การปลูกฝังพฤติกรรมด้านความปลอดภัย-เซฟตี้อินไทย
อบรมหลักสูตรฟรี 2565          คลิกที่นี่

การปลูกฝังพฤติกรรมด้านความปลอดภัย (BBS Behavior Based Safety)
การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย และการจัดการพฤติกรรมเสี่ยง เริ่มจากการตกลงร่วมกันว่าเราจะห่วงใย ดูแลซึ่งกันและกัน ไม่อยากให้ใครบาดเจ็บ เจ็บป่วย ทำกิจกรรมสังเกตุพฤติกรรมความปลอดภัย โดยการเข้า ทัก ชม เตือน ด้วยถ้อยคำ จังหวะเวลา ความถี่อย่างเหมาะสม เพื่อควบคุมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความปลอดภัย ซึ่งต้องมีหลักการสังเกตุสำหรับตัดสินใจเข้าแสดงความห่วงใยอย่างถูกต้องเหมาะสมกับพฤติกรรมแต่ละครั้ง มีการวัดผลจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัย และการคงพฤติกรรมที่ปลอดภัย กรณีที่ไม่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยของบางคนได้ การปลูกฝังพฤติกรรมความปลอดภัย, Behavior-based safety (BBS)


เป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่เป็นที่ยอมรับ อย่างกว้างขวางว่าสามารถลดการเกิดอุบัติเหตุ การได้รับบาดเจ็บได้จริง และช่วยส่งผลต่อการสร้างวัฒนธรรม ความปลอดภัยในองค์กร เมื่อพนักงานทุกคนเข้าใจหลักการและนําไป BBS ไปปฏิบัติอย่างจริงจัง BBS อาศัยหลักการทางจิตวิทยา และวิทยาศาสตร์ในการส่งเสริมพฤติกรรมที่นําไปสู่ความปลอดภัย
วิทยากรได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เน้นทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริงในห้องเรียน บรรยากาศการเรียนที่เป็นกันเอง
เมื่อมาอบรมกับเราท่านจะได้รับ
ใบประกาศวุฒิบัตรผ่านการอบรม

การปลูกฝังพฤติกรรมด้านความปลอดภัย
(BBS Behavior Based Safety)


ท่านสามารถค้นหาหลักสูตรการปลูกฝังพฤติกรรมด้านความปลอดภัย (BBS Behavior Based Safety)

หลักการและเหตุผล


การสร้างพฤติกรรมความปลอดภัย Behavior-Based Safety (BBS) เป็นเทคนิคที่สามารถลดการเกิดอุบัติเหตุ การได้รับบาดเจ็บได้เป็นอย่างดี และช่วยส่งผลต่อการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร เมื่อพนักงานทุกคนเข้าใจ หลักการของ BBS โดยอาศัยหลักการทางจิตวิทยาในการส่งเสริมพฤติกรรมที่นําไปสู่ความปลอดภัย BBS คือกระบวนการ ในการวิเคราะห์ค้นหาและคัดเลือกพฤติกรรมเสี่ยงแล้วดําเนินการกําจัดออกไป BBS จึงเป็นการแก้ไขที่พื้นฐานของการเกิด อุบัติเหตุ “พฤติกรรมเสี่ยง” พฤติกรรมเป็นสิ่งที่สังเกตได้และวัดได้ ความปลอดภัยจากการทํางานเกิดจากตัวคน สภาพแวดล้อม พฤติกรรมคน ดังนั้นการทําให้ BBS ประสบความสําเร็จผู้ที่รับผิดชอบจําเป็นต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้ เสียก่อน การนํา BBS มาใช้ในองค์กรเพื่อประสิทธิภาพในการจัดการและบริหารองค์กรด้านความปลอดภัยในการทํางาน ต่อไป

วัตถุประสงค์
1. ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ และทราบถึงพฤติกรรมเสี่ยงอันตรายของพนักงาน
2. ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความเข้าใจในการความรู้เพื่อปรับเป็นพฤติกรรมเชิงบวกในการทํางานอย่างปลอดภัย
3. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถฝึกการสังเกตพฤติกรรมเสี่ยงตามหลักการของ BBs ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เนื้อหาการอบรม
1. ความสําคัญของวัฒนธรรมความปลอดภัย
2. ความหมายของพฤติกรรมเสี่ยงและBBS
3. ทัศนคติและพฤติกรรมความปลอดภัย
4. การใช้พฤติกรรมเชิงบวกในการเปลี่ยนพฤติกรรมการทํางาน
5. ฝึกการสังเกตพฤติกรรมเสี่ยง
6. การใช้ระบบพี่เลี้ยงเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยง ตัดสินใจ, หยุด,สังเกต,กระทํา
7. workshop การทําทะเบียนพฤติกรรมเสี่ยง,การเลือกพฤติกรรมเสี่ยงสังเกต,วัตผลและการติดตาม

การปลูกฝังพฤติกรรมด้านความปลอดภัยข้อมูลที่เป็นประโยชน์สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันที่อบรม1. เอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
( ฉบับจริง )
2. บัตรประชาชน/ใบขับขี่
( เพื่อตรวจสอบรายชื่อ )
3. โทรศัพท์มือถือ
( เพื่อทำข้อสอบแบบออนไลน์ )

สิ่งที่ได้รับหลังผ่านการอบรมเมื่อมาอบรมกับเราท่านจะได้รับ
ใบประกาศวุฒิบัตรผ่านการอบรม
หรือใบเซอร์ อย่างเป็นทางการ 1 ฉบับ/ท่าน

บัตรประจำตัวผู้ผ่านการอบรมทางศูนย์อบรมของเรามีบัตรประจำตัว
สำหรับผู้ที่ผ่านการทดสอบ
ชำระค่าบัตรเพียง 250 บาท/ท่าน

บรรยากาศการอบรม


บรรยากาศการอบรม เน้นทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริง
ในห้องเรียน ในบรรยากาศการเรียนที่เป็นกันเอง เนื้อหาเข้มข้น
และสามารถนำไปใช้ได้จริงในการทำงาน


หลักสูตรยอดนิยมบริการ inhouse public training

IN-HOUSE TRAINING

เราพร้อมให้คำปรึกษา
และมอบคำแนะนำหลักสูตรดีๆให้กับคุณ

โทร 091-2345669, 063-2681079, 097-2370949

เรามีบริการอาหารกลางวันและขนมเบรคให้ผู้เข้าอบรม
เฉพาะผู้ที่เข้ารับการอบรมในรูปแบบ Public Training


บริการดี อาหารอร่อย เมนูอาหารหลากหลาย กับบรรยากาศที่ดูสบายตาเหมือนได้มาพักผ่อน
พร้อมเจ้าหน้าที่ ยินดีให้บริการตลอดรับบริการให้เช่าสถานที่ อบรม-สัมมนา ประชุม, งานมงคล อื่นๆ

ลูกค้าของเราบริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย