


3. การระงับเหตุเพลิงไหม้ ผู้ปฏิบัติการระงับเหตุฉุกเฉิน เมื่อได้รับแจ้งเหตุเพลงไหม้ ควรปฏิบัติดังนี้ 
          3.1 เตรียมตัวให้พร้อม รวมทั้งจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการดับเพลิง และไปยังที่เกิดเหตุ โดยเร็วที่สุด 
          3.2 ตรวจสอบเพื่อให้ทราบประเภทของเพลิงไหม้ และประเมินสถานการณ์ความรุนแรงของเพลิงไหม้ 
          3.3 ดับเพลิงโดยใช้เครื่องดับเพลิงชนิดที่เหมาะสมกับประเภทของเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้น


4. การช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บ ในกรณีที่พบผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ควรปฏิบัติดังนี้ 
          4.1 แจ้งหน่วยงานระงับเหตุฉุกเฉินขององค์กรให้ทราบตำแหน่ง และบริเวณที่พบผู้บาดเจ็บ เพื่อให้ผู้มีหน้าที่ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บสามารถเข้าช่วยเหลือได้โดยเร็ว 
          4.2 อย่าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บโดยไม่ทราบวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง การช่วยเหลืออย่างไม่ถูกวิธีอาจเป็นอันตรายต่อผู้บาดเจ็บได้
          4.3 อย่าเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ หากไม่จำเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ได้รับบาดเจ็บบริเวณกระดูกและกระดูกสันหลัง
          4.4 ทำการปฐมพยาบาลในกรณีที่จำเป็น เช่น สารเคมีเข้าตาให้ล้างตาด้วยน้ำสะอาด เป็นแผลเลือดออก มากให้ใช้ผ้าสะอาดกดที่ปากแผลเพื่อห้ามเลือด เป็นต้น

Comments


businessman

โปรโมชัน
อบรมขับรถโฟล์คลิฟท์ เรียน+สอบ 1 วันจบ รอรับใบเซอร์ได้เลย!!

อบรมขับรถโฟล์คลิฟท์ เรียน+สอบ 1 วันจบ รอรับใบเซอร์ได้เลย!!

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน จป คอมพิวเตอร์ อบรมจปออนไลน์

อบรมจป.-คปอ.ออนไลน์ สมาชิกจ่ายเพียง 1000.-

การทำงานบนที่สูง ที่สูง 1วัน เชือก พนักงานทำงานที่สูง

อบรมที่สูง เรียน+สอบ 1 วันจบ รอรับใบเซอร์ได้เลย!!

อบรมช่างแอร์ อบรมช่างเครื่องปรับอากาศ ช่างแอร์

อบรมช่างแอร์-(ช่างปรับอากาศ ระดับ 1) ฝึก 2 วัน | ทดสอบ 1 วัน

อบรมนั่งร้าน ความปลอดภัยในการทำงานนั่งร้าน 1วันจบ ใบเซอร์

อบรมความปลอดภัยในการทำงานนั่งร้าน ใช้เวลา 1 วันรอรับใบเซอร์ได้เลย!

โปรโมชั่นพิเศษ ชายหญิง โปรเพื่อนรัก โปรเพื่อนรัก สุดคุ้ม!  ชื้อ 1 แถม 1 เพียงท่านอบรมหลักสูตร HR  หลักสูตรไหนก็ได้ใน ราคา 2,500.-

โปรเพื่อนรัก สุดคุ้ม! ชื้อ 1 แถม 1 เพียงท่านอบรมหลักสูตร HR หลักสูตรไหนก็ได้ใน ราคา 2,500.-

KYT ฝึกหยั่งรู้ระวังภัย-วิศวกรใส่หมวกโรงงาน

อบรมหลักสูตร KYT ฝึกหยั่งรู้ระวังภัย เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom

อบรมหลักสูตรจป.บริหารออนไลน์จ่ายเพียง1000บาท-วิศวกรใส่หมวกโรงงาน

อบรมจป.บริหารออนไลน์ สมาชิกจ่ายเพียง 1,000.-

อบรมเครน-ปั้นจั่น หลักสูตรตามที่กฎหมายกำหนด crane

อบรมเครน-ปั้นจั่น หลักสูตรตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2015)

คอร์สที่มีผู้สมัครเรียนมากที่สุด!! จัดโปรโมชั่น ซื้อ 1 แถม 1 (จ่ายเพียง 2500.- เรียนได้ 2 ท่าน)

อบรมผู้เฝ้าระวังไฟ Fire Watch Man รูปแบบออนไลน์

อบรมผู้เฝ้าระวังไฟ Fire Watch Man รูปแบบออนไลน์

การประเมินและการควบคุมสภาพแวดล้อมในการทำงานตามกฎหมาย 1800

อบรมการประเมินและการควบคุมสภาพแวดล้อมในการทำงานตามกฎหมาย เรียน 1 วันจบ รอรับใบเซอร์ได้เลย!!

อบรมJSA การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย

อบรมJSA การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย ใช้เวลา 1 วันรอรับใบเซอร์ได้เลย!

บทความล่าสุด

การตัดแยกพลังงาน Lock out tag out -LOTO

แจกฟรีสติ๊กเกอร์ไลน์

ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดีกิจกรรมแจกฟรี สติ๊กเกอร์ไลน์เซฟตี้อินไทย ครั้งที่ 1 เนื่องในวันจป.

เต้ารับไฟฟ้า

เต้ารับไฟฟ้า ทำไมต้องมีหลายสี

บทความยอดนิยม

แนวทางการซ้อมการระงับอัคคีภัยในยุคโควิด-19

กฎกระทรวงเกี่ยวกับรถยก รถโฟล์คลิฟท์ forklift 2564

นายจ้างต้องรู้! กฎกระทรวงเกี่ยวกับรถยก 2564

ใหม่ล่าสุด! กฎกระทรวงการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น 2564

แบ่งปัน