kytฝึกหยั่งรู้ระวังภัย-เซฟตี้อินไทย
อบรมหลักสูตรฟรี สำหรับสมาชิก          คลิกที่นี่
การฝึกหยั่งรู้ระวังภัย

KYT ฝึกหยั่งรู้ระวังภัย (อันตรายล่วงหน้า)
KYT ฝึกหยั่งรู้ระวังภัย การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนั้น ต้องคอยแก้ไขอยู่เสมอ แต่ที่ดีที่สุดนั้นคือ การป้องกันหรือหลีกเลี่ยงมิให้เกิดขึ้น และหากความเสี่ยงอุบัติเหตุนั้นไปถึงผู้ปฏิบัติงานย่อมเกิดความเสียหายใหญ่โต พฤติกรรมการทำงานที่เสี่ยง และไม่ปลอดภัยของพนักงาน เช่น เผอเรอ เหม่อลอย ซุ่มซ่าม ลัดขั้นตอน รีบเร่ง อันเป็นต้นเหตุของการผิดพลาด และเกิดการสูญเสียในการทำงานทั้งสิ้น การสร้างจุดแข็งของทีมงาน จุดแข็งขององค์กร คือการปฏิบัติงานโดยปราศจากอุบัติเหตุ เพราะองค์กรใดที่ปลอดภัยจากอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทางการแข่งขันเหนือกว่าคู่แข่งอุบัติเหตุต่างๆ การเสียชีวิต ทุพพลภาพนั้น นอกจากสร้างความเสียหายให้กับตัวพนักงาน และองค์กรแล้ว ยังบั่นทอนความรู้สึก จิตใจ สุขภาพของคนงาน ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง เพราะฉะนั้น ควรป้องกันตั้งแต่ต้นเหตุ ดังนั้นหากสามารถหยั่งรู้ระวังภัยล่วงหน้าหน้าได้ จึงเป็นอีกทางออกหนึ่งที่ทำให้ผู้ปฏิบัติงานปลอดภัยจากการเกิดอุบัติเหตุได้ดีที่สุด

วิทยากรได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เน้นทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริงในห้องเรียน บรรยากาศการเรียนที่เป็นกันเอง

เมื่อมาอบรมกับเราท่านจะได้รับ
ใบประกาศวุฒิบัตรผ่านการอบรม

KYT ฝึกหยั่งรู้ระวังภัย (อันตรายล่วงหน้า)


ท่านสามารถค้นหาหลักสูตร KYT ฝึกหยั่งรู้ระวังภัย (อันตรายล่วงหน้า)


KYT ฝึกหยั่งรู้ระวังภัย (อันตรายล่วงหน้า)

หลักการและเหตุผล


จุดเริ่มต้นของอุบัติเหตุในการทำงาน HUMAN ERROR จะต้องแก้ไขอย่างไร? โดยเฉพาะพฤติกรรมการทำงานที่เสี่ยง ไม่ปลอดภัยของพนักงาน เช่น เผอเรอ เหม่อลอย ลัดขั้นตอน รีบเร่ง อันเป็นเหตุของการผิดพลาดและเกิดการสูญเสียในการทำงานทั้งสิ้น หากพนักงานมีการฝึกหยั่งรู้ระวังภัย (อันตรายล่วงหน้า) อาจทำให้การปฏิบัติงานปราศจากอุบัติเหตุจากการทำงาน (Kiken Yoshi Training : KYT) เป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่สามารถลดการเกิดอุบัติเหตุ การได้รับบาดเจ็บได้เป็นอย่างดี และช่วยส่งผลต่อการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร กิจกรรม KYT เน้นหลักการคิดและวิเคราะห์อันตรายหรือการประเมินความเสี่ยงส่งเสริมพฤติกรรมที่นำไปสู่ความปลอดภัย

วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้เข้าใจ หลักการ ความสำคัญและตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงานสร้างจิตสำนึกในความปลอดภัย
2) เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจหลักการวิเคราะห์และสื่อสารด้วยข้อความสั้นๆ พร้อมทั้งสร้างเทคนิคการทำ KYT แบบต่างๆ ไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานและเกิดความปลอดภัยชีวิตประจำวัน
3) เพื่อให้ผู้อบรมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยและจิตสำนึกที่ดีอันเป็นหัวใจหลักของการวางรากฐานของพฤติกรรมความปลอดภัย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) ผู้อบรมนำความรู้หลักการความปลอดภัยในการทำงานด้านความปลอดภัยไปปฏิบัติในองค์กรได้
2) ผู้อบรมสามารถ วิเคราะห์สร้างเทคนิค และสื่อสารด้วยข้อความสั้นๆ ไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานและชีวิตประจำวันได้
3) ผู้อบรมสามารถสร้างวัฒนธรรมและจิตสำนึกความปลอดภัยอันเป็นหัวใจหลักของการวางรากฐานของพฤติกรรมความปลอดภัยได้

รูปแบบการฝึกอบรม
1) เน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Theory and experience)
2) เน้นการเรียนรู้ผ่านกระบวนการสร้างสรรค์การเรียนรู้ (Constructive process of learning)
3) เน้นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงแบบ Scenario แบบกิจกรรมกลุ่มย่อย (Small Group. Activity)

KYT ฝึกหยั่งรู้ระวังภัย (อันตรายล่วงหน้า)บทความkytฝึกหยั่งรู้-04
บทความkytฝึกหยั่งรู้-03
บทความkytฝึกหยั่งรู้-02
บทความkytฝึกหยั่งรู้-01

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันที่อบรม1. เอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

( ฉบับจริง )

2. บัตรประชาชน/ใบขับขี่

( เพื่อตรวจสอบรายชื่อ )

3. โทรศัพท์มือถือ

( เพื่อทำข้อสอบแบบออนไลน์ )

สิ่งที่ได้รับหลังผ่านการอบรมเมื่อมาอบรมกับเราท่านจะได้รับ
ใบประกาศวุฒิบัตรผ่านการอบรม
หรือใบเซอร์ อย่างเป็นทางการ 1 ฉบับ/ท่าน

บัตรประจำตัวผู้ผ่านการอบรมทางศูนย์อบรมของเรามีบัตรประจำตัว
สำหรับผู้ที่ผ่านการทดสอบ
ชำระค่าบัตรเพียง 250 บาท/ท่าน

KYT-การฝึกหยั่งรู้ระวังภัย-(อันตรายล่วงหน้า)

KYT คืออะไร | เซฟตี้อินไทย


“KYT” คือ วิธีการวิเคราะห์หรือคาดการณ์ถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทํางาน พร้อมทั้งกําหนด มาตรการหรือวิธีการจัดการอันตรายเหล่านั้นเพื่อให้เกิดความปลอดภัย - K (Kiken) แปลว่า อันตราย - Y (Yoshi) แปลว่า คาดการณ์หรือทํานายล่วงหน้า - T (Training)แปลว่า การฝึกอบรมการพัฒนาพฤติกรรมความปลอดภัยด้วยวิธีการฝึกหยั่งรู้อันตราย (KYT)


KYT เป็นวิธีการที่ใช้ในการคาดการณ์อันตราย อย่างเป็นระบบและสามารถตอกย้ำให้ผู้ปฎิบัติงานได้เกิดความตระหนักและรู้เท่าทันถึงอันตรายทั้งก่อนและระหว่างการปฎิบัติงาน หากองค์กรได้นำไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมร่วมกับระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยก็จะเป็นการทำให้อุบัติเหตุเป็นศูนย์และเกิดความปลอดภัยเกิดความยั่งยืนต่อไป
  • เพื่อให้ทราบเทคนิคและเครื่องมือของเทคนิค KYT ตามแนวทางของ JISHA ( Japan Industrial Safety and Health Association )
  • เพื่อให้ทราบขั้นตอนการวิเคราะห์และวิธีการทำ KYT อย่างถูกต้อง
  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริง
  • เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้กับผู้ปฏิบัติงาน

IN-HOUSE TRAINING

เราพร้อมให้คำปรึกษา
และมอบคำแนะนำหลักสูตรดีๆให้กับคุณ

โทร 033-166121

เรามีบริการอาหารกลางวันและขนมเบรคให้ผู้เข้าอบรม
เฉพาะผู้ที่เข้ารับการอบรมในรูปแบบ Public Training


บริการดี อาหารอร่อย เมนูอาหารหลากหลาย กับบรรยากาศที่ดูสบายตาเหมือนได้มาพักผ่อน
พร้อมเจ้าหน้าที่ ยินดีให้บริการตลอดรับบริการให้เช่าสถานที่ อบรม-สัมมนา ประชุม, งานมงคล อื่นๆ


อาหาร
อาหาร
อาหาร
อาหาร
อาหาร
อาหาร
อาหาร
อาหาร

บทความที่เกี่ยวข้อง


KYT วิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยที่จป.ต้องรู้

KYT วิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยที่จป.ต้องรู้

KYT วิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยที่จป.ต้องรู้KYT คือK (KIKEN)หมายถึง อันตรายY (YOSHI)หมายถึง การหยั่งรู้T (TRAINING)หมายถึง การฝึกอบรมให้มีความชำนาญKYT วิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยกิจกรรมการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยให้รู้จักคาดการณ์ถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นพร้อมก

KYT มือชี้-ปากย้ำ

KYT มือชี้-ปากย้ำ“ อุบัติภัยต้องเป็นศูนย์ ”  หลายคนคงเคยได้ยินหรือเห็นป้ายเกี่ยวกับความปลอดภัยมาบ้างแล้ว เนื่องจากในการทำงานแต่ละอย่างล้วนมีอันตรายจากการทำงานทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นงานในโรงงานอุตสาหกรรม หรืองาน สำนักงานก็อาจมีอันตรายเช่นกันดัง

บริการ inhouse public training

ไม่พลาดโปรโมชั่นพิเศษก่อนใคร
ไม่พลาดโปรโมชั่นพิเศษก่อนใคร
ตัวอย่างลูกค้าเพียงบางส่วนของเราบริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai