จิตสำนึกการขับขี่ปลอดภัยสำหรับพนักงานขับรถยนต์-เซฟตี้อินไทย
อบรมหลักสูตรฟรี 2567          คลิกที่นี่
จิตสำนึกการขับขี่ปลอดภัยสำหรับพนักงานขับรถยนต์

จิตสำนึกการขับขี่ปลอดภัยสำหรับพนักงานขับรถยนต์
จิตสำนึกการขับขี่ปลอดภัยสำหรับพนักงานขับรถยนต์ เนื่องจากรถยนต์ เป็นยานพาหนะที่จําเป็นยิ่งสําหรับการเดินทาง ในการติดต่อราชการและในชีวิตประจําวัน ปัจจุบันจํานวนรถยนต์ต่าง ๆ นับวันจะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งผลที่ตามมาคืออุบัติเหตุในท้องถนนเพิ่มมากขึ้นเป็นเงาตามตัว ถึงแม้ว่าจะมีความพยายาม อย่างยิ่งยวดที่จะพัฒนาด้านเทคโนโลยีเกี่ยวกับยานยนต์ออกมา เพื่อเน้นระบบความปลอดภัยของผู้ขับขี่ ให้มากขึ้น เช่นถุงลมนิรภัย เข็มขัดนิรภัย เสริมคานเหล็กที่ประตูรถ ตลอดจนเพิ่มคุณภาพยางรถยนต์ให้มีสมรรถนะสูงขึ้น และอื่น ๆ อีกมากมาย ก็ไม่สามารถหยุดยั้งสถิติการเกิดอุบัติเหตุให้ลดลงได้ เพราะสาเหตุที่แท้จริง ของการเกิดอุบัติเหตุประมาณ 95% ของทั้งหมดมาจากการกระทําของคนเพื่อแก้ไขหรือป้องกันปัญหาอุบัติเหตุทางถนน โดยเตรียมความพร้อมของผู้ขับขี่และยานพาหนะในการเดินทาง รวมทั้งเป็นการรณรงค์เพื่อ กระตุ้นเตือนให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเกิดจิตสํานึกในการช่วยกันป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยมุ่งที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่เอง ตลอดทั้งสร้างจิตสํานึกให้มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการเสริมสร้างความปลอดภัยในระบบการขนส่งทางถนนด้วยการขับขี่อย่างปลอดภัย โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและถ่ายทอดประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริง ของบุคลากรเพื่อแก้ไขหรือป้องกันปัญหาอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น

จิตสำนึกการขับขี่ปลอดภัยสำหรับพนักงานขับรถยนต์

วิทยากรได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เน้นทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริงในห้องเรียน บรรยากาศการเรียนที่เป็นกันเอง

เมื่อมาอบรมกับเราท่านจะได้รับ
ใบประกาศวุฒิบัตรผ่านการอบรม

อบรมขับขี่ปลอดภัย (Safety Drive)


หลักสูตรที่สอนให้ขับขี่รถอย่างมีสติคำนึงถึงอุบัติเหตุและเสริมสร้างทักษะในการขับขี่รถอย่างปลอดภัยและถูกวิธี รวมทั้งการใช้และการบำรุงรักษารถยนต์อย่างถูกวิธีและปลอดภัย

จิตสำนึกการขับขี่ปลอดภัยสำหรับพนักงานขับรถยนต์


ท่านสามารถเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตร จิตสำนึกการขับขี่ปลอดภัยสำหรับพนักงานขับรถยนต์ ได้จากตารางด้านล่างนี้


หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล


การใช้ชีวิตทำงานบนท้องถนนของคนขับรถขนส่งไม่ใช่เรื่องง่าย แต่เป็นเรื่องที่เข้าข่ายเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ที่ทำให้มีผู้บาดเจ็บ เสียชีวิต และพิการพนักงานขับรถขนส่ง เมื่อเกิดอุบัติเหตุจะมี ผลกระทบอย่างรุนแรงและกว้างขวาง ต่อชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม ดังนั้น มาตรการการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุที่พนักงานขับรถขนส่งต้องตระหนักและยึดถือความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้อบรมสามารถมีความรู้และทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างปลอดภัยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของตนเอง ผู้ประกอบการขนส่ง และสังคมโดยรวม
2. เพื่อปลุกจิตสำนึกในการขับรถอย่างปลอดภัย เพื่อไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อตนเองและผู้ร่วมทาง
3. เพื่อให้ผู้อบรมสังเกต คาดการณ์อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น และเข้าใจถึงพฤติกรรมของผู้ใช้ทาง
4. เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรและสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้อบรมมีสามารถมีความรู้และทักษะที่ได้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างปลอดภัยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของตนเอง ผู้ประกอบการขนส่ง และสังคมโดยรวม
2. เพื่อปลุกจิตสำนึกในการขับรถอย่างปลอดภัย เพื่อไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อตนเองและผู้ร่วมทาง
3. ผู้อบรมสังเกต คาดการณ์อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น และเข้าใจถึงพฤติกรรมของผู้ใช้ทาง
4. ผู้อบรมมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรและสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

รูปแบบการฝึกอบรม
1. การบรรยายแบบ Blended Learning Solution ระหว่างทฤษฎีและสื่อมัลติมีเดีย
2. การเรียนรู้จากการถ่ายทอดประสบการณ์ Learn by Experience.
3. กรณีศึกษา Case Study โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีส่วนร่วมในการคิดวิเคราะห์
4. ทตสอบ Pre-test /Post-test

จิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงานบทความจิตสำนึกการขับขี่ปลอดภัยสำหรับพนักงานขับรถยนต์-01
บทความจิตสำนึกการขับขี่ปลอดภัยสำหรับพนักงานขับรถยนต์-02
บทความจิตสำนึกการขับขี่ปลอดภัยสำหรับพนักงานขับรถยนต์-03
บทความจิตสำนึกการขับขี่ปลอดภัยสำหรับพนักงานขับรถยนต์-04
บทความจิตสำนึกการขับขี่ปลอดภัยสำหรับพนักงานขับรถยนต์-05
บทความจิตสำนึกการขับขี่ปลอดภัยสำหรับพนักงานขับรถยนต์-06

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันที่อบรม1. เอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

( ฉบับจริง )

2. บัตรประชาชน/ใบขับขี่

( เพื่อตรวจสอบรายชื่อ )

3. โทรศัพท์มือถือ

( เพื่อทำข้อสอบแบบออนไลน์ )

สิ่งที่ได้รับหลังผ่านการอบรมเมื่อมาอบรมกับเราท่านจะได้รับ
ใบประกาศวุฒิบัตรผ่านการอบรม
หรือใบเซอร์ อย่างเป็นทางการ 1 ฉบับ/ท่าน

บัตรประจำตัวผู้ผ่านการอบรมทางศูนย์อบรมของเรามีบัตรประจำตัว
สำหรับผู้ที่ผ่านการทดสอบ
ชำระค่าบัตรเพียง 250 บาท/ท่าน

ขับขี่ปลอดภัย คือ


การขับขี่รถยนต์ให้ปลอดภัยถือเป็นเป้าหมายที่สำคัญที่สุดในการขับขี่รถยนต์ การเตรียมความพร้อมทั้งรถยนต์ และผู้ขับขี่เป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมาก จึงจำเป็นอย่างยิ่งต้องมีการตรวจสอบความพร้อมใช้งานของรถและผู้ขับขี่ก่อนออกเดินทางเพื่อที่จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุป้ายจราจร-เซฟตี้อินไทย
รวมคลิปอุบัติเหตุ-ใจไม่ถึงห้ามดู-เซฟตี้อินไทย

การขับขี่ปลอดภัย


การรณรงค์เรื่องความปลอดภัยเป็นสิ่งที่องค์กรต่าง ๆ ให้ความสำคัญมาเป็นอันดับแรกของการทำงาน (Safety First) ไม่ใช่เฉพาะความปลอดภัยในการทำงานเท่านั้นที่ให้ความสำคัญ แต่รวมไปถึงความปลอดภัยนอกงานของสมาชิกในองค์กร การรณรงค์ที่สำคัญในส่วนของความปลอดภัยนอกงาน ซึ่งอยู่วิถีชีวิตของทุกคนคือเรื่องความปลอดภัยในการเดินทางหรือการใช้ยานยนต์ ในการรณรงค์เรื่องขับขี่ปลอดภัย (Safety Drive) เพราะชีวิตของคนทำงานเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับการเดินทาง ทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ การรณรงค์และให้ความรู้เกี่ยวกับการขับขี่ปลอดภัย จึงเป็นความสำคัญที่องค์กรต่าง ๆ ควรสนับสนุน เพราะนอกจากขับรถได้ สิ่งสำคัญคือเทคนิคการขับขี่รถอย่างไรให้ถูกต้อง และมีความปลอดภัยและถูกต้องตามกฎจราจร เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถและถนนต่อไป
  • เพื่อให้ผู้เข้ารับความรู้ ความเข้าใจ ในการเตรียมความพร้อม ดูแลรักษารถยนต์และจักรยานเบื้องต้น เพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัย
  • เพื่อให้ผู้เข้ารับความรู้ ความเข้าใจ และการปฏิบัติ เทคนิคการขับขี่ของรถยนต์และรถจักยานยนต์อย่างปลอดภัย
  • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักถึงจิตสำนึกความปลอดภัยในการขับขี่ อันเป็นการส่งเสริมการ รณรงค์ความปลอดภัยนอกงาน
  • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทบทวนและตระหนักถึงการขับขี่รถยนต์และรถจักยานยนต์ตามกฎจราจร

IN-HOUSE TRAINING

เราพร้อมให้คำปรึกษา
และมอบคำแนะนำหลักสูตรดีๆให้กับคุณ

โทร 033-166121

เรามีบริการอาหารกลางวันและขนมเบรคให้ผู้เข้าอบรม
เฉพาะผู้ที่เข้ารับการอบรมในรูปแบบ Public Training


บริการดี อาหารอร่อย เมนูอาหารหลากหลาย กับบรรยากาศที่ดูสบายตาเหมือนได้มาพักผ่อน
พร้อมเจ้าหน้าที่ ยินดีให้บริการตลอดรับบริการให้เช่าสถานที่ อบรม-สัมมนา ประชุม, งานมงคล อื่นๆ


อาหาร
อาหาร
อาหาร
อาหาร
อาหาร
อาหาร
อาหาร
อาหาร

บทความที่เกี่ยวข้อง


เครื่องหมายจราจร

เครื่องหมายจราจรป้ายที่คุณต้องรู้! เพื่อการขับขี่ปลอดภัย

เครื่องหมายจราจร เป็นสิ่งที่หลายคนคุ้นเคยและพบเห็นบนท้องถนนกันอย่างแน่นอน  เครื่องหมายป้ายเตือน และความหมายของเครื่องหมายจราจรทั้งหมด เป็นสิ่งบ่งบอกความสำคัญของป้ายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติอย่างถูกต้อง และขับขี่อย่างปลอดภัย ซึ่งอาจจะมี

อบรมผู้ปฏิบัติงานถังขนส่งน้ำมัน 2566 อบรม กรมธุรกิจพลังงาน 2566 กฎหมาย การขนส่งน้ำมัน เชื้อเพลิง  อบรม พนักงานขับรถ น้ำมัน 2566  ความ ปลอดภัย ในการขนส่งน้ำมัน  การตรวจ สอบ รถขนส่งน้ำมัน  กฎกระทรวง การ ซ่อม บำรุง ถังเก็บน้ำมันและถังขนส่งน้ำมัน พ ศ 2560  ผู้ขนส่งน้ำมันตามมาตรา 12

ผู้ปฏิบัติงานถังขนส่งน้ำมัน ประเภทรถขนส่งน้ำมัน

กฎหมายผู้ปฏิบัติงานน้ำมันเชื้อเพลิงประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ แบบคำขอ แบบใบรับรอง แบบบัตรประจำตัว และหลักสูตรการฝึกอบรมของผู้ฝึกอบรม วิทยากร และผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ.2559 หมวด ๑ บททั่วไปข้อ ๒ การประกอบกิจการถังขนส่งน้ำมัน ประเภทรถขนส

ตัดแต้มใบขับขี่ 2566

เริ่มแล้ว! มาตรการ “ตัดแต้มใบขับขี่ 2566”

เริ่มแล้ว! มาตรการ “ตัดแต้มใบขับขี่” หากตัดเหลือ 0 ถูกพักใช้ใบขับขี่ 90 วันสำนักงานตำรวจแห่งชาติเตรียมใช้ระบบตัดคะแนนความประพฤติในการขับรถ 20 ฐานความผิด หากถูกตัดเหลือ 0 คะแนนถูกพักใช้ใบขับขี่ 90 วัน กรณีค้างจ่ายค่าปรับตามใบสั่งถูกตัดแต้มเช่นกัน เริ่

บุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่งต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง

คุณสมบัติ บุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง มีอะไรบ้าง

ตามที่ ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่องกำหนดคุณสมบัติ หลักสูตร ระยะเวลาการฝึกอบรม และหน้าที่ของบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง พ.ศ. 2564" บุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง "บุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง (Transport Safety Manager : TSM) คือบุคลากรเฉพ

การขับขี่ปลอดภัย,การขับรถปลอดภัย,การขับขี่อย่างปลอดภัย,กฎในการขับขี่รถ,มาตรการขับขี่ปลอดภัย,คู่มือการขับขี่ปลอดภัย,กฎการขับขี่อย่างปลอดภัย,ความปลอดภัยในการขับขี่,นโยบายขับขี่ปลอดภัย,บทความขับขี่ปลอดภัย,ความปลอดภัยในการขับขี่,ขับขี่ปลอดภัย 2565,กฎหมายเกี่ยวกับการขับขี่,ความปลอดภัยท้องถนน,ศูนย์ขับขี่ปลอดภัย

ขับรถเป็นกับขับรถได้ความเเตกต่างที่หน้ากลัว

ขับรถเป็นกับขับรถได้ความเเตกต่างที่หน้ากลัว"ขับรถได้" กับ "ขับรถเป็น" ต่างกันอย่างไร???สำหรับ เซฟตี้อินไทย ให้นิยามคนที่ "ขับรถได้" คือคนที่ได้รับอนุญาตให้ใช้รถใช้ถนนได้ แต่อาจจะไม่ได้มีทักษะการขับขี่มากนัก อาจเป็นเพราะสิ่งอำนวยความสะดวกในรถยนต์

ขับขี่ ปลอดภัย

เตรียมพร้อมให้ดีก่อนขับรถช่วงเทศกาล

เตรียมพร้อมให้ดีก่อนขับรถช่วงเทศกาลตรวจสภาพรถก่อ่นออกเดินทาง1.เช็คน้ำมัน เติมให้เต็มถังพร้อมเดินทางไกล2.เช็คเเบตเตอรี่ เติมน้ำกลั่นให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม3.เช็คความสว่าง ไฟหน้า ไฟท้าย เเละไฟตัดหมอก4.เช็คยางปัดน้ำฝนเติมน้ำฉีดล้างกระจกให้เต็ม5.

9เทคนิคขับขี่รถจักรยานยนต์ให้ปลอดภัย

9เทคนิคขับขี่รถจักรยานยนต์ให้ปลอดภัย

1. เช็กรถให้พร้อมใช้ ตรวจสอบระบบเบรก ระบบไฟส่องสว่าง สภาพยาง ระบบไฟ และอุปกรณ์อื่น ๆ ควรอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ หากมีชิ้นส่วนใดที่ไม่น่าไว้วางใจให้รีบเปลี่ยนทันที 2. สวมหมวกกันน็อกทุกครั้ง ทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้าย ควรใส่หมวกกันน็อกท

driving-on-mountain

เทคนิคขับรถขึ้นเขา-ลงเขาอย่างปลอดภัย

เทคนิคขับรถขึ้นเขา-ลงเขาอย่างปลอดภัย          ใกล้ปลายปี ใกล้หน้าหนาวเข้าไปทุกที ไม่มีอะไรดีไปกว่าการวางแพลนท่องเที่ยว โดยเฉพาะการขึ้นดอยเพื่อดูทะเลหมอก หลายคนเลือกที่จะเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว เพราะมีความสะดวกสบาย แต่เส้นทางดูทะเลหมอกนั้นส่วน

เคล็ด(ไม่)ลับ ขับรถตอนกลางคืนอย่างปลอดภัย

เคล็ด(ไม่)ลับ ขับรถตอนกลางคืนอย่างปลอดภัย

เคล็ด(ไม่)ลับ ขับรถตอนกลางคืนอย่างปลอดภัยการขับรถกลางคืน เป็นเรื่องยากสำหรับผู้ขับขี่มือใหม่ แต่ก็เป็นเรื่องที่มือเก๋าเองก็ต้องใช้ความระมัดระวัง เนื่องจากดวงตาต้องมีการเพ่งหรือปรับตัวเพื่อการมองเห็นในสภาวะแสงน้อย การขับรถในเวลากลางคืนจึงอ

4 เทคนิคการขับรถแบบประหยัดน้ำมัน

4 เทคนิคการขับรถแบบประหยัดน้ำมัน

4 เทคนิคขับรถแบบประหยัดน้ำมันการขับรถให้ประหยัดน้ำมัน ไม่ใช่แค่ขับให้ช้า หรือไม่เกิน 90 กม./ชม. เท่านั้น แต่ต้องมีเทคนิคเพิ่มเติมด้วย 4 เทคนิคการขับรถแบบประหนยัดน้ำมัน มีดังนี้1. ใช้ความเร็วคงที่การขับรถด้วยความเร็วคงที่ ช่วยลดอัตราสิ้นเปลืองเชื้อ

เมาแล้วขับ ถูกจับแน่

เมาแล้วขับ ถูกจับแน่

เมาแล้วขับ ถูกจับแน่เมาแล้วขับ ถูกจับได้ ต้องเสียเงินค่าปรับกี่บาท ปี 2564-2565          เมาแล้วขับ การเมาแล้วขับ ถือว่าเป็นเรื่องที่ยังไม่สามารถแก้ได้ในปัจจุบัน แถมยังเป็นปัญหาที่อาจจะส่งผลกระทบต่อชีวิตของผู้อื่นด้วย โทษของการเมาแล้วขับในปัจจุบันค่อ

การขับขี่ปลอดภัยเชิงป้องกันอุบัติเหตุ ขับขี่ปลอดภัย การ์ตูนความปลอดภัย

การขับขี่ปลอดภัยเชิงป้องกันอุบัติเหตุ

การขับขี่ปลอดภัยเชิงป้องกันอุบัติเหตุเทคนิคการขับรถปลอดภัยเชิงป้องกันอุบัติเหตุวัตถุประสงค์1.รู้ เข้าใจ แนวคิดและทัศนคติที่ถูกต้องในการขับรถปลอดภัยเชิงป้องกันอุบัติเหตุ2.รู้ เข้าใจ เทคนิคในการขับรถที่ถูกต้องและปลอดภัย3.ทราบสมรรถภาพความพร้อม

บริการ inhouse public training

ไม่พลาดโปรโมชั่นพิเศษก่อนใคร
ไม่พลาดโปรโมชั่นพิเศษก่อนใคร
ตัวอย่างลูกค้าเพียงบางส่วนของเราบริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai