การปลูกฝังพฤติกรรมด้านความปลอดภัย-เซฟตี้อินไทย
อบรมหลักสูตรฟรี 2565          คลิกที่นี่
การปลูกฝังพฤติกรรมด้านความปลอดภัย

การปลูกฝังพฤติกรรมด้านความปลอดภัย (BBS Behavior Based Safety)
การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย และการจัดการพฤติกรรมเสี่ยง เริ่มจากการตกลงร่วมกันว่าเราจะห่วงใย ดูแลซึ่งกันและกัน ไม่อยากให้ใครบาดเจ็บ เจ็บป่วย ทำกิจกรรมสังเกตุพฤติกรรมความปลอดภัย โดยการเข้า ทัก ชม เตือน ด้วยถ้อยคำ จังหวะเวลา ความถี่อย่างเหมาะสม เพื่อควบคุมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความปลอดภัย ซึ่งต้องมีหลักการสังเกตุสำหรับตัดสินใจเข้าแสดงความห่วงใยอย่างถูกต้องเหมาะสมกับพฤติกรรมแต่ละครั้ง มีการวัดผลจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัย และการคงพฤติกรรมที่ปลอดภัย กรณีที่ไม่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยของบางคนได้ การปลูกฝังพฤติกรรมความปลอดภัย, Behavior-based safety (BBS)


เป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่เป็นที่ยอมรับ อย่างกว้างขวางว่าสามารถลดการเกิดอุบัติเหตุ การได้รับบาดเจ็บได้จริง และช่วยส่งผลต่อการสร้างวัฒนธรรม ความปลอดภัยในองค์กร เมื่อพนักงานทุกคนเข้าใจหลักการและนําไป BBS ไปปฏิบัติอย่างจริงจัง BBS อาศัยหลักการทางจิตวิทยา และวิทยาศาสตร์ในการส่งเสริมพฤติกรรมที่นําไปสู่ความปลอดภัย
วิทยากรได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เน้นทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริงในห้องเรียน บรรยากาศการเรียนที่เป็นกันเอง
เมื่อมาอบรมกับเราท่านจะได้รับ
ใบประกาศวุฒิบัตรผ่านการอบรม

การปลูกฝังพฤติกรรมด้านความปลอดภัย
(BBS Behavior Based Safety)


ท่านสามารถค้นหาหลักสูตรการปลูกฝังพฤติกรรมด้านความปลอดภัย (BBS Behavior Based Safety)

หลักการและเหตุผล


การสร้างพฤติกรรมความปลอดภัย Behavior-Based Safety (BBS) เป็นเทคนิคที่สามารถลดการเกิดอุบัติเหตุ การได้รับบาดเจ็บได้เป็นอย่างดี และช่วยส่งผลต่อการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร เมื่อพนักงานทุกคนเข้าใจ หลักการของ BBS โดยอาศัยหลักการทางจิตวิทยาในการส่งเสริมพฤติกรรมที่นําไปสู่ความปลอดภัย BBS คือกระบวนการ ในการวิเคราะห์ค้นหาและคัดเลือกพฤติกรรมเสี่ยงแล้วดําเนินการกําจัดออกไป BBS จึงเป็นการแก้ไขที่พื้นฐานของการเกิด อุบัติเหตุ “พฤติกรรมเสี่ยง” พฤติกรรมเป็นสิ่งที่สังเกตได้และวัดได้ ความปลอดภัยจากการทํางานเกิดจากตัวคน สภาพแวดล้อม พฤติกรรมคน ดังนั้นการทําให้ BBS ประสบความสําเร็จผู้ที่รับผิดชอบจําเป็นต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้ เสียก่อน การนํา BBS มาใช้ในองค์กรเพื่อประสิทธิภาพในการจัดการและบริหารองค์กรด้านความปลอดภัยในการทํางาน ต่อไป

วัตถุประสงค์
1. ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ และทราบถึงพฤติกรรมเสี่ยงอันตรายของพนักงาน
2. ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความเข้าใจในการความรู้เพื่อปรับเป็นพฤติกรรมเชิงบวกในการทํางานอย่างปลอดภัย
3. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถฝึกการสังเกตพฤติกรรมเสี่ยงตามหลักการของ BBs ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เนื้อหาการอบรม
1. ความสําคัญของวัฒนธรรมความปลอดภัย
2. ความหมายของพฤติกรรมเสี่ยงและBBS
3. ทัศนคติและพฤติกรรมความปลอดภัย
4. การใช้พฤติกรรมเชิงบวกในการเปลี่ยนพฤติกรรมการทํางาน
5. ฝึกการสังเกตพฤติกรรมเสี่ยง
6. การใช้ระบบพี่เลี้ยงเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยง ตัดสินใจ, หยุด,สังเกต,กระทํา
7. workshop การทําทะเบียนพฤติกรรมเสี่ยง,การเลือกพฤติกรรมเสี่ยงสังเกต,วัตผลและการติดตาม

การปลูกฝังพฤติกรรมด้านความปลอดภัยข้อมูลที่เป็นประโยชน์สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันที่อบรม1. เอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
( ฉบับจริง )
2. บัตรประชาชน/ใบขับขี่
( เพื่อตรวจสอบรายชื่อ )
3. โทรศัพท์มือถือ
( เพื่อทำข้อสอบแบบออนไลน์ )

สิ่งที่ได้รับหลังผ่านการอบรมเมื่อมาอบรมกับเราท่านจะได้รับ
ใบประกาศวุฒิบัตรผ่านการอบรม
หรือใบเซอร์ อย่างเป็นทางการ 1 ฉบับ/ท่าน

บัตรประจำตัวผู้ผ่านการอบรมทางศูนย์อบรมของเรามีบัตรประจำตัว
สำหรับผู้ที่ผ่านการทดสอบ
ชำระค่าบัตรเพียง 250 บาท/ท่าน

บรรยากาศการอบรม


บรรยากาศการอบรม เน้นทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริง
ในห้องเรียน ในบรรยากาศการเรียนที่เป็นกันเอง เนื้อหาเข้มข้น
และสามารถนำไปใช้ได้จริงในการทำงาน


หลักสูตรยอดนิยมบริการ inhouse public training

IN-HOUSE TRAINING

เราพร้อมให้คำปรึกษา
และมอบคำแนะนำหลักสูตรดีๆให้กับคุณ

โทร 091-2345669, 063-2681079, 097-2370949

เรามีบริการอาหารกลางวันและขนมเบรคให้ผู้เข้าอบรม
เฉพาะผู้ที่เข้ารับการอบรมในรูปแบบ Public Training


บริการดี อาหารอร่อย เมนูอาหารหลากหลาย กับบรรยากาศที่ดูสบายตาเหมือนได้มาพักผ่อน
พร้อมเจ้าหน้าที่ ยินดีให้บริการตลอดรับบริการให้เช่าสถานที่ อบรม-สัมมนา ประชุม, งานมงคล อื่นๆ

อาหาร
อาหาร
อาหาร
อาหาร
อาหาร
อาหาร
อาหาร
อาหาร

ลูกค้าของเราบริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย