ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร-เซฟตี้อินไทย
อบรมหลักสูตรฟรี 2565          คลิกที่นี่
ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร

ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร (Machine Safety Audit)
การล็อคและแขวนป้ายอุปกรณ์ (Machine Safety and Lockout Tagout)เป็นระบบที่จะทำให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน โดยในงานบำรุงรักษาเครื่องจักร มักจะเป็นงานที่เกิดอุบัติเหตุได้บ่อย ทั้งนี้อาจเกิดจากสถานที่ๆ ไม่เอื้ออำนวย หรือไม่มีความปลอดภัย อย่างเช่น เครื่องมืออุปกรณ์วางไม่เรียบร้อย,วัสดุไม่ได้จัดวางเป็นระเบียบ หรืออาจจะเกิดจากอุปนิสัยของช่างซ่อมบำรุงเอง และหากเกิดอุบัติเหตุขึ้น ก็จะทำให้พวกเขาได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตลงได้


โดยจะส่งผลโดยตรงต่อหน่วนงานหรือโรงงานอุตสาหกรรมนั้นๆ ในด้านสวัสดิการ และผลผลิต ตลอดจนคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ฉะนั้น การป้องกันอุบัติเหตุ จึงเป็นสิ่งจำเป็นยิ่งนัก สำหรับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในงานซ่อมบำรุง อันเนื่องมาจากสาเหตุจากสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย และการกระทำที่ไม่ปลอดภัย ซึ่งจะส่งผลกระทบกับพนักงานและองค์กรโดยตรง ในเรื่องของ P Q C D S M E ดังนั้นเรื่อง การล็อคและแขวนป้ายอุปกรณ์ (Machine Safety and Lockout Tagout)สำหรับระบบการบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ถูกวิธีจะทำให้ผู้เข้าฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย ในการทำงาน
วิทยากรได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เน้นทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริงในห้องเรียน บรรยากาศการเรียนที่เป็นกันเอง
เมื่อมาอบรมกับเราท่านจะได้รับ
ใบประกาศวุฒิบัตรผ่านการอบรม

ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร


ท่านสามารถค้นหาหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร

หลักการและเหตุผล


ตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับ เครื่องจักร ปั้นจั่นและหม้อน้ำ พ.ศ. 2564 กำหนดว่า ในการทำงานเกี่ยวกับ เครื่องปั๊มโลหะ เครื่องเชื่อมไฟฟ้า เครื่องเชื่อมก๊าซ หรือ เครื่องจักรชนิดอื่นที่อาจก่อให้เกิดอันตรายจากการใช้งานได้โดยสภาพ นายจ้างต้องใช้ลูกจ้าง ซึ่งผ่านการอบรม เกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการทำงานที่ปลอดภัยในการทำงาน กับเครื่องจักร การป้องกันอันตรายจากเครื่องจักร รายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้างอุปกรณ์ การตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ของเครื่องจักรนั้น โดยวิทยากรซึ่งมีความรู้ ความ เชี่ยวชาญ และประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรแต่ละประเภท หลักสูตร "ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร" นี้ได้รวบรวมความรู้ที่จำเป็น สำหรับผู้ปฏิบัติงานกับ เครื่องจักรแต่ละประเภท ให้สามารถนำความรู้ไปใช้ปฏิบัติ ตามวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์

วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมหรือผู้ปฏิบัติงานกับเครื่องจักร เข้าใจถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นขณะปฏิบัติงาน
2) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมหรือผู้ปฏิบัติงานกับเครื่องจักร ได้ทราบถึงขั้นตอนการทำงานที่ปลอดภัย หลักการทำงานกับเครื่องจักร ในสถานประกอบกิจการ /โรงงานอย่างถูกต้อง
3) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมหรือผู้ปฏิบัติงานกับเครื่องจักร ทราบถึงวิธีป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นขณะปฏิบัติงาน
4) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ปฏิบัติงานกับเครื่องจักร ทราบถึงข้อกฎหมายและมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง มีความ ตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องจักรประเภทต่างๆ

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. พนักงานผู้ปฏิบัติงานกับเครื่องจักรหรือเครื่องมือ

2. หัวหน้างานผู้ควบคุมดูแลงานที่ต้องใช้เครื่องจักรในการทำงาน

3. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

4. ช่างซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักร ช่างเทคนิค วิศวกร ผู้ดูแลเครื่องจักร

ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรข้อมูลที่เป็นประโยชน์สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันที่อบรม1. เอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
( ฉบับจริง )
2. บัตรประชาชน/ใบขับขี่
( เพื่อตรวจสอบรายชื่อ )
3. โทรศัพท์มือถือ
( เพื่อทำข้อสอบแบบออนไลน์ )

สิ่งที่ได้รับหลังผ่านการอบรมเมื่อมาอบรมกับเราท่านจะได้รับ
ใบประกาศวุฒิบัตรผ่านการอบรม
หรือใบเซอร์ อย่างเป็นทางการ 1 ฉบับ/ท่าน

บัตรประจำตัวผู้ผ่านการอบรมทางศูนย์อบรมของเรามีบัตรประจำตัว
สำหรับผู้ที่ผ่านการทดสอบ
ชำระค่าบัตรเพียง 250 บาท/ท่าน

เน้นทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริง


บรรยากาศการเรียนที่เป็นกันเอง เนื้อหาเข้มข้น
และสามารถนำไปใช้ได้จริงในการทำงาน


กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานเครื่องจักร ปั้นจั่น หม้อนํ้า
รวมคลิปอุบัติเหตุที่มักจะเกิดขึ้นในที่ทำงาน ใจไม่ถึงห้ามดู

การประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
(Safety Risk assessment)


การชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยงจากการทำงาน ( Risk Assessment ) เป็นวิธีการและขั้นตอนที่ระบุลำดับความเสี่ยงของอันตรายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของงาน ที่ครอบคลุมขั้นตอนการทำงาน สถานที่ เครื่องจักร อุปกรณ์ บุคลากร ที่อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บ ความเจ็บป่วย ความเสียหายต่อทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม หรือสิ่งต่าง ๆ รวมกัน ในหัวข้อนี้จะอธิบายถึงหลักการ และวิธีการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย การอธิบายถึงความจำเป็นที่ต้องประเมินความเสี่ยงการประมาณระดับความเสี่ยงโดยคำนึงถึง ความรุนแรงและโอกาสที่จะเกิดอันตราย เพื่อนำมาพิจารณาว่าเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ หรือยอมรับไม่ได้ และการวางแผนควบคุมความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้
  • เพื่อทราบปัจจัยเสี่ยงอันตรายและการชี้บ่งอันตรายพร้อมการค้นหาอันตราย
  • เพื่อฝึกปฏิบัติในการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA) และการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน
  • เพื่อกำหนดให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถจัดทำการวิเคราะห์งานและมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานของส่วนงาน แผนกที่ตนเองรับผิดชอบ
บริการ inhouse public training

IN-HOUSE TRAINING

เราพร้อมให้คำปรึกษา
และมอบคำแนะนำหลักสูตรดีๆให้กับคุณ

โทร 091-2345669, 063-2681079, 097-2370949

เรามีบริการอาหารกลางวันและขนมเบรคให้ผู้เข้าอบรม
เฉพาะผู้ที่เข้ารับการอบรมในรูปแบบ Public Training


บริการดี อาหารอร่อย เมนูอาหารหลากหลาย กับบรรยากาศที่ดูสบายตาเหมือนได้มาพักผ่อน
พร้อมเจ้าหน้าที่ ยินดีให้บริการตลอดรับบริการให้เช่าสถานที่ อบรม-สัมมนา ประชุม, งานมงคล อื่นๆ

ลูกค้าของเราบริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย