ผู้เฝ้าระวังไฟ - เซฟตี้อินไทย
อบรมหลักสูตรฟรี สำหรับสมาชิก          คลิกที่นี่
Fire Watch Man

ผู้เฝ้าระวังไฟ Fire Watch Man


แบบทดสอบ ผู้เฝ้าระวังไฟ ผู้เฝ้าระวังไฟ ภาษาอังกฤษ

ผู้เฝ้าระวังไฟ หรือ Fire Watch Man นับมีความสำคัญและจำเป็นในกิจกรรมการดำเนินการในด้านต่างๆ เช่น กิจกรรมงานที่ทำให้เกิดประกายไฟ และเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัยในกิจกรรมดังกล่าว และกิจกรรมต่างๆ ในกลุ่มงาน Oil and Gas และทั่วไป ซึ่งผู้เฝ้าระวังไฟ ก็ถือได้ว่ามีบทบาทสำคัญอย่างมาก ที่จะช่วยป้องกันอุบัติที่จะเกิดขึ้นจากกิจกรรมดังกล่าว ในด้านความรับผิดชอบดังกล่าวเช่น การตรวจวัดแก็สบริเวณทำงานและขณะทำงาน หรือการเฝ้าระวังลูกไฟ ขณะมีการเชื่อมและเจียร แม้กระทั้งเมื่อเกิดเหตุ ผู้เฝ้าระวังไฟก็จะสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ช่วยป้องกันและลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม เพิ่มระดับความรู้ ความสามารถ และความเข้าใจอันดี ในการทำงานอย่างถูกต้องและปลอดภัย ป้องกันและลดความสูญเสียที่เกิดขึ้น ให้กับบริษัทและพนักงานได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวข้างต้น จึงจัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้เฝ้าระวังไฟ” ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพผู้ปฏิบัติงาน และพัฒนาระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยฯ ต่อไป

แบบทดสอบ ผู้เฝ้าระวังไฟ

วิทยากรได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เน้นทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริงในห้องเรียน บรรยากาศการเรียนที่เป็นกันเอง

เมื่อมาอบรมกับเราท่านจะได้รับ
ใบประกาศวุฒิบัตรผ่านการอบรม

ผู้เฝ้าระวังไฟ Fire Watch Man (อบรม 6 ชั่วโมง)


ท่านสามารถเลือกเข้ารับการอบรม หลักสูตร ผู้เฝ้าระวังไฟ Fire Watch Man ได้จากตารางด้านล่างนี้


แบบทดสอบ ผู้เฝ้าระวังไฟ 
          ผู้เฝ้าระวังไฟ ภาษาอังกฤษ
          ผู้เฝ้าระวังไฟ ppt
          ผู้เฝ้าระวังไฟ กฎหมาย
          ผู้เฝ้าระวังไฟ หน้าที่
          หลักสูตรผู้เฝ้าระวังไฟ
          Fire Watch Man
          อบรมผู้เฝ้าระวังไฟ ระยอง

หลักการและเหตุผล


Fire Watch หรือผู้เฝ้าระวังไฟนั้น เป็นบุคคลที่สำคัญในการทำงานที่มีประกายไฟ และมีความร้อน เช่น งานตัด งานเชื่อม งานเจียรงาน ขัดและเผา รวมถึงการเดินการใช้เครื่องกลต่าง ๆ เพราะงานเหล่านี้ทำให้เกิดอัคคีภัย และขณะทำงาน (ปฏิบัติงานไม่สามารถควบคุมประกายไฟได้) และไม่สามารถดูได้ขณะทำงาน บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เฝ้าระวังอัคคีภัยจะต้องปฏิบัติ งานนี้เท่านั้น ช่วงเวลาดังกล่าว โดยจะต้องใช้อย่างน้อยหนึ่งวิธีในการติดต่อสื่อสารกับหน่วยดับเพลิง กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน นอกจากนี้ยังต้องมีวิธีการประสานงานกับเจ้าของอาคาร แต่บุคลากรเฝ้าระวังอัคคีภัยไม่ใช่นักดับเพลิงโดยตรง กล่าวคือจะไม่ทำหน้าที่ดับเพลิง ในฐานะนักดับเพลิง แต่ทำในฐานะบุคคลทั่วไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ เข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญต่อบทบาทหน้าที่ ผู้เฝ้าระวังไฟ (Fire Watch) ในหน้างานที่เกิดจากการเชื่อมเพื่อติดตั้งอุปกรณ์ภายในโรงงาน
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้จากการเรียนรู้และฝึกฝน ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ไปใช้ทำหน้าที่เฝ้าระวังไฟในการทำงานได้อย่างปลอดภัย

ผู้เฝ้าระวังไฟ Fire Watch Manแบบทดสอบ ผู้เฝ้าระวังไฟ 
            ผู้เฝ้าระวังไฟ ภาษาอังกฤษ
            ผู้เฝ้าระวังไฟ ppt
            ผู้เฝ้าระวังไฟ กฎหมาย
            ผู้เฝ้าระวังไฟ หน้าที่
            หลักสูตรผู้เฝ้าระวังไฟ
            Fire Watch Man
            อบรมผู้เฝ้าระวังไฟ ระยอง
แบบทดสอบ ผู้เฝ้าระวังไฟ 
            ผู้เฝ้าระวังไฟ ภาษาอังกฤษ
            ผู้เฝ้าระวังไฟ ppt
            ผู้เฝ้าระวังไฟ กฎหมาย
            ผู้เฝ้าระวังไฟ หน้าที่
            หลักสูตรผู้เฝ้าระวังไฟ
            Fire Watch Man
            อบรมผู้เฝ้าระวังไฟ ระยอง
แบบทดสอบ ผู้เฝ้าระวังไฟ 
            ผู้เฝ้าระวังไฟ ภาษาอังกฤษ
            ผู้เฝ้าระวังไฟ ppt
            ผู้เฝ้าระวังไฟ กฎหมาย
            ผู้เฝ้าระวังไฟ หน้าที่
            หลักสูตรผู้เฝ้าระวังไฟ
            Fire Watch Man
            อบรมผู้เฝ้าระวังไฟ ระยอง
แบบทดสอบ ผู้เฝ้าระวังไฟ 
            ผู้เฝ้าระวังไฟ ภาษาอังกฤษ
            ผู้เฝ้าระวังไฟ ppt
            ผู้เฝ้าระวังไฟ กฎหมาย
            ผู้เฝ้าระวังไฟ หน้าที่
            หลักสูตรผู้เฝ้าระวังไฟ
            Fire Watch Man
            อบรมผู้เฝ้าระวังไฟ ระยอง

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันที่อบรม1. เอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

( ฉบับจริง )

2. บัตรประชาชน/ใบขับขี่

( เพื่อตรวจสอบรายชื่อ )

3. โทรศัพท์มือถือ

( เพื่อทำข้อสอบแบบออนไลน์ )

สิ่งที่ได้รับหลังผ่านการอบรมเมื่อมาอบรมกับเราท่านจะได้รับ
ใบประกาศวุฒิบัตรผ่านการอบรม
หรือใบเซอร์ อย่างเป็นทางการ 1 ฉบับ/ท่าน

บัตรประจำตัวผู้ผ่านการอบรมทางศูนย์อบรมของเรามีบัตรประจำตัว
สำหรับผู้ที่ผ่านการทดสอบ
ชำระค่าบัตรเพียง 250 บาท/ท่าน

ผู้เฝ้าระวังไฟ


ผู้เฝ้าระวังไฟ หรือ Fire Watch Man นับมีความสำคัญและจำเป็นในกิจกรรมการดำเนินการในด้านต่างๆ เช่น กิจกรรมงานที่ทำให้เกิดประกายไฟ และเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัยในกิจกรรมดังกล่าว และกิจกรรมต่างๆ ในกลุ่มงาน Oil and Gas และทั่วไป ซึ่งผู้เฝ้าระวังไฟ ก็ถือได้ว่ามีบทบาทสำคัญอย่างมาก ที่จะช่วยป้องกันอุบัติที่จะเกิดขึ้นจากกิจกรรมดังกล่าว ในด้านความรับผิดชอบดังกล่าวเช่น การตรวจวัดแก็สบริเวณทำงานและขณะทำงาน หรือการเฝ้าระวังลูกไฟ ขณะมีการเชื่อมและเจียร แม้กระทั้งเมื่อเกิดเหตุ ผู้เฝ้าระวังไฟก็จะสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ช่วยป้องกันและลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหลักสูตร-ผู้เฝ้าระวังไฟ-Fire-Watch-Man
อบรมหลักสูตร ดับเพลิงขั้นต้น (Basic Fire Fighting Training) เซฟตี้อินไทย

หลักสูตรยอดนิยมหลักสูตรยอดนิยมIN-HOUSE TRAINING

เราพร้อมให้คำปรึกษา
และมอบคำแนะนำหลักสูตรดีๆให้กับคุณ

โทร 033-166121

เรามีบริการอาหารกลางวันและขนมเบรคให้ผู้เข้าอบรม
เฉพาะผู้ที่เข้ารับการอบรมในรูปแบบ Public Training


บริการดี อาหารอร่อย เมนูอาหารหลากหลาย กับบรรยากาศที่ดูสบายตาเหมือนได้มาพักผ่อน
พร้อมเจ้าหน้าที่ ยินดีให้บริการตลอดรับบริการให้เช่าสถานที่ อบรม-สัมมนา ประชุม, งานมงคล อื่นๆ


อาหาร
อาหาร
อาหาร
อาหาร
อาหาร
อาหาร
อาหาร
อาหาร

บทความที่เกี่ยวข้อง


การตรวจสอบถังดับเพลิงเบื้องต้น

การตรวจสอบถังดับเพลิงเบื้องต้น ตามกฎหมาย

การตรวจสอบถังดับเพลิงเบื้องต้น ตามกฎกระทรวง 2566ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. 2552ประกาศกฎกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการป้องกันระงับอัคคีภัยในโรงงาน 2552.pdfโดยตามประกาศกฎกระทรวงนี้ได้บอกเรื่องการตรวจสอบ ทดสอบ และ

ผู้เผ้า ระวังไฟ fire watch man

10วิธีปฏิบัติตัวเวลาเมื่อเจอเหตุเพลิงไหม้

10วิธีปฏิบัติตัวเวลาเมื่อเจอเหตุเพลิงไหม้1.  ตั้งสติ ไม่ตื่นตระหนก2. ดึง/กดสัญญานเตือนไฟ3. โทรเเจ้ง 199 มาควบคุมเพลิง4. ใช้ถังดับเพลิงควบคุมในเบื้องต้น5. หาผ้าชุบน้ำปิดจมูกเเละปิดปาก6. อย่าพึ่งเปิดประตูให้ใช้มือสัมผัสลูกบิดประตูหากร้อนไม่ควรออกไป7. หมอบ

ผู้เฝ้า ระวังไฟ, ถังดับ เพลิง, ประเภท ถังดับเพลิง,อันตรายจาก อัคคี,

รู้หรือไม่!?ใช้ถังดับเพลิงถูกประเภทช่วยลดการสูญเสียจากเหตุเพลิงไหม้

รู้หรือไม่!?ใช้ถังดับเพลิงถูกประเภทช่วยลดการสูญเสียจากเหตุเพลิงไหม้ปัจจัยการเกิดของไฟ     หมายถึง ไฟเกิดจากการรวมตัวขององค์ประกอบ 3 ประการ ที่รวมตัวกันจนได้สัดส่วน1.เชื้อเพลิง (FUEL) คือ สิ่งที่ติดไฟและลุกไหม้ได้2.ความร้อน (HEAT) คือ ความร้อนที่เหมาะสมแล

ผู้เผ้าระวังไฟ fire watch man

ผู้เผ้าระวังไฟ

ผู้เฝ้าระวังไฟ Fire watch man          ผู้เฝ้าระวังไฟ หรือ Fire Watch Man นับมีความสำคัญและจำเป็นในกิจกรรมการดำเนินการในด้านต่างๆ เช่น กิจกรรมงานที่ทำให้เกิดประกายไฟ และเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัยในกิจกรรมดังกล่าว และกิจกรรมต่างๆ ในกลุ่มงาน Oil and Gas และทั่วไป ซึ่งผู้เฝ้าระ

แนวทางการซ้อมการระงับอัคคีภัยในยุคโควิด-19

แนวทางการซ้อมการระงับอัคคีภัยในยุคโควิด-19ข้อหารือกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานข้อหารือ กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและร

บริการ inhouse public training

ไม่พลาดโปรโมชั่นพิเศษก่อนใคร
ไม่พลาดโปรโมชั่นพิเศษก่อนใคร
ตัวอย่างลูกค้าเพียงบางส่วนของเราบริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai