kytฝึกหยั่งรู้ระวังภัย-เซฟตี้อินไทย
อบรมหลักสูตรฟรี 2565          คลิกที่นี่

KYT ฝึกหยั่งรู้ระวังภัย (อันตรายล่วงหน้า)
การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนั้น ต้องคอยแก้ไขอยู่เสมอ แต่ที่ดีที่สุดนั้นคือ การป้องกันหรือหลีกเลี่ยงมิให้เกิดขึ้น และหากความเสี่ยงอุบัติเหตุนั้นไปถึงผู้ปฏิบัติงานย่อมเกิดความเสียหายใหญ่โต พฤติกรรมการทำงานที่เสี่ยง และไม่ปลอดภัยของพนักงาน เช่น เผอเรอ เหม่อลอย ซุ่มซ่าม ลัดขั้นตอน รีบเร่ง อันเป็นต้นเหตุของการผิดพลาด และเกิดการสูญเสียในการทำงานทั้งสิ้น การสร้างจุดแข็งของทีมงาน จุดแข็งขององค์กร คือการปฏิบัติงานโดยปราศจากอุบัติเหตุ เพราะองค์กรใดที่ปลอดภัยจากอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทางการแข่งขันเหนือกว่าคู่แข่ง


อุบัติเหตุต่างๆ การเสียชีวิต ทุพพลภาพนั้น นอกจากสร้างความเสียหายให้กับตัวพนักงาน และองค์กรแล้ว ยังบั่นทอนความรู้สึก จิตใจ สุขภาพของคนงาน ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง เพราะฉะนั้น ควรป้องกันตั้งแต่ต้นเหตุ ดังนั้นหากสามารถหยั่งรู้ระวังภัยล่วงหน้าหน้าได้ จึงเป็นอีกทางออกหนึ่งที่ทำให้ผู้ปฏิบัติงานปลอดภัยจากการเกิดอุบัติเหตุได้ดีที่สุด
วิทยากรได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เน้นทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริงในห้องเรียน บรรยากาศการเรียนที่เป็นกันเอง
เมื่อมาอบรมกับเราท่านจะได้รับ
ใบประกาศวุฒิบัตรผ่านการอบรม

KYT ฝึกหยั่งรู้ระวังภัย (อันตรายล่วงหน้า)


ท่านสามารถค้นหาหลักสูตร KYT ฝึกหยั่งรู้ระวังภัย (อันตรายล่วงหน้า)

หลักการและเหตุผล


จุดเริ่มต้นของอุบัติเหตุในการทำงาน HUMAN ERROR จะต้องแก้ไขอย่างไร? โดยเฉพาะพฤติกรรมการทำงานที่เสี่ยง ไม่ปลอดภัยของพนักงาน เช่น เผอเรอ เหม่อลอย ลัดขั้นตอน รีบเร่ง อันเป็นเหตุของการผิดพลาดและเกิดการสูญเสียในการทำงานทั้งสิ้น หากพนักงานมีการฝึกหยั่งรู้ระวังภัย (อันตรายล่วงหน้า) อาจทำให้การปฏิบัติงานปราศจากอุบัติเหตุจากการทำงาน (Kiken Yoshi Training : KYT) เป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่สามารถลดการเกิดอุบัติเหตุ การได้รับบาดเจ็บได้เป็นอย่างดี และช่วยส่งผลต่อการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร กิจกรรม KYT เน้นหลักการคิดและวิเคราะห์อันตรายหรือการประเมินความเสี่ยงส่งเสริมพฤติกรรมที่นำไปสู่ความปลอดภัย

วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้เข้าใจ หลักการ ความสำคัญและตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงานสร้างจิตสำนึกในความปลอดภัย
2) เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจหลักการวิเคราะห์และสื่อสารด้วยข้อความสั้นๆ พร้อมทั้งสร้างเทคนิคการทำ KYT แบบต่างๆ ไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานและเกิดความปลอดภัยชีวิตประจำวัน
3) เพื่อให้ผู้อบรมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยและจิตสำนึกที่ดีอันเป็นหัวใจหลักของการวางรากฐานของพฤติกรรมความปลอดภัย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) ผู้อบรมนำความรู้หลักการความปลอดภัยในการทำงานด้านความปลอดภัยไปปฏิบัติในองค์กรได้
2) ผู้อบรมสามารถ วิเคราะห์สร้างเทคนิค และสื่อสารด้วยข้อความสั้นๆ ไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานและชีวิตประจำวันได้
3) ผู้อบรมสามารถสร้างวัฒนธรรมและจิตสำนึกความปลอดภัยอันเป็นหัวใจหลักของการวางรากฐานของพฤติกรรมความปลอดภัยได้

รูปแบบการฝึกอบรม
1) เน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Theory and experience)
2) เน้นการเรียนรู้ผ่านกระบวนการสร้างสรรค์การเรียนรู้ (Constructive process of learning)
3) เน้นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงแบบ Scenario แบบกิจกรรมกลุ่มย่อย (Small Group. Activity)

KYT ฝึกหยั่งรู้ระวังภัย (อันตรายล่วงหน้า)ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันที่อบรม1. เอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
( ฉบับจริง )
2. บัตรประชาชน/ใบขับขี่
( เพื่อตรวจสอบรายชื่อ )
3. โทรศัพท์มือถือ
( เพื่อทำข้อสอบแบบออนไลน์ )

สิ่งที่ได้รับหลังผ่านการอบรมเมื่อมาอบรมกับเราท่านจะได้รับ
ใบประกาศวุฒิบัตรผ่านการอบรม
หรือใบเซอร์ อย่างเป็นทางการ 1 ฉบับ/ท่าน

บัตรประจำตัวผู้ผ่านการอบรมทางศูนย์อบรมของเรามีบัตรประจำตัว
สำหรับผู้ที่ผ่านการทดสอบ
ชำระค่าบัตรเพียง 250 บาท/ท่าน

บรรยากาศการอบรม


บรรยากาศการอบรม เน้นทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริง
ในห้องเรียน ในบรรยากาศการเรียนที่เป็นกันเอง เนื้อหาเข้มข้น
และสามารถนำไปใช้ได้จริงในการทำงาน


การพัฒนาพฤติกรรมความปลอดภัยด้วยวิธีการฝึกหยั่งรู้อันตราย (KYT)


KYT เป็นวิธีการที่ใช้ในการคาดการณ์อันตราย อย่างเป็นระบบและสามารถตอกย้ำให้ผู้ปฎิบัติงานได้เกิดความตระหนักและรู้เท่าทันถึงอันตรายทั้งก่อนและระหว่างการปฎิบัติงาน หากองค์กรได้นำไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมร่วมกับระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยก็จะเป็นการทำให้อุบัติเหตุเป็นศูนย์และเกิดความปลอดภัยเกิดความยั่งยืนต่อไป
  • เพื่อให้ทราบเทคนิคและเครื่องมือของเทคนิค KYT ตามแนวทางของ JISHA ( Japan Industrial Safety and Health Association )
  • เพื่อให้ทราบขั้นตอนการวิเคราะห์และวิธีการทำ KYT อย่างถูกต้อง
  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริง
  • เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้กับผู้ปฏิบัติงาน
บริการ inhouse public training

IN-HOUSE TRAINING

เราพร้อมให้คำปรึกษา
และมอบคำแนะนำหลักสูตรดีๆให้กับคุณ

โทร 091-2345669, 063-2681079, 097-2370949

เรามีบริการอาหารกลางวันและขนมเบรคให้ผู้เข้าอบรม
เฉพาะผู้ที่เข้ารับการอบรมในรูปแบบ Public Training


บริการดี อาหารอร่อย เมนูอาหารหลากหลาย กับบรรยากาศที่ดูสบายตาเหมือนได้มาพักผ่อน
พร้อมเจ้าหน้าที่ ยินดีให้บริการตลอดรับบริการให้เช่าสถานที่ อบรม-สัมมนา ประชุม, งานมงคล อื่นๆ

ลูกค้าของเราบริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย