การติดตั้งทางไฟฟ้าสากล-เซฟตี้อินไทย
อบรมหลักสูตรฟรี 2565          คลิกที่นี่
การออกแบบระบบไฟฟ้าและข้อกำหนดการติดตั้งตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสากล

การออกแบบระบบไฟฟ้าและข้อกำหนดการติดตั้งตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสากล
มาตรฐานสากลเกี่ยวกับไฟฟ้าที่พบได้บ่อย คือ IEC (International Electrotechnical Commission) เป็นมาตรฐานด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่องค์การระหว่างประเทศร่างขึ้น ในปัจจุบันมีประเทศสมาชิกเกือบทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยด้วย


ปัจจุบันมีการปรับปรุงมาตรฐานประจำชาติให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล บางประเทศได้ยกเลิกมาตรฐานประจำชาติและเปลี่ยนมาใช้มาตรฐานสากล เพียงอย่างเดียว
วิทยากรได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เน้นทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริงในห้องเรียน บรรยากาศการเรียนที่เป็นกันเอง
เมื่อมาอบรมกับเราท่านจะได้รับ
ใบประกาศวุฒิบัตรผ่านการอบรม

การออกแบบระบบไฟฟ้าและข้อกำหนดการติดตั้งตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสากล


ท่านสามารถค้นหาหลักสูตรการออกแบบระบบไฟฟ้าและข้อกำหนดการติดตั้งตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสากล

หลักการและเหตุผล


หลักสูตรการออกแบบระบบไฟฟ้และข้อกำหนดการติดตั้งตามมาตร ฐานการดิดตั้งทางไฟฟ้าสากลมี เนื้อหาเกี่ยวกับการออกแบบวงจรย่อย วงจรสายป้อน วงจรประธาน การออกแบบวงจรมอเตอร์ การทำ Load Schedule Feeder Schedule ที่ถูกต้อง การคำนวณกระแสถัดวงจร เพื่อหาพิกัดของเซอร์กิดเบรกเกอร์ การทำ Protection และ Co-ordination เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง และการปรับปรุงตัวประกอบกำลัง การออกแบบระบบ ไฟฟ้โรงงานอุตสาหกรรมที่สมบูรณ์ เหมาะสำหรับใช้ป็นตำราเรียนหรืออ้างอิงในวิชาการออกแบบระบบไฟฟ้า

วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะ ความรู้ความเข้าใจ การออกแบบระบบไฟฟ้าและข้อกำหนดการติดตั้ง ตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสากล
2) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้วัตถุประสงค์ กระบวนการในการการออกแบบระบบไฟฟ้และ ข้อกำหนดการติดตั้งตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสากล

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) ผู้ข้ารับการอบรมสามารถการออกแบบระบบไฟฟ้และข้อกำหนดการติดตั้ง ได้อย่างมีมาตรฐานและความปลอดภัย
2) ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รูปแบบการฝึกอบรม
1) เนั้นการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Theory and experience)
2) เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบการสาธิตและตัวอย่าง (Demonstration)
3) เน้นกระบวนการเรียนรู้ผ่านสื่อ (Technology-based leamning )
4) เน้นการเรียนรู้แบบ Action Leaming การติดตั้งและการเดินสายระบบไฟฟ้า

การออกแบบระบบไฟฟ้าและข้อกำหนดการติดตั้งตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสากลข้อมูลที่เป็นประโยชน์สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันที่อบรม1. เอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
( ฉบับจริง )
2. บัตรประชาชน/ใบขับขี่
( เพื่อตรวจสอบรายชื่อ )
3. โทรศัพท์มือถือ
( เพื่อทำข้อสอบแบบออนไลน์ )

สิ่งที่ได้รับหลังผ่านการอบรมเมื่อมาอบรมกับเราท่านจะได้รับ
ใบประกาศวุฒิบัตรผ่านการอบรม
หรือใบเซอร์ อย่างเป็นทางการ 1 ฉบับ/ท่าน

บัตรประจำตัวผู้ผ่านการอบรมทางศูนย์อบรมของเรามีบัตรประจำตัว
สำหรับผู้ที่ผ่านการทดสอบ
ชำระค่าบัตรเพียง 250 บาท/ท่าน

ช่างไฟฟ้า | เซฟตี้อินไทย


ประกาศกระทรวงแรงงาน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม ให้สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร เป็นสาขาอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะซึ่งต้องดำเนินการโดยผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ หากฝ่าฝืนทำงานโดยไม่มีหนังสือรับรองจะมี ความผิดตามกฎหมาย โทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท ส่วนนายจ้างที่ฝ่าฝืนจ้างช่างไฟฟ้าภายในอาคารที่ไม่มี หนังสือรับรองเข้าทำงาน โทษปรับไม่เกิน 30,000 บาท โดยมีผลบงัคบั ใช้ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2559 เป็นต้นมา


ภัยอันตรายที่เกิดจากไฟฟ้า

ทดสอบมาตรฐานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร


ในปัจจุบัน กระทรวงแรงงานได้กำหนดให้ผู้ที่ประกอบอาชีพช่างไฟและผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ซึ่งเป็นการทำงานที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสาธารณะ จะต้องมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถเกี่ยวกับไฟฟ้า ตามกฎหมาย โดยผ่านการทดสอบ และเข้ารับการประเมินจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หากช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงานโดยไม่มีหนังสือรับรองฯ ดังกล่าว จะได้รับโทษ โดย ปรับนายจ้าง จำนวน 30,000 บาท และ ปรับผู้ปฏิบัติงาน 5,000 บาท
  • เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึก มีความรู้ และทักษะเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ รวมไปถึงสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1
  • เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกมีความพร้อมในการเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1
  • เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกสามารถปฏิบัติงานเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง และปฏิบัติงานได้ตามเวลามาตรฐานกำหนด
  • เพื่อให้ผู้รับการฝึกสามารถนำความรู้ หรือทักษะไปใช้ในการปฏิบัติงานหรือพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
บริการ inhouse public training

IN-HOUSE TRAINING

เราพร้อมให้คำปรึกษา
และมอบคำแนะนำหลักสูตรดีๆให้กับคุณ

โทร 091-2345669, 063-2681079, 097-2370949

เรามีบริการอาหารกลางวันและขนมเบรคให้ผู้เข้าอบรม
เฉพาะผู้ที่เข้ารับการอบรมในรูปแบบ Public Training


บริการดี อาหารอร่อย เมนูอาหารหลากหลาย กับบรรยากาศที่ดูสบายตาเหมือนได้มาพักผ่อน
พร้อมเจ้าหน้าที่ ยินดีให้บริการตลอดรับบริการให้เช่าสถานที่ อบรม-สัมมนา ประชุม, งานมงคล อื่นๆ

อาหาร
อาหาร
อาหาร
อาหาร
อาหาร
อาหาร
อาหาร
อาหาร

ตัวอย่างลูกค้าเพียงบางส่วนของเราบริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย