การทำงานเกี่ยวกับสารเคมี 2565- เซฟตี้อินไทย
อบรมหลักสูตรฟรี สำหรับสมาชิก          คลิกที่นี่

บทความ

การทำงานเกี่ยวกับสารเคมี 2565การทำงานเกี่ยวกับสารเคมี 2565

เกร็ดความรู้สำหรับคนทำงานเกี่ยวกับสารเคมี

   วัตถุดิบที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและอุตสาหกรรมคือ สารเคมี และสารเคมีบางประเภทคือสิ่งที่ก่อให้เกิดอันตราย แก่ผู้ปฏิบัติงานหรือสิ่งที่เรียกว่า สารเคมีอันตรายการทํางานกับสารเคมีอันตราย ซึ่งอาจทําให้ลูกจ้างได้รับสารเคมีอันตราย เช่น การผลิต การติดฉลาก การห่อหุ้ม การเคลื่อนย้าย การเก็บรักษาการถ่ายเท การขนถ่าย การขนส่ง การกําจัด การทําลาย การเก็บสารเคมีอันตรายที่ไม่ใช้แล้ว รวมทั้งการบํารุงรักษา การซ่อมแซม และการทําความสะอาดเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจน ภาชนะบรรจุ สารเคมีอันตราย        การกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายจึงเป็นสิ่งสําคัญต่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน สิ่งแวดล้อม

ต้องทราบถึงอันตรายของสารเคมีและการใช้อย่างถูกต้อง

   สารเคมีที่มีหลักฐานที่เชื่อถือได้ว่าก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ ทั้งผลกระทบอย่างฉับพลันหรือเรื้อรังมักรวมถึงสารที่ก่อให้เกิดมะเร็ง สารพิษที่ก่อให้เกิดผลต่อระบบสืบพันธุ์ สารที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองสารที่ส่งผลต่อระบบเลือด ระบบประสาทเพราะฉะนั้นเราต้องทราบถึงอันตรายของสารเคมีและการใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง

ต้องล้างมือทุกครั้งหลังปฏิบัติงานกับสารเคมี

เมื่อสัมผัสสารเคมีแม้เล็กน้อยให้รีบล้างด้วยน้ำสะอาดอย่างน้อย 15 นาที

สวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเสมอ

การสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายเพื่อป้องกันอันตรายจากสารเคมีไม่ให้เข้าสู่ร่างกาย

ทำความสะอาดบริเวณทำงานทุกครั้งหลังเลิกงาน

เพื่อสร้างบรรยากาศให้น่าอยู่ สภาพแวดล้อม หรือบรรยากาศในการทำงานวัสดุอุปกรณ์ในการทำงาน ไม่เสื่อมสภาพ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและยืดเวลาการใช้งานของเครื่องใช้

ปิดฝาภาชนะให้แน่นทุกครั้งหลังเลิกงาน

ปิดฝาภาชนะให้เเน่นทุกครั้งเพื่่อไม่ให้สารเคมีหกในบริเวณพื้นที่ทำงาน

อย่าทดสอบสารเคมีโดยการสูดดมหรือใช้ปากดูดสารเคมีแทนลูกยาง

เมื่อสูดดมไอของสารเคมี บางชนิดจะทำให้ จมูก คอและปอดระคายเคือง หรือ ในบางครั้งทำให้เกิดอันตรายได้

จัดเก็บสารเคมสีไว้ในที่เย็นอากาศถ่ายเทดี

ส่วนใหญ่แล้วจะนิยมจัดเก็บสารเคมีโดยเรียงตามพยัญชนะของชื่อสาร หรือจับกลุ่มสารเคมีเพื่อให้ง่ายต่อการจัดการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

อย่าปฏิบัติงานตามลำพังหรือไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง

เพราะหากเกิดอุบัติเหตุอาจจะอยู่ในสภาพที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้

แบ่งสารเคมีมาใช้เท่าที่จำเป็นเท่านั้น

ให้ถ่ายเทสารเคมีมาใช้เพียงเล็กน้อยในปริมาณเท่าที่ต้องการตามคำแนะนำของผู้ควบคุมปฏิบัติการห้ามเทกลับคืนลงขวดบรรจุสารเพื่อป้องกันไม่ให้มีสิ่งปนเปื้อนในขวดบรรจุสาร


แจกไฟล์คู่มือการทำงานเกี่ยวกับสารเคมี


Comments


businessman

ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai