การบริหารความปลอดภัยในงานก่อสร้าง-เซฟตี้อินไทย
อบรมหลักสูตรฟรี 2565          คลิกที่นี่
การบริหารความปลอดภัยในงานก่อสร้าง

การบริหารความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้าง
งานก่อสร้างในประเทศได้ก้าวรุดหน้า และเพิ่มปริมาณขึ้นมาก แต่สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเงาตามการปฏิบัติงานในงานก่อสร้าง คือ อุบัติเหตุซึ่งการเกิดอุบัติเหตุในแต่ละครั้งก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินอย่างประมาณค่ามิได้ความสูญเสียจากการก่อสร้าง ในปัจจุบันในทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นทุกขณะจากการรวบรวมจำนวนการประสบอันตรายทั่วประเทศโดยจำแนกตามประเภทอุตสาหกรรมปี 2546 งานก่อสร้างมีผู้ประสบอันตรายทั้งสิน 15,728 คน ในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวน 109 ราย และมีคนงานจำนวนมากที่ยังเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายจากงานก่อสร้าง ดังนั้น การป้องกันอุบัติเหตุและการลดการเกิดอุบัติเหตุ จึงเป็นเรื่องที่ต้องรีบเร่งและให้มีการปฏิบัติอย่างจริงจัง ทั้งนี้เพื่อลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินที่อาจจะเกิดขึ้น


สิ่งที่ส่งผลให้ความถี่และความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุในงานก่อสร้างเพิ่มขึ้นคือการนำเอาเทคโนโลยี อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องจักร อันทันสมัยมาใช้เพื่อทุ่นแรง และประหยัดเวลาไม่เพียงแต่ความปลอดภัยในการก่อสร้างไม่ได้วิวัฒนาการตามเทคโนโลยีที่ทันสมัยแล้ว ความปลอดภัยพื้นฐานในงานก่อสร้างยังถูกละเลย ขาดความสนใจ และเอาใจใส่จากผู้รับเหมาและผู้เกี่ยวข้องต่างๆ อย่างจริงจัง นอกจากนี้ คนงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และจิตสำนึกความปลอดภัยในการปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสม อุบัติเหตุและโศกนาฏกรรมจึงยังคงเกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าอยู่เช่นนี้
วิทยากรได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เน้นทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริงในห้องเรียน บรรยากาศการเรียนที่เป็นกันเอง
เมื่อมาอบรมกับเราท่านจะได้รับ
ใบประกาศวุฒิบัตรผ่านการอบรม

การบริหารความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้าง


ท่านสามารถค้นหาหลักสูตรการบริหารความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้าง

หลักการและเหตุผล


การปฏิบัติงานในงานก่อสร้างเป็นงานที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูงประเภทหนึ่ง ซึ่งการเกิดอุบัติเหตุในแต่ละ ครั้งก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิต และทรัพย์สินอย่างประมาณค่ามิได้ความสูญเสียจากงานก่อสร้างในปัจจุบันได้ทวีความ รุนแรงเพิ่มขึ้นทุกขณะ และมีคนงานจํานวนมากที่ยังเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายจากงานก่อสร้าง จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่ ผู้ปฏิบัติงานต้องมีทักษะ ความรู้ในการปฏิบัติงานรวมถึงการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องใน งานก่อสร้างเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการขาค ทักษะ ความรู้ดังกล่าว

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะ ความรู้ ด้านความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะ ความรู้ ในการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในงาน ก่อสร้าง
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีทักษะในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

หัวข้อการอบรม
1. กฎหมายและความเข้าใจทั่วไปเกี่ยวกับความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
2. สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานก่อสร้าง
3. องค์ประกอบของความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
4. ความปลอดภัยในสถานที่งานก่อสร้าง
5. ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือและเครื่องจักร
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
6. ความปลอดภัยในการทํางาน
7. ระบบป้องกันของตก การปิดกั้นควบคุมพื้นที่เขตก่อสร้าง-ขตอันตราย ความปลอดภัยส่วนบุคคล

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรมการบริหารความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้าง ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. ผู้ที่ปฎิบัติงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง

2. หัวหน้างาน

3. ผู้ควบคุมงาน

การบริหารความปลอดภัยในงานก่อสร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันที่อบรม1. เอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
( ฉบับจริง )
2. บัตรประชาชน/ใบขับขี่
( เพื่อตรวจสอบรายชื่อ )
3. โทรศัพท์มือถือ
( เพื่อทำข้อสอบแบบออนไลน์ )

สิ่งที่ได้รับหลังผ่านการอบรมเมื่อมาอบรมกับเราท่านจะได้รับ
ใบประกาศวุฒิบัตรผ่านการอบรม
หรือใบเซอร์ อย่างเป็นทางการ 1 ฉบับ/ท่าน

บัตรประจำตัวผู้ผ่านการอบรมทางศูนย์อบรมของเรามีบัตรประจำตัว
สำหรับผู้ที่ผ่านการทดสอบ
ชำระค่าบัตรเพียง 250 บาท/ท่าน

บรรยากาศการอบรม


บรรยากาศการอบรม เน้นทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริง
ในห้องเรียน ในบรรยากาศการเรียนที่เป็นกันเอง เนื้อหาเข้มข้น
และสามารถนำไปใช้ได้จริงในการทำงาน


หลักสูตรยอดนิยมบริการ inhouse public training

IN-HOUSE TRAINING

เราพร้อมให้คำปรึกษา
และมอบคำแนะนำหลักสูตรดีๆให้กับคุณ

โทร 091-2345669, 063-2681079, 097-2370949

เรามีบริการอาหารกลางวันและขนมเบรคให้ผู้เข้าอบรม
เฉพาะผู้ที่เข้ารับการอบรมในรูปแบบ Public Training


บริการดี อาหารอร่อย เมนูอาหารหลากหลาย กับบรรยากาศที่ดูสบายตาเหมือนได้มาพักผ่อน
พร้อมเจ้าหน้าที่ ยินดีให้บริการตลอดรับบริการให้เช่าสถานที่ อบรม-สัมมนา ประชุม, งานมงคล อื่นๆ

อาหาร
อาหาร
อาหาร
อาหาร
อาหาร
อาหาร
อาหาร
อาหาร

ตัวอย่างลูกค้าเพียงบางส่วนของเราบริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย