พฤติกรรมความปลอดภัยสร้างได้ด้วย BBS-เซฟตี้อินไทย
อบรมหลักสูตรฟรี 2564          คลิกที่นี่

บทความ

พฤติกรรมความปลอดภัยสร้างได้ด้วย BBSพฤติกรรมความปลอดภัยสร้างได้

ด้วย BBS (Behavior Based Safety)


พฤติกรรมความปลอดภัย(Behavior Base Safety-BBS) มีต้นกำเนิดจาก BST โดยในอดีตเน้นการสังเกตในการทำงาน (Observe)การเข้าไปพบ พูดคุยกับพนักงานเพื่อเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อกันโดยมี3 บริษัทที่เป็นที่ปรึกษาด้าน BBS ได้แก่ BST, Dupont, JMJ สำหรับแนวทางในการดำเนินการจัดการพฤติกรรมความปลอดภัย สามารถนำ 3 Golden circle มาใช้โดยWhat (อะไรที่ควรทำ-เข้าใจความเสี่ยง เพื่อจะได้หาแนวทางในการดำเนินการ) How (ทำอย่างไร-เพื่อให้เห็นถึงคุณค่าของความปลอดภัย นำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย) Why (ทำไปทำไม-เพื่อให้เกิดความเชื่อที่ว่าอุบัติเหตุสามารถป้องกัได้)


สร้างความปลอดภัยอย่างยั่งยืนได้ใน 5 ขั้นตอน
กับ Behavior-Based Safety (BBS)ขั้นตอนที่ 1 Open Mind เปิดใจพูดคุยกัน โดยที่จะยอมรับความคิดเห็น และเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้ทุกฝ่ายยอมรับกันได้

ขั้นตอนที่ 2 Observation การสังเกตพฤติกรรมความปลอดภัยในขณะที่ปฏิบัติงานของเพื่อนร่วมงาน ว่ามีความเสี่ยงหรือไม่

ขั้นตอนที่ 3 Intervention การเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์ด้วยการพูดคุย ทักทาย ชมเชย เมื่อทำงานอย่างปลอดภัย และตักเตือนเมื่อมีพฤติกรรมเสี่ยงในการทำงานเกิดขึ้น

ขั้นตอนที่ 4 Record บันทึกผลการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ทั้งการชมเชย การเตือนผ่านโปรแกรมที่สามารถบันทึกได้ทั้งทางเว็บไซต์และสมาร์ทโฟน

ขั้นตอนที่ 5 Safety Culture สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยโดยการทำขั้นตอนทั้ง 4 ขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง ทั่วทั้งองค์กร รวมถึงมีการวัดผล ประเมินผลตลอดเวลา

ทฤษฎีโดมิโนของการเกิดอุบัติเหตุ
Domino Theoryทฤษฎีโดมิโน (Domino Theory) ของการเกิดอุบัติเหตุ สามารถเชื่อมโยงได้กับปรัชญาความปลอดภัยของ H.W. Heinrich เกี่ยวกับสาเหตุของอุบัติเหตุได้ทฤษฎีโดมิโน กล่าวว่า การบาดเจ็บและความเสียหายต่างๆ เป็นผลที่สืบเนื่องโดยตรงมาจากอุบัติเหตุและอุบัติเหตุเป็นผลมาจากการกระทำที่ไม่ปลอดภัยหรือสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย ซึ่งเปรียบได้เหมือนตัวโดมิโนที่เรียงกันอยู่ 5 ตัวใกล้กัน เมื่อตัวที่หนึ่งล้มย่อมมีผลทำให้ตัวโดมิโนถัดไปล้มตามกันไปด้วย ตัวโดมิโนทั้งห้าตัว ได้แก่
1. สภาพแวดล้อมหรือภูมิหลังของบุคคล (Social Environment or Background)
2. ความบกพร่องผิดปกติของบุคคล (Defects of Person)
3. การกระทำหรือสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Acts/Unsafe Conditions)
4. อุบัติเหตุ (Accident)
5. การบาดเจ็บหรือเสียหาย (Injury/Damages)

นั่นคือ สภาพแวดล้อมของสังคมหรือภูมิหลังของคนใดคนหนึ่ง เช่น สภาพครอบครัวฐานะความเป็นอยู่ การศึกษาอบรม ก่อให้เกิดความบกพร่องผิดปกติของคนนั้น ทัศนคติต่อความปลอดภัยที่ไม่ถูกต้อง ชอบเสี่ยง มักง่าย ก่อให้เกิดการกระทำที่ไม่ปลอดภัยหรือสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย ซึ่งจะทำก่อให้เกิดอุบัติเหตุและทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือความสูญเสียตามมา ทฤษฎีโดมิโนนี้ มีผู้เรียกชื่อใหม่เป็น “ลูกโซ่ของอุบัติเหตุ (Accident Chain)

การป้องกันอุบัติเหตุตามทฤษฎีโดนิโนตามทฤษฎีโดมิโน หรือลูกโซ่ของอุบัติเหตุ เมื่อโดมิโนตัวที่ 1 ล้มตัวถัดไปก็ล้มตาม ดังนั้นหากไม่ให้โดมิโนตัวที่ 4 ล้ม (ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ) ก็ต้องเอาโดมิโนตัวที่ 3 ออก(กำจัดการกระทำหรือสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย) การบาดเจ็บหรือความเสียหายก็จะไม่เกิดขึ้นการป้องกันอุบัติเหตุตามทฤษฎีโดมิโนหรือลูกโซ่อุบัติเหตุ ก็คือ การตัดลูกโซ่อุบัติเหตุ โดยกำจัดการกระทำหรือสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัยออกไปอุบัติเหตุก็ไม่เกิดขึ้น ส่วนการที่จะแก้ไขป้องกันที่โดมิโนโนตัวที่ 1 (สภาพแวดล้อมของสังคมหรือภูมิหลังของบุคคล) หรือตัวที่ 2 (ความบกพร่องผิดปกติของบุคคล)เป็นเรื่องที่แก้ไขได้ยากกว่า เพราะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและปลูกฝังเป็นคุณสมบัติส่วนบุคคลแล้ว

อุบัติเหตุจากการทำงาน
สามารถแบ่งออกเป็น 2 สาเหตุ คือ
         1. สาเหตุจากการปฏิบัติงานที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Act) เป็นการกระทำที่ไม่ปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานในขณะทำงาน ซึ่งอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ เช่น
- การใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่เป็นเครื่องจักรกลต่าง ๆ โดยพลการหรือไม่ได้รับมอบหมาย
- การทำงานที่มีอัตราเร่งความเร็วของงานและเครื่องจักรเกินกำหนด
- การถอดอุปกรณ์ป้องกันออกจากเครื่องจักรโดยไม่มีเหตุอันสมควรสมควร
- การดูแลซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องจักรในขณะที่กำลังทำงาน
- การใช้เครื่องมืออุปกรณ์เครื่องจักรที่ชำรุดและไม่ถูกวิธี
- ไม่ใส่ใจในคำแนะนำหรือคำเตือนความปลอดภัย
- ทำการเคลื่อนย้ายหรือยกวัสดุที่มีขนาดใหญ่ มีน้ำหนักมาก ด้วยท่าทางหรือวิธีการที่ไม่ปลอดภัย
- ไม่สวมใสอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
- การคึกคะนองหรือเล่นตลกขณะทำงาน

          2. สภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Condition) คือสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัยโดยรอบตัวของผู้ปฏิบัติงานขณะทำงาน ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุได้ เช่น
- เครื่องจักรไม่มีอุปกรณ์ป้องกันอันตราย
- อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรที่ออกแบบไม่เหมาะสมกับการใช้งาน
- บริเวณพื้นที่ของการปฏิบัติงานไม่เหมาะสม
- การจัดเก็บวัสดุสิ่งของอย่างไม่ถูกวิธี
- การจัดเก็บสารเคมีหรือสารไวไฟที่เป็นอันตรายไม่ถูกวิธี
- ไม่มีการจัดระเบียบและดูแลความสะดวกของสถานที่ทำงานให้ถูกต้องตามสุขลักษณะ
- แสงสว่างไม่เพียงพอ
- ไม่มีระบบระบายและถ่ายเทอากาศที่เหมาะสม
- ไม่มีระบบเตือนภัยที่เหมาะสม

Comments


businessman

โปรโมชัน
อบรมขับรถโฟล์คลิฟท์ เรียน+สอบ 1 วันจบ รอรับใบเซอร์ได้เลย!!

อบรมขับรถโฟล์คลิฟท์ เรียน+สอบ 1 วันจบ รอรับใบเซอร์ได้เลย!!

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน จป คอมพิวเตอร์ อบรมจปออนไลน์

อบรมจป.-คปอ.ออนไลน์ สมาชิกจ่ายเพียง 1000.-

การทำงานบนที่สูง ที่สูง 1วัน เชือก พนักงานทำงานที่สูง

อบรมที่สูง เรียน+สอบ 1 วันจบ รอรับใบเซอร์ได้เลย!!

อบรมช่างแอร์ อบรมช่างเครื่องปรับอากาศ ช่างแอร์

อบรมช่างแอร์-(ช่างปรับอากาศ ระดับ 1) ฝึก 2 วัน | ทดสอบ 1 วัน

อบรมนั่งร้าน ความปลอดภัยในการทำงานนั่งร้าน 1วันจบ ใบเซอร์

อบรมความปลอดภัยในการทำงานนั่งร้าน ใช้เวลา 1 วันรอรับใบเซอร์ได้เลย!

โปรโมชั่นพิเศษ ชายหญิง โปรเพื่อนรัก โปรเพื่อนรัก สุดคุ้ม!  ชื้อ 1 แถม 1 เพียงท่านอบรมหลักสูตร HR  หลักสูตรไหนก็ได้ใน ราคา 2,500.-

โปรเพื่อนรัก สุดคุ้ม! ชื้อ 1 แถม 1 เพียงท่านอบรมหลักสูตร HR หลักสูตรไหนก็ได้ใน ราคา 2,500.-

KYT ฝึกหยั่งรู้ระวังภัย-วิศวกรใส่หมวกโรงงาน

อบรมหลักสูตร KYT ฝึกหยั่งรู้ระวังภัย เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom

อบรมหลักสูตรจป.บริหารออนไลน์จ่ายเพียง1000บาท-วิศวกรใส่หมวกโรงงาน

อบรมจป.บริหารออนไลน์ สมาชิกจ่ายเพียง 1,000.-

อบรมเครน-ปั้นจั่น หลักสูตรตามที่กฎหมายกำหนด crane

อบรมเครน-ปั้นจั่น หลักสูตรตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2015)

คอร์สที่มีผู้สมัครเรียนมากที่สุด!! จัดโปรโมชั่น ซื้อ 1 แถม 1 (จ่ายเพียง 2500.- เรียนได้ 2 ท่าน)

อบรมผู้เฝ้าระวังไฟ Fire Watch Man รูปแบบออนไลน์

อบรมผู้เฝ้าระวังไฟ Fire Watch Man รูปแบบออนไลน์

การประเมินและการควบคุมสภาพแวดล้อมในการทำงานตามกฎหมาย 1800

อบรมการประเมินและการควบคุมสภาพแวดล้อมในการทำงานตามกฎหมาย เรียน 1 วันจบ รอรับใบเซอร์ได้เลย!!

อบรมJSA การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย

อบรมJSA การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย ใช้เวลา 1 วันรอรับใบเซอร์ได้เลย!

บทความล่าสุด

การตัดแยกพลังงาน Lock out tag out -LOTO

แจกฟรีสติ๊กเกอร์ไลน์

ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดีกิจกรรมแจกฟรี สติ๊กเกอร์ไลน์เซฟตี้อินไทย ครั้งที่ 1 เนื่องในวันจป.

เต้ารับไฟฟ้า

เต้ารับไฟฟ้า ทำไมต้องมีหลายสี

บทความยอดนิยม

แนวทางการซ้อมการระงับอัคคีภัยในยุคโควิด-19

กฎกระทรวงเกี่ยวกับรถยก รถโฟล์คลิฟท์ forklift 2564

นายจ้างต้องรู้! กฎกระทรวงเกี่ยวกับรถยก 2564

ใหม่ล่าสุด! กฎกระทรวงการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น 2564

แบ่งปัน