ฝึกประเมินความสอดคล้องกฎหมายความปลอดภัย-เซฟตี้อินไทย
อบรมหลักสูตรฟรี 2565          คลิกที่นี่

ฝึกประเมินความสอดคล้อง กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
การสร้างความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงานจะส่งเสริมประสิทธิภาพในการทำงานทั้งต่อพนักงานและคู่ค้า ผู้รับเหมา ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการมีสุขอนามัยที่ดี นอกจากนี้ การบริหารโรงไฟฟ้าด้วยความมุ่งมั่นและใส่ใจต่อความปลอดภัยขั้นสูงสุดยังสร้างความเชื่อมั่นและไว้ใจให้เกิดขึ้นกับชุมชมโดยรอบอีกด้วย


จึงเป็นปัญหากับหลายองค์กรเกี่ยวกับการบ่งชี้รายการกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานขององค์กรที่มีความซับซ้อนและซ้ำกันเพื่อให้การดำเนินงานของทีมกฎหมายมีประสิทธิภาพจึงจำเป็นต้องมีการอบรมเพื่อทำให้สามารถบ่งชี้และขึ้นทะเบียนกฎหมายได้ถูกต้อง
วิทยากรได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เน้นทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริงในห้องเรียน บรรยากาศการเรียนที่เป็นกันเอง
เมื่อมาอบรมกับเราท่านจะได้รับ
ใบประกาศวุฒิบัตรผ่านการอบรม

ฝึกประเมินความสอดคล้อง กฎหมายความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน


ท่านสามารถค้นหาหลักสูตรฝึกประเมินความสอดคล้อง กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

หลักการและเหตุผล


เนื่องด้วยปัจจุบัน ประเทศไทยได้ประกาศใช้ พรบ.ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 เป็นผลทำให้มีกฏกระทรวงแรงงานใหม่ๆ ทยอยออกมาบังคับใช้อย่างต่อเนื่องและมีผลให้กฏหมายด้านความปลอดภัยในการทำงานมีการปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา สืบเนื่่องจากการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนี้ ทำให้โรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการที่เข้าข่ายที่ต้องทำตามกฏหมายปรับตัวไม่ทันเกิดผลเสียในด้านความเสี่ยงอันตรายที่เกิดกับพนักงานและเกิดความเสียงในการดำเนินธุรกิจ เนื่องด้วยอำนาจแห่ง พรบ.ความปลอดภัยฯ ให้อำนาจเจ้าพนักงาน สั่งหยุดการดำเนินงาน และยังกำหนดโทษสูงสุดไว้ จำคุกไม่เกิน 1 ปี และหรือปรับไม่เกิน 400,000 บาท จึงมีความจำเป็นอย่างสูงยิ่งที่ หัวหน้างานและผู้บริหารต้องรู้และปฏิบัติให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจและบริหารความปลอดภัยในองค์กร

หัวข้อการอบรม
1) หลักการความสำคัญและความเป็นมาของ กฏหมายความปลอดภัยในการทำงาน
2) วัตถุประสงค์และเหตุที่ต้องปฏิบัติตามกฏหมาย
3) กฏหมายด้านความปลอดภัยในการทำงาน พรบ.ความปลอดภัยฯ 2554
4) กฏกระทรวงและประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ที่กำเนิดจาก พรบ.ความปลอดภัยฯ 2554
5) กฏกระทรวง ฉบับเดิม ที่ยังมีผลบังคับใช้
6) หลักการประเมินความสอดคล้องและการบริหารงานด้านกฏหมายในองค์กร
7) Work shop การทำ check list และ แผนงาน (ภาคปฏิบัติ)

ฝึกประเมินความสอดคล้อง กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานฝึกประเมินความสอดคล้อง กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ฝึกประเมินความสอดคล้อง กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ฝึกประเมินความสอดคล้อง กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ฝึกประเมินความสอดคล้อง กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันที่อบรม1. เอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
( ฉบับจริง )
2. บัตรประชาชน/ใบขับขี่
( เพื่อตรวจสอบรายชื่อ )
3. โทรศัพท์มือถือ
( เพื่อทำข้อสอบแบบออนไลน์ )

สิ่งที่ได้รับหลังผ่านการอบรมเมื่อมาอบรมกับเราท่านจะได้รับ
ใบประกาศวุฒิบัตรผ่านการอบรม
หรือใบเซอร์ อย่างเป็นทางการ 1 ฉบับ/ท่าน

บัตรประจำตัวผู้ผ่านการอบรมทางศูนย์อบรมของเรามีบัตรประจำตัว
สำหรับผู้ที่ผ่านการทดสอบ
ชำระค่าบัตรเพียง 250 บาท/ท่าน

บรรยากาศการอบรม


บรรยากาศการอบรม เน้นทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริง
ในห้องเรียน ในบรรยากาศการเรียนที่เป็นกันเอง เนื้อหาเข้มข้น
และสามารถนำไปใช้ได้จริงในการทำงาน


หลักสูตรยอดนิยมบริการ inhouse public training

IN-HOUSE TRAINING

เราพร้อมให้คำปรึกษา
และมอบคำแนะนำหลักสูตรดีๆให้กับคุณ

โทร 091-2345669, 063-2681079, 097-2370949

เรามีบริการอาหารกลางวันและขนมเบรคให้ผู้เข้าอบรม
เฉพาะผู้ที่เข้ารับการอบรมในรูปแบบ Public Training


บริการดี อาหารอร่อย เมนูอาหารหลากหลาย กับบรรยากาศที่ดูสบายตาเหมือนได้มาพักผ่อน
พร้อมเจ้าหน้าที่ ยินดีให้บริการตลอดรับบริการให้เช่าสถานที่ อบรม-สัมมนา ประชุม, งานมงคล อื่นๆ

อาหาร
อาหาร
อาหาร
อาหาร
อาหาร
อาหาร
อาหาร
อาหาร

ตัวอย่างลูกค้าเพียงบางส่วนของเราบริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย