จิตสำนึกการขับขี่ปลอดภัยสำหรับพนักงานขับรถยนต์-เซฟตี้อินไทย
อบรมหลักสูตรฟรี 2565          คลิกที่นี่
จิตสำนึกการขับขี่ปลอดภัยสำหรับพนักงานขับรถยนต์

จิตสำนึกการขับขี่ปลอดภัยสำหรับพนักงานขับรถยนต์
เนื่องจากรถยนต์ เป็นยานพาหนะที่จําเป็นยิ่งสําหรับการเดินทาง ในการติดต่อราชการและในชีวิตประจําวัน ปัจจุบันจํานวนรถยนต์ต่าง ๆ นับวันจะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งผลที่ตามมาคืออุบัติเหตุในท้องถนนเพิ่มมากขึ้นเป็นเงาตามตัว ถึงแม้ว่าจะมีความพยายาม อย่างยิ่งยวดที่จะพัฒนาด้านเทคโนโลยีเกี่ยวกับยานยนต์ออกมา เพื่อเน้นระบบความปลอดภัยของผู้ขับขี่ ให้มากขึ้น เช่นถุงลมนิรภัย เข็มขัดนิรภัย เสริมคานเหล็กที่ประตูรถ ตลอดจนเพิ่มคุณภาพยางรถยนต์ให้มีสมรรถนะสูงขึ้น และอื่น ๆ อีกมากมาย ก็ไม่สามารถหยุดยั้งสถิติการเกิดอุบัติเหตุให้ลดลงได้ เพราะสาเหตุที่แท้จริง ของการเกิดอุบัติเหตุประมาณ 95% ของทั้งหมดมาจากการกระทําของคน


เพื่อแก้ไขหรือป้องกันปัญหาอุบัติเหตุทางถนน โดยเตรียมความพร้อมของผู้ขับขี่และยานพาหนะในการเดินทาง รวมทั้งเป็นการรณรงค์เพื่อ กระตุ้นเตือนให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเกิดจิตสํานึกในการช่วยกันป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยมุ่งที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่เอง ตลอดทั้งสร้างจิตสํานึกให้มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการเสริมสร้างความปลอดภัยในระบบการขนส่งทางถนนด้วยการขับขี่อย่างปลอดภัย โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและถ่ายทอดประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริง ของบุคลากรเพื่อแก้ไขหรือป้องกันปัญหาอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น
วิทยากรได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เน้นทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริงในห้องเรียน บรรยากาศการเรียนที่เป็นกันเอง
เมื่อมาอบรมกับเราท่านจะได้รับ
ใบประกาศวุฒิบัตรผ่านการอบรม

จิตสำนึกการขับขี่ปลอดภัยสำหรับพนักงานขับรถยนต์


ท่านสามารถค้นหาหลักสูตรจิตสำนึกการขับขี่ปลอดภัยสำหรับพนักงานขับรถยนต์

หลักการและเหตุผล


การใช้ชีวิตทำงานบนท้องถนนของคนขับรถขนส่งไม่ใช่เรื่องง่าย แต่เป็นเรื่องที่เข้าข่ายเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ที่ทำให้มีผู้บาดเจ็บ เสียชีวิต และพิการพนักงานขับรถขนส่ง เมื่อเกิดอุบัติเหตุจะมี ผลกระทบอย่างรุนแรงและกว้างขวาง ต่อชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม ดังนั้น มาตรการการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุที่พนักงานขับรถขนส่งต้องตระหนักและยึดถือความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้อบรมสามารถมีความรู้และทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างปลอดภัยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของตนเอง ผู้ประกอบการขนส่ง และสังคมโดยรวม
2. เพื่อปลุกจิตสำนึกในการขับรถอย่างปลอดภัย เพื่อไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อตนเองและผู้ร่วมทาง
3. เพื่อให้ผู้อบรมสังเกต คาดการณ์อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น และเข้าใจถึงพฤติกรรมของผู้ใช้ทาง
4. เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรและสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้อบรมมีสามารถมีความรู้และทักษะที่ได้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างปลอดภัยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของตนเอง ผู้ประกอบการขนส่ง และสังคมโดยรวม
2. เพื่อปลุกจิตสำนึกในการขับรถอย่างปลอดภัย เพื่อไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อตนเองและผู้ร่วมทาง
3. ผู้อบรมสังเกต คาดการณ์อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น และเข้าใจถึงพฤติกรรมของผู้ใช้ทาง
4. ผู้อบรมมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรและสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

รูปแบบการฝึกอบรม
1. การบรรยายแบบ Blended Learning Solution ระหว่างทฤษฎีและสื่อมัลติมีเดีย
2. การเรียนรู้จากการถ่ายทอดประสบการณ์ Learn by Experience.
3. กรณีศึกษา Case Study โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีส่วนร่วมในการคิดวิเคราะห์
4. ทตสอบ Pre-test /Post-test

จิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงานข้อมูลที่เป็นประโยชน์สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันที่อบรม1. เอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
( ฉบับจริง )
2. บัตรประชาชน/ใบขับขี่
( เพื่อตรวจสอบรายชื่อ )
3. โทรศัพท์มือถือ
( เพื่อทำข้อสอบแบบออนไลน์ )

สิ่งที่ได้รับหลังผ่านการอบรมเมื่อมาอบรมกับเราท่านจะได้รับ
ใบประกาศวุฒิบัตรผ่านการอบรม
หรือใบเซอร์ อย่างเป็นทางการ 1 ฉบับ/ท่าน

บัตรประจำตัวผู้ผ่านการอบรมทางศูนย์อบรมของเรามีบัตรประจำตัว
สำหรับผู้ที่ผ่านการทดสอบ
ชำระค่าบัตรเพียง 250 บาท/ท่าน

เน้นทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริง


บรรยากาศการเรียนที่เป็นกันเอง เนื้อหาเข้มข้น
และสามารถนำไปใช้ได้จริงในการทำงาน


ป้ายจราจร
รวมคลิปอุบัติเหตุ-ใจไม่ถึงห้ามดู-เซฟตี้อินไทย

การขับขี่ปลอดภัย


การรณรงค์เรื่องความปลอดภัยเป็นสิ่งที่องค์กรต่าง ๆ ให้ความสำคัญมาเป็นอันดับแรกของการทำงาน (Safety First) ไม่ใช่เฉพาะความปลอดภัยในการทำงานเท่านั้นที่ให้ความสำคัญ แต่รวมไปถึงความปลอดภัยนอกงานของสมาชิกในองค์กร การรณรงค์ที่สำคัญในส่วนของความปลอดภัยนอกงาน ซึ่งอยู่วิถีชีวิตของทุกคนคือเรื่องความปลอดภัยในการเดินทางหรือการใช้ยานยนต์ ในการรณรงค์เรื่องขับขี่ปลอดภัย (Safety Drive) เพราะชีวิตของคนทำงานเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับการเดินทาง ทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ การรณรงค์และให้ความรู้เกี่ยวกับการขับขี่ปลอดภัย จึงเป็นความสำคัญที่องค์กรต่าง ๆ ควรสนับสนุน เพราะนอกจากขับรถได้ สิ่งสำคัญคือเทคนิคการขับขี่รถอย่างไรให้ถูกต้อง และมีความปลอดภัยและถูกต้องตามกฎจราจร เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถและถนนต่อไป
  • เพื่อให้ผู้เข้ารับความรู้ ความเข้าใจ ในการเตรียมความพร้อม ดูแลรักษารถยนต์และจักรยานเบื้องต้น เพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัย
  • เพื่อให้ผู้เข้ารับความรู้ ความเข้าใจ และการปฏิบัติ เทคนิคการขับขี่ของรถยนต์และรถจักยานยนต์อย่างปลอดภัย
  • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักถึงจิตสำนึกความปลอดภัยในการขับขี่ อันเป็นการส่งเสริมการ รณรงค์ความปลอดภัยนอกงาน
  • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทบทวนและตระหนักถึงการขับขี่รถยนต์และรถจักยานยนต์ตามกฎจราจร
บริการ inhouse public training

IN-HOUSE TRAINING

เราพร้อมให้คำปรึกษา
และมอบคำแนะนำหลักสูตรดีๆให้กับคุณ

โทร 091-2345669, 063-2681079, 097-2370949

เรามีบริการอาหารกลางวันและขนมเบรคให้ผู้เข้าอบรม
เฉพาะผู้ที่เข้ารับการอบรมในรูปแบบ Public Training


บริการดี อาหารอร่อย เมนูอาหารหลากหลาย กับบรรยากาศที่ดูสบายตาเหมือนได้มาพักผ่อน
พร้อมเจ้าหน้าที่ ยินดีให้บริการตลอดรับบริการให้เช่าสถานที่ อบรม-สัมมนา ประชุม, งานมงคล อื่นๆ

อาหาร
อาหาร
อาหาร
อาหาร
อาหาร
อาหาร
อาหาร
อาหาร

ตัวอย่างลูกค้าเพียงบางส่วนของเราบริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย